Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Der holdes møde i Udviklingsrådet. Foto: Claus Jeppesen

8/12-2021 Rådsmøde i Udviklingsrådet Helle Øst Konstitution

Konstituerende

Referatet er godkendt

Mødet er afholdt i Fåborghus kl. 18.00, onsdag den 8. december 2021

Har du forslag, spørgsmål og kommentarer til referatet er du meget velkommen til at henvende dig til Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

 

Indkaldte mødedeltagere: 
AGERBÆK: Ulla Sundvang, Jonna Buch Andersen, Poul Rosendahl
STARUP: Lars Bo, Mikkel Ottosen
ÅRRE: Jørn S. Pedersen,
FÅBORG: Jørgen Madsen, Jan Skovbjerg
HJORTKÆR: Ingrid Sand Simonsen
VRENDERUP: Claus Jeppesen

 

Fraværende: 
Jan Skovbjerg

 

Referent:
Ingrid Sand Simonsen

 

1) Godkendelse af referatet fra:

REFERAT:
Referat fra årsmødet godkendt
Referat fra Rådsmøde godkendt

 

2) Godkendelse af dagsordenen.

REFERAT:
Godkendt

 

3) Udskiftning af Rådsmedlemmer
Agerbæk (3 pladser):
Agerbæk har siden den 16/12-2019 haft en ubesat plads i Udviklingsrådet efter at Flemming Lysholm, Agerbæk aftrådte.
Nu tiltræder Poul Rosendahl som Rådsmedlem, hvor han repræsenterer Agerbæk Borgerforening.
Hermed er alle 3 pladser for Agerbæk besat.

Fåborg (2 pladser):
Rådsmedlem Jørgen Madsen, Fåborg har meddelt, at han træder ud af Udviklingsrådet pr. 30/11-2021. 
Jørgen meddeler, at han fortsat forestår betaling af regninger indtil en ny kasserer er fundet.
Jørgen tiltrådte Udviklingsrådet den 23/2-2017. 
Fåborg borgerforening arbejder på at finde en ny Rådsmedlem til den ledige plads.

Årre (2 pladser):
Rådsmedlem Nana Larsen, Årre meddelte at hun aftrådte pr. 1/10-2021.
Nana tiltrådte Udviklingsrådet 11/8-2021.
Årre Borgerforening har nu meddelt, at Peter Zahle Larsen træder ind pr. 1/1-2022, hvor han repræsenterer Årre Borgerforening.

Udviklingsrådet består fra den 8/12-2021 af 9 Rådsmedlemmer ud af 11 pladser indtil Rådsmedlemmet fra Årre tiltræder.

Til orientering: Præsentation af nye medlemmer

Til beslutning: Erkendtlighed til Jørgen Madsen i følge URs gavepolitik https://helleoest.dk/menu/om  

REFERAT: 
Agerbæk: Poul Rosendahl blev præsenteret og indsat.
Fåborg: Claus finder en erkendtlighed til Jørgen som tak for en stor indsats i vort udviklingsråd.
Årre: Vi afventer at Peter Zahle Larsen tiltræder.

 

4) Borgmesterens afskedsreception.
Vi har modtaget en offentlig invitation til Borgmesterens afskedsreception:

Efter 32 år som byrådsmedlem og 17 år som borgmester i Ølgod Kommune og Varde Kommune har Erik Buhl valgt at slutte sin politiske karriere.
Derfor inviteres til reception.
Fredag den 17. december 2021 kl. 12.00 - 16.00 Varde Rådhus, Bytoften 2, 6800 Varde.
Vi håber, mange finder tid til at dele denne dag med os.

Med venlig hilsen
Anders Linde Viceborgmester
Mogens Pedersen Kommunaldirektør

Til beslutning: Udviklingsrådets deltagelse i afskedsreceptionen?

REFERAT: 
Claus finder en gave til Erik Buhl.

 

5) Evaluering af Årsmøde 13/10-2021
Årsmødet blev holdt som en 2 i 1 møde.
Først var der "Årsmøde efter vedtægterne" og derefter "Politisk Netværksmøde" med vores lokalpolitikere.
Årsberetningen fungerede som oplæg til det efterfølgende Politisk Netværksmøde.
Det overordnede tema var: "Værdien af frivillige projektmagere og tovholder" og ikke mindst manglen på disse.
Borgernes og lokalpolitikernes manglende interesse og deltagelse i Udviklingsrådet blev fremstillet.
Idéen med den Fælles Strategiplan for Helle Øst blev også præsenteret.

Der deltog godt 40 personer.  

Til debat: Hvad kom der ud af Årsmødet 2021. Hvad var skidt og godt?

REFERAT:
Beretningen blev af nogle opfattet som lidt negativt.
Et flertal i Udviklingsrådet havde på forhånd godkendt beretningens lidt negative indhold.

Det havde til formål, at provokerer deltagerne på årsmødet til at forstå, at
samarbejdet med og interessen for udviklingsrådet skal opprioriteres, hvis
det fortsat skal give mening at drive et udviklingsråd i Helle Øst.

Det blev gjort klart, at der skal projektmagere og tovholdere til at gennemføre arbejdet med
den kommende "Fælles Strategiplan for Helle Øst". Dem er der mangel på. Hvis de ikke findes, så
falder strategiplanen.

Kombinationen af både Årsmøde og Politisk Netværksmøde gjorde, at der var fremmødt den helt rigtige
deltagerkreds af politikere og borger, som fik udviklingsrådets budskab om samarbejde gjort klar.

Vi venter nu på tilbagemelding fra politikere og borgere om deres fremtidige tilsagn om samarbejde
og engagement med udviklingsrådet.
Der er ind til dato kommet 3 positive svar fra lokale politikere.

 

6) Evaluering af Vælgermødet i Helle Hallen 8/11-2021

 1. Vælgermødet blev afholdt i Helle Hallen med deltagelse af ca. 150 personer.
 2. Til debatpanelet var alle 13 opstillingsberettigede partier inviteret og stillede hver med 1 kandidat. Heraf var der 4 lokale kandidater fra Helle Øst. 1 kandidat blev syg med mistanke om Covid19 og mødet ikke op.
 3. Helle Øst logen var speciel tilegnet de 5 kandidater fra Helle øst, der ikke kunne få plads i debatpanelet.
 4. Byrådslogen var speciel tilegnet 18 udefra kommende kandidater, der sad på et podie bag debatpanelet.
 5. Der var 13 standpladser til partierne med udstilling valgmaterialer. Tid til netværk og vælgersnak.
 6. Der blev udleveret 1 stor pose flæskesvær og en fadøl til hver deltager ved ankomst.
 7. Hele arrangementet streamet og sendt ud i ” stuerne” på: https://www.facebook.com/urhelleoest/videos/257853589531537/.
 8. Velkomst ved Formand Claus Jeppesen med orientering omkring udviklingsrådet og dets virke.
 9. Ronny Olsen leverede musikken både før selve programmet blev sat i gang, til fællessangene og efter debatten.
 10. Yvonn Tittel fra Jyske Vestkysten var dirigent /panelleder.
 11. Stemmesedler med JA og NEJ til alle deltagere.
 12. Lyd på alle i debatpanelet med 13 mikrofoner, trådløs på mødeleder og 2 til spørgsmål fra publikum.
 13. Lyseffekter (up light) på væg bag byrådslogen.

Budget og regnskab for vælgermødet:
27.500 var vedtaget som budget for vælgermødet. 25.000 kr. til ordstyrer og underholdning/musik + 2500 kr. til annoncering. 
Den endelig pris for mødet bliver 20.695,71 kr. 
Dermed er der et budgetoverskud på 6.804,29 kr.

BILAG: Regnskab er sendt til Rådsmedlemmer 

Ingrid har skrevet et referat fra Vælgermødet

Referat Vælgermødet i Helle Hallen

 

Til debat: Hvad kom der ud af Vælgermødet 2021. Hvad var skidt og godt?

 

Til beslutning: Godkendelse af referatet

REFERAT:
Jonna:
Det kunne have være gjort mere skarpt, så mødelederen skulle have fulgt de 4 punkter,
der var sat op af os.

Poul: De lokale politikere fik for lidt tid.

Streamingen fungerede fint, var en god reklame. Der er kommet rigtig mange gode kommentarer
fra deltagerne efterfølgende.

Claus havde gjort et rigtig godt arbejde og lagt mange timer i det.

Referatet er godkendt.

 

7) Evaluering og status på Udviklingsrådets arbejde
Arbejdet i Udviklingsrådet er frivilligt og ulønnet (direkte omkostninger dækkes).
Alle Rådsmedlemmer er udnævnt af deres lokalsamfund (borgerforening) til at sidde i Udviklingsrådet.
Størstedelen af arbejdet i Udviklingsrådet handler om at være projektmagere og tovholder.
Udviklingsrådet Helle Øst har udfordringer med at få besat alle 11 pladser. 2 pladser har i nogen tid stået ledig.
Dertil kommer, at størstedelen af de siddende Rådsmedlemmer er travle mennesker. De bestrider i forvejen andre krævende poster og opgaver i deres lokalsamfund og i deres arbejds-og fritidsliv. Ofte deltager de aktivt i borgerforeningerne og andre frivillig gøremål. De overkommer derfor ikke at varetage større opgaver i Udviklingsrådet.

Generelt er borgerforeningerne udfordret (nogle mere end andre) på at finde frivillige, til deres egne udvalg og bestyrelse, som vil påtage sig bestyrelsesarbejde og være formand, projektmagere og tovholder .
Her opstår så en ekstra udfordring for borgerforeningerne, at de samtidig skal finde og afse frivillige projektmagere og tovholdere til Udviklingsrådet.

Derfor er de siddende Rådsmedlemmerne udfordret på at komme videre med opgaverne og arbejdet i Udviklingsrådet herunder den Fælles Strategiplan.

Det betyder at udviklingen i Helle Øst står i stampe!

Til debat: Hvordan kommer Udviklingsrådet videre med arbejdet og de foreliggende opgaver?

REFERAT:
Forslag om, at vi ser på den foreliggende fælles strategiplan og tage den op til revision.
Derefter se på resultatet - for eller imod.
Hvis der er enighed om at fortsætte udviklingsrådet så sende forslaget ud til borgerforeningerne
for at høre deres kommentarer og forslag.

 

8) Konstituering.
8.1) I Vedtægterne står der følgende:
"Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende."
"Rådet konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Disse poster besættes for 1 år ad gangen, og genvalg kan finde sted".

Til beslutning: Fredsvalg eller afstemning om formand, næstformand og kasserer

REFERAT:
Valgt til formand: Claus Jeppesen genvalgt
Valgt til næstformand: Lars Bo genvalgt
Valgt til kasserer: Undersøges.

 

8.2) I Vedtægterne står der følgende:
"Rådet er ansvarlig for udarbejdelse af referat fra dets møder."

Til beslutning: Valg af 1. og 2. sekretær

REFERAT:
Valgt til 1. Sekretær og referent: Ingrid Sand Simonsen
Valgt til 2. Sekretær og referent: Ulla Sundvang

 

8.3) I Vedtægterne står der følgende:
"Rådet vælger desuden blandt sine medlemmer en repræsentant, der indgår i det fælles udviklingsråd i Varde Kommune."

Til beslutning: Fredsvalg eller afstemning om repræsentant til Fælles Udviklingsrådet (FUR)

REFERAT:
Valgt til repræsentant i FUR:
Lars Bo

 

8.4) I Vedtægterne står der følgende:
"Såfremt et område ikke kan mønstre det antal repræsentanter til udviklingsrådet, som området har af pladser i rådet, reduceres rådets antal af pladser tilsvarende. Er der tale om, at én plads ikke kan besættes, betyder det, at rådet er fuldtalligt, når blot 10 medlemmer er til stede. Er der tale om 2 ubesatte pladser, er rådet fuldtalligt, når 9 medlemmer deltager – etc.
Finder et sådant område en repræsentant til den ubesatte plads mellem to årsmøder, optages vedkommende ved førstkommende rådsmøde, og kravet til antal fremmødte for at kunne erklære rådet fuldtalligt øges tilsvarende".

Til beslutning:
Kravet til antal fremmødte for at kunne erklære Udviklingsrådets fuldtalligt pr. dags dato.

REFERAT:
Udviklingsrådet er dags dato fuldtalligt ved 9 medlemmer.

 

8.5) I vedtægterne står følgende:
"Det enkelte geografiske område udpeger eller vælger selv sine repræsentanter og suppleanter".
Det har værdi for arbejdet at Udviklingsrådet er fuldtalligt ved Rådsmøderne. 

Til beslutning: Udviklingsrådets opfordring om at bede områderne at vælge suppleanter?

REFERAT:
Taget til efterretning.

 

9) Revision af Udvalgsposter
(Uddeling af ansvars- og fokusområder og oprettelse af udvalg)
Vi reviderer udvalgsposter og udvalgsformændenes ansvars- og fokusområder. 
Udvalgsformænd og -medlemmer kan hentes ind alle steder fra også uden for Udviklingsrådet.
Det er dog hensigtsmæssigt at Udvalgsformænd er medlem af Udviklingsrådet.

Se herunder gældende: "Udvalg og opgavefordeling pr. 8/10-2020":

Udvalgsoversigt pr. 8. oktober 2020

 

Til beslutning:
A) Revidering af stående Udvalg
B) Udnævnelse af Udvalgsformænd/Tovholdere/Udvalgsmedlemmere.

REFERAT:
Udvalgsposterne tages til revision efter at den Fælles strategiplan er gennemarbejdet.
Ind til videre fortsætter alle på deres udvalgsposter.
Med undtagelse af Erhvervsudvalget som overtages af Claus.

Udvalgsoversigt
Udvalgsoversigt pr. 8. oktober 2020Erhvervsudvalgsformand: Claus Jeppesen
Udvalgsmedlemmer: Ingen

Børn- & Læringsudvalgsformand: (Ulla Sundvang)
Udvalgsmedlemmer:

Turistudvalgsformand: (Mikkel Ottosen)
Udvalgsmedlemmer:

Fødevareudvalgsformand: (Jørn S. Pedersen)
Udvalgsmedlemmer: (Jonna B)

Plan og Teknik udvalgsformand: (Jan Skovbjerg)
Udvalgsmedlemmer: (Lars Bo, Jørn P)

Kirke og Kulturudvalgsformand: (Ingrid Sand Simonsen)
Udvalgsmedlemmer: (Lars)

Udviklings- og samarbejdsudvalgsformand: (Jonna Buch Andersen)
Udvalgsmedlemmer: (Jan, Claus)

Kommunikationsudvalgsformand: (Claus Jeppesen)
Udvalgsmedlemmer: (Lars, Jonna B)

Social og Sundhedsminister: VAKANT
Udvalgsmedlemmer:

Arbejdsmarked & Integrationsudvalg: VAKANT
Udvalgsmedlemmer: Ingen

 

10) Synliggørelse af Udviklingsrådet. Fotografering og gruppebillede af rådsmedlemmer

Der skal gøre noget mere for synliggørelsen af Udviklingsrådet. Hertil er der brug for flere nyhedsartikler om udviklingsrådets virke og billeder af rådsmedlemmer.

Til beslutning: Synliggørelse af UR samt fotografering og gruppebillede af rådsmedlemmer.

REFERAT:
Udsat til senere.

 

11) Udviklingsrådets økonomi og budget
Kassereren fremlægger de seneste nøgletal. Bank Saldo. Større indtægter og udgifter siden sidst.

Til orientering

Budgetopfølgning Udgifter
pr. 8.12
  Budget 2020
Restbudget
Møder 20.381  20.000  -381 
Kontingenter, kontorhold 3.334  9.000  5.677 
PowerTower 11.288  25.000  13.713 
Gaver 289  2.000  1.711 
Kørsel  774  6.000  5.226 
Marketing (pavillon) 8.000  8.000 
Andet 225  1.000  775 
I ALT 36.290  71.000  34.710 

 

Kassebeholdning Beløb
Kassebeholdning d.d. 129.273 
Årlig tilskud fra Varde Kommune på 61.000 kr. (er tilgået kassebeholdningen for 2022)
-Restbudget -34.710 
Kassebeholdning 31/12-2021 94.563 

  

REFERAT:
Budget godkendt

 

 

ORIENTERINGSPUNKTER...

12) Orientering fra: Repræsentationer og Udviklingsrådets egne Udvalg

 

a) Formand: Claus Jeppesen:

Kommuneplan 2021
Den "store" revidering af Kommuneplanen er i gang.
Den skal vedtages efteråret 2021
 
Du kan følge arbejdet i Varde Kommunes fagudvalg her: https://dagsordener.vardekommune.dk/ 
- eller
Spørgsmål vedr. kommuneplanen kan rettes til:
Plan og Vækst, Varde Kommune
 
 
REFERAT:
Taget til efterretning.

 

b) FUR (Fælles Udviklingsrådet): Medlem Claus Jeppesen

29/11-2021 Afholdt FUR-møde
MØDET BLEV AFLYST PGA. ET COROANA TILFÆLDE.
Der arbejdes nu på at gennemføre mødet mandag den 17. januar 2022 kl. 17-21 på Ansager Hotel
Referat: 
 • De væsentligste punkter

Referater fra tidligere møder på FUR’s hjemmeside: https://fur.udviklingsraad.dk/menu/moeder 

 

x/x-2022 Næste FUR-møde (Mødedato er indtil videre ukendt)
Input til dagsordenen senest XXsdag den XXXX. 
Referater fra tidligere møder på FUR’s hjemmeside: https://fur.udviklingsraad.dk/menu/moeder 

Foreløbig dagsorden, i ikke-prioriteret rækkefølge:

 • XXXX
REFERAT:
Taget til efterretning.
Lars Bo deltager fremover i FUR.

 

c) Kultur- og Kirkeudvalg: Tovholder Ingrid Sand Simonsen

(Oversigt over Kunst og kultur i Helle Øst)
(Ingrid vil gerne skrive tekster til billederne og gøre arbejdet færdigt med "Oversigt over Kunst og Kultur i Helle Øst" )
REFERAT:
Ingrid gemmer materialet til evt. senere brug.


d) Erhvervsudvalg: 
Erhvervsambassadør Jørgen Madsen er trådt ud af Udviklingsrådet. Claus overtager dette punkt.
Erhvervsambassadøren fremlægger sidste nyt om PowerTower Helle

Der har været indvielse af Naturhuset i Starup. Her er der under PowerTower Helle konceptet 2 stk. kontorlokaler med plads til 2 skriveborde. Udviklingsrådet har været repræsenteret af Mikkel, som har haft en gave med fra udviklingsrådet.

Powerboer: 
- Intet nyt

Netværk og iværksætterkursus:
- Iværksætterkursus er gennemført. 18 timer over 6 aftener fra 27/10 til 1/12. Ca. 14 iværksættere har deltaget. Jørgen Madsen har meddelt at kurserne har været en succes og at deltagerne har været meget aktive i forløbet.

Facadeskilte til Powerboer
Følgende er ved at få produceret facadeskilte:

 • Lindbjerg Ejendomshandel: Facadeskilt er leveret og monteret på Helle Hallen.
 • PowerTower Starup: I forbindelse med indvielsen har de fået leveret og monteret en række facadeskilte for kr. 7.506,25 kr.
 • E.K.U., Årre Erhvervsgård: Facadeskilt er færdig hos grafiker og sendt til skiltemageren Dana-print.
 • Udlejningshuse, PowerTower Agerbæk: Facadeskilt er færdig hos grafiker og sendt til skiltemageren Dana-print.  
 • Samarbejdet med Grafiker Søren Frøsig er ophørt pga. samarbejdsvanskeligheder.

Gruppe for vækstpotentiale:
- Intet nyt

REFERAT:
Taget til efterretning

 

e) Kommunikationsudvalg: Tovholder Claus Jeppesen 
Mediestrategiplan
Der er ikke blevet arbejdet videre med mediestrategiplanen siden efteråret 2021. Genoptagelse af arbejdet er til overvejelse. 

Brug af professionel journalist
UR Helle Øst har sat budget af til artikler, som kan synliggøre aktiviteter i Helle Øst. Der er modtaget tilbud fra en professionel journalist. Der er ikke bestilt nogle artikler endnu. Det vil først ske i forbindelse med at mediestrategiplanen bliver udviklet.
 
Borgerjournalister og fotografer søges
I efteråret 2020 afholdt Ruban en række kurser i borgerjournalistik, fotografering, billedbehandling og video. Her meldte 3 personer sig henholdsvis som fotograf, borgerjournalist og videofotograf for vores lokalsamfund. Vi har haft glæde af fotografen. Borgerjournalisten og videofotografen har desværre valgt at stoppe. 
 
Kursus i hjemmesider fra Ruban
Claus vil afholde kursus i at bruge vores hjemmesidesystem fra Ruban når forsamlingsforbuddet tillader at vi kan mødes.
Vi har en nogle kurser tilovers i borgerjournalistik, der kan arrangeres både som hold og 1 til 1 kursus.
 
Lån af foto- og videoudstyr
Alle medlemmer i Ruban kan stadig låne semiprofessionel foto- og videoudstyr (værdi ca. 30.000). Kontakt Ruban.
REFERAT:
Claus gennemgik ovenstående.
Taget til efterretning

 

f) Plan- og Teknikudvalg: Tovholder Jan Skovbjerg
Trafikgruppen arbejder for at forbedre de trafikale forhold på Tingvejen, specielt for de bløde trafikanter.
-

REFERAT:
(Intet)

 

g) Turistudvalg: Tovholder Mikkel Ottosen
Der er afholdt møde den 7/12-2021 i Indlandsturistgruppen.

Alle turistaktiver (seværdigheder og turistvirksomheder) i indlandet er blevet samlet i et kartotek.
Kartoteket giver et overblik og er et redskab og idékatalog til fremtidige møder og forhandlinger med turistaktører (kommunen, Destination Vesterhavet og turistentreprenører)

Kartoteket er bygget op i samme emnekategorier som VisitDenmark og Destination Vesterhavet bruger.
Se kartotek her:

Kartotek over turistaktiver

 

Der er indkaldt til et møde den 14/12-2021.
Her deltager:
Tina Farup Christensen, Turismeskonsulent, Plan og Vækst, Varde Kommune
og
Peer Kristensen, Direktør for Destination Vesterhavet.
Målet er, at de sætter flere midler og mere personale af til at fremme indlandsturismen. Gerne en indlandsturistchef med kontor i indlandet.
Det skal give mulighed for mere indtjening på turisme til lokalsamfundene i indlandet.

REFERAT:
Taget til efterretning.

 

h) Vi I Naturen Rådet: Medlem Mikkel Ottosen
Alle møder er aflyst og udsat til efteråret 2021 pga. Covid-19

REFERAT:
Vi har intet hørt.

 

i) Fødevareudvalg: Tovholder Jørn S. Pedersen 
Fødevareudvalgets fremtid overvejes.

REFERAT:
(Intet)

 

j) Børn- og Læringsudvalg: Ulla Sundvang
-

REFERAT:
(Intet)

 

k) Udviklings- og Samarbejdsudvalg: Tovholder Jonna Buch Andersen
-

REFERAT:
(Intet)

 

l) Social-, Sundheds-, Arbejds- og Integrationsudvalg: Tovholder SØGES!
-

REFERAT:
(Intet)

 

13) Erfaringsudveksling: Bordet rundt og nyt fra byerne

Vrenderup:
Claus Jeppesen 

28/12-2021 afholdes der juletræsfest i Helle Hallen.
Der er dans omkring juletræet og Julemand der sammen med "klaver-nissen" laver sanglege.
Der uddeles en godtepose og læses julehistorie. Medbragt kaffe og kage nydes.

Der er pyntet op til jul i Vrenderup med et fingeret juletræ i byparken.

Helle Hallen har haft julemarked og har pyntet op med juletræer med lys i deres lygtepæle.

Helle Hallen arbejder på at få etableret en udendørs kunststofbane

REFERAT:
Taget til efterretning.

Hjortkær:
Ingrid Sand Simonsen

REFERAT:
(Intet)

Fåborg:
Jørgen Madsen
Jan Skovbjerg

-

REFERAT:
(intet)

Starup/Tofterup: 
Lars Bo
Mikkel Ottosen

-

REFERAT:
(Intet)

Årre: 
Jørn S. Pedersen
Ubesat rådspost

-

REFERAT:
(intet)

Agerbæk: 
Ulla Sundvang
Jonna Buch Andersen
Ubesat rådspost

Agerbæk Udvikling:

Vi har haft Thorkild Ditlevsen til vores sidste møde for at orientere om ideer til cykelsti til HelleHallerne. Agerbæk Udvikling vil meget gerne hjælpe Thorkild. Vi var enige om at det vil styrke Agerbæk som bosætningsby, skabe sikker skolevej, kan med fordel kobles sammen med cykelstien til Starup. Der kommer mange bløde trafikanter ad denne rute og mange går, løber og cykler Rodebæk rundt. Der indsamles underskrifter hertil ca en uge mere.

Jonna udarbejder oplæg til næste møde i Agerbæk Udvikling om forslag til og muligheder for at få kunsttiltag i Agerbæk

REFERAT:
Taget til efterretning

 

14) Næste møder og projekter for Udviklingsrådet
Gennemgang af alle datoer for rådsmøder og arrangementer der vedrører Helle Øst.

 • mandag, d. 17. januar 2022 kl. 17.00 - 21.00: FUR-møde, Ansager Hotel
 • Xdag, d. xx. xx 2022, kl. xx.00 - xx.00: Xmøde

Der er pt. ikke flere planlagte mødedatoer.

Til beslutning: Valg af datoer for rådsmøder og andre aktiviteter

REFERAT:
Claus udsender en doodle.

 

15) Eventuelt

REFERAT:
Intet.
Claus takkede for god ro og orden.

 

 

torsdag 21 okt 2021 - Claus V. Jeppesen
Vist: 1847 gange