Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreKnow HowKnow How LanddistriktsudviklingIdébankProjekterFondsmidlerLandsbyklyngerÅrets LandsbyPowerTowerOm PowerTower HelleFordeleServiceydelserMentor og KurserLokalerKontorplads til digBliv StøttemedlemOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægterNyhedsbrevFacebook
Foto: Claus Jeppesen

Vedtægter

Vedtægter for Udviklingsrådet Helle Øst

 

De gældende vedtægter for Udviklingsrådet Helle Øst:

Vedtaget ved Årsmødet den 19. april 2017 i Helle Hallen og afløser alle foregående vedtægter.

 Vedtægter Udviklingsrådet Helle Øst med Underskrifter

 

 

§ 1 Navn
Rådets navn er Udviklingsrådet Helle Øst
Geografisk omfatter Helle Øst områderne Agerbæk, Fåborg, Starup-Tofterup, Årre, Hjortkær og Vrenderup, hvilket også betyder Agerbæk ”storskoledistrikt”.

§ 2 Formål
Udviklingsrådet skal være det koordinerende forum, der kan bidrage til at fremme udviklingen i det i §1 nævnte område samt i Varde Kommune som helhed.
Udviklingsrådet skal således være talerør for lokalområderne i sager, der vedrører udvikling af disse i relation til de lokale aktører og byrådet.
Udviklingsrådet indgår sammen med de øvrige udviklingsråd i kommunen i et netværk, der skal sikre den nødvendige dialog mellem lokalområderne og byrådet.
Udviklingsrådet skal søge at styrke samarbejdet mellem alle de lokale områder til gavn for områdets beboere med hensyn til foreningsliv, handels- og erhvervsliv, skole- og børneinstitutioner, kirke og kultur, ældreområdet, miljø m.m. samt øvrige lokale kommunale institutioner.

§ 3 Udviklingsrådets sammensætning
Udviklingsrådet består af 11 medlemmer, der vælges i de geografiske områder for en 2-årig periode efter følgende model :
Agerbæk 3 repræsentanter
Fåborg 2 repræsentanter
Starup-Tofterup 2 repræsentanter
Årre 2 repræsentanter
Hjortkær 1 repræsentant
Vrenderup 1 repræsentant

Udviklingsrådet tegnes af det samlede råd eller af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem fra et andet geografisk område end formanden. I formandens fravær af næstformanden sammen med et bestyrelsesmedlem fra et andet geografisk område end næstformanden.

Det enkelte geografiske område fastsætter selv sin valgprocedure og vælger selv sine suppleanter.

Rådet konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Disse poster besættes for 1 år ad gangen, og genvalg kan finde sted.

Rådet er ansvarlig for udarbejdelse af referat fra dets møder.

Rådet vælger desuden blandt sine medlemmer en repræsentant, der indgår i det fælles udviklingsråd i Varde Kommune.

Såfremt de enkelte områder ikke kan opnå valg af tilstrækkelige kandidater, tilfalder pladsen i rådet et af de øvrige områder efter afstemning i rådet. Hvis området efter årsmødet, men inden konstitueringen finder en kandidat, tilfalder pladsen dog det pågældende område.

Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 4 Årsmødet
Årsmødet er Udviklingsrådets øverste myndighed.

Der afholdes et årsmøde inden udgangen af april måned. Indkaldelse til årsmødet sker ved annoncering med mindst 14 dages varsel i den lokale ugeavis eller et andet medie, som dækker Helle Øst udviklingsområdet.

Alle borgere i rådets område indbydes til årsmødet.

Der er følgende faste punkter på dagsordenen:
1.Valg af dirigent og referent
2.Aflæggelse af beretning om rådets virke i det forløbne år.
3.Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4.Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år
5.Indkomne forslag
6.Valg af revisor og revisorsuppleant
7.Evt.

Forslag til årsmødet skal være rådet i hænde senest 7 dage før mødet.

Ekstraordinært årsmøde kan afholdes, når bestyrelsen skønner det nødvendigt eller hensigtsmæssigt og skal afholdes, såfremt mindst 6 af rådets medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af, hvilke punkter, der skal indgå i dagsordenen.
Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde sker på samme vis og med samme frister som ved ordinært årsmøde.

Afgørelser på årsmødet træffes ved simpelt flertal uanset antal fremmødte, og hver person har en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 5 Økonomi
Udviklingsrådet regnskabsår er kalenderåret.
For Udviklingsrådets forpligtelser hæfter alene rådets formue, idet ingen medlemsgruppe eller enkelt medlem kan forpligtes økonomisk.
Årsmødet vælger 1 revisor og en revisorsuppleant for en 1-årig periode, og genvalg kan finde sted.
Udviklingsrådet vælger en daglig pengeinstitutforbindelse.

§ 6 Vedtægtsændringer
Alle vedtægtsændringer skal godkendes på årsmødet med 2/3 flertal. Såfremt der kun opnås simpelt flertal indkaldes til ekstraordinært årsmøde, hvor vedtægtsændringerne kan vedtages ved simpelt flertal.
Forslag til vedtægtsændringer skal være rådet i hænde senest 7 dage før årsmødet.


§ 7 Ophævelse
Ophævelse af Udviklingsrådet skal ske efter de samme afstemningsregler som er gældende for vedtægtsændringer – jf. §6
Udviklingsrådets eventuelle formue tilbageføres til Varde Kommune.
 
Vedtægterne er vedtaget ved Årsmødet den 19. april 2017 i Helle Hallen og afløser alle foregående vedtægter.
 
Vedtægterne træder i kraft pr. 19. april med den siddende bestyrelses underskrifter. 

Helle Hallen, den 19. april 2017

Formand: Claus Jeppesen, Hellevej 50, 6818 Årre

Næstformand: Lars Bo, Galsthovej 17, 7200 Grindsted

Kasserer: Bent Andreasen, Rolighed 2, 6818 Årre

Sekretær: Ingrid Sand Simonsen, Præstebrovej 52, 6818 Årre

 

Historiske vedtægter for Udviklingsrådet Helle Øst:

1. Historiske vedtægt 2. Historiske vedtægt 2. Historiske vedtægt Ændringsforslag

 

 

Kontakt Udviklingsrådet vedrørende vedtægter

Claus V. Jeppesen
Claus V. Jeppesen

Formand
claus@vestland.dk
20 29 59 55
Medlem af:
Udviklingsrådet Helle Øst

 

Facebook

Få din mening om lokalsamfundet til kende på vores Facebook-side
www.facebook.com/urhelleoest 

Fakta

Om Udviklingsrådet Helle Øst

Udviklingsrådet Helle Øst er et af de i alt 9 udviklingsråd i Varde kommune som Varde Byråd har oprettet i 2008 efter den nye kommunalreform.

Arbejdsområde

Udviklingsrådet er det koordinerende forum og talerør for lokalområder-ne i sager, der bidrager til at fremme udviklingen i by og landområderne i og omkring Starup, Agerbæk, Fåborg, Årre, Hjortkær og Vrenderup (Agerbæk skoledistrikt) samt i Varde Kommune som helhed.
Udviklingsrådet skal søge at styrke samarbejdet mellem alle de lokale om-råder til gavn for områdets beboere med hensyn til foreningsliv, handels- og erhvervsliv, skole- og børneinstitutioner, kirke og kultur, ældreområ-det, miljø m.m. samt øvrige lokale kommunale institutioner.

Møder

Udviklingsrådet afholder en række møder og aktiviteter, hvor der arbejdes med igangværende projekter. Hertil kommer årlige møder med byrådet, deltagelse i Fælles-udviklingsrådet (FUR), ProVarde, Landdistrikternes Fællesråd og netværksgrupper.
Der afholdes Årsmøde inden udgangen af april, som er Udviklingsrådets øverste myndighed.