Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreKnow HowKnow How LanddistriktsudviklingIdébankProjekterFondsmidlerLandsbyklyngerÅrets LandsbyPowerTowerOm PowerTower HelleFordeleServiceydelserMentor og KurserLokalerKontorplads til digBliv StøttemedlemOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægterNyhedsbrevFacebook
Helle Øst
maj
2
tor
Foto:

2/5-2019 Rådsmøde i Udviklingsrådet Helle Øst

Konstituerende Rådsmøde

BEMÆRK: Dagsordenen er under udarbejdelse og ikke endelig

Mødet afholdes i Fåborghus kl. 19.00, tirsdag den 2. maj 2019

Har du forslag, spørgsmål og kommentarer til dagsordenen er du meget velkommen til at henvende dig til Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

 

Indkaldte mødedeltagere: 
AGERBÆK: Ulla Sundvang, Jonna Buch Andersen, Flemming Lysholm
STARUP: Lars Bo, Mikkel Ottosen
ÅRRE: Jørn S. Pedersen, Jonna Kvist
FÅBORG: Jørgen Madsen, Jan Skovbjerg
HJORTKÆR: Ingrid Sand Simonsen
VRENDERUP: Claus Jeppesen

 

Fraværende: 

 

Referent:
Ingrid Sand Simonsen

 

1) Godkendelse af referatet fra:

REFERAT:

 

2) Godkendelse af dagsordenen.

REFERAT: 

 

3) Konstituering.

3.1) I Vedtægterne står der følgende:
"Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende."
"Rådet konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Disse poster besættes for 1 år ad gangen, og genvalg kan finde sted".

Til beslutning: Fredsvalg eller afstemning om formand, næstformand og kasserer

REFERAT:
Valgt til formand:
Valgt til næstformand:
Valgt til kasserer:

 

3.2) I Vedtægterne står der følgende:
"Rådet er ansvarlig for udarbejdelse af referat fra dets møder."

Til beslutning: Valg af 1. og 2. sekretær

REFERAT:
Valgt til 1. Sekretær og referent:
Valgt til 2. Sekretær og referent:

 

3.3) I Vedtægterne står der følgende:
"Rådet vælger desuden blandt sine medlemmer en repræsentant, der indgår i det fælles udviklingsråd i Varde Kommune."

Til beslutning: Fredsvalg eller afstemning om repræsentant til Fælles Udviklingsrådet (FUR)

REFERAT:
Valgt til repræsentant i FUR:

 

3.4) I Vedtægterne står der følgende:
"Såfremt de enkelte områder ikke kan opnå valg af tilstrækkelige kandidater, tilfalder pladsen i rådet et af de øvrige områder efter afstemning i rådet. Hvis området efter årsmødet, men inden konstitueringen finder en kandidat, tilfalder pladsen dog det pågældende område".

Til orientering: Udviklingsrådet kan glæde sig over at alle poster er besat dags dato.

REFERAT:
Udviklingsrådet er fuldt bemandet.

 

3.5) I vedtægterne står følgende:
"Det enkelte geografiske område fastsætter selv sin valgprocedure og vælger selv sine suppleanter."
Det har værdi for arbejdet at Udviklingsrådet er fuldtalligt ved Rådsmøderne. 

Til beslutning: Udviklingsrådets opfordring om at bede områderne at vælge suppleanter?

REFERAT:

 

x) Forslag til revision af valgprocedure og vedtægtsændringer
I vedtægterne står følgende:
"Det enkelte geografiske område fastsætter selv sin valgprocedure."
Efter 12 år med UR Helle Øst er der brug for en evaluering af valgprocedure for valg af medlemmer til Udviklingsrådet. At de enkelte områder tager deres valgprocedure til revision.

BILAG: Udsendt til Rådsmedlemmer: Forslag til - "Formalisering af valgprocedure for rådsmedlemmer til UR Helle Øst". 

Til debat: Evaluering og revision af valgprocedure

REFERAT:

 

X) Præcisering af politik for kørselsgodtgørelse
Udviklingsrådet har den 5/2-2019 vedtaget følgende politik for kørselsgodtgørelse:
"Rådsmedlemmer kan få kørselsgodtgørelse for kørsel til møder og arrangementer, som har direkte med Udviklingsrådets arbejde at gøre. Dog kan Rådsmedlemmer ikke få kørselsgodtgørelse for kørsel i Helle Øst området til ordinære Rådsmøder, Årsmøde og fælles møder, som Udviklingsrådet har indkaldt til ved opslag eller bred invitation af en gruppe personer og/eller foreninger og råd. 
Køreseddel skal udfyldes".

I referatet blev følgende tilføjet:
"Ved tvivlsspørgsmål skal udviklingsrådet spørges".
"Kilometertakst: Statens høje takst anvendes."

Lars laver et forslag til en tekst om politik for kørselsgodtgørelse

BILAG: Lars's tekst: "Politik for kørselsgodtgørelse" er fremsendt til alle Rådsmedlemmer.

”Rådsmedlemmerne er berettiget til kørselsgodtgørelse for kørsel til møder og arrangementer, som direkte har med udviklingsrådets arbejde at gøre; dog ikke normalt for kørsel til møder inden for Helle Østs område - herunder årsmødet og ekstraordinære rådsmøder eller møder, udviklingsrådet har indkaldt til ved offentligt opslag eller anden bred invitation pr. brev eller mail, på nettet eller i andre medier. Kørsel til møder indkaldt af andre råd, foreninger, interessegrupper eller enkeltpersoner er ikke uden godkendelse ved et udviklingsrådsmøde berettiget til kørselsgodtgørelse. I tvivlstilfælde forelægges spørgsmålet udviklingsrådet og en godkendelse skal indhentes, før godtgørelsen kan udbetales. Ved afregning anvendes statens høje kilometertakst. Køreseddel skal udfyldes.”

OBS: Alle Udviklingsrådets politiker kan se på hjemmesiden her: http://helleoest.dk/menu/om:

Til beslutning: Ændring af politik for kørselsgodtgørelse

REFERAT:

 

x) Revision af Ministerposter (Uddeling af ansvars- og fokusområder og oprettelse af udvalg)
Vi reviderer ministerposter og ministeriernes ansvars- og fokusområder. Til hver ministerium kan der oprettes et udvalg. Ministre og Udvalgsmedlemmer kan hentes ind alle steder fra også uden for Udviklingsrådet. Det er dog hensigtsmæssigt at Ministre er medlem af Udviklingsrådet.

Forslag til revidering af ansvars- og fokusområder i Ministrerier. Se herunder:

 

Til beslutning: Revidering af ministerier og udnævnelse af Ministre.

REFERAT:

 

 

x) Bankskifte
Udviklingsrådets bankforbindelse Andelskassen har meddelt, at de indfører et gebyr på 100 kr. pr. måned for at have en foreningskonto hos dem. 

Ved sidste rådsmøde blev det beslutttet, at kassereren bestemmer hvilken pengeinstitut vælges. Vi er i øjeblikket kunde i Andelskassen.
Aftalen skal indeholde forsikring mod bl.a. hacking .

Til orientering: Status på bankskifte.

REFERAT:

 

x) Udviklingsrådets økonomi og budget
Kassereren fremlægger de seneste nøgletal. Bank Saldo. Større indtægter og udgifter siden sidst.

Til orientering

Budgetopfølgning Udgifter
til dato
  Budget 2019
Restbeløb
Møder 5.108  23.000  17.892 
Kontingenter 4.947  9.000  4.053 
PowerTower 1.874  35.000  33.126 
Gaver 2.000  2.000 
Kørsel  2.612 5.000  2.388 
Andet 300  1.200  900 
I ALT 14.841  75.200  60.359 
Kassen 31/12-19   58.024   
Kassen dd. 118.383     

 

REFERAT:

 

x) Mælkefestivalen

Der har været møde i Helle Hallen om en ny messe udstilling

Til orientering: De deltagende fortæller om mødet.

REFERAT:

 

x) Ruban
Der har være ekstraordinær generalforsamling i RubanFORUM

Til orientering: Status på Ruban

REFERAT:

 

x) PowerTower Helle 
Erhvervsministeren fremlægger sidste nyt om PowerTower Helle

Til orientering: Status på PowerTower Helle

REFERAT:

 

x) Facadeskiltning med Udviklingsrådet Helle Øst
Det foreslås, at der på de adresser, hvor vi har facadeskiltning for PowerTower Helle samtidig opsættes et skilt, der reklamerer for Udviklingsrådet Helle Øst

Til beslutning: Levering og montering af facadeskilte for Udviklingsrådet Helle Øst, hvor PowerTower Helle også har facadeskiltning

REFERAT:

 

x) Erfaringsudveksling: Bordet rundt og nyt fra byerne

Vrenderup:
Formand (Statsminister) Claus Jeppesen

REFERAT:

Hjortkær:
Kirke og Kulturminister Ingrid Sand Simonsen

REFERAT:

Fåborg:
Erhvervsminister Jørgen Madsen
Jan Skovbjerg

REFERAT:

Starup/Tofterup:
Plan og Teknik Minister Lars Bo
Turistminister Mikkel Ottosen

REFERAT:

Årre:
Fødevareminister Jørn S. Pedersen
Børn og Læringsminister Jonna Kvist

REFERAT:

Agerbæk:
Ulla Sundvang
Udvikling og Samarbejdsminister Jonna Buch Andersen
Flemming Lysholm

REFERAT:

Social, Sundhed, Arbejds og Integrationsminister Hans Ove Lavridsen

REFERAT:

 

 

x) Udviklingsrådet og Helle Øst området i helikopterperspektiv
Debat bordet rundt om "rigets tilstand" og hvilke fokuspunkter, der er vigtigst for rådet at tage fat på for øget bosætning.

TÆNK STORT! -Alt kan lade sig gøre...

Vi skal tænke i "Fyrtårne":

 • Tirpitz
 • Flygtningemuseum
 • Trætoptårn
 • PowerTower Helle / Helle Erhvervscenter / Erhvervsudviklingstiltag
 • Messe - Udstilling - Arrangement i f.eks. Helle Hallen
 • osv...

Varde Kommunes / Helle Østs Udviklingsstrategi 2018-21:

1) Fyrtårne - Workshop del 1
– Ud fra temaet ovenfor arbejdes der på store kort med at udpege lokale fyrtårne og fyrtårne, hvor det giver mening at arbejde på tværs af kommunen. Vi skal finde frem til det, der gør os stolte af os selv, vores by, vores nabolandsby og vores kommune. Tankerne skal bidrage til, hvordan vi kan vise vores omverden, at vi mener, at vores område er et attraktivt sted at bo, arbejde og holde ferie.

2) Samarbejde om fyrtårne - Workshop del 2
– Ud fra fyrtårnene fra workshoppens del 1, skal vi arbejde med at identificere, hvordan vi på tværs af kommunen kan arbejde med at styrke hinanden i flok. Løftet skal diskuteres ud fra tanken om en styrkelse af netværk og samarbejder i kommunen.

3) Fra samarbejde til bosætning - Workshop del 3
– Hvordan løftes den lokale indsats ind i arbejdet med kommunens kommende bosætningsstrategi. I tråd med Udviklingsstrategien lægges fokus på fire punkter i forhold til bosætning.

Fokus på:

 1. Tiltrækning af borgere med rette kvalifikationer til virksomhederne i Varde Kommune.
 2. Synliggørelse af det attraktive boligmuligheder i lokalsamfundene i Varde Kommune.
 3. Alle har glæde af at kende nogen – at støtte borgernes mulighed for at indgå i og få foden indenfor i de lokale netværk.
 4. Unges tilknytning til kommunen – hvad skal der til for, at de unge kommer tilbage eller flytter til.

Følgende emner er til inspiration:

 1. Strategiplan (Udviklingsplan) for Landsbyklynge Helle Øst - Turisme
 2. Synliggørelse: Hjemmesider og kommunikation
 3. Netværksmøde med borgerforeninger, embedsfolk og andre interessenter
 4. Politisk Netværksgruppe Helle http://helleoest.dk/id/5790/21-2-18-raadsmode-for-helle-ost-udviklingsraad 
 5. Vores Stemmer afholdes lokalt: Kommune i balance – geografisk, økonomisk og socialt http://helleoest.dk/cid/7165/borgermodet-vores-stemmer-for-lokalt-demokrati 
 6. Foundraising 
 7. Opførelse af luftkabler igennem vores område
 8. Borgerfølgegruppe for Bramming-Grindstedbanen
 9. Andre?

Møde med beslutningstagere, ildsjæle og videnspersoner:

 1. Byrådspolitikere
 2. Kommunale embedsfolk
 3. Udviklingsråd også Lokalråd uden for kommunen
 4. Borgerforeninger (formandsmøde)
 5. Fritidsforeninger, (Helle Idrætssamvirke) Foreningsråd
 6. Erhvervsfolk
 7. Institutioner, skolebestyrelser
 8. Borgere - ildsjæle

Til beslutning: Udviklingsrådets fokus, virke, projekter, møde-aktiviteter og målsætninger i resten af 2019.

REFERAT:

 

x) Datoer for rådsmøder og andre aktiviteter.

Til beslutning: Valg af datoer for rådsmøder og andre aktiviteter

REFERAT:

  

x) Næste møde for Udviklingsrådet
Gennemgang af alle datoer for rådsmøder og arrangementer der vedrører Helle Øst.

 • Mandag, d. 13 maj 2019, kl. 17.00 - 21.00: Forårsmøde med Byrådet
 • Tirsdag, d. 4. juni 2019, kl. 18.00 Ordinær Rådsmøde
 • Torsdag, 6. juni 2019, kl. 17.00: FUR-møde
 • Onsdag, d. 4. september 2019, kl. 17.00: FUR-møde
 • Mandag, d. 28 oktober 2019, kl. 17.00 - 21.00: Efterårsmøde med Byrådet
 • Tirsdag, d. 3. december 2019, kl. 17.00: FUR-møde 

Der er pt. ikke flere planlagte mødedatoer.

REFERAT:

 

x) Eventuelt

REFERAT:

 

 

torsdag 25 apr 2019 - Claus V. Jeppesen