Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreKnow HowKnow How LanddistriktsudviklingIdébankProjekterFondsmidlerLandsbyklyngerÅrets LandsbyPowerTowerOm PowerTower HelleFordeleServiceydelserMentor og KurserLokalerKontorplads til digBliv StøttemedlemOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægterNyhedsbrevFacebook
Helle Øst
Foto: Claus Jeppesen

Byudvikling får 900.000 kr til grønne områder

Projekter med stisystemer med fitness og rekreative udfoldelser kan nu påbegyndes

Ansøgninger afledt af udviklingsplanerne

 

Udvalget for Plan og Teknik har etableret en pulje på 2 mio. kr., der skal understøtte realisering af udviklingsplanerne. Efter første ansøgningsrunde gav Udvalget tilskud til 3 mindre projekter. Herefter resterer der ca. 1,9 mio. kr. i puljen.

Til anden tidsfrist den 1. september 2016 er der indkommet fem ansøgninger. 

Der er ingen fra Helle Øst området, der har ansøgt.

De fem ansøgninger opfylder alle minimumskravet om, at ansøgningen skal have baggrund i en vedtaget udviklingsplan.

Udvalget har fastsat følgende fokuspunkter for prioriteringen af ansøgningerne (prioriteret rækkefølge):

  1. Projektet skal styrke bosætningen i byen via fastholdelse eller tiltrækning
  2. Projektet tilfører byen nye funktioner
  3. Projektet forskønner byen
  4. Projektet skal kunne realiseres inden udgangen af 2017
  5. Projektet kan med fordel indtænke visionen ”Vi i naturen”

De 5 ansøgninger er: ·

  1. Byskovcentret i Ølgod, hvor der etableres et udgangspunkt for aktiviteter og formidling i skoven ·
  2. Idrætsstien i Tistrup, hvor der etableres en udendørs træningsbane ·
  3. Centerpassagen i Ølgod (etape 1 af større projekt), hvor der påbegyndes en overdækket pergola fra Bryghuset til SuperBrugsen ·
  4. ”Leg og fællesskab i anlægget” samt ”Aktive naturruter” i Outrup, hvor der etableres nye naturoplevelser og aktivitetsmuligheder ·
  5. Ølgod Sportscenter, hvor hallen udbygges og moderniseres

Udviklingsrådet i Ølgod har tilkendegivet, at de prioriterer Byskovcentret og Sportscentret lige højt, og at de anbefaler, at Centerpassagen beskrives nærmere og i sin helhed, før projektet tildeles tilskud.

 

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at alle fem ansøgninger kan medvirke positivt til bosætningen i de respektive områder.

De fem ansøgninger relaterer sig kun til tre udviklingsplaner. Forvaltningen vurderer derfor, at Udvalget ikke bør udmønte hele puljen nu.

Byskovcentret i Ølgod

I forhold til Byskovcentret i Ølgod vurderer forvaltningen, at det er et stort men også perspektivrigt projekt. Der søges specifikt om midler til projektering med henblik på efterfølgende fondsfinansiering. Projektet er stærkt forankret i byen.

Idrætsstien i Tistrup

Idrætsstien i Tistrup er et bevægelsesmæssigt tiltag, som er planlagt, så det rammer flere målgrupper i byen. Medfinansieringen er delvist sikret, så det må forventes, at projektet kan realiseres og blive et positivt bidrag til bosætningen i byen.

Centerpassagen i Ølgod

Centerpassagen i Ølgod er første etape af et større projekt, hvor der planlægges etablering af en overdækket pergola fra Bryghuset til SuperBrugsen. Projektet vil styrke sammenhængen i midtbyen, men det vurderes dog som usikkert, om projektet vil få en nævneværdig effekt på midtbyens byliv. Første etape vil kunne etableres, uden de resterende – og mere problematiske - etaper nødvendigvis skal tillades. Projektet kan med fordel kvalificeres yderligere med fokus på en helhedsvurdering. Det vurderes, at der ikke umiddelbart er lovhjemmel til at begrunde tilskud til etape 1, fordi projektet er på privat ejendom og primært sigter mod at styrke udearealer for erhvervsdrivende. Det vurderes derimod, at det samlede forløb med alle etaper på både offentlige og private arealer vil kunne gennemføres inden for byfornyelsesloven, men det kræver en konkretisering af det samlede forløb med alle etaper, herunder hvordan disse tilpasses de gennemførte tiltag under den tidligere områdefornyelse.

”Leg og fællesskab i anlægget” samt ”Aktive naturruter” i Outrup

”Leg og fællesskab i anlægget” samt ”Aktive naturruter” i Outrup er en samling projekter, hvor der etableres nye naturoplevelser og aktivitetsmuligheder. Der er lokalt samlet megen medfinansiering til projekterne, hvoraf flere kan realiseres direkte med kommunalt tilskud. Som foreslået i ansøgningen, bør tilskud som minimum gives til etablering af stisystemerne og indhegning, fordi de er fundamentet for områdets brug og drift.

Ølgod Sportscenter

Ølgod Sportscenter er et projekt, hvor hallen udbygges og moderniseres. Projektet ansøger i første omgang om midler til projektering. Projektet vil klart styrke hallens kommercielle muligheder, men det bør overvejes om støtte til hallers eksisterende aktiviteter er relevant for puljen, fordi disse aktiviteter typisk finansieres under Udvalget for Kultur og Fritids område, jf. bl.a. den nyligt afsluttede halanalyse. Projektet bør endvidere koordineres med det kommende arbejde med overvejelser om kulturhusets fremtid (finansieres jf. budgetaftalen med 200.000 kr. fra puljen).

Det er gældende for alle projekterne, at den efterfølgende drift påhviler frivillige foreninger, og at det ikke er beskrevet nærmere, hvordan drift og vedligehold sikres.

I forlængelse af Udvalgets prioritering anbefaler forvaltningen, at Udvalget fastsætter følgende ansøgningsfrister for puljen i 2017: 15. februar 2017 og 15. august 2017.

Konsekvens i forhold til visionen

Flere af ansøgningerne sigter på at styrke borgernes adgang til naturen.

 

Økonomi

Tilskud finansieres af budgettet til Byfornyelse og udviklingsplaner. Udvalget har tidligere reserveret i alt 2 mio. kr. fra 2016 og 2017 til ansøgninger til udviklingsplaner.

Der anvendes 435.395kr. til de anbefalede projekter afledt af udviklingsplanerne i 2016, og der reserveres 700.000 kr. til projekter i Ølgod. Herefter resterer der ca. 0,8 mio. kr. i puljen før vedtagelse af budgettet for 2017.

Høring

 

Der er ingen høring i forhold til tildeling af midlerne

Bilag:

1 Åben Resume af ansøgninger - SEPTEMBER 2016 129076/16

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler
at der meddeles afslag på ansøgningen om Ølgod Sportscenter,
at behandlingen af ansøgningen om Centerpassagen udsættes, indtil hele projektet er yderligere beskrevet, og at der bevilges og frigives et tilskud på op til 50.000 kr. til dette arbejde svarende til 50% af udgifterne,
at der bevilges 81.180 kr. til Idrætsstien i Tistrup,
at der bevilges 225.000 kr. til stisystemer mv. i Outrup samt 79.215 kr. til Fitness i anlægget, og
at det meddeles Byskovcentret i Ølgod, at Udvalget reserverer 500.000 kr. til tilskud til projektet under forudsætning af, at den resterende medfinansiering kan skaffes, samt at op til 50.000 kr. heraf kan anvendes til projekteringsudgifter svarende til 50% af udgifterne.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 13-10-2016

 

 

torsdag 20 okt 2016 - claus