Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Foto: Claus Jeppesen

4/6-2019 Rådsmøde i Udviklingsrådet Helle Øst

Ordinær Rådsmøde

Referatet er godkendt

Mødet er afholdt i Fåborghus kl. 18.00, tirsdag den 4. juni 2019

Har du forslag, spørgsmål og kommentarer til dagsordenen er du meget velkommen til at henvende dig til Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

 

Indkaldte mødedeltagere: 
AGERBÆK: Ulla Sundvang, Jonna Buch Andersen, Flemming Lysholm, Hans Ove Lavridsen
STARUP: Lars Bo, Mikkel Ottosen
ÅRRE: Jørn S. Pedersen, Jonna Kvist
FÅBORG: Jørgen Madsen, Jan Skovbjerg
HJORTKÆR: Ingrid Sand Simonsen
VRENDERUP: Claus Jeppesen

 

Fraværende: 
Jan Skovbjerg, Ingrid Sand Simonsen, Hans Ove Lavridsen

 

Referent:
Ulla Sundvang

 

1) Godkendelse af referatet fra:

REFERAT:
Godkendt

 

2) Godkendelse af dagsordenen.

REFERAT: 
Godkendt

 

3) Bankskifte
Udviklingsrådets bankforbindelse Andelskassen har meddelt, at de indfører et gebyr på 100 kr. pr. måned for at have en foreningskonto hos dem. 

Ved sidste rådsmøde blev det beslutttet, at kassereren bestemmer hvilken pengeinstitut vælges. Vi er i øjeblikket kunde i Andelskassen.
Aftalen skal indeholde forsikring mod bl.a. hacking .

Til orientering: Status på bankskifte.

REFERAT:
Bankskifte inden udgangen af sommeren.

 

4) Udviklingsrådets økonomi og budget
Kassereren fremlægger de seneste nøgletal. Bank Saldo. Større indtægter og udgifter siden sidst.

Til orientering

Budgetopfølgning Udgifter
pr. 2. maj
  Budget 2019
Restbeløb
Møder 5.108  23.000  17.892 
Kontingenter 4.947  9.000  4.053 
PowerTower 1.874  35.000  33.126 
Gaver 2.000  2.000 
Kørsel  2.612 5.000  2.388 
Andet 300  1.200  900 
I ALT 14.841  75.200  60.359 
Kassen 31/12-19   58.024   
Kassen dd. 118.383     

 

REFERAT:
Indkøb af projektor til max 5.000 kr.
Ønske om 1.000 kr. til iværksætterkursus.

 

5) Præcisering af politik for kørselsgodtgørelse
Udviklingsrådet har den 5/2-2019 vedtaget følgende politik for kørselsgodtgørelse:
"Rådsmedlemmer kan få kørselsgodtgørelse for kørsel til møder og arrangementer, som har direkte med Udviklingsrådets arbejde at gøre. Dog kan Rådsmedlemmer ikke få kørselsgodtgørelse for kørsel i Helle Øst området til ordinære Rådsmøder, Årsmøde og fælles møder, som Udviklingsrådet har indkaldt til ved opslag eller bred invitation af en gruppe personer og/eller foreninger og råd. 
Køreseddel skal udfyldes".

I referatet blev følgende tilføjet:
"Ved tvivlsspørgsmål skal udviklingsrådet spørges".
"Kilometertakst: Statens høje takst anvendes."

BILAG: "FORSLAG til Politik for kørselsgodtgørelse" er fremsendt til alle Rådsmedlemmer.

OBS: Alle Udviklingsrådets politiker kan se på hjemmesiden her: http://helleoest.dk/menu/om:

Til beslutning: Ændring af politik for kørselsgodtgørelse

REFERAT:
Vedtaget.
Politik for kørselsgodtgørelse kan læses her: https://helleoest.dk/menu/om

 

6) Ruban
Der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i RubanFORUM

Dato: 13/6-2019 
Tid: Kl. 19:00
Sted: BEMÆRK flyttet til: Hodde - Tistrup Hallen 
Tilmelding: Pr. mail eller telefon til Rubans bestyrelse, senest den 9 / 6 2019
ERIK B. CHRISTIANSEN
Formand
piaogerikchristianse@gmail.com
41831266
 
Dagsorden:
1) Valg af dirigent og referent
2) Behandling af indkomne forslag: 
      a) Der fremsætte et forslag til Rubans fremtidig eksisten herunder anvendelse af LAG-midler
3) Valg af repræsentantskab (eller indsættelse af flere repræsentanter)
4) Evt.
 
 

Til orientering: Status på Ruban

REFERAT:
Claus orienterede om udfordringerne i Ruban.

 

7) PowerTower Helle 
Erhvervsministeren fremlægger sidste nyt om PowerTower Helle

Kunne ikke finde: [PERSON=helleoest:joergen-madsen]

Til orientering: Status på PowerTower Helle

REFERAT:
Indvielsen gik godt.
Der starter netværk op med 12 deltagere.

 

8) Trafikgruppen på Tingvejen
Trafikgruppen arbejder for at forbedre de trafikale forhold på Tingvejen, specielt for de bløde trafikanter.
Tovholder og talsmand for trafikgruppen er Jan Skovbjerg:

Jan Skovbjerg
Jan Skovbjerg

Talsmand for trafikgruppen
jas@provelopment.dk
21238933

Til orientering: Status på trafikgruppens arbejde

REFERAT:
Trafikgruppen har udarbejdet en prioriteret ønskeseddel til vejdirektoratet.
Den skal sendes forbi kommunen, hvor Preben Friis Hauge vil skrive hans anbefaling til den.
Videresendelsen til vejdirektoratet vil ske til august.

 

9) Mælkefestivalen

Der har været møde i Helle Hallen om en ny messe udstilling

Til orientering: De deltagende fortæller om mødet.

REFERAT:
Det er blevet til en julemesse, som finder sted midt i november.
Udviklingsrådet støtter op om arrangementet.

 

10) Afgørelse om udformning af Udviklingsrådsmodellen 2.0

Pga. Helle Østs indsigelse omkring udformningen og vedtagelsen af Udviklingsrådsmodellen 2.0, så har arbejdsgruppen været samlet og revideret den påny.

Denne revidering har været har været på Udvalget for Økonomi og Erhvervs dagsorden til godkendelse. Se Bilag.

BILAG:

Udviklingsrådenes fremtidige virke Resumé af indkomne bemærkninger inkl. arbejdsgruppen

 

Til beslutning: Udviklingsrådets tilfredshed med den endelige udformning.

REFERAT:
Indsigelsen er taget til efterretning.
Byernes udviklingsplaner vil blive taget op på budgetseminarer.

 

11) Dagsorden for FUR-møde 6. juni 2019

De vigtigste udrag fra dagsorden for FUR den 6/6-2019:
1) Velkommen til nye medlemmer af FUR
   Rikke Winterskov, HHST
   Hanne Klausen, Skovlund-Ansager

3) Godkendelse af referat fra FUR møde den 6. februar

4) Workshop i forlængelse af vedtagelsen af Udviklingsrådsmodellen version 2.0.

5) Evaluering af forårsmødet den 13. maj 2019 i Ølgod Hallen

6) Forberedelse af efterårsmødet den 28. oktober 2019

2019-06-06 Dagsorden FUR møde Lunde Kro

 

Til orientering: Dagsorden for FUR-møde

REFERAT:
Claus gav en status på dagsordenen.
Rådet gav udtryk for at fortsætte de emner, der var fremme og ikke tage fat på nye emner.
Opfølgning på klimaturisme.

 

Punkt 12 udgik pga. tidsmangel og optages ved til næste rådsmøde

12) Erfaringsudveksling og orientering: Bordet rundt og nyt fra byerne

Vrenderup: 
Formand (Statsminister) og formand for RubanINFO Claus Jeppesen

REFERAT:
Vi har fået en henvendelse fra en borger med et ønske om danskundervisning
for østeuropæer

Hjortkær: 
Kirke og Kulturminister Ingrid Sand Simonsen

REFERAT:

Fåborg: 
Erhvervsminister Jørgen Madsen
Plan og Teknikminister Jan Skovbjerg

REFERAT:

Starup/Tofterup: 
Lars Bo
Turistminister og medlem af "Vi I Naturen Rådet" Mikkel Ottosen

REFERAT:
Der planlægges en vandrefestival

Årre: 
Fødevareminister Jørn S. Pedersen 
Børn og Læringsminister Jonna Kvist

REFERAT:

Agerbæk: 
Ulla Sundvang
Udvikling og Samarbejdsminister Jonna Buch Andersen
Flemming Lysholm

REFERAT:

Social, Sundhed, Arbejds og Integrationsminister Hans Ove Lavridsen

REFERAT:

 

13) Dialogmøde om kunst/kultur i Varde Kommune
Udviklingsrådet har fået en henvendelse fra Signe Mejstrup Sørensen, Kulturkonsulent, Kultur og Fritid, Varde Kommune: (se bilag)

Kunstudvalget har fået 50.000 kr. fra Statens Kunstfond til at lave 4 dialogmøder rundt i Varde Kommune i 2019, som kan handle om alt fra formidling af skulpturerne til hvad kunst kan gøre for bosætning. De enkelte områder er selv med til at beslutte hvilket emne som interesserer dem.

BILAG: Dialogmøde om kunst/kultur i Varde Kommune

 

Til beslutning: Det videre forløb for "Dialogmøde om kunst/kultur i Varde Kommune"

REFERAT:
Jonna Buch tager kontakt til Ingrid og de aftaler det videre forløb.

 

14) Ønske om byggemodning af nye grunde i Agerbæk

Udviklingsrådet har modtaget henvendelse fra Agerbæk Udvikling med et ønske om, at Varde Kommune får byggemodnet nye grunde i Agerbæk.
Agerbæk Udvikling ønsker at Udviklingsrådet skal tage kontakt til Varde Kommune og gøre dem opmærksom på, at situationen med manglende attraktive byggegrunde er en stopklods for bosætning og udvikling i Agerbæk.
Som et eksempel for manglen, er der kommet et brev fra en familie, der beskriver deres problem med at få en attraktiv byggegrund (se bilag) 

Jonna Buch Andersen har lavet et forslag til en henvendelse til Varde Kommune om at få byggemodnet nye grunde i Agerbæk (se bilag)

BILAG: Familie mangler byggegrund BILAG: Brev til Varde Kommune om byggemodning i Agerbæk

 

Til beslutning: Udviklingsrådets støtte til byggemodning af grunde i Agerbæk

REFERAT:
Vi bakker op om henvendelsen fra Agerbæk og indsender en begrundet opfordring
til kommunen angående ønske om byggemodning af nye grunde i Agerbæk.

 

Resten af dagsordenen udgik pga. tidsmangel og optages ved til næste rådsmøde

15) Udviklingsrådet og Helle Øst området i helikopterperspektiv
Debat bordet rundt om "rigets tilstand" og hvilke fokuspunkter, der er vigtigst for rådet at tage fat på for øget bosætning.

BILAG:
- Alle Rådsmedlemmer har på mail fået "noter" med erfaringer og metoder for lokal udvikling.

1. NOTE: Mødenoter om klyngesamarbejde:

2. NOTE: Landdistriktsudvikling der virker i Norge og Sverige

3. Note: Metode for landsbyklynger

4. Note: Statistik over "Bosætningsudvikling i Helle Øst"

5. NOTE: Blomstrende Landsbyers udviklingsprogram

 

- Blåbjerg Strategiplan herunder er til inspiration

EKSEMPEL: Blåbjergs Udviklingsstrategiplan

 

TÆNK STORT! -Alt kan lade sig gøre...

Vi skal tænke i "Fyrtårne":

 • Tirpitz
 • Flygtningemuseum
 • Trætoptårn
 • PowerTower Helle / Helle Erhvervscenter / Erhvervsudviklingstiltag
 • Messe - Udstilling - Arrangement i f.eks. Helle Hallen
 • osv...

-------------------------------------------------

Følgende emner er til inspiration:

 1. Strategiplan (Udviklingsplan) for Landsbyklynge Helle Øst - Turisme
 2. Synliggørelse: Hjemmesider og kommunikation
 3. Netværksmøde med borgerforeninger, embedsfolk og andre interessenter
 4. Politisk Netværksgruppe Helle http://helleoest.dk/id/5790/21-2-18-raadsmode-for-helle-ost-udviklingsraad 
 5. Vores Stemmer afholdes lokalt: Kommune i balance – geografisk, økonomisk og socialt http://helleoest.dk/cid/7165/borgermodet-vores-stemmer-for-lokalt-demokrati 
 6. Foundraising 
 7. Opførelse af luftkabler igennem vores område
 8. Borgerfølgegruppe for Bramming-Grindstedbanen
 9. Andre?

Møde med beslutningstagere, ildsjæle og videnspersoner:

 1. Byrådspolitikere
 2. Kommunale embedsfolk
 3. Udviklingsråd også Lokalråd uden for kommunen
 4. Borgerforeninger (formandsmøde)
 5. Fritidsforeninger, (Helle Idrætssamvirke) Foreningsråd
 6. Erhvervsfolk
 7. Institutioner, skolebestyrelser
 8. Borgere - ildsjæle

-------------------------------------------------

Varde Kommunes / Helle Østs Udviklingsstrategi 2018-21:

På Forårsmødet den 13/5-2019 med byrådet skal vi udpege lokale fyrtårne. Det tager vi forskud på her....

1) Fyrtårne - Workshop del 1
– Ud fra temaet ovenfor arbejdes der på store kort med at udpege lokale fyrtårne og fyrtårne, hvor det giver mening at arbejde på tværs af kommunen. Vi skal finde frem til det, der gør os stolte af os selv, vores by, vores nabolandsby og vores kommune. Tankerne skal bidrage til, hvordan vi kan vise vores omverden, at vi mener, at vores område er et attraktivt sted at bo, arbejde og holde ferie.

2) Samarbejde om fyrtårne - Workshop del 2
– Ud fra fyrtårnene fra workshoppens del 1, skal vi arbejde med at identificere, hvordan vi på tværs af kommunen kan arbejde med at styrke hinanden i flok. Løftet skal diskuteres ud fra tanken om en styrkelse af netværk og samarbejder i kommunen.

3) Fra samarbejde til bosætning - Workshop del 3
– Hvordan løftes den lokale indsats ind i arbejdet med kommunens kommende bosætningsstrategi. I tråd med Udviklingsstrategien lægges fokus på fire punkter i forhold til bosætning.

Fokus på:

 1. Tiltrækning af borgere med rette kvalifikationer til virksomhederne i Varde Kommune.
 2. Synliggørelse af det attraktive boligmuligheder i lokalsamfundene i Varde Kommune.
 3. Alle har glæde af at kende nogen – at støtte borgernes mulighed for at indgå i og få foden indenfor i de lokale netværk.
 4. Unges tilknytning til kommunen – hvad skal der til for, at de unge kommer tilbage eller flytter til.

Til beslutning: Udviklingsrådets fokus, virke, projekter, møde-aktiviteter og målsætninger i resten af 2019.

REFERAT:

 

16) Datoer for rådsmøder og andre aktiviteter.

Til beslutning: Valg af datoer for rådsmøder og andre aktiviteter

REFERAT:

  

17) Næste møde for Udviklingsrådet
Gennemgang af alle datoer for rådsmøder og arrangementer der vedrører Helle Øst.

 • Torsdag, 6. juni 2019, kl. 17.00: FUR-møde
 • Onsdag, d. 4. september 2019, kl. 17.00: FUR-møde
 • Onsdag, d. 23 oktober 2019, kl. 17.00 - 21.00: Efterårsmøde med Byrådet
 • Tirsdag, d. 3. december 2019, kl. 17.00: FUR-møde 

Der er pt. ikke flere planlagte mødedatoer.

REFERAT:

 

18) Eventuelt

REFERAT:

 

 

tirsdag 28 maj 2019 - Claus V. Jeppesen
Vist: 2389 gange