Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Rådsmøde i Udviklingsrådet Helle Øst afholdes den. 11. august kl. 18.00 i Fåborghus Foto: Claus Jeppesen

11/8-2021 Rådsmøde i Udviklingsrådet Helle Øst

Ordinær Rådsmøde

BEMÆRK: Referatet er ikke endeligt godkendt

Mødet bliver afholdt i Fåborghus kl. 18.00, onsdag den 11. august 2021

Har du forslag, spørgsmål og kommentarer til referatet er du meget velkommen til at henvende dig til Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

 

Indkaldte mødedeltagere: 
AGERBÆK: Ulla Sundvang, Jonna Buch Andersen
STARUP: Lars Bo, Mikkel Ottosen
ÅRRE: Jørn S. Pedersen, Nana Larsen
FÅBORG: Jørgen Madsen, Jan Skovbjerg
HJORTKÆR: Ingrid Sand Simonsen
VRENDERUP: Claus Jeppesen

 

Fraværende: 

 

Referent:
Ingrid Sand Simonsen

 

1) Godkendelse af referatet fra:

REFERAT:
Godkendt


 

2) Godkendelse af dagsordenen.

REFERAT:
Godkendt


 

3) Ny Rådsmedlem fra Årre
Rådsmedlem Jonna Kvist, Årre har efter ca. 3 år i Udviklingsrådet Helle Øst valgt at træde af pr. 1/7-2021.
Hun afløses af Nana Larsen, Årre, der overtager Jonnas post som Rådsmedlem.

Udviklingsrådet består fortsat af 10 Rådsmedlemmer ud af 11 pladser

Det betyder, at der er fortsat en ledig post som Agerbæk skal besætte.

a) Til orientering: Præsentation af Nana Larsen

b) Til beslutning: Erkendtlighed til Jonna Kvist i følge URs gavepolitik https://helleoest.dk/menu/om  

REFERAT:
Nana Larsen præsenterede sig for os.
Interesser: Børn og unge. Det øvrige råd præsenterede sig for Nana.

Jonna Kvist har ønsket at udtræde af rådet.
Vi takker hende for indsatsen og sender en erkendtlighed.
Jørgen sørger for det.

 

4) Udviklingsrådets budgetopfølgning
Kassereren fremlægger de seneste nøgletal. Bank Saldo. Større indtægter og udgifter siden sidst.

Til orientering

Budgetopfølgning Udgifter
pr. 11/8-2021
  Budget 2020
Restbudget
Møder 2.533  20.000  17.468 
Kontingenter, kontorhold 3.334  9.000  5.667 
PowerTower 2.533  25.000  22.468 
Gaver 2.000  2.000 
Kørsel  774  6.000  5.226 
Marketing (pavillon) 8.000  8.000 
Gebyr og andet 150  1.000  850 
I ALT 9.324
71.000  61.678 

 

Kassebeholdning Beløb
Kassebeholdning d.d. 157.661 
Årlig tilskud fra Varde Kommune på 61.000 kr. (er modtaget)  
-Restbudget -61.678 
Kassebeholdning 31/12-2021 94.563 

  

REFERAT:
Jørgen gennemgik posterne.
Det blev bemærket, at der evt.er en tastefejl vedr. møder og Power Tower.
Taget til efterretning.

 

5) Opgave- og arbejdsplanlægning
Vi holder status over opgaverne og arbejdet i Udviklingsrådet og de forskellige udvalg.
Herunder arbejdet med den "Fælles Udviklingsstrategi for Helle Øst".

 • Der kan være ny opgaver, der ønskes optaget på dagsorden.
 • Nogle gamle uafsluttede opgaver, som ønskes genoplivet.
 • Andre opgaver kan være blevet uaktuelle eller virke uoverkommelig på nuværende tidspunkt. Disse opgaver kan udgå fra dagsordenen eller sættes på pause.

Til beslutning: Hvilke opgaver er der engagement og arbejdskræfter til i den kommende tid?

REFERAT:
Hvad har vi fået udrettet i den sidste periode?
Vi drøftede det også, hvilke ideer vi har haft på bordet, hvilke projekter der er sat i værk.
Hvad gør vi fremover? Vi skal have andre med til at løse opgaverne og
lægge kræfter i det sammen med rådets medlemmer.
Hvilke opgaver har vi fremover:
Møde med politikerne (de der stiller op til valget).

Nye forslag:
Integration som et nyt emne/projekt
Fælles ide til udførelse ( "tårnet" )

Fremadrettet ønsker Claus, at de enkelte medlemmer kommer med punkter til dagsordenen og
på den måde er med til at bestemme dagsordenen.

Beslutning:
På næste møde kommer de enkelte "udvalgsformænd" med en opsamling af gode ideer
fra de forskellige områder.
Det med tanke for at fuldføre udarbejdelsen af den "Fælles strategiplan" for Helle Øst.

 

6) Kommunalvalg 2021 og politiske møder
Vi nærmer os kommunalvalget til november.
Det er vigtigt at vi får valgt nogle lokale politikere, der kan repræsenterer vores område i Varde Byråd.
Og det er yderst vigtigt, at vi som udviklingsråd får et godt og forstående samarbejde med de valgte politikere. At vi sammen kan trække lokalsamfundsudviklingen i den samme retning som vores foreninger og råd ønsker.
Det kræver kendskab til hinanden, kommunikation, debat.

Ved sidste møde blev følgende besluttet:
De lokale kandidater inviteres til internt møde med udviklingsrådet Helle Øst.
En måned før valget inviteres til møde i Helle hallen.
Det afholdes som et offentligt arrangement i starten af efteråret, hvor en person fra hvert parti deltager i panelet.
Lars vil finde ud af, hvem der er kandidater i de forskellige partier inden august.

Til beslutning: Møder og offentlige politiske debatter med alle opstillede kandidater til kommunalvalget 2021

REFERAT:
Lars har undersøgt, at efter d. 28. sept. skulle alle opstillingslister være klar.

Politisk netværksgruppe:
Der skal planlægges et møde med de opstillede kandidater og udviklingsrådet.
Formålet er at pleje netværket og samarbejdet mellem vores folkevalgte og udviklingsrådet.
Deltagerne er de opstillede lokale kandidater fra Helle Østs område.

Valgmøde i Helle Hallen:
Ved afstemning med 5 for og 3 imod blev det vedtaget at afholde et stort valgmøde i Helle Hallen.
Ved mødet bliver der et panel med 1 kandidat fra hvert parti, som opstiller.
Det tilsigtes, at kandidaten til panelet er en lokal kandidat fra Helle Øst.
Er dette ikke muligt må den enkelte partiforening sende den kandidat, de mener har
mest tilknytning til Helle Øst.
Formålet er at lave en borgerinddragende aktivitet, der fremmer kendskabet til vores folkevalgte og
lokale kandidater. Det med fokus på de projekter og sager som udviklingsrådet, borgerforeningerne og
det øvrige lokalsamfund har på dagsordenen for at fremme den lokale udvikling og samarbejde i
Helle Øst og
Varde Kommune.

Planlægning:
Claus planlægger datoforslag evt. omkring d. 6. oktober og sidste møde omkring uge 44.

 

7) Fælles Strategiplan for Helle Øst, - status og det videre forløb
Ved sidste møde blev der i referatet skrevet bl.a.:
Vi blev enige om, at de enkelte tovholdere til næste møde udvælger 3 opgaver (ting) + måske overblik over mulige ressourcer, der er til rådighed.

Claus skriver et notat, hvori der er lagt forskellige noter vedr. de forskellige emner.
Dette notat bl.a. til brug for de forskellige tovholdere m. fl.

Vi magter ikke det hele. Vi tager et skridt ad gangen.

Tidsplan:
Vi ønsker, at planen skal være færdig til fremlæggelse på årsmødet i april 2021.

Tovholdere:
1. Jonna Buch Andersen
2. Claus Jeppesen
3. Jørgen Madsen
4. Jan Skovbjerg
5. Ingrid Sand Simonsen

Prioritering af forslag til indsatsområder:

 1. a) BOSÆTNING: Kommunens nye bosætningsstrategi, fælles markedsføring, boliger, grunde, velkomstambassadører....
  b) SKOLE OG INSTITUTIONER: Medspiller og inddragelse i lokalsamfundet, betydning for bosætning....
  c) INTEGRATION: Danskundervisning til østeuropæer, forhindring / inddragelse af parallelsamfund....
 2.     SYNLIGGØRELSE OG MARKEDSFØRING: RUBAN, sociale medier, lokalblade, aviser, radio, podcast....
 3.     ERHVERVSFREMME: Butikker , arbejdspladser, PowerTover Helle, iværksætterhjælp, kurser, netværksgrupper....
 4.     FREMKOMMELIGHED OG INFRASTRUKTUR: Tingvejen, cykelstier, offentlig trafik, Go More (fælles biler)....
 5. a) FORENINGS-, IDRÆTS- OG FRITIDSLIV:...
  b) KUNST OG KULTUR: Samarbejde om kunst og kultur og diverse udstillinger vedr. kunst og kultur....

Arbejdsmetoder m.m.: 
UR Helle Øst's opgave er at være tovholder på projektet som helhed og finde tovholder og drivere til de enkelte indsatsområder og udvalg.
Borgerforeningerne og Agerbæk udvikling har til opgave, at finde deltagere som kan indgå i de forskellige indsatsområder og udvalg.

Vedhæftet bilag:

 

FORSLAG: Procesforløb Fælles Strategiplan 3. Note: Metode for landsbyklynger 2. Note: Landsbyudvikling der virker Blomstrende Landsbyer Program Sammenskrevet Baggrundsviden til Fælles Strategiplan Strategiplan Blåbjerg Fuld version

 

Udvalgsoversigt pr. 8. oktober 2020

 

Til beslutning: Det videre forløb for Fælles Strategiplan

REFERAT:
Se bemærkningen under pkt. 5 vedr. opgave til næste møde.

 

8) Planlægning af Årsmødet 2021 
Den 8/4-2021 besluttede vi at udsætte årsmødet til det kan afholdes fysisk indendørs. Det er nu muligt og Årsmødet skal afholdes snarest.

Forslag til Årsmødet:

Tekst i parentes blev brugt ved sidste Årsmøde.

 1. Indhold og form på Årsmødet. Eventuelt med oplægsholder (Efter vedtægterne. Se vedtægter her)
 2. Forplejning (Stjerneskud)
 3. Sted (Helle Hallen)
 4. Tid (18.30)
 5. Valg af dirigent (Agerbæk fik opgaven med at finde en dirigent. Poul Rosendahl blev valgt)
 6. Referent (Ingrid S. Simonsen)
 7. Aflæggelse af beretning om rådets virke i det forløbne år (Claus udsender i god tid forslag til rådets godkendelse)
 8. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (Jørgen)
 9. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år (Jørgen)
 10. Valg af revisor (Henning Jørgensen)
 11. Valg af revisorsuppleant (Keld Jacobsen)
 12. Annoncering (Der kan annonceres gratis på kommunens side i Ugeavisen. Hertil Facebook, Ruban og borgerforeningernes hjemmesider)
 13. Erkendtligheder

Til beslutning: Ovennævnte forslag

REFERAT:
Årsmødet afholdes samme aften som mødet med de politiske kandidater (Politisk Netværksgruppe)

Nedenstående punkter planlægges ved kommende møde i Udviklingsrådet:
1) Indhold og form:
Eventuel forslag til evt. oplægsholder:
2) Forplejning:
3) Sted:
4) Tid:
5) Valg af dirigent:
6) Valg af referent:
7) Beretning:
8) Regnskabsfremlæggelse:
9) Budget godkendelse:
10) Valg af revisor:
11) Valg af revisorsuppleant:
10) Annoncering:
11) Erkendtligheder:

 

ORIENTERINGSPUNKTER...

9) Orientering fra: Repræsentationer og Udviklingsrådets egne Udvalg

c) Kultur- og Kirkeudvalg: Tovholder Ingrid Sand Simonsen

Oversigt over Kunst og kultur i Helle Øst
Ingrid vil gerne skrive tekster til billederne og gøre arbejdet færdigt med "Oversigt over Kunst og Kultur i Helle Øst"
Ingrid vil tage kontakt til de forskellige borgerforeninger m.fl. vedr. interesse for at oprette en fælles arbejdsgruppe vedr. emnet.
Under hele corona-nedlukningen har projektet ligget stille, fordi der ikke kunne holdes fysiske møder. 
 
Beslutning ved sidste møde:
Ingrid kan starte med at kontakte borgerforeninger og spørge, om de er interesseret i at arbejde videre i en fælles arbejdsgruppe til udvikling af kunst og kultur.
 
REFERAT:
Ingrid indkalder til et møde med repræsentanter fra de forskellige borgerforeninger,
erhvervsudvalg m. fl. i Helle Øst`s område.
Mødet afholdes i Starup d. 30. aug.


 

Mødet fortsatte herfra til punkt 11...

Nedenstående punkter vil blive genoptaget ved næste møde

 

a) Formand: Claus Jeppesen:

Kommuneplan 2021
Den "store" revidering af Kommuneplanen er i gang.
Den skal vedtages efteråret 2021
Den har været til behandling i Varde Kommunes fagudvalg
Direktion den 27/1 2021
PT og AL den 4/2 2021
KF den 8/2 2021
SS og BL den 9/2 2021
UØE den 24/2 2021
BY den 2/3 2021
Du kan følge arbejdet i Varde Kommunes fagudvalg her: https://dagsordener.vardekommune.dk/ 
- eller
Spørgsmål vedr. kommuneplanen kan rettes til:
Henrik Rasmussen, Projektmedarbejder, Plan og Vækst
Direkte   79 94 65 57
Mail        herg@varde.dk
REFERAT:
Intet

 

b) FUR (Fælles Udviklingsrådet): Medlem Claus Jeppesen

2/6-2021 Afholdt FUR-møde
Referat: 
 • De væsentligste punkter

Referater fra tidligere møder på FUR’s hjemmeside: https://fur.udviklingsraad.dk/menu/moeder 

 

9/9-2021 Næste FUR-møde
Input til dagsordenen senest XXsdag den XXXX. 
Referater fra tidligere møder på FUR’s hjemmeside: https://fur.udviklingsraad.dk/menu/moeder 

Foreløbig dagsorden, i ikke-prioriteret rækkefølge:

 • XXXX

 

REFERAT:
Intet

 

 

d) Erhvervsudvalg: Erhvervsambassadør Jørgen Madsen
PowerTower Helle - Erhvervsambassadøren fremlægger sidste nyt om PowerTower Helle

Powerboer: 
-

Netværk og iværksætterkursus:
-

Facadeskilte til Powerboer
Følgende er ved at få produceret facadeskilte:

 • Lindbjerg Ejendomshandel manger levering og montering af facadeskilt. Har udover selv købt et facadeskilt til montering på kontoret ud mod Hellevej
 • PowerTower Starup, mangler afklaring af design og antal skilte
 • Der laves muligvis også et skilt til det nye firma i Agerbæk

Gruppe for vækstpotentiale:
-

REFERAT:
Intet

 

e) Kommunikationsudvalg: Tovholder Claus Jeppesen 

Mediestrategiplan
Der er ikke blevet arbejdet videre med mediestrategiplanen siden efteråret 2021. Arbejdet forventes genoptaget, når forsamlingsforbuddet tillader at vi kan mødes.
  
Brug af professionel journalist
UR Helle Øst har sat budget af til artikler, som kan synliggøre aktiviteter i Helle Øst. Der er modtaget tilbud fra en professionel journalist. Der er ikke bestilt nogle artikler endnu. Det vil først ske i forbindelse med at mediestrategiplanen bliver udviklet.
 
Borgerjournalister og fotografer søges
I efteråret 2020 afholdt Ruban en række kurser i borgerjournalistik, fotografering, billedbehandling og video. Her meldte 3 personer sig henholdsvis som fotograf, borgerjournalist og videofotograf for vores lokalsamfund. Vi har haft glæde af fotografen. Borgerjournalisten og videofotografen har desværre valgt at stoppe. 
 
Kursus i hjemmesider fra Ruban
Claus vil afholde kursus i at bruge vores hjemmesidesystem fra Ruban når forsamlingsforbuddet tillader at vi kan mødes.
Der kan også arrangeres kursus i borgerjournalistik.
 
Lån af foto- og videoudstyr
Alle medlemmer i Ruban kan stadig låne semiprofessionel foto- og videoudstyr (værdi ca. 30.000). Kontakt Ruban.
REFERAT:
Intet

 

f) Plan- og Teknikudvalg: Tovholder Jan Skovbjerg

Trafikgruppen arbejder for at forbedre de trafikale forhold på Tingvejen, specielt for de bløde trafikanter.
Tovholder og talsmand for trafikgruppen er Jan Skovbjerg:

REFERAT:
Intet

 

g) Turistudvalg: Tovholder Mikkel Ottosen
-

REFERAT:
Intet

 

h) Vi I Naturen Rådet: Medlem Mikkel Ottosen

Alle møder er aflyst og udsat til efteråret 2021 pga. Covid-19.
REFERAT:
Intet

 

i) Fødevareudvalg: Tovholder Jørn S. Pedersen 

Fødevareudvalgets fremtid overvejes.

REFERAT:
Intet

 

j) Børn- og Læringsudvalg: Tovholder SØGES! (midlertidig tovholder Jonna Kvist):
-

REFERAT:
Intet

 

k) Udviklings- og Samarbejdsudvalg: Tovholder Jonna Buch Andersen:
-

REFERAT:
Intet

 

l) Social-, Sundheds-, Arbejds- og Integrationsudvalg: Tovholder SØGES!
-

REFERAT:
Intet

 

10) Erfaringsudveksling: Bordet rundt og nyt fra byerne

Vrenderup:
Claus Jeppesen 

-

REFERAT:

Hjortkær:
Ingrid Sand Simonsen

REFERAT:

Fåborg:
Jørgen Madsen

Jan Skovbjerg

-

REFERAT:

Starup/Tofterup: 
Lars Bo
Mikkel Ottosen

-

REFERAT:

Årre: 
Jørn S. Pedersen
Jonna Kvist

-

REFERAT:

Agerbæk: 
Ulla Sundvang
Jonna Buch Andersen
Ubesat rådspost

Agerbæk Udvikling:

-

REFERAT:
Der er ikke modtaget orienteringer fra de forskellige områder.


 

11) Næste møde for Udviklingsrådet
Gennemgang af alle datoer for rådsmøder og arrangementer der vedrører Helle Øst.

 • Torsdag, d. 19. august 2021, kl. 17.00 - 21.00: Forårsmøde med Byrådet
 • Torsdag, d. 26 august 2021, kl. 18.00 - 21.00: Ordinær Rådsmøde i UR-Helle Øst
 • Torsdag, d. 9. september 2021, kl. 17.00: FUR-møde i Årre
 • Mandag, d. 29. november 2021, kl. 17.00: FUR-møde 

Der er pt. ikke flere planlagte mødedatoer.

Til beslutning: Valg af datoer for rådsmøder og andre aktiviteter

REFERAT:
Taget til efterretning

 

12) Eventuelt

REFERAT:
Intet

 

 

tirsdag 10 aug 2021 - Claus V. Jeppesen
Vist: 2551 gange