Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Foto:

14/12-16 Rådsmøde Helle Øst Udviklingsråd

Planlægning af Årsmøde

Warning: file_get_contents(https://site.imgix.net/helleoest/Dokumenter/Cykelsti/Cykelsti_Tingvejen_Brev_til_vejdirektoratet_novem?w=60&fit=crop&h=60&sharp=20&fm=avif): Failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /customers/6/8/6/ruban.nu/httpd.www/index.php on line 128

 

Endelig referat:

Mødet er afholdt i Fåborghus kl. 19.00, onsdag den 14. December 2016

Har du kommentarer og spørgsmål til referatet, er du meget velkommen til at henvende dig til Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

 

Printervenlig referat:

2016-12-14 Referat Rådsmøde Helle Øst

 

Indkaldte mødedeltagere: 
Ulla Sundvang, Peter Fornitz, Lars Bo, Leif Ventzelsen, Jørn Pedersen,
Bent Andreasen, Villy Pilgaard, Ingrid Sand Simonsen, Claus Jeppesen,
Agerbæk Borgerforening v/ Søren Ditlevsen

 

Fraværende:
Ingrid Sand Simonsen, Ulla Sundvang, Leif Ventzelsen, Villy Pilgaard, Agerbæk Borgerforening.

 

Referent: Lars Bo

 

1) Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøder.

Bustur med Thomas Jaap: http://helleoest.dk/id/2346/8-11-16-bustur-med-direktor-for-plan-kultur-og-teknik 

Møde med lokalpolitikere http://helleoest.dk/id/1540/16-11-16-bestyrelsesmode-helle-ost-udviklingsraad 

REFERAT:
Referaterne fra de sidste 2 sidste møder godkendt.

Busturen med en forvaltningsrepræsentant oplevedes som så vellykket, at der er enighed om,
at seancen bør gentages næste år med en gæst fra en anden forvaltningsgren.
Dog bør turen ligge i sommerhalvåret, så den kan afvikles i dagslys.

Mødet med politikerne var OK, men måske lidt tamt.
Den igangsatte debat om mulige nedskæringer på skoler og dagpasningsområdet
lagde sin dæmper på kreativiteten. Visioner fra politikerside om fremtiden i
kommunen efterlyses. De lyttede, men må sandelig også gerne komme med visioner
for vores områdes fremtid.

 

2) Godkendelse af dagsordenen.

REFERAT:
Godkendt – idet det dog blev bemærket, at der i det udsendte var to ”punkt 3”,
så det andet ”punkt 3” omdøbtes til ”punkt 4”, ”punkt 4” til ”punkt 5” osv.

 

3) Ændring af navn fra bestyrelsesmøde til rådsmøde

Til godkendelse

Efter idé fra Lars Bo ændre vi navnet på vores ordinære møder fra bestyrelsesmøde til rådsmøde.

Baggrunden er, at Udviklingsrådet Helle Øst ikke er en styrelse og vi som sådan ikke styrer noget.

Til gengæld er vi til rådighed som et råd, hvor områdets borger og bestyrelser for foreninger, institutioner, erhvervsliv kan mødes og rådføre sig med hinanden om verserende emner.

REFERAT:
Godkendt.

 

4) Nyt fra byerne

Vrenderup

REFERAT:
Der er lys juletræet. Udvidelsen af Helle Hallens motionscenter skrider frem.

Hjortkær

REFERAT:
Intet nyt

Fåborg

REFERAT:
Byen er julepyntet

Starup/Tofterup

REFERAT: 
Nybygget Brugs (ved rundkørslen) er indviet (dagligt åben 06:30 – 21:00). 

Det nyskabte ”Naturuniversitetet” ved Holme Å (skråt over for kirken) er indviet af
borgmesteren. Skolelederen understregede Naturuniversitetets betydning for at gøre
det lettere at forlægge en stadigt større del af elevaktiviteterne fra klasseværelserne
til udendørs erfaringsindsamling og undervisning i naturen. Det taler bestemt ikke
for en skolelukning!

Under borgeforeningens auspicier er der nedsat en arbejdsgruppe,
der arbejder med et høringssvar i forbindelses med den ”for-høring”,
der er igangsat med oplæg vedr. mulige fremtidsscenarier for skoler
og dagtilbud i Varde Kommune. Høringssvaret offentliggøres på RUBAN.

Årre

REFERAT:
Man glæder sig over, at Helle Kommunes administrationsbygning nu er solgt,
og man ser frem til, hvad det medfører af ny aktivitet i byen.

Byen er julepyntet.

Agerbæk

REFERAT: 
Julebelysningen er ophængt.

Torvedagen har været en succes.

Ligeledes var julemarkedet, der var flyttet til Helle Hallen så succesfuldt,
at det afholdes dér igen næste år.

 

5) Ny struktur for skoler og dagtilbud for børn og unge under 18 år.

Ændringen af skolestrukturen kan få afgørende indflydelse på udviklingen i Helle Øst og det øvrige Varde Kommune. Derfor er det det vigtigste emne pt. Vi skal finde ud af, hvordan Udviklingsrådet Helle Øst kan bidrage til, at den nye struktur bliver til gavn for børnene og udviklingen af vores område.

http://helleoest.dk/cid/3150/15-12-16-inspirationsmode-om-udvikling-af-skole-og-dagtilbudsstrukturen 

REFERAT: 
Der var en livlig og åben debat, og der henvises i øvrigt til
ovenstående link til det planlagte møde den følgende dag, hvor debatten
fortsattes i et større forum.

  

6) Planlægning af Årsmødet for Udviklingsrådet Helle Øst

Til drøftelse og beslutning

Vores Årsmøde er planlagt til den 19. april 2017.

Vi skal sætte et mål for, hvad vi vil opnå med mødet. Hvilke emner og aktiviteter skal sættes på mødets dagsorden?

Som inspiration kan måske bruges idéer fra de andre Udviklingsråds borgerinddragende aktiviteter. Se dokument:

Borgerinddragende aktiviteter i Udviklingsrådene 2016

 

REFERAT: 
Der var en længere debat om form og formål. Skal det være et stort ”folkemøde”,
eller skal vi måske lave det store borgerrettede arrangement uafhængigt af årsmødet?
Den foreløbige konklusion blev, at vi sænker ambitionerne til, at et fremmøde på
30 personer vil være tilfredsstillende, selv om vi naturligvis stræber efter
at få flere til at møde op.

Selve årsmødet afvikles inden for mødets første halve time.

Derefter skal der være debat på baggrund af et oplæg fra en udefra
kommende oplægsholder.
Vi gik væk fra at se på de øvrige udviklingsråds aktiviteter i 2016
for i stedet at gå ind på adressen: www.fremtidsforskning.dk .
På denne hjemmesides forside er der i højre spalte en forside af
bladet ”Futuriblerne” med et foto af en åben dør og et emne:
”Fremtidens landsbyer 1”. Vi kan søge inspiration i den
navne- og artikelliste, der ligger dér. Vores foreløbige overskrift
for årsmødetemaet er ”LANDSBYKLYNGER”

Referentens personlige bemærkninger:
Finn Slumstrup henvender sig primært til seniorer;
Henning Otte Hansen er meget velbegavet og dødkedelig,
snævert særdeles vidende inden for landbrug;
Johs. Nørregaard Frandsen har den charme,
at han vist er opvokset i Grimstrup og samtidig er en rigtig
”ordsmager” [som jeg];
Hanne Tanvig har en fortid i Esbjerg ved Center for landdistriktsforskning;
og så vil jeg tilføje min gamle sproglærerkollega,
der overtog efter Hanne Tanvig,
professor Gunnar Lind Svendsen, som har den praktiske fordel,
at han normalt huserer i Esbjerg – ligesom hans professorkollega
Egon Noe, som jeg dog ikke kender).

Vi fortsætter punktet på næste møde.

 

7) Hyldest af de frivillige i Varde Kommune

Til beslutning

Søndag den 30. april kl. 20.00

Foreningskonsulent Lene Holm Poulsen er tovholder på projektet

Varde Kommune har rigtig mange frivillige som er uundværlige for kommunens borgere.
Dette arbejde vil kommunen gerne anerkende ved en stor lysceremoni søndag den 30. april kl. 20.00 rundt i alle lokalområder, hvor der tændes et lys for hver frivillig i Varde Kommune. Men arbejdsgruppen har brug for hjælp af udviklingsrådene for at projektet skal lykkes.

Det er op til lokalområderne selv at beslutte, hvad der ellers skal ske som fx fællesspisning.
Arbejdsgruppen har brug for udviklingsrådenes hjælp til at finde ud af, hvor mange frivillige der er rundt omkring.
Fritidssamrådet har bevilget 50.000 kr. til arrangementet og arbejdsgruppen er behjælpelig med det praktiske.

De foreninger, som Varde Kommune allerede har registreret, skal udviklingsrådene naturligvis ikke bruge tid på at melde antallet ind til Lene. FUR får derfor en liste over disse foreninger, og er behjælpelig med at melde ca. antallet ind på øvrige frivillige ildsjæle.

Lene skriver til FUR når arbejdsgruppen har haft næste møde og informerer om, hvordan og hvorledes opgaven kan løses ved fælles hjælp.

Det er ude lokalt, det skal give en effekt. Lysceremonien er en anderledes måde at synliggøre de mange frivillige og det store arbejde de udfører.

Vi skal beslutte hvordan vi ønsker Lysfesten gennemført.

REFERAT: 
Der var enighed om, at en lysfest vil være en dårlig idé.
Fakkeltog o.l. bruges alt for ofte til at markere dødsfald – især voldsom død.
Et lys pr. AIDS-offer og et lys pr. frivillig? Det virker forkert. Forslaget
indebærer også noget med fællesspisning. Derfor foreslår vi, at man inviterer
alle frivillige (udpeget af lokalområderne) til en festlig middag på kommunens
regning fx i Arnbjerg, Næsbjerghus eller på Rådhuset.

I stedet for lys kunne alternativet være flag eller banner. Det kunne være et
flag/banner for hver frivillig. Flagene / banner kunne være trykt med de
respektive foreningers logo. Ved arrangementet kunne foreningerne være tilstede
med en stand som reklame for deres aktiviteter. Flag, banner og materialer
kunne så evt. genbruges til næste år og ved forskellige andre lejligheder.

 

8) Årets Mestre 2016 og Foreningsprisen 2016

Til orientering

Årets Mestre 2016

Tiden nærmer sig, hvor indstillinger til Årets Mestre 2016 skal sendes til Kultur og Vækst. Det vedlagte indstillingsskema skal anvendes og fristen for indstilling er rykket til den 2. januar 2017. har I et hold, en idrætsudøver som har vundet et mesterskab i 2016, så husk at få indsendt indstillingsskemaet til undertegnede.

Foreningsprisen 2016

I marts måned 2016 var tre foreninger nomineret til Foreningsprisen 2015. De nominerede var Alslev Skytteforening, Outrup GUB samt Varde BMX. Varde BMX var de heldige og blev tildelt Foreningsprisen for 2015.

Skal det være din forening, som render med denne hæder, så skal I lave en indstilling for jeres forening og sende denne til undertegnede senest 2. januar 2017. Husk at begrunde jeres indstilling. Vi glæder os til at se en masse indstillinger. Det er et udvalg bestående af politikere fra Udvalget for Kultur og Fritid samt repræsentanter fra de 4 råd (Kulturelt Råd, Aftenskolerådet, Foreningsrådet samt Idrætsrådet) som gennemgår indstillingerne og nominere 3 foreninger.

Spørgsmål til ovenstående kan kontakte:

Berith Ellegaard Andreasen,
Varde Kommune, Kultur og Vækst, Bytoften 2, 6800 Varde, Tlf. 7994 7270, E-mail: bera@varde.dk

Annonce Årets Mestre og foreningsprisen 2016

Indstilling Årets Mestre 2016

 

REFERAT:
Vi besluttede ikke at gøre noget ved det.

 

9) Foreninger og forsikringer

Til orientering fra FUR

Der er blevet fremsat et lovforslag, så det gøres lovligt for kommunerne at tegne ulykkes- og ansvarsforsikringer for frivillige.

Det forlyder, at lovforslaget fremsættes den 29. november. Hvis det vedtages, anbefaler FUR Varde Kommune at tegne ulykkes- og ansvarsforsikringer for de frivillige, der udfører arbejde i Varde Kommune.

REFERAT:
Taget til efterretning.

 

10) Boblberg.dk

Til drøftelse fra FUR: Hvordan kan vi bruge boblberg.dk?

Oplæg ved repræsentanter fra Boblberg:

Bobler du også af aktivitetslyst, og leder du efter nogle at dyrke det gode fællesskab med? På Boblberg.dk kan du finde andre at dele din fritid og dine interesser med i Varde Kommune. Boblberg er en borger-til-borger-portal, som giver kommunens borgere mulighed for at skabe sociale fællesskaber gennem aktiviteter og fælles interesser ved hjælp af små opslag, de såkaldte bobler, og det er borgerne selv, der står for hele kontakten.

Rasmus og Nikolaj Stæhr fra Boblberg gav på FUR-mødet en orientering om borger-til-borger-portalen. Det skal være rummeligt og med plads til alle, der ønsker en aktiv fritid. Det er interessen, der binder folk sammen. Varde Kommune er den første kommune i Region Syddanmark der er med.

Rasmus og Nikolaj kommer gerne ud til lokalområderne for at udbrede kendskabet til Boblberg, og det er gratis.

Se mere på www.boblberg.dk eller kontakt via info@boblberg.dk

REFERAT:
Claus refererede præsentationen fra FUR. Der var ingen begejstring for
initiativet.

Vi har RUBAN. Det er vigtigere, at vi gør brug af RUBAN!

 

11) Projekt Landsbyklynger

Til orientering fra FUR

FUR drøftede ”Projekt Landsbyklynger” og Heino Mølholm gav en orientering om UR HHST’s studietur til Mols, Syddjurs Kommune. Mols har deltaget i Landsbyklynge Projektet og fået rigtig meget ud af det.

I Varde Kommune har der været en god proces med udarbejdelse af udviklingsplaner for lokalområderne. Dette arbejde er langt fra færdig endnu. Men, det fremgår af beslutning fra april 2014, at der også kan iværksættes udviklingsplaner for udviklingsrådene. Eller en revision af de udarbejdede udviklingskataloger fra 2008.

En udviklingsplan for et udviklingsråd har fokus på et større område dækkende flere byer. Og ligner på visse punkter projekt landsbyklynger. Der er mange snitflader til processen i Varde Kommune.

Før man påbegynder en eventuel revision af udviklingsplanerne for de ni udviklingsråd, nedsættes der en arbejdsgruppe bestående af planchef Tove Wolf, chef for Kultur og Vækst Jørgen Nielbæk og formanden for Udviklingsrådet Hodde-Horne-Sig og Tistrup Heino Mølholm.

Der blev samtidig udtrykt en bekymring med at sætte for meget i gang p.t., da landsbyerne endnu ikke er færdige med udviklingsplanerne og de afledte projektideer.

Emnet kan eventuelt indgå som et ”Kick-Off” til forårsmødet med byrådet i maj måned, og foregå som en løbende proces i de ni udviklingsråd hen over efteråret 2017 og 2018. 

REFERAT:
FURs konklusion taget til efterretning. Vi mener, at det endnu er for
tidligt at gå i gang med arbejdet med en konkret udarbejdelse af
områdeudviklingsplaner/landsbyklyngeprojekter. Men vi skal da være
opmærksomme, når vi fx enkeltvis privat besøger Mols, så vi får spurgt
ind til deres erfaringer. De minder også om, hvad man gjorde i Spøttrup
og i Skive Kommune.

Referentens bemærkning: Her på egnen kan det nok være på sin plads
at tænke ”landsbyklynger” ind i en større koordination, der også
inddrager vore naboudviklingsråd.

 

12) Parkering på yderrabat.

Til orientering fra FUR

Siden 2014 har det generelt været forbudt at parkere på fortov og i rabat i tættere bebyggede områder. Men kommunen har fortsat mulighed for at tillade parkering i rabat og delvist på fortovet.
Varde Kommunes parkeringsregulativ fra januar 2014, indeholder forbud mod standsning og parkering indenfor byzoneskiltene, helt eller delvist på: Fortov – cykelsti – gangsti – yderrabat – midterrabat og helleanlæg. Forbuddet er medvirkende til at sikre fremkommeligheden, samt beskytte fortove og rabatter mod overlast.

Fælles Udviklingsrådet ønsker som det første, parkeringsvagterne fjernet fra yderdistrikterne, hvor det efter deres opfattelse ikke giver nogen mening med parkeringsvagter.

Dernæst ønsker FUR parkeringsregulativet fra januar 2015 ændret således, at forbuddet mod standsning og parkering på yderrabatter ophæves.
Begrundelsen er, at i fx Nr. Nebel eller Mejls, stopper trafikken fuldstændigt hvis en lastbil eller større personbil parkerer på vejen. Hvis man i dag parkerer med det ene hjulsæt oppe på rabatten, risikerer bilisten at få en bøde, selv om parkeringen er mere hensigtsmæssig end den lovlige på vejbanen. 

REFERAT:
Der var fuld opbakning til FURs indstilling,
som blev taget til efterretning.

 

13) 575 års købstadsjubilæum, og

Til orientering fra FUR

Det fejres i dagene 31. august – 3. september 2017.
I den forbindelse afholdes der Middelalderlejr 2. – 3. september.
Kontaktperson er Dorthe Lund dolu@varde.dk

REFERAT: 
Taget til efterretning.

Referentens helt personlige bemærkning:
Jeg kan se, at min 16 gange tipoldefar, en Chresten Nielsen, der var
borgmester i Varde omkring år 1500, må have været en af købstadens
første borgmestre – hvad man så end kan bruge det til på sit CV;
måske at man ikke er ”tilflytter”, men ”tilbageflytter”!

 

14) Planlægning af møde med andre udviklingsråd

Til drøftelse og beslutning

Der på tænkes et møde med Helle Vest og/eller Skovlund-Ansager Udviklingsråd den 18. januar 2017 

REFERAT:
Da vi har haft møder sammen med de andre udviklingsråd tidligere på året
ændres mødet til et ”almindeligt” udviklingsrådsmøde.

Her vil vi færdiggøre beslutningerne omkring, hvad årsmødet skal handle om,
og hvem vi skal have som oplægsholder.

 

15) Udpegning af nye medlemmer af Udviklingsrådet

Til drøftelse

Vi mangler følgende medlemmer til Udviklingsrådet som vi skal udpege:

2 medlemmer fra Agerbæk

1 medlem fra Starup - Tofterup

REFERAT:
Intet nyt fra Agerbæk.
Fra Starup-Tofterup indtræder Mikkel Ottesen ( mot@siemens.com ).

 

16) Gennemgang af vedtægter.

Til drøftelse

Vores vedtægter lever ikke op til den aktuelle virklighed og bør revideres. Det speciel sammensætningen af medlemmer og tidsfristen for indkaldelse til Årsmøde der er i uoverensstemmelse.

REFERAT:
Punktet udsat.

 

17) Evaluering af Mælkefestivalen

Til drøftelse

Der er afholdt evalueringsmøde om Mælkefestivalen i Helle Hallen den 7. december. Deltagerne fra mødet orienterer om resultatet.

REFERAT:
Den løb rundt. Lige akkurat.
Det positive: Mange har sagt, at de kommer igen! Specielt de deltagere,
der udstillede dyr, var tilfredse med forholdene.
De kommer igen, når 2017-mælkefestivallen afholdes lørdag-søndag 16/9-17/9.
Dermed satses der på familierne som publikum, mens dagplejere,
daginstitutioner og skoler nedprioriteres.

 

18) Efterårsmøde mellem Udvalget for Økonomi og Erhverv

Til orientering og drøftelse

Den 22. februar er der møde i FUR. Her deltager Kommunaldirektøren, hvor formen for fremtidige møde med UØE og forårsmødet vil blive drøftet. Helle Øst kan komme med forslag hertil.

REFERAT: 
Punktet blev ikke færdigbehandlet.
Vi efterlyser et oplæg fra forvaltningen om en landdistriktspolitik,
som politikerne kan bruge til at udforme deres visioner for en fremtidig
landdistriktspolitik. Vores ”mantra” hedder Liv og Vækst. Vi søger
inspiration til at komme videre ad samme vej.

 

19) Foredrag: ”Rekruttering af frivillige, kultur, mennesker og forskellighed”

Til orientering

FUR har vedtaget at afholde et kursus, hvor alle fra foreninger i Varde kommune kan deltage. Kursus dato vil blive fastsat senere.

REFERAT:
Det er noteret.

 

20) Bog: "Motivér den frie vilje"

Ulla har fået bogen og anmelder den.

I forbindselse med fordraget med Carsten Blomberg har FUR foræret os bogen: "Motivér den frie vijle" med undertilen "En antologi om fastholdelse og rekrutting af frivillige.

Bogen er udgivet af Center for Frivilligt Socialt Arbejde: www.frivillighed.dk. Den kan lånes ved at kontakte formanden for UR Helle Øst, Claus Jeppesen mail. claus@vestland.dk  

REFERAT:
Udsat.

 

21) Overtagelse af Grindstedbanen

Udviklingsrådet vil arbejde for at lokalsamfundene langs banen kan overtage og benytte den nedlagte jernbanes arealer til nye formål. 

Udviklingsrådet opfordre til at danne en borgergruppe, der kan arbejde med sagen og få fokus på sagen i medierne.

Det er kommet Udviklingrådet for øre at man i Agerbæk har problemer med at overtage noget af banens arealer. Bane Danmark som ejer banen har forlangt urealistiske priser for, at Agerbæk Skole kan lave en ny sti og vej til skolen.

Udviklingsrådet opfordre til at danne en borgergruppe

REFERAT:
Punktet blev udsat efter en kort drøftelse.
Problemerne er mangefold.
Først skal vi vide, hvad hver af de 4 involverede kommuner har tænkt
omkring deres del af den gamle, nu nedlagte bane. Dernæst skal vi
kende forventningerne fra alle lokalsamfund langs banen til brugen
af traceen. Derudover skal man have en teknisk kvalificeret vurdering
af problemerne med den forurening, der ligger i jorden under traceen.
Endelig er der prisen for erhvervelsen af banearealet fra BaneDanmark.
Foreløbig synes BaneDanmarks overdragelsesvilkår ublu.

 

22) Afholdelse af "Local Entrepreneurships Day"

Evt. fredag den 4. november 2016
Uge 46 fra mandage den 14. november 2016

Det er foreslået, at vi skal samarbejde med de lokale folkeskoler og erhvervsliv om at få mere læring om erhverv, innovation og arbejdsliv for skolebørnene. Arrangementet kunne laves lokalt i Helle Hallen den 4. november som optakt til den landsdækkende Global Entrepreneurskips Week http://gew.dk/ i uge 46

Som opfølgning på vores Årsmøde kan vi tage kontakt til Kasper Bech Pedersen fra ProVarde.

Hertil kunne vi få hjælp af Fonden for Entreprenørskab http://www.ffe-ye.dk/ 

REFERAT:
Kenneth Bjerre, Agerbæk-Starup Skole, laver et oplæg om arrangementet
for alle i den gamle Helle Kommune. Det bakker vi op om.

 

23) Cykelsti langs Tingvejen

Til drøftelse

Vi arbejder på at få en cykelsti hele vejen fra Korskroen til Starup (som det også så fint fremgik af PVs/Årres oprindelige ansøgning). Men det er også vigtigt, at vi prioriterer, at man starter “nedefra” og aller først får etableret cykelstien fra Korskro op til den eksisterende cykelsti ved Årre, så man kan cykle til og fra arbejde/uddannelse i Esbjerg fra hjem i vores område, først i Årre og Fåborg. Det er i den forbindelse helt underordnet, at anmodningen omfatter en strækning i Esbjerg Kommune. Det er sammenhængen, det gælder.

2016 Cykelsti ansøgning Tingvejen

 

REFERAT:
Der var enighed om, at vi bakker op om ovenstående og
dermed om ansøgningen fra Årre Borgerforening.

 

24) Næste for Udviklingsrådet

BEMÆRK NYE DATOER FRO MØDE MED BYRÅD!

Gennemgang af alle datoer for rådsmøder og arrangementer der vedrører Udviklingsrådet Helle Øst.

- 18. januar 2017: Møde med andre udviklingsråd * NB: Se referat. 

- 23. februar 2017: Rådsmøde

- 5. april 2017: Rådsmøde

- 19. april 2017: Årsmøde

- 3. maj 2017: Konstituerende møde

- 16. maj 2017 kl. 17.00: Forårsmøde med Byrådet

- 14. juni 2017: Rådsmøde

- 17. august 2017 kl. 17.00: Efterårsmøde med Byrådet for formand og næstformand.

REFERAT:
Mødeplanen godkendt – dog med den ændring, at mødet 18/1 2017*
ikke bliver et møde med andre udviklingsråd, men et ”almindeligt”
arbejdende rådsmøde for Helle Øst.

 

25) Eventuelt

REFERAT: 
En overflod af smørebrød.
(Jo færre vi er til møderne, jo sværere bliver det at spise op).

Ellers intet

onsdag 7 dec 2016 - claus
Vist: 2332 gange