Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreKnow HowKnow How LanddistriktsudviklingIdébankProjekterFondsmidlerLandsbyklyngerÅrets LandsbyPowerTowerOm PowerTower HelleFordeleServiceydelserMentor og KurserLokalerKontorplads til digBliv StøttemedlemOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægterNyhedsbrevFacebook
Helle Øst
aug
26
tor
Foto:

26/8-2021 Rådsmøde i Udviklingsrådet Helle Øst

Ordinær Rådsmøde

BEMÆRK: Dagsorden er under udarbejdelse og ikke endelig

Mødet bliver afholdt i Fåborghus kl. 18.00, torsdag den 26. august 2021

Har du forslag, spørgsmål og kommentarer til referatet er du meget velkommen til at henvende dig til Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

 

Indkaldte mødedeltagere: 
AGERBÆK: Ulla Sundvang, Jonna Buch Andersen
STARUP: Lars Bo, Mikkel Ottosen
ÅRRE: Jørn S. Pedersen, Nana Larsen
FÅBORG: Jørgen Madsen, Jan Skovbjerg
HJORTKÆR: Ingrid Sand Simonsen
VRENDERUP: Claus Jeppesen

 

Fraværende: 

 

Referent:
Ingrid Sand Simonsen

 

1) Godkendelse af referatet fra:

REFERAT:

 

2) Godkendelse af dagsordenen.

REFERAT:

 

 

3) Udviklingsrådets budgetopfølgning
Kassereren fremlægger de seneste nøgletal. Bank Saldo. Større indtægter og udgifter siden sidst.

Til orientering

Budgetopfølgning Udgifter
pr. 19/3-2021
  Budget 2020
Restbudget
Møder 20.000  20.000 
Kontingenter, kontorhold 1.750  9.000  7.250 
PowerTower 25.000  25.000 
Gaver 2.000  2.000 
Kørsel  0  6.000  6.000 
Marketing (pavillon) 8.000  8.000 
Gebyr og andet 1.000  1.000 
I ALT 1.750  71.000  69.250 

 

Kassebeholdning Beløb
Kassebeholdning d.d. 102.813 
Årlig tilskud fra Varde Kommune på 61.000 kr. (er IKKE tilgået kassebeholdningen for 2021) 61.000 
-Restbudget -69.250 
Kassebeholdning 31/12-2021 94.563 

 

REFERAT:

 

X) Evaluering af Forårsmøde med Byrådet 19/8-2021

Til debat: Evaluering af Forårsmøde med Byrådet

REFERAT:

 

X) Kommunalvalg 2021 og politiske møder
Vi nærmer os kommunalvalget til november.
Det er vigtigt at vi får valgt nogle lokale politikere, der kan repræsenterer vores område i Varde Byråd.
Og det er yderst vigtigt, at vi som udviklingsråd får et godt og forstående samarbejde med de valgte politikere. At vi sammen kan trække lokalsamfundsudviklingen i den samme retning som vores foreninger og råd ønsker.
Det kræver kendskab til hinanden, kommunikation, debat.

Ved sidste møde blev følgende besluttet:
De lokale kandidater inviteres til internt møde med udviklingsrådet Helle Øst.
En måned før valget inviteres til møde i Helle hallen.
Det afholdes som et offentligt arrangement i starten af efteråret, hvor en person fra hvert parti deltager i panelet.
Lars vil finde ud af, hvem der er kandidater i de forskellige partier inden august.

Til beslutning: Møder og offentlige politiske debatter med alle opstillede kandidater til kommunalvalget 2021

REFERAT:

 

X) Fælles Strategiplan for Helle Øst, - status og det videre forløb
Ved sidste møde blev der i referatet skrevet bl.a.:
Vi blev enige om, at de enkelte tovholdere til næste møde udvælger 3 opgaver (ting) + måske overblik over mulige ressourcer, der er til rådighed.

Claus skriver et notat, hvori der er lagt forskellige noter vedr. de forskellige emner.
Dette notat bl.a. til brug for de forskellige tovholdere m. fl.

Vi magter ikke det hele. Vi tager et skridt ad gangen.

Tidsplan:
Vi ønsker, at planen skal være færdig til fremlæggelse på årsmødet i april 2021.

Tovholdere:
1. Jonna Buch Andersen
2. Claus Jeppesen
3. Jørgen Madsen
4. Jan Skovbjerg
5. Ingrid Sand Simonsen

Prioritering af forslag til indsatsområder:

 1. a) BOSÆTNING: Kommunens nye bosætningsstrategi, fælles markedsføring, boliger, grunde, velkomstambassadører....
  b) SKOLE OG INSTITUTIONER: Medspiller og inddragelse i lokalsamfundet, betydning for bosætning....
  c) INTERGRATION: Danskundervisning til østeuropæer, forhindring / inddragelse af parallelsamfund....
 2.     SYNLIGGØRELSE OG MARKEDSFØRING: RUBAN, sociale medier, lokalblade, aviser, radio, podcast....
 3.     ERHVERVSFREMME: Butikker , arbejdspladser, PowerTover Helle, iværksætterhjælp, kurser, netværksgrupper....
 4.     FREMKOMMELIGHED OG INFRASTRUKTUR: Tingvejen, cykelstier, offentlig trafik, Go More (fælles biler)....
 5. a) FORENINGS-, IDRÆTS- OG FRITIDSLIV:...
  b) KUNST OG KULTUR: Samarbejde om kunst og kultur og diverse udstillinger vedr. kunst og kultur....

Arbejdsmetoder m.m.: 
UR Helle Øst's opgave er at være tovholder på projektet som helhed og finde tovholder og drivere til de enkelte indsatsområder og udvalg.
Borgerforeningerne og Agerbæk udvikling har til opgave, at finde deltagere som kan indgå i de forskellige indsatsområder og udvalg.

Vedhæftet bilag:

 

FORSLAG: Procesforløb Fælles Strategiplan 3. Note: Metode for landsbyklynger 2. Note: Landsbyudvikling der virker Blomstrende Landsbyer Program Sammenskrevet Baggrundsviden til Fælles Strategiplan Strategiplan Blåbjerg Fuld version

 

Udvalgsoversigt pr. 8. oktober 2020

 

Til beslutning: Det videre forløb for Fælles Strategiplan

REFERAT:


 

 

ORIENTERINGSPUNKTER...

X) Orientering fra: Repræsentationer og Udviklingsrådets egne Udvalg

a) Formand: Claus Jeppesen:

Kommuneplan 2021
Den "store" revidering af Kommuneplanen er i gang.
Den skal vedtages efteråret 2021
Den har været til behandling i Varde Kommunes fagudvalg
Direktion den 27/1 2021
PT og AL den 4/2 2021
KF den 8/2 2021
SS og BL den 9/2 2021
UØE den 24/2 2021
BY den 2/3 2021
Du kan følge arbejdet i Varde Kommunes fagudvalg her: https://dagsordener.vardekommune.dk/ 
- eller
Spørgsmål vedr. kommuneplanen kan rettes til:
Henrik Rasmussen, Projektmedarbejder, Plan og Vækst
Direkte   79 94 65 57
Mail        herg@varde.dk
REFERAT:

 

b) FUR (Fælles Udviklingsrådet): Medlem Claus Jeppesen

2/6-2021 Afholdt FUR-møde
Referat:
 • Kommer senere

Referater fra tidligere møder på FUR’s hjemmeside: https://fur.udviklingsraad.dk/menu/moeder 

 

9/9-2021 Næste FUR-møde
Input til dagsordenen senest XXsdag den XXXX. 
Referater fra tidligere møder på FUR’s hjemmeside: https://fur.udviklingsraad.dk/menu/moeder 

Foreløbig dagsorden, i ikke-prioriteret rækkefølge:

 • XXXX

 

REFERAT:

 

c) Kultur- og Kirkeudvalg: Tovholder Ingrid Sand Simonsen

Oversigt over Kunst og kultur i Helle Øst
Ingrid vil gerne skrive tekster til billederne og gøre arbejdet færdigt med "Oversigt over Kunst og Kultur i Helle Øst"
 
Beslutning ved sidste møde:
Ingrid kan starte med at kontakte borgerforeninger og spørge, om de er interesseret i at arbejde videre i en fælles arbejdsgruppe til udvikling af kunst og kultur.
 
REFERAT:

 

d) Erhvervsudvalg: Erhvervsambassadør Jørgen Madsen
PowerTower Helle - Erhvervsambassadøren fremlægger sidste nyt om PowerTower Helle

Powerboer: 


Netværk og iværksætterkursus 

Facadeskilte til Powerboer
Følgende er ved at få produceret facadeskilte:

 • Klinik Luna har fået leveret og monteret et facadeskilt
 • Lindbjerg Ejendomshandel mangler levering og montering af facadeskilt. Har udover selv købt et facadeskilt til montering på kontoret ud mod Hellevej
 • PowerTower Starup, mangler afklaring af design og antal skilte
 • Der laves muligvis også et skilt til det nye firma i Agerbæk

Gruppe for vækstpotentiale:

REFERAT:

 

e) Kommunikationsudvalg: Tovholder Claus Jeppesen 

Mediestrategiplan
Der er ikke blevet arbejdet videre med mediestrategiplanen siden efteråret 2021. Arbejdet forventes genoptaget, når forsamlingsforbuddet tillader at vi kan mødes.
  
Brug af professionel journalist
UR Helle Øst har sat budget af til artikler, som kan synliggøre aktiviteter i Helle Øst. Der er modtaget tilbud fra en professionel journalist. Der er ikke bestilt nogle artikler endnu. Det vil først ske i forbindelse med at mediestrategiplanen bliver udviklet.
 
Borgerjournalister og fotografer søges
I efteråret 2020 afholdt Ruban en række kurser i borgerjournalistik, fotografering, billedbehandling og video. Her meldte 3 personer sig henholdsvis som fotograf, borgerjournalist og videofotograf for vores lokalsamfund. Vi har haft glæde af fotografen. Borgerjournalisten og videofotografen har desværre valgt at stoppe. 
 
Kursus i hjemmesider fra Ruban
Claus vil afholde kursus i at bruge vores hjemmesidesystem fra Ruban når forsamlingsforbuddet tillader at vi kan mødes.
Der kan også arrangeres kursus i borgerjournalistik.
 
Lån af foto- og videoudstyr
Alle medlemmer i Ruban kan stadig låne semiprofessionel foto- og videoudstyr (værdi ca. 30.000). Kontakt Ruban.
REFERAT:

 

f) Plan- og Teknikudvalg: Tovholder Jan Skovbjerg

Trafikgruppen arbejder for at forbedre de trafikale forhold på Tingvejen, specielt for de bløde trafikanter.
Tovholder og talsmand for trafikgruppen er Jan Skovbjerg:

REFERAT:

 

g) Turistudvalg: Tovholder Mikkel Ottosen

-

 
REFERAT:

 

h) Vi I Naturen Rådet: Medlem Mikkel Ottosen

Alle møder er aflyst og udsat til efteråret 2021 pga. Covid-19.
REFERAT:

 

i) Fødevareudvalg: Tovholder Jørn S. Pedersen 

Fødevareudvalgets fremtid overvejes.

REFERAT:

 

j) Børn- og Læringsudvalg: Tovholder SØGES! (midlertidig tovholder Jonna Kvist):

-

REFERAT:

 

k) Udviklings- og Samarbejdsudvalg: Tovholder Jonna Buch Andersen:

-

REFERAT:

 

l) Social-, Sundheds-, Arbejds- og Integrationsudvalg: Tovholder SØGES!

-

REFERAT:

 

 

X) Erfaringsudveksling: Bordet rundt og nyt fra byerne

Vrenderup:
Claus Jeppesen 

-

REFERAT:

Hjortkær:
Ingrid Sand Simonsen

REFERAT:

Fåborg:
Jørgen Madsen
Jan Skovbjerg

-

REFERAT:

Starup/Tofterup: 
Lars Bo
Mikkel Ottosen

-

REFERAT:

Årre: 
Jørn S. Pedersen
Jonna Kvist

-

REFERAT:

Agerbæk: 
Ulla Sundvang
Jonna Buch Andersen
Ubesat rådspost

Agerbæk Udvikling:

-

REFERAT:

 

x) Næste møde for Udviklingsrådet
Gennemgang af alle datoer for rådsmøder og arrangementer der vedrører Helle Øst.

 • Torsdag, d. 19. august 2021, kl. 17.00 - 21.00: Forårsmøde med Byrådet
 • Torsdag, d. 9. september 2021, kl. 17.00: FUR-møde i Årre
 • Mandag, d. 29. november 2021, kl. 17.00: FUR-møde 

Der er pt. ikke flere planlagte mødedatoer.

Til beslutning: Valg af datoer for rådsmøder og andre aktiviteter

REFERAT:

 

x) Eventuelt

REFERAT:


 

 

mandag 5 jul 2021 - Claus V. Jeppesen