Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Foto: Claus Jeppesen

2/5-2019 Rådsmøde i Udviklingsrådet Helle Øst

Konstituerende Rådsmøde

Referatet er godkendt

Mødet er afholdt i Fåborghus kl. 19.00, tirsdag den 2. maj 2019

Har du forslag, spørgsmål og kommentarer til dagsordenen er du meget velkommen til at henvende dig til Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

 

Indkaldte mødedeltagere: 
AGERBÆK: Ulla Sundvang, Jonna Buch Andersen, Flemming Lysholm
STARUP: Lars Bo, Mikkel Ottosen
ÅRRE: Jørn S. Pedersen, Jonna Kvist
FÅBORG: Jørgen Madsen, Jan Skovbjerg
HJORTKÆR: Ingrid Sand Simonsen
VRENDERUP: Claus Jeppesen

 

Fraværende: 
Jonna Kvist

 

Referent:
Ingrid Sand Simonsen

 

1) Godkendelse af referatet fra:

REFERAT:
Referat fra årsmødet er godkendt
do fra rådsmøde d. 5/3 er godkendt

 

2) Godkendelse af dagsordenen.

REFERAT: 
Godkendt

 

3) Konstituering.

3.1) I Vedtægterne står der følgende:
"Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende."
"Rådet konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Disse poster besættes for 1 år ad gangen, og genvalg kan finde sted".

Til beslutning: Fredsvalg eller afstemning om formand, næstformand og kasserer

REFERAT:
Valgt til formand: Claus Jeppesen
Valgt til næstformand: Lars Bo
Valgt til kasserer: Jørgen Madsen

 

3.2) I Vedtægterne står der følgende:
"Rådet er ansvarlig for udarbejdelse af referat fra dets møder."

Til beslutning: Valg af 1. og 2. sekretær

REFERAT:
Valgt til 1. Sekretær og referent: Ingrid Sand Simonsen
Valgt til 2. Sekretær og referent: Ulla Sundvang

 

3.3) I Vedtægterne står der følgende:
"Rådet vælger desuden blandt sine medlemmer en repræsentant, der indgår i det fælles udviklingsråd i Varde Kommune."

Til beslutning: Fredsvalg eller afstemning om repræsentant til Fælles Udviklingsrådet (FUR)

REFERAT:
Valgt til repræsentant i FUR:
Claus Jeppesen

 

3.4) I Vedtægterne står der følgende:
"Såfremt de enkelte områder ikke kan opnå valg af tilstrækkelige kandidater, tilfalder pladsen i rådet et af de øvrige områder efter afstemning i rådet. Hvis området efter årsmødet, men inden konstitueringen finder en kandidat, tilfalder pladsen dog det pågældende område".

Til orientering: Udviklingsrådet kan glæde sig over at alle poster er besat dags dato.

REFERAT:
Udviklingsrådet er fuldt bemandet.
Forslag: Rådets medlemmer ønsker en vedtægtsændring,
så man ikke kan overtage et andet områdes poster.

 

3.5) I vedtægterne står følgende:
"Det enkelte geografiske område fastsætter selv sin valgprocedure og vælger selv sine suppleanter."
Det har værdi for arbejdet at Udviklingsrådet er fuldtalligt ved Rådsmøderne. 

Til beslutning: Udviklingsrådets opfordring om at bede områderne at vælge suppleanter?

REFERAT:
Opfordre Borgerforeningerne til evt. at vælge en suppleant til Udviklingsrådet.

 

4) Forslag til revision af valgprocedure og vedtægtsændringer
I vedtægterne står følgende:
"Det enkelte geografiske område fastsætter selv sin valgprocedure."
Efter 12 år med UR Helle Øst er der brug for en evaluering af valgprocedure for valg af medlemmer til Udviklingsrådet. At de enkelte områder tager deres valgprocedure til revision.

BILAG: Udsendt til Rådsmedlemmer: Forslag til - "Formalisering af valgprocedure for rådsmedlemmer til UR Helle Øst". 

FORSLAG: Formalisering af valgprocedure

 

Til debat: Evaluering og revision af valgprocedure

REFERAT:
Forslag til evt. ændring af valgprocedure blev efter en god debat forkastet.
Debatpapiret kan gemmes til en anden gang.

 

5) Revision af Ministerposter (Uddeling af ansvars- og fokusområder og oprettelse af udvalg)
Vi reviderer ministerposter og ministeriernes ansvars- og fokusområder. Til hver ministerium kan der oprettes et udvalg. Ministre og Udvalgsmedlemmer kan hentes ind alle steder fra også uden for Udviklingsrådet. Det er dog hensigtsmæssigt at Ministre er medlem af Udviklingsrådet.

Se herunder gældende: "Ministerier og opgavefordeling pr. 19/6-2018":

Ministerier og opgavefordeling pr. 19/6-2018

 

Til beslutning: Revidering af ministerier og udnævnelse af Ministre.

REFERAT:
Jan Skovbjerg er blevet minister i Plan og Teknik.
Lars Bo er stadigvæk med.

 

6) Synliggørelse af Udviklingsrådet. Fotografering og gruppebillede af rådsmedlemmer

Der skal gøre noget mere for synliggørelsen af Udviklingsrådet. Hertil er der brug for flere nyhedsartikler om udviklingsrådets virke og billeder af rådsmedlemmer.

Til beslutning: Synliggørelse af UR samt fotografering og gruppebillede af rådsmedlemmer.

REFERAT:
Billedet er taget.

 

7) Udviklingsrådets økonomi og budget
Kassereren fremlægger de seneste nøgletal. Bank Saldo. Større indtægter og udgifter siden sidst.

Til orientering

Budgetopfølgning Udgifter
til dato
  Budget 2019
Restbeløb
Møder 5.108  23.000  17.892 
Kontingenter 4.947  9.000  4.053 
PowerTower 1.874  35.000  33.126 
Gaver 2.000  2.000 
Kørsel  2.612 5.000  2.388 
Andet 300  1.200  900 
I ALT 14.841  75.200  60.359 
Kassen 31/12-19   58.024   
Kassen dags dato     118.383  

 

REFERAT:
Jørgen Madsen gennemgik budget og regnskab. Godkendt.

 

8) Bankskifte
Udviklingsrådets bankforbindelse Andelskassen har meddelt, at de indfører et gebyr på 100 kr. pr. måned for at have en foreningskonto hos dem. 

Ved sidste rådsmøde blev det beslutttet, at kassereren bestemmer hvilken pengeinstitut vælges. Vi er i øjeblikket kunde i Andelskassen.
Aftalen skal indeholde forsikring mod bl.a. hacking .

Til orientering: Status på bankskifte.

REFERAT:
Bankforbindelse bliver fremover Danske Bank,
Kassereren ordner det fornødne vedr. ændringer af papirer og underskrifter.

 

9) Præcisering af politik for kørselsgodtgørelse
Udviklingsrådet har den 5/2-2019 vedtaget følgende politik for kørselsgodtgørelse:
"Rådsmedlemmer kan få kørselsgodtgørelse for kørsel til møder og arrangementer, som har direkte med Udviklingsrådets arbejde at gøre. Dog kan Rådsmedlemmer ikke få kørselsgodtgørelse for kørsel i Helle Øst området til ordinære Rådsmøder, Årsmøde og fælles møder, som Udviklingsrådet har indkaldt til ved opslag eller bred invitation af en gruppe personer og/eller foreninger og råd. 
Køreseddel skal udfyldes".

I referatet blev følgende tilføjet:
"Ved tvivlsspørgsmål skal udviklingsrådet spørges".
"Kilometertakst: Statens høje takst anvendes."

Lars laver et forslag til en tekst om politik for kørselsgodtgørelse

BILAG: Lars's tekst: "Politik for kørselsgodtgørelse" er fremsendt til alle Rådsmedlemmer.

OBS: Alle Udviklingsrådets politiker kan se på hjemmesiden her: http://helleoest.dk/menu/om:

Til beslutning: Ændring af politik for kørselsgodtgørelse

REFERAT:
Punktet gemmes til næste gang.

 

10) PowerTower Helle 
Erhvervsministeren fremlægger sidste nyt om PowerTower Helle

Til orientering: Status på PowerTower Helle

REFERAT:
Jørgen orienterede.

Vi har set den gode reklame i bl.a. Ugeavisen.
Mangler beboere.

1. netværksmøde er afholdt, der var for få. Et godt møde trods de få deltagere.
Nyt møde evt. i uge 19. Der er kommet tilmeldinger, endeligt antal senere.

Planlægge program til indvielsen d. 3. juni.
Haft møde med lederen af det gamle kommunekontor i Årre, Ove Stål.
Jørgen vil gerne om det kunne lade sig gøre at samle deltagere til
et iværksætterkursus her lokalt.
Han vil selv være med som deltager.

 

11) Facadeskiltning med Udviklingsrådet Helle Øst
Det foreslås, at der på de adresser, hvor vi har facadeskiltning for PowerTower Helle samtidig opsættes et skilt, der reklamerer for Udviklingsrådet Helle Øst

BILAG:

Skilteplan Storegade 6 Agerbæk Skilteplan Helle Hallen Skilt Udviklingsrådet Helle Øst

 

Til beslutning: Levering og montering af facadeskilte for Udviklingsrådet Helle Øst, hvor PowerTower Helle også har facadeskiltning

REFERAT:
Priser og design på facadeskilte blev fremvist som beskrevet i vedhæftede bilag.
Udviklingsrådet godkendte, at der afsættes budget til levering og montering af
facadeskilte for Udviklingsrådet Helle Øst, hvor PowerTower Helle også har facadeskiltning.
Udviklingsrådet bad formanden om at rådføre sig med grafikeren.
Alle byer nævnes.

 

12) Ruban
Der har været inviteret til ekstraordinær generalforsamling i RubanFORUM

BILAG:

Ruban Præsentation

 

Til orientering: Status på Ruban

REFERAT:
Den ekstra generalforsamling var ikke lovligt indvarslet, den blev ikke afholdt.
Vil ske senere.

 

 

   MØDET STOPPEDE HER PGA. TIDEN LØB UD  

De efterfølgende punkter vil blive behandlet på næste rådsmøde den 4. juni 2019
Se dagsorden her: 
https://helleoest.dk/cid/8413/4-6-2019-raadsmode-i-udviklingsraadet-helle-ost

 

 

13) Trafikgruppen på Tingvejen
Trafikgruppen arbejder for at forbedre de trafikale forhold på Tingvejen, specielt for de bløde trafikanter.
Tovholder og talsmand for trafikgruppen er Jan Skovbjerg:

Jan Skovbjerg
Jan Skovbjerg

Talsmand for trafikgruppen
jas@provelopment.dk
21238933

Til orientering: Status på trafikgruppens arbejde

REFERAT:

 

14) Mælkefestivalen

Der har været møde i Helle Hallen om en ny messe udstilling

Til orientering: De deltagende fortæller om mødet.

REFERAT:

 

15) Erfaringsudveksling: Bordet rundt og nyt fra byerne

Vrenderup:
Formand (Statsminister) og formand for RubanINFO Claus Jeppesen

BILAG:

Udviklingsrådenes fremtidige virke Resumé af indkomne bemærkninger inkl. arbejdsgruppen

 

REFERAT:

Hjortkær:
Kirke og Kulturminister Ingrid Sand Simonsen

REFERAT:

Fåborg:
Erhvervsminister Jørgen Madsen
Tovholder for Trafikgruppen på Tingvejen Jan Skovbjerg

REFERAT:

Starup/Tofterup:
Plan og Teknik Minister Lars Bo
Turistminister og medlem af "Vi I Naturen Rådet" Mikkel Ottosen

REFERAT:

Årre:
Fødevareminister Jørn S. Pedersen
Børn og Læringsminister Jonna Kvist

REFERAT:

Agerbæk:
Ulla Sundvang
Udvikling og Samarbejdsminister Jonna Buch Andersen
Flemming Lysholm

REFERAT:

Social, Sundhed, Arbejds og Integrationsminister Hans Ove Lavridsen

REFERAT:

 

 

16) Udviklingsrådet og Helle Øst området i helikopterperspektiv
Debat bordet rundt om "rigets tilstand" og hvilke fokuspunkter, der er vigtigst for rådet at tage fat på for øget bosætning.

BILAG:
- Alle Rådsmedlemmer har på mail fået "noter" med erfaringer og metoder for lokal udvikling.

1. NOTE: Mødenoter om klyngesamarbejde: 2. NOTE: Landdistriktsudvikling der virker i Norge og Sverige 3. Note: Metode for landsbyklynger 4. Note: Statistik over "Bosætningsudvikling i Helle Øst"

 

- Blåbjerg Strategiplan herunder er til inspiration

EKSEMPEL: Blåbjergs Udviklingsstrategiplan

 

TÆNK STORT! -Alt kan lade sig gøre...

Vi skal tænke i "Fyrtårne":

 • Tirpitz
 • Flygtningemuseum
 • Trætoptårn
 • PowerTower Helle / Helle Erhvervscenter / Erhvervsudviklingstiltag
 • Messe - Udstilling - Arrangement i f.eks. Helle Hallen
 • osv...

-------------------------------------------------

Følgende emner er til inspiration:

 1. Strategiplan (Udviklingsplan) for Landsbyklynge Helle Øst - Turisme
 2. Synliggørelse: Hjemmesider og kommunikation
 3. Netværksmøde med borgerforeninger, embedsfolk og andre interessenter
 4. Politisk Netværksgruppe Helle http://helleoest.dk/id/5790/21-2-18-raadsmode-for-helle-ost-udviklingsraad 
 5. Vores Stemmer afholdes lokalt: Kommune i balance – geografisk, økonomisk og socialt http://helleoest.dk/cid/7165/borgermodet-vores-stemmer-for-lokalt-demokrati 
 6. Foundraising 
 7. Opførelse af luftkabler igennem vores område
 8. Borgerfølgegruppe for Bramming-Grindstedbanen
 9. Andre?

Møde med beslutningstagere, ildsjæle og videnspersoner:

 1. Byrådspolitikere
 2. Kommunale embedsfolk
 3. Udviklingsråd også Lokalråd uden for kommunen
 4. Borgerforeninger (formandsmøde)
 5. Fritidsforeninger, (Helle Idrætssamvirke) Foreningsråd
 6. Erhvervsfolk
 7. Institutioner, skolebestyrelser
 8. Borgere - ildsjæle

-------------------------------------------------

Varde Kommunes / Helle Østs Udviklingsstrategi 2018-21:

På Forårsmødet den 13/5-2019 med byrådet skal vi udpege lokale fyrtårne. Det tager vi forskud på her....

1) Fyrtårne - Workshop del 1
– Ud fra temaet ovenfor arbejdes der på store kort med at udpege lokale fyrtårne og fyrtårne, hvor det giver mening at arbejde på tværs af kommunen. Vi skal finde frem til det, der gør os stolte af os selv, vores by, vores nabolandsby og vores kommune. Tankerne skal bidrage til, hvordan vi kan vise vores omverden, at vi mener, at vores område er et attraktivt sted at bo, arbejde og holde ferie.

2) Samarbejde om fyrtårne - Workshop del 2
– Ud fra fyrtårnene fra workshoppens del 1, skal vi arbejde med at identificere, hvordan vi på tværs af kommunen kan arbejde med at styrke hinanden i flok. Løftet skal diskuteres ud fra tanken om en styrkelse af netværk og samarbejder i kommunen.

3) Fra samarbejde til bosætning - Workshop del 3
– Hvordan løftes den lokale indsats ind i arbejdet med kommunens kommende bosætningsstrategi. I tråd med Udviklingsstrategien lægges fokus på fire punkter i forhold til bosætning.

Fokus på:

 1. Tiltrækning af borgere med rette kvalifikationer til virksomhederne i Varde Kommune.
 2. Synliggørelse af det attraktive boligmuligheder i lokalsamfundene i Varde Kommune.
 3. Alle har glæde af at kende nogen – at støtte borgernes mulighed for at indgå i og få foden indenfor i de lokale netværk.
 4. Unges tilknytning til kommunen – hvad skal der til for, at de unge kommer tilbage eller flytter til.

Til beslutning: Udviklingsrådets fokus, virke, projekter, møde-aktiviteter og målsætninger i resten af 2019.

REFERAT:

 

17) Datoer for rådsmøder og andre aktiviteter.

Til beslutning: Valg af datoer for rådsmøder og andre aktiviteter

REFERAT:

  

18) Næste møde for Udviklingsrådet
Gennemgang af alle datoer for rådsmøder og arrangementer der vedrører Helle Øst.

 • Mandag, d. 13 maj 2019, kl. 17.00 - 21.00: Forårsmøde med Byrådet
 • Tirsdag, d. 4. juni 2019, kl. 18.00 Ordinær Rådsmøde
 • Torsdag, 6. juni 2019, kl. 17.00: FUR-møde
 • Onsdag, d. 4. september 2019, kl. 17.00: FUR-møde
 • Mandag, d. 28 oktober 2019, kl. 17.00 - 21.00: Efterårsmøde med Byrådet
 • Tirsdag, d. 3. december 2019, kl. 17.00: FUR-møde 

Der er pt. ikke flere planlagte mødedatoer.

REFERAT:

 

19) Eventuelt

REFERAT:

 

 

torsdag 25 apr 2019 - Claus V. Jeppesen
Vist: 2331 gange