Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreKnow HowKnow How LanddistriktsudviklingIdébankProjekterFondsmidlerLandsbyklyngerÅrets LandsbyPowerTowerOm PowerTower HelleFordeleServiceydelserMentor og KurserLokalerKontorplads til digBliv StøttemedlemOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægterNyhedsbrevFacebook
Helle Øst
Foto:

"Skole og dagtilbud for alle" udsendt til høring af Byrådet

Her er konsekvenserne for vores område i Helle Øst Udviklingsråd

Den 7. februar 2017 vedtog Varde Byråd at udsende en høring om den fremtidige skole og dagtilbudsstruktur. 

Høringen har fået titlen: "Skole og dagtilbud for alle"

Forslag til den nye struktur ’Skoler og dagtilbud for alle’ bliver sendt i høring frem til:

Høringsfrist torsdag den 6. april 2017

Høringssvarene vil efterfølgende blive behandlet, og endelig politisk beslutning forventes at ske på byrådsmødet:

Endelig vedtagelse den 30. maj 2017

Se høringsmaterialet her:

Høring: Skole og Dagtilbud for alle Høringsbrev Mindretalsudtalelse Det Konservative Folkepartis forslag

 

 

Det får nogle konsekvenser for vores område i Helle Øst Udviklingsråd:

 • FILIALSKOLER: Under sig får Agerbæk Skole filialerne Starup børneby og Årre Skole.
  • Starup Skole: Undervisningen fortsætter på matriklen, men skolen indgår i børneby med det lokale dagtilbud. Børnebyens hovedledelse vil være på Agerbæk Skole.
  • Årre Skole: Undervisningen fortsætter på matriklen, men skolen bliver filialskole til Agerbæk Skole
 • SKOLEKLYNGE: Helle Øst bliver en del af "Skoleklynge Øst" som er:
  • Agerbæk Skole (inkl. Starup børneby og Årre Skole)
  • Næsbjerg Skole (inkl. Nordenskov Skole)
  • Ansager Skole
 • DAGTILBUDSKLYNGE: Helle Øst bliver en del af "Dagtilbudsklynge Øst":
  • Kastanjehaven i Næsbjerg
  • Teglhuset i Nordenskov
  • Naturligvis i Ansager
  • Årre Børnehave
  • Agerbæk Børnehave
  • Skovbrynet i Ølgod
 • BØRNEBY: Starup Skole og HolmeÅhuset bliver til en børneby. Fra august 2018 vil dagtilbud under 40 børn udenfor Varde by indgår i en børneby.
 • 9. KLASSE: Fra skoleåret 2018/19 skal der være 26 eller flere elever i overbygningens 9. klasses årgang. Det betyder at 9. klasse i Agerbæk kan komme i farezonen.
 • TILDELING: I skoler tildeles der forventeligt primært efter elevtal og fastholdes et max-elevtal i klasserne på 28 elever. Samtidigt prioriteres på skoleområdet 2-voksen-ordning i et antal lektioner for de 3.-6. klasser, der kommer over 26 elever.
 • TILDELING: I tildelingsmodellen vil minimumstildelingen til dagtilbud bortfalde. Dog vil dagtilbud med flere end 25 børn, der tidligere har indgået i en børneby, men som følge af skolens lukning er blevet selvstændig, opnå minimumstildeling til 30 børn.
 • KLUBBER: I Starup lukker klubben imens klubberne i Agerbæk og Årre forbliver.
 • SPECIALSKOLE: Sct. Jacobi Skole vil fremover blive anvendt som skole for alle kommunens specialelever (undtagen taleklassen og taleboblen). Eksisterende elever fra Sct. Jacobi Skole flyttes til Lykkesgårdskolen (1/3) og Brorsonskolen (2/3).
 • Taleklassen og Taleboblen bliver på Næsbjerg Skole som i nuværende struktur.
 • BYGNINGER: Der skal efter fastlæggelsen af en ny struktur på skole og dagtilbudsområdet foretages en gennemgang af bygningsmassen på samtlige dagtilbud og skoler, så det sikres, at der ikke opretholdes lokaler begrundet i aktiviteter, der kunne henlægges til andre bygningsfaciliteter i nærområdet, f.eks. hallerne.
 • Fremadrettet vil der i øvrigt være et fokus på at sikre samdrift mellem skoler og dagtilbud ved opførelse af nye bygninger.
 • SPILLEREGLER:Institutionerne må ikke bruge de tildelte midler til at lave kampagne i andre distrikter for at få flere elever eller børn, men forældrekredsen og lokalsamfundet må gerne lave en sådan kampagne, ligesom skolen eller dagtilbuddets ledelse i begrænset omfang også må bruge sin tid hertil.
Antal Børnehave børn Antal Skoleelever

 

Antal SkoleeleverDagplejen

Dagplejen vedbliver som i dag, men det undersøges, hvorvidt dagplejen kan organiseres i distriktsklynger i sammenhæng med den nye strukturs dagtilbuds- og skoleklynger.

 

 

 

Overbygningsskoler i Varde Kommune

Overbygningsskolerne (0.-9. klasse) samles fra skoleåret 2018/2019 i klynger på baggrund af geografi. Klyngesamarbejdet skal understøtte stærke overbygningsskoler, herunder et fagligt solidt og alsidigt tilbud til kommunens overbygningselever.

Inden for den enkelte klynge koordineres valgfag og der kan afvikles camps, eksperimenteres med telepresence, lejrskoler, idrætsfag/idrætsdage, kreative fag eller andre aktiviteter, der styrker fællesskabet mellem skolerne i klyngen.

Endvidere kan der inden for den enkelte klynge aftales profiler for den enkelte skole (fx musik, idræt, udeliv, naturfag, iværksætteri, innovation, IT, science mv.).

9. klasseelever

Alle 9. klasseelever i Varde Kommune har, såfremt der er plads, mulighed for at vælge, at begynde i en hvilken som helst 9. klasse i Varde Kommune. Dog tages der udgangspunkt i et princip om, at elever der flytter til anden skole udenfor klyngen (undtaget Ny Brorsonskole) ikke må udløse en ekstra klasse eller eventuelt tilbygning.

Der er tilskud til kørsel efter gældende regler. Dog gælder der for 9. klasseelever, at der er fri kørsel efter gældende regler indenfor klyngen eller til den Ny Brorsonskole i Varde (for at understøtte overgang til eventuelt ungdomsuddannelse eller 10. klasse på Campus).

Grundskole eller filialskole

På baggrund af prognoser for skoleåret 2021/22 vil grundskoler (0.-6. klasse) fra skoleåret 2018/19 blive dannet på følgende måde:

 • Grundskoler (0.-6. klasse) med over 170 elever er grundskole med selvstændig ledelse.
 • Grundskoler (0.-6. klasse) med under 170 elever er filialskole eller som filialskole som en del af en børneby som filial til en overbygningsskole.

Både grundskoler og filialskoler har eget skoledistrikt.
Hvis en filialskole i en 2 årig periode har over de 170 elever kan de ansøge om at blive selvstændig grundskole

Børneby

Starup Skole og HolmeÅhuset bliver til en børneby

Lokalt kan øvrige skoler og dagtilbud som udgangspunkt vælge at blive børneby, hvis de har over 100 børn sammenlagt, men lever op til de lovgivningsmæssige rammer for børnebyer i forhold til børnetal i øvrigt.

Børnebyerne har fælles ledelse og fælles bestyrelse med den tilknyttede overbygningsskole.

Der er ikke minimumstildeling i dagtilbuddene i børnebyerne.

Fra skoleåret 2018/19 skal en børneby bestående af et dagtilbud (3-6 årige) og en skole (0.-6. klasse) have minimum 100 børn i dagtilbud og skole (gennemsnitligt 10 pr. årgang).

Såfremt en børneby konstateres at komme under 100 børn i 2 sammenhængende år igangsættes en nedlukning af både dagtilbud og skole.

Proceduren for lukning af børneby er således:

 • År 1 på baggrund af elevtal i skolerne pr. 5/9 og forventet gennemsnitligt børnetal i dagtilbuddet det kommende år pr. 5/9 orienteres skole/dagtilbud om eventuelt lavt børne- og elevtal, ligesom udvalget/byrådet orienteres.
 • År 2 på baggrund af elevtal i skolerne pr. 5/9 og forventet gennemsnitligt børnetal i dagtilbuddet det kommende år pr. 5/9 følges op igen og status gives til udvalget. Såfremt antallet af elever/børn er under 100 laves en sag til Byrådet, hvoraf det fremgår, at som konsekvens af beslutningen i Byrådet den 30. maj 2017, så påbegyndes procedure omkring lukning af børnebyen.

BEMÆRK, at hvis dagtilbuddet i børnebyen har flere end 25 børn, så lukker dagtilbuddet ikke, men kun skolen. Dagtilbuddet vil modtage minimumstildeling til 30 børn. Kommer dagtilbuddet fra den tidligere børneby under 25 børn i 2 sammenhængende år, så nedlægges dagtilbuddet.

Eventuel nedlæggelse af 7.-8. klasse

Fra skoleåret 2020/21 skal der være 29 eller flere elever i hver af overbygningens 7. og 8. klasses årgang

 

 

Proceduren for lukning af skolens overbygning er således:

 • År 1 på baggrund af elevtal i 7. og 8. klasseårgange pr. 5/9 orienteres skole om lavt elevtal ligesom udvalget/byrådet orienteres.
 • År 2 på baggrund af elevtal i 7. og 8. klasseårgange pr. 5/9 følges op igen og status gives til udvalget. Såfremt antallet af elever i 7. og 8. klasseårgange er under 29 elever i begge årgange, laves en sag til Byrådet, hvoraf det fremgår, at som konsekvens af beslutningen i Byrådet den 30. maj 2017, så påbegyndes procedure omkring lukning af overbygningen på den pågældende skole.

Overbygningselever flyttes til anden overbygningsskole i klyngen. Overflytningen af overbygningsklasserne er herefter permanent.

Eventuel nedlæggelse af 9. klasse

Fra skoleåret 2018/19 skal der være 26 eller flere elever i overbygningens 9. klasses årgang.

Proceduren for lukning af skolens 9. klasse er således:

 • År 1 såfremt elevtallet i 9. klasseårgang 25 eller færre elever pr. 5/9 orienteres skole om lavt elevtal ligesom udvalget/byrådet orienteres
 • År 2 på baggrund af elevtal i 9. klasseårgang pr. 5/9 følges op igen og status gives til udvalget. Såfremt antallet af elever i 9. klasseårgang er 25 eller færre elever, laves en sag til Byrådet, hvoraf det fremgår, at som konsekvens af beslutningen i Byrådet den 30. maj 2017, så påbegyndes procedure omkring lukning af 9. klasse på den pågældende skole.

Eleverne flyttes til anden overbygningsskole i klyngen. Overflytningen af 9. klasseårgangen er herefter permanent.

Hvis der på flere skoler i klyngen er 25 eller færre elever i 9. klasse, da afgør antallet af skolernes elever i 7. og 8. klasseårgangene, hvortil 9. klasseeleverne flyttes. Således vil den skole med største årgang i 7. og 8. klasse modtage eventuelle 9. klasseelever.

Hvis der i skoleklynge Øst (Agerbæk, Ansager og Næsbjerg) er en skole med 25 eller færre elever i 9. klasse vælger den pågældende skoles elever selv hvilken skole med 9. klasse i klyngen de flyttes til.

Der er fri kørsel for 9. klasseeleverne indenfor klyngen samt til den nye Brorsonskolen.

Den skole hvortil 9. klasseeleverne flyttes varetager bestyrelses og ledelsesopgaven af de nye elever.

Klubber

Klubber nedlægges, hvis de har under 20% fremmøde blandt eleverne i 4.-6. klasse pr. 5/9-2017. Klubberne nedlægges i så fald fra skoleåret 2018/2019.
I beregningerne lukker klubben i Starup og klubberne i Agerbæk og Årre forbliver.

Hvis beregningernes udgangspunkt fraviges findes det manglende provenu indenfor klubområdet i øvrigt.

 

Tildeling

I tildelingsmodellen vil minimumstildelingen til dagtilbud bortfalde. Dog vil dagtilbud med flere end 25 børn, der tidligere har indgået i en børneby, men som følge af skolens lukning er blevet selvstændig, opnå minimumstildeling til 30 børn.

I skoler tildeles der forventeligt primært efter elevtal og fastholdes et max-elevtal i klasserne på 28 elever. Samtidigt prioriteres på skoleområdet 2-voksen-ordning i et antal lektioner for de 3.-6. klasser, der kommer over 26 elever.

I både skoler og dagtilbud vil der bl.a. blive tildelt efter socioøkonomiske parametre.

 

 

torsdag 23 feb 2017 - claus