Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Foto:

28/9-16 Bestyrelsesmøde Helle Øst Udviklingsråd

Referat af bestyrelsesmødet

Referat på PDF-fil

2016-09-28 URHØ Referat Rådsmøde

 

Mødet er afholdt sammen med Udviklingsrådet Helle Vest.

Næsbjerghus kl. 19.00, onsdag den 28. september 2016

Har du bemærkninger til referatet, er du meget velkommen til at henvende dig til Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

 

Indkaldte mødedeltagere: 
Ulla Sundvang, Peter Fornitz, Lars Bo, Leif Ventzelsen, Jørn Pedersen,
Bent Andreasen, Villy Pilgaard, Ingrid Sand Simonsen, Claus Jeppesen

Bestyrelsen fra Udviklingsrådet Helle Vest http://hellevest.udviklingsraad.dk/menu/kontakt

 

Fraværende:
Jørn S. Pedersen, Ingrid Sand Simonsen, Peter Fornitz.

 

FÆLLES DAGSORDEN:

1) Formand for Udviklingsrådet Helle Vest byder velkommen

REFERAT:
Finn Ladegaard bød velkommen

 

2) Godkendelse af dagsorden.

REFERAT:
Dagsorden blev godkendt

 

3) Orientering og debat om fordeling af vindmøllepenge

REFERAT:
Udviklingsrådene indkaldes (Helle Øst, Helle Vest og Varde).
Der søges efter projekter. Hvem kan søge?
Ansøgningerne indsendes i starten af det nye år.

 

4) Evaluering af Mælkefestivalen

Fredag den 16. og lørdag den 17. september 2016

Alle deltager i evaluering af Mælkefestivalen.

Hvad er næste skridt?

REFERAT:
Godt arrangement og afvikling. Ros til Helle Hallens personale.
Der er sendt evalueringsskemaer ud til udstillerne. Deres udmelding afventes
Helle Hallen vil invitere til et evalueringsmøde. Her vil UR pege på punkter til forbedring.
F.eks optimering af opgaverene og rekruttering af frivillige hjælpere.
Centerleder fra Helle Hallen Peder Foldager har meddelt, at han forventer en ny Mælkefestival i 2017

 

5) Efterårsmøde mellem Udvalget for Økonomi og Erhverv

Onsdag den 21. september kl. 17.00 - 18.45 i Helle Hallen

Lars og Jørn og andre der har deltaget aflægger referat. 

REFERAT:
Værdien af mødet anses for at være tvivlsom.
Mest en kedelig monolog, ved oplæsning af kommunens budget. Herefter meningsløse debatgrupper.
Der bør justeres på formen, indholdet og målet med de fremtidige møder.
FUR bør sættes nogle klare mål for udbyttet af samarbejdet og
sparring med Økonomi- og Erhvervsudvalget (ØEU)

Indholdet af møderne bør omhandle realisering- og løsningsmodeller af
konkrete projekter og aktuelle emner.
Debat om temaer i budgettet, man fra ØEUs side gerne ville uddybe
ekstra for udviklingsrådene – eller høre rådenes spontane reaktioner på.
Det kunne også handle om emner, man gerne ville have en styrket lokal debat
om ude i alle kommunens kroge.

Der bør debatteres fremadrettet udvikling, der fører til lokal liv og vækst.
Samtaler, dialog, sparring, netværk, hvor der opstår visionære idéer.
Der skal lægges mere vægt på at forstå hinandens udfordringer.
Her byder alle ind ved at sætte fokus opgaver, der ønskes løst.
Både udviklingsrådene og ØEU skal sætte konkrete fokuspunkter på fremadrettet

Af fremtidig fokuspunkter blev nævnt:
- Bedre kvalitet af byudviklingsplaner og hjælp til skarpere profilering af landsbyer.
- Flere midler til frivillige projekter, der understøtter lokal liv og vækst.
Let adgang til projektmedarbejdere og økonomiske midler.
- Personale og værktøjer til tunge administrative rutineopgaver.
Regnskab, medlemshåndtering, sekretær, PR
- Byrådet kommer med specifikke problemstillinger,
som udviklingsrådet kommer med sparring på. Og omvendt.

 

6) Foredrag: ”Rekruttering af frivillige, kultur, mennesker og forskellighed”

Onsdag den 21. september kl. 19.00 - 22.00 i Helle Hallen

Det er Carsten Blomberg fra DGI, der vil fortælle om emnet.

Medlemmer fra Udviklingsrådet har deltaget og aflægger referat.

Hvis fordraget bliver en succes er der tale om at det kan gentages med mulighed for at alle foreninger kan deltage

REFERAT:
Udviklingsrådene ønsker mere at gøre med.
Understøtte frivillighed.
Hvert Udviklingsråd overvejer om foredraget skal tilbydes alle lokale foreninger.
Her overvejes om foredraget kan føre til bedre rekruttering af frivillige.
Det var der delte meninger om. Dog flest positive.

 

7) Ny struktur for skoler og dagtilbud for børn og unge under 18 år.

21. september 2016 kl. 15.45 - 16.30

27. september 2016 Kl 18.00 - 22.00

Claus og Lars har været til møder herom og afgiver referat

REFERAT:
Fra kommunen ønsker man at opnå et rationale på 20 mil. Derfor skal der omstrukturering til.
5 forslag til struktur.
Alle forslag indbærer lukning af skoler og dagtilbud. De skoler der bliver nævnt er:
- Starup, hvor eleverne flyttes til Nordenskov
- Billum, hvor eleverne flyttes til Janderup
- Lunde/ Kvong
- Thostrup hvor eleverne flyttes til Tistrup
- Horne hvor eleverne flyttes til Tistrup
Der tales også lukning og nedrivning af Brorsonskolen.
Forslagene indebære sammenlægning af skoledistrikter, der omlægges til 3, 4 og 5 skoledistrikter.
Flere skoler skal have fælles ledelse. Det betyder flere, der er afdelingsskoler og filialskoler.
Overbygningsskoler tænkes også lukket og sammenlagt.

Artikel om emnet fra JV: http://www.jv.dk/artikel/2393874:Varde--Grupper-peger-paa-lukning-af-Brorsonskolen

Udviklingsrådet Helle Vest og Helle Øst er enige om nødvendigheden af en ny struktur på området.
Begge udviklingsråd lægger vægt på kvalitet i undervisningen for eleverne.
Samtidig anerkendes skolens betydning for de enkelte byer som samlingspunkt.

Begge udviklingsråd, ser betænkeligt på, at den østlige del af Varde kommune kan
rammes hårdt af lukninger.
For at få denne situation debatteret og belyst, har Claus til opgave at indkalde
politikerne og udviklingsrådene i Skovlund-Ansager, Helle Vest og Helle Øst til et møde ultimo oktober.

Forslag til høring inden den 8. november.
Borgerhøring fra 8. november til 8.januar.
Endelig vedtagelse af struktur den 17. maj 2017.

 

8) Afholdelse af "Local Entrepreneurships Day"

Evt. fredag den 4. november 2016
Uge 46 fra mandage den 14. november 2016

Det er foreslået, at vi skal samarbejde med de lokale folkeskoler og erhvervsliv om at få mere læring om erhverv, innovation og arbejdsliv for skolebørnene. Arrangementet kunne laves lokalt i Helle Hallen den 4. november som optakt til den landsdækkende Global Entrepreneurskips Week http://gew.dk/ i uge 46

Som opfølgning på vores Årsmøde kan vi tage kontakt til Kasper Bech Pedersen fra ProVarde.

Hertil kunne vi få hjælp af Fonden for Entreprenørskab http://www.ffe-ye.dk/ 

REFERAT:
Det første mål var at afholde arrangementet i efteråret 2016.
Det er udsat til 2017 pga. tidsmangel.

Formålet med projektet er at skabe grobund for bedre fremtidig lokal liv og vækst.
I det lange løb handler det om byen, lokalsamfundets og skolens overlevelse,
ved at der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Relationerne mellem det enkelte lokalsamfund, dettes erhvervsliv og skole skal styrkes.
Her skal elever, lærer og skoleledelse opnå en bedre forståelse for,
hvad det lokale erhvervs- og arbejdsliv kan tilbyde.
Eleverne skal undervises teoretisk og praktisk i iværksætteri og entreprenørskab. H
er kan materialet fra Fonden For Entreprenørskab bruges.
Læringen skal antage en profil, der er afstemt og autentisk med det omgivende lokalsamfund.

Samtidig skal lokalsamfundet og det lokale erhvervsliv lære, at bruge den lokal skole
som løftestang til udvikling og vækst.
Borgerforening, lokalråd og erhvervsliv må tage initiativet og gå sammen skolen.
De må klart præciser, byens og lokalsamfundets profil og fremtidige udvikling.
Det skal undervisningen tilrettelægges efter.
Elever og klasser tilknyttes forenings- og erhvervsfolk som fungerer
som mentorer og gæsteundervisere.

Målet er, at der iblandt eleverne bliver flere iværksættere som voksne,
som vil etablere virksomheder lokalt.
Det er vejen frem til at redde byen, lokalsamfundet og skolen.

Det er byen, der skal redde eleverne til skolen.
Mens skolen kan understøtte at redde byens succes.

Det er besluttet at få arrangementet gennemført i efteråret 2017.
For det kan nås starter forberedelserne til planlægning nu.
Begge udviklingsråd tager kontakt til deres respektive skoleledere.
Her forberedes de på ønsket om projektet.

Claus indkalder til et møde i løbet af efteråret.

 

9) Evt. forslag og idéer til fremtidige fælles samarbejde og projekter. 

REFERAT:
Intet at bemærke

 

10) Eventuelt

REFERAT:
Intet at bemærke

 

_________________________________________________________________

 

HELLE ØST DAGSORDEN:

1) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

REFERAT:
Mangler referat fra Starup. Der var byfest og byggeriet af den nye brugs var lige startet.
Startet på lokalplanen i Starup.

 

2) Godkendelse af dagsorden.

REFERAT:
Godkendt.

 

3) Nyt fra byerne

Vrenderup

REFERAT:
Høstfest, der gik godt.
Mælkefestival gav god omtale.

Hjortkær

REFERAT:
Dårlig bredbånd i Hjortkær området: Der er afholdt orienteringsmøde i området Møllegårdvej og Fiskerivej.
Der er 100% opbakning til at ansøge om tilskud. Den 3. oktober afleveres ansøgning og underskrifter til STOFA i Esbjerg.


Fåborg

REFERAT:
Fåborg har leveret 40 frivillige hjælpere til Mælkefestivalen.

Starup/Tofterup

REFERAT:
Brugsbyggeriet er godt i gang.
Byfesten er godt overstået.
God proces i gang med lokalplanen.
Der foregår en proces om anvendelse af jernbaneanlægget.
Der tænkes på at lave samarbejde med alle interessenter omkring bane, herunder kommuner og byer.

Årre
REFERAT:
Høstfest på kroen den 8. oktober.

Agerbæk

REFERAT:
Ny formand for borgerforeningen, Søren Ditlevsen.


 

 

4) Planlægning af møde med Thomas Jaap og borgerforeninger

Tirsdag den 8. november 2016 kl. 15.30

http://helleoest.udviklingsraad.dk/cid/2346/bustur-med-direktor-for-plan-kultur-og-teknik 

REFERAT:
Turen planlægges i forvejen af borgerforeningerne og helle øst udviklingsråd.
Inges taxa er bestilt til kl. 15.00. 19 personers bus.
Claus forsøger at få tiden rettet til kl. 15.00.
Udviklingsrådets medlemmer tager kontakt til lokale foreninger for at påpege opmærksomhedspunkter.

 

5) Planlægning af møde med lokalpolitikere og måske borgerforeninger

onsdag den 16. november 2016

http://helleoest.udviklingsraad.dk/cid/1540/bestyrelsesmode-helle-ost-udviklingsraad 

Claus har sendt en invitation

REFERAT:
Der skal være et møde med lokalpolitikerne i slutningen af oktober, der omhandler dagtilbud og skolepolitik.
Alligevel holder vi mødet den 16. november. Alle politikere har sagt ja.MØDET STOPPER HER PGA. TIDEN. ØVRIGE PUNKTER UDSÆTTES TIL NÆSTE GANG. 

6) Brugerkursus i Ruban

Dato for brugerkursus i Ruban fastsættes.

REFERAT:

 

7) Gennemgang af vedtægter.

Vores vedtægter lever ikke op til den aktuelle virklighed og bør revideres. Det speciel sammensætningen af medlemmer og tidsfristen for indkaldelse til Årsmøde der er i uoverensstemmelse.

Se vedtægter: http://helleoest.udviklingsraad.dk/menu/vedtaegter 

REFERAT:

 

8) Planlægning af møde med andre udviklingsråd

Der på tænkes et møde med Skovlund-Ansager Udviklingsråd den 18. januar 2017 

REFERAT:

 

9) Udpegning af nye medlemmer af Udviklingsrådet

Vi mangler følgende medlemmer til Udviklingsrådet som vi skal udpege:

2 medlemmer fra Agerbæk

1 medlem fra Starup - Tofterup

REFERAT:

 

 

10) Bog: "Motivér den frie vilje"

Ulla har fået bogen og anmelder den.

I forbindselse med fordraget med Carsten Blomberg har FUR foræret os bogen: "Motivér den frie vijle" med undertilen "En antologi om fastholdelse og rekrutting af frivillige.

Bogen er udgivet af Center for Frivilligt Socialt Arbejde: www.frivillighed.dk. Den kan lånes ved at kontakte formanden for UR Helle Øst, Claus Jeppesen mail. claus@vestland.dk  

REFERAT:

 

11) Bredbåndspuljen

Ingrid fortæller om situationen og status med bredbånd i lokalområdet

Se mere her: http://helleoest.udviklingsraad.dk/id/2314/faa-bedre-bredbaandsforbindelse  

REFERAT:

 

12) Reklame film for Helle Øst

Vi har en reklamefilm om Helle Øst tilgode. Det er Varde kommune der vil sponcerer den for os. 

Derfor er alle velkommen til at komme med emner til filmen. 

Filmen bliver på ca. 1 minut.

Herunder er inspiration fra de udviklingsråde der har fået lavet en film:
Varde by: https://youtu.be/l5ERg87B9vc 
HHST: https://youtu.be/GnxWtYtQH0c

REFERAT:

 

13) Overtagelse af Grindstedbanen

Udviklingsrådet vil arbejde for at lokalsamfundene langs banen kan overtage og benytte den nedlagte jernbanes arealer til nye formål. 

Udviklingsrådet opfordre til at danne en borgergruppe, der kan arbejde med sagen og få fokus på sagen i medierne.

Det er kommet Udviklingrådet for øre at man i Agerbæk har problemer med at overtage noget af banens arealer. Bane Danmark som ejer banen har forlangt urealistiske priser for, at Agerbæk Skole kan lave en ny sti og vej til skolen.

Udviklingsrådet opfordre til at danne en borgergruppe

REFERAT:

 

14) Næste bestyrelsesmøde

Gennemgang af alle datoer for bestyrelsesmøder og arrangementer der vedrører Helle Øst.

- XX. oktober 2016: Planlægning af kommende møder og aktiviteter

- 4. november 2016: Local Entreprenuerships Day

- 8. november 2016 kl. 17.00: Møde med Thomas Jaap

- 16. november 2016:  Møde med lokalpolitikere

- 14. december 2016: Planlægning af Årsmøde

- 18. januar 2017: Møde med andre udviklingsråd

- 22. februar 2017: Bestyrelsesmøde

- 5. april 2017: Bestyrelsesmøde

- 19. april 2017: Årsmøde

- 3. maj 2017: Konstituerende møde

REFERAT:

 

15) Eventuelt

REFERAT:

 

onsdag 21 sep 2016 - claus
Vist: 1489 gange