Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Foto: Claus Jeppesen

29/5-2018 Rådsmøde Udviklingsrådet Helle Øst

Konstituerende Rådsmøde

Referatet er godkendt!

 

Mødet afholdes i Fåborghus kl. 19.00, tirsdag den 29. maj 2018

Har du spørgsmål og kommentarer til referatet er du meget velkommen til at henvende dig til Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

 

Indkaldte mødedeltagere: 
AGERBÆK: Ulla Sundvang, Hans Ove Lavridsen, Jonna Buch Andersen
STARUP: Lars Bo, Mikkel Ottosen
ÅRRE: Jørn S. Pedersen, Jonna Kvist
FÅBORG: Jørgen Madsen, Jan Skovbjerg
HJORTKÆR: Ingrid Sand Simonsen
VRENDERUP: Claus Jeppesen

 

Fraværende: 
Jan Skovbjerg

 

Referent:
Ingrid Sand Simonsen

 

1) Godkendelse af referatet fra:

REFERAT:
Alle tre referater blev godkendt.

 

2) Godkendelse af dagsordenen.

REFERAT: 
Dagsordenen er meget lang. Der bliver punkter, der udskydes til næste møde.

 

3) Nye og afgående rådsmedlemmer.

3.a) Velkomst og præsentation af nye Rådsmedlemmer af Udviklingsrådet Helle Øst:

 • Jonna Kvist, Årre
 • Jan Skovbjerg, Fåborg
 • Jonna Buch Andersen, Kærbjerg, Agerbæk, Repræsentant for Agerbæk Byudvikling


3.b) Præsentation af øvrige medlemmer


3.c) Tak til afgående Rådsmedlemmer af Udviklingsrådet Helle Øst:

 • Leif Ventzelsen, Årre
 • Marlene Schober, Fåborg
 • Peter Fornitz, Agerbæk

Til beslutning: Gave til afgående medlemmer.

REFERAT:
Jørn S. Pedersen har sørget for blomster-gave i forbindelse med Leif Ventzelsens begravelse.
Jørgen (kasserer) ordner gave til Marlene og Peter ( 200-300 kr.)

 

4) Konstituering.

4.1) I Vedtægterne står der følgende:
"Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende."
"Rådet konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Disse poster besættes for 1 år ad gangen, og genvalg kan finde sted".

Til beslutning: Fredsvalg eller afstemning om formand, næstformand og kasserer

REFERAT:
Claus Jeppesen: Valgt til formand
Lars Bo: Valgt til næstformand
Jørgen Madsen: Valgt til kasserer

 

4.2) I Vedtægterne står der følgende:
"Rådet er ansvarlig for udarbejdelse af referat fra dets møder."

Til beslutning: Valg af 1. og 2. sekretær

REFERAT:
Ingrid Sand Simonsen: Valgt til 1. Sekretær
Ulla sundvang: Valgt til 2. Sekretær

 

4.3) I Vedtægterne står der følgende:
"Rådet vælger desuden blandt sine medlemmer en repræsentant, der indgår i det fælles udviklingsråd i Varde Kommune."

Til beslutning: Fredsvalg eller afstemning om repræsentant til Fælles Udviklingsrådet (FUR)

REFERAT:
Formanden Claus Jeppesen er vores repræsentant i FUR.

 

4.4) I Vedtægterne står der følgende:
"Såfremt de enkelte områder ikke kan opnå valg af tilstrækkelige kandidater, tilfalder pladsen i rådet et af de øvrige områder efter afstemning i rådet. Hvis området efter årsmødet, men inden konstitueringen finder en kandidat, tilfalder pladsen dog det pågældende område".

Til orientering: Udviklingsrådet kan glæde sig over at alle poster er besat dags dato.

REFERAT:
Udviklingsrådet er fuldt bemandet.

 

4.5) I vedtægterne står følgende:
"Det enkelte geografiske område fastsætter selv sin valgprocedure og vælger selv sine suppleanter."
Det har værdi for arbejdet at Udviklingsrådet er fuldtalligt ved Rådsmøderne. 

Til beslutning: Skal Udviklingsrådet bede områderne at vælge suppleanter?

REFERAT:
Debat om emnet. Det kan være en fordel at have en suppleant.

Vi besluttede, at der ved afbud kan sendes en anden i stedet.

 

5) Evaluering af Udviklingsrådenes fremtid virke

Varde kommune har den seneste halve år haft evaluering af Udviklingsrådenes fremtid på dagsordenen. Senest blev resultatet af spørgeskemaer vist og debatteret på Forårsmødet med byrådet.

Evaluering udviklingsrådene - Helle Øst Evaluering udviklingsrådene - opsamling Evaluering udviklingsrådene - udtræk af undersøgelsen

 

En arbejdsgruppe skal nu udarbejde et forslag til Udviklingsrådenes fremtidige virke.
Den kommer til at bestå af følgende 6 medlemmer:

Udvalget for Økonomi og Erhverv:

 • Peter Nielsen, Oksbøl
 • Henrik Vej Kastrupsen, Oksbøl
 • Holger Grumme, Starup

Udviklingsrådene:

 • Finn Ladegaard, Næsbjerg
 • Jens Nielsen, Varde
 • Ole Andreasen, Ølgod

Der er på forhånd planlagt en del møder. Forslaget skal til endelig debat og vedtagelse ved Efterårsmødet den 1/11-2018, hvor alle Udviklingsrådsmedlemmer skal deltage.

Claus har været til FUR-møde 24/5, hvor emnet har været dagsordenen som hovedtema. Claus beretter fra mødet.

Til debat: Revision af Udviklingsrådet Helle Østs fremtidige virke i forhold til nuværende forretningsorden, mødeaktivitet, geografi og samarbejdspartnere.

REFERAT: 
Der blev drøftet evt. samarbejde mellem os og naboudviklingsråd.
Alle føler, vi har haft et godt samarbejde med Helle vest.

Vi ønsker et godt samarbejde mellem UVR og bl.a. borgerforeningerne.
Vi ønsker at bevare den nuværende geografi.
Vi gør opmærksom på, at der i arbejdsgruppen er 2 medlemmer fra Oksbøl.

 

6) Planlægning af næste råds-periode.

6.1) Forslag og inspiration til årets visioner, fokusområder, projekter, møde-aktiviteter og målsætninger:

 • Udviklingsplan for et "Landsbyklynge-samarbejde". Evt. med turisme som prøveprojekt.
 • Udvikling af PowerTower Helle
 • Udbygning af samarbejdet med Politisk Netværksgruppe Helle
 • Møde med beslutningstagere, ildsjæle og videnspersoner:
  • Byrådspolitikere
  • Kommunale embedsfolk
  • Udviklingsråd også Lokalråd uden for kommunen
  • Borgerforeninger (formandsmøde)
  • Fritidsforeninger, (Helle Idrætssamvirke) Foreningsråd
  • Erhvervsfolk
  • Institutioner, skolebestyrelser
  • Borgere - ilsjæle
 • Andre idéer

Til beslutning: Valg af fokusområder, projekter, møde-aktiviteter og målsætninger.

REFERAT: 
Vi besluttede:
- Udviklingsplan for et " Landsbyklynge-samarbejde med bl.a. turisme som prøveprojekt.
- Udvikling af Power Tower Helle
- Udbygning af samarbejde med politisk netværksgruppe Helle

  

6.2) Datoer for rådsmøder og andre aktiviteter.

Til beslutning: Valg af datoer for rådsmøder og andre aktiviteter

REFERAT:
Claus fortsætter med at sende doodle ud - og vi sørger for at få vore ønsker sendt retur.

  

7) Udnævnelse af Ministre (Uddeling af ansvars- og fokusområder og oprettelse af udvalg)

Som noget nyt udnævner Udviklingsrådet i år Ministre, som får tildelt et ministerium med bestemte ansvars- og fokusområder. Til hver ministerium kan der oprettes et udvalg. Ministre og Udvalgsmedlemmer kan hentes ind alle steder fra også uden for Udviklingsrådet. Det er dog hensigtsmæssigt at Ministre er medlem af Udviklingsrådet.

Formand har opdelt de forskellig ansvars- og fokusområder i Ministrerier. Se herunder:

Forslag til ministerier

 

Til beslutning: Oprettelse af ministerier og udnævnelse af Ministre.

REFERAT:
Planen og forslag virker overvældende.
Men det kan være godt at have et område, som man vælges til eller selv vælger.
Resultatet af drøftelsen blev:
Der blev skrevet navne op til de forskellige områder.
Listen er ikke færdig.
Tages op på næste møde.

 

8) Erfaringsudveksling: Bordet rundt og nyt fra byerne

PUNKTET UDGIK TIL NÆSTE RÅDSMØDE

Vrenderup, Claus Jeppesen

REFERAT:

Hjortkær, Ingrid Sand Simonsen

REFERAT:

Fåborg, Jørgen Madsen og Jan Skovbjerg

REFERAT:

Starup/Tofterup, Lars Bo og Mikkel Ottosen

REFERAT:

Årre, Jørn S. Pedersen og Jonna Kvist

REFERAT:

Agerbæk, Peter Fornitz, Ulla Sundvang og Hans Ove Lavridsen

REFERAT:

 

9) Regnskab og budget

Kassereren fremlægger de seneste nøgletal. Bank Saldo. Større indtægter og udgifter siden sidst.

Til orientering

REFERAT:
Kassereren kunne oplyse at beholdningen er over 90.000 kr.

 

 

 

Projekter og fokusområder

 

10) Udviklingsplan for et "Landsbyklynge-samarbejde"

PUNKTET UDGIK TIL NÆSTE RÅDSMØDE

Udviklingsrådet har tidligere debatteret og afholdt temamøder om at lave en Udviklingsplan for et "Landsbyklynge-samarbejde." 
Referater fra møderne findes her:

Her er det besluttet, at vi skal arbejde for at skabe et klyngesamarbejde med turisme som drivkraft. En "Turist-klynge"

Til beslutning: Næste skridt for at iværksætte "Turist-klyngen"

REFERAT:

 

11) Væksthus PowerTower Helle

Status på projektet ved Claus Jeppesen

Til orientering: Projektets videre forløb

REFERAT:
PowerTower Helle har til dato opnået 4 henvendelser fra iværksættere, der ønskede lokaler:
1 blev beboer i Helle Hallen, men afsagde aftalen efter 2 måneder
1 har en efterskole under etablering
1 valgte lokaler i Esbjerg-området
1 er stadig uafklaret

PowerTower Helle har pt. ingen beboer eller konkret samarbejde med iværksætter og virksomheder. 
For at opnå det er følgende opgaver under udførelse eller til forslag:

Samarbejdspartnere (foreslået) i Helle Erhvervsgruppe
Udviklingsråd:
Helle Vest - den videre samarbejde er ikke helt klarlagt, Erhvervsministeren tager kontakt herom.

Lokale Erhvervsforeninger: Der arbejdes på at etablere og styrke et samarbejdet med:
- Agerbæk Erhvervsforening (Brian Bjerregaard), 
- Starup Erhvervsklub (Otto Dagsnæs-Hansen )
- ProNordenskov

ProVarde Repræsentantskab http://www.provarde.dk/om-os/repraesentantskab
Der arbejdes på at etablere og styrke et samarbejdet med:
- Helle Øst: Otto Dagnæs, StanITech; Kristian Rossau, Agerbæk Hotel; 
Alf Sand Simonsen, Hjortkær Maskinfabrik A/S
- Helle Vest: Elin Uhre, Agervig Cattle, Hans Peter Pedersen, Skonager Skovgaard,
Sanne Batiste, Batiste Co.
- Skovlund - Ansager: Her har Magnus Dahlmann, Ansager Byudvikling vist interesse for PowerTower Helle.
De andre fra Skovlund Andsager er: Andreas Haahr, Mogensen A/S, Lars Dyhr, Dyhr Media,
- Organisationer: Claus Christensen, Landbrugsorganisationerne. Har ikke været kontaktet

Lokale Virksomheder. Fik i forbindelse med Mælkefestivalen en folder om PowerTower Helle.

Borgerforeninger og Byudvikling. Har været inviteret til opstartsmøde i juni 2017

Andre Iværksætterhuse:
- Styregruppe PowerTower Varde (Fridericke Bruhn og Lars Buch med flere)
- Skovlund fødevareklynge, (Verner Kristensen, Partner Erhvervsservice ApS)
- Væksthus Ølgod, Ølgod Handel og Erhverv, (Bjørn Rasmussen, BR-EL)
- PowerTower Tistrup, (Mette Bertelsen, Radio TV gården)
- PowerTower Oksbøl, (Peter Nielsen, Blåvand Idrætscenter)

Lokale-udlejere:
Vi har været i kontakt med en del der lejer lokaler ud. Opfølgning på aftaleforhold bør udføres.

Helle Hallen (Peder Foldager):
Står klar med lokaler og faciliteter. Opfølgning på aftaleforhold bør udføres.

Helle Aktivitetshotel og Erhvervscenter:
Vi har holdt møde med A-aktionærer http://www.helleerhvervscenter.dk/hvem-er-vi )

Markedsføring af PowerTower Helle og Erhvervsgruppen:
Ny hjemmeside: http://powertower.dk/ er bestilt hos Ruban og er under udførelse.
Ny Facebookside og materiale til sociale medier bliver lavet i forbindelse med hjemmesiden
Ny reklamefolder til at hverve Iværksættere er halvvejs færdiggjort
Nye plakater A4 og A3 til opslagstavler i udlejningslokaler, butikker og klubhuse er halvvejs færdiggjort
Skiltning ved Helle Hallen: 
- Udviklingsrådet har den 9/11 2017 punkt 7 besluttet at der skal indhentes tilbud. 
- Helle Hallen har sponsoreret streamers.
- Facadeskiltning. Her er følgende forslag:
Forslag Facadeskiltning ved Helle Hallen
Forslag Facadeskiltning PowerTower Helle
Forslag Facadeskiltning Din virksomhed


- Nye rollups med et klart budskab ønskes
Evt. deltagelse på Mælkefestivalen (beslutning træffes senere)
Presseomtale
Ny reklamefolder for Innovationstjek og Innovationsuddannelse er halvvejs færdiggjort
Nyt støtte og signup brev + nyhedsmail til eksisterende virksomheder er til overvejelse

Aktiviteter
PowerTower Helle kan tilbyde hele paletten af kursus og rådgivning i samarbejde med ProVarde. Herunder:
Innovationstjek og Iværksætterkursus 
Innovationsuddannelsen: Udviklingsrådet har den 9/11 2017 punkt 7 bevilget 30.000 kr. hertil
http://helleoest.dk/id/5047/9-11-17-raadsmode-i-udviklingsraadet-helle-ost
Kapitalfond LIV har været på tale som finansieringspartner for virksomhede
 

 

 

Verserende sager og emner

 

12) Vindmøller i Vrenderup Mose

PUNKTET UDGIK TIL NÆSTE RÅDSMØDE

Byrådet skal formentlig tage stilling til ansøgningen om etablering af 5 vindmøller og 10 ha solcellepark i Vrenderup Mose den 19. juni 2018.

Se information om projektet her

Til beslutning: Udviklingsrådets stillingtagen til projektet og herpå handling. Evt. arrangør af et borgermøde.

REFERAT:

 

13) Elmaster

PUNKTET UDGIK TIL NÆSTE RÅDSMØDE

I forbindelse med Energinets planer om at bygge en 400 Kv-luftledning igennem vores området har Udviklingsrådet medvirket i nedenstående aktiviteter:

Høringssvar til Miljøstyrelsen

 

Sidste nyt i sagen er at Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) snarest indkalder forligspartier til drøftelse af alternativ løsning til master gennem Sydjylland. Læs i JVs artikel her.

Til Debat: Hvordan får vi flere til at skrive under på Borgerforslag.dk

Til Beslutning: Udviklingsrådets overvejelse af yderlige tiltag. 

REFERAT:

 

14) Skoledistriktsgrænser

PUNKTET UDGIK TIL NÆSTE RÅDSMØDE

Udviklingsrådet debatterede forslaget til nye skoledistriktsgrænser på Rådsmødet den 11/1-2018 se punkt 8.
Her konkluderede Udviklingsrådet: "Vi går ind for de nye skoledistrikter".

Siden er borgerne lokalt i Hostrup og Vrenderup blevet enig om grænsedragningen.
I Vrenderup ved en underskriftsindsamling med 100% enighed blandt de berørte beboer. Forslaget afventer godkendelse ved skolebestyrelserne, administrationen i Varde Kommune og Udvalget for Børn og Læring.

Kort 1: Nye skoledistriktsgrænser i Vrenderup Kort 2: Nye skoledistriktsgrænser i Vrenderup

 

I Hostrup har forvaltningen godkendt at følgende adresser kommer til at høre til Starup Skoledistrikt pr. august 2018: Varde Landevej nr. 24, 28 og 29 og Puglundvej 36.

I Roust er der endnu ikke enighed om flytningen af skoledistriktsgrænser. Det handler om ca. 30 børn, hvoraf ca. 20 børn ønsker at tilhøre Årre Skoledistrikt. Udviklingsrådet har af Udvalget for Børn og Læring fået til opgave at finde en løsning på situationen. Udviklingsrådet Helle Øst venter på at Udviklingsrådet Helle Vest tager stilling til opgaven.

Til beslutning: Rådets stillingtagen til situationen med skoledistriktsgrænserne.

REFERAT:

 

15) Efterskolen: "Alle kan noget"

PUNKTET UDGIK TIL NÆSTE RÅDSMØDE

Til orientering: Status på efterskolens valg af lokalitet.

REFERAT:

 

16) Mælkefestivalen

PUNKTET UDGIK TIL NÆSTE RÅDSMØDE

De deltagende ved mødet fortæller om Mælkefestivalen.

Til orientering: De deltagende fortæller om mødet.

REFERAT:

 

17) Årre fejre den 5. blomst som Blomstrende Landsby

Årre har sendt et program ud for fejringen af den 5. blomst.

Program for 5. blomst Årre Samlet ansøgning om blomst 4 og 5

 

Til orientering:

REFERAT:
Taget til efterretning

 

18) Oprettelse af Borgerfølgegruppe for Bramming-Grindstedbanen for Varde Kommune

PUNKTET UDGIK TIL NÆSTE RÅDSMØDE

Vi har fået en henvendelse fra Varde Kommune, der skriver:
Varde Kommune er med tæt samarbejde med Esbjerg-, Vejen- og Billund kommune i gang med en overdragelsesproces med Banedanmark (BDK) for banestrækningen Bramming-Grindsted. Vi kan se et unikt potentiale i strækningen i forhold til stationsbyerne og udviklingen af turisme i den østlige del af Varde Kommune.

Varde Kommune har et ønske om at forankre projektet blandt lokale borgere og foreninger. Derfor har vi valgt at etablere en borgerfølgegruppe, som vil kunne bidrage med ønsker og idéer til den fremtidige brug af banestrækningen. På et tidspunkt kan vi forvente at det går stærkt med processen, og så vil vi gerne være på forkant med denne udvikling.

Varde-, Esbjerg-, Vejen- og Billund kommune vil, når en evt. overdragelse har fundet sted, udarbejde en design- og konceptmanual for at sikre en ensartet identitet for den samlede strækning. Til dette vil vi bruge borgerfølgegruppen til at komme med idéer og andre input. Ligeledes vil borgerfølgegruppen blive orienteret undervejs i processen når der sker nyt omkring projektet.

Det kan dog også være at overdragelsen ikke bliver til noget, det er en mulighed vi må have for øje.

Hvis I ønsker at være en del af borgerfølgegruppen omkring Bramming-Grindstedbanens fremtid, skal I sende en mail med kontaktoplysninger. Dvs. navn (forening), adresse, mail, telefonnummer.

Kontaktperson:
Henrik Abildgaard Nonnegård, Landskabsarkitekt, MDL, Teknik og Miljø, Varde Kommune - Bytoften 2 - 6800 Varde, heab@varde.dk www.vardekommune.dkDir. tlf.: 79 94 74 27, Mobil: 30 53 66 10

Henvendelse fra Agerbæk Skole
Claus har i den forbindelse fået en henvendelse fra Skoleleder på Agerbæk Skole Kenneth Bjerre. Agerbæks Skole har et ønske om en ny stiforbindelsen fra Jernbanegade ned til skolen. De ønsker således at indgår i Borerfølgegruppen.

Til beslutning: Hvordan rådet kan/skal deltage i Borgerfølgegruppen

REFERAT:

 

19) Referat af FUR-møde den 24/5-18

PUNKTET UDGIK TIL NÆSTE RÅDSMØDE

Til orientering: Claus fortæller om mødet

REFERAT:
Mødet foregik på Nymindegab Kro:
1) Der er kommet 2 nye medlemmer som er Martha Voss, Ansager fra Skovlund-Ansager Udviklingsråd
og Karl Christian Jensen, Tistrup fra HHST.
HHST har fået ny formand som er Anton Nielsen, Horne
2) Evaluering af Forårsmødet blev debatteret. Der var delt begejstring for mødet.
3) Udviklingsrådenes virke: Se denne dagsordens punkt 5.
4) Årets Landsby i Varde Kommune vil i fremtiden blive valgt af FUR-medlemmerne med pointsystem
5) Bordet rundt
6) Kursus for bestyrelsesmedlemmer bliver arrangeret af Udviklingsrådene den 14/6 i Helle Hallen.
Anders Kristensen, Næsbjerg fra DGI er kursus leder. Alle er velkomne!
7) Vi skal deltage på Mælkefestivalen 15. og 16. september med en stand.
Claus, Martha, Karl Chr. og Jens sider i arbejdsgruppen for FURs messestand.
8a) Kommunen laver pr. 1/1-2019 en selvforsikring af alle frivillige.
Forsikringen kommer til at gælde for alle foreninger der laver en indsats for Varde Kommune.
8b) Budgetønsker fra udviklingsrådene. UR Blåvandshuk og UR Ølgod havde indsendt budgetønsker.
8c) Alle kan få reklamer på Varde Kommunes infostandere.
Betingelsen er at emnet har almen interesse og at der er offentlig adgang.
Pris 750 kr. uge.
OBS: Vi kan som udviklingsråd indgive et budgetønske om en infostander
Næste møde: 14. august

 

20) Borgermøde 2/5-2018 Tistrup Hallen: "En hel Fyrtårns-kommune gør sig lækker"

PUNKTET UDGIK TIL NÆSTE RÅDSMØDE

På mødet var der debat og workshop om: Hvad er vigtigt at sætte fokus på i Varde Kommune de næste fire år?

På baggrund af mødedeltagernes input og Byrådets ønsker for udviklingen i Varde Kommune er processen med Udviklingsstrategien nu gået ind i en ny fase. En fase hvor vi, Byrådet og Forvaltningen, skal have finpudset de målsætninger, der skal indgå i Udviklingsstrategien for Varde Kommune. De endelige strategiske målsætninger vælges af Byrådet og vil relatere sig til Byrådsgrundlaget Hel fyrtårnskommune gør sig lækker

Byrådsgrundlaget Hel fyrtårnskommune gør sig lækkerDen 19. juni vil et udkast af Udviklingsstrategien blive præsenteret for Byrådet. Til efteråret bliver Udviklingsstrategien sendt i offentlig høring. 


Lars Bo go Claus Jeppesen deltog i mødet.

Til orientering: Lars og Claus fortæller om mødet

REFERAT:

 

21) Årets Landsby i Varde Kommune 2018

PUNKTET UDGIK TIL NÆSTE RÅDSMØDE

Det blev Tistrup der vandt titlen Årets Landsby 2018 . Valget endte uafgjort med Billum ved afstemningen i FUR. Derfor blev valget foretaget ved lodtrækning.

Til orientering: Claus fortæller om valget og mulighederne for at blive Årets Landsby fremadrettet

REFERAT:

 

22) Helle Rideklub ønsker hjælp til at finde midler til fremtidssikring og modernisering

PUNKTET UDGIK TIL NÆSTE RÅDSMØDE

Claus har fået en henvendelse fra Kasseren Maria ved Helle Ride. De ønsker hjælp til at finde midler til fremtidssikring og modernisering af rideklubbens faciliteter. Projektet er i alt budgetteret til 994.995,00 kr. LAG og SE Vækstpulje har givet 400.000,00 kr. De vil selv financer 394.995,00 kr. Det beløb som mangler hjælp til finansiering er i alt 200.000,00 kr.

Helle Rideklub har søgt en række fonde og fået afslag fra:
Mærsk, Juilæumsfonden, Sydbank, Spar Nord, Egmont, Sportsgoodfonden, Ole Kirk, Nykredit, Nordea, KV fonden, Krak, Jydske sparekasse,Fionia, Brandkassefonden Sydvest, Augustinus, Albani, Realdania, Hartmanns Fond, Ludvigsens legat

Herunder er Helle Rideklubs oplæg til deres ønsker om fremtidssikring og modernisering af rideklubbens faciliteter.

Fremtidssikring og modernisering af Helle Rideklub

 

Til beslutning: Hvad kan Udviklingsrådet tilbyde Helle Rideklub af hjælp til at finde midler til fremtidssikring og modernisering

REFERAT:

 

23) Persondataforordningen

PUNKTET UDGIK TIL NÆSTE RÅDSMØDE

Alle foreninger og råd er underlagt persondataforordningen. Det betyder for Udviklingsrådet, at vi skal udarbejde en Persondatapolitik og en Dokumentation for at Udviklingsrådet behandler persondata efter forordningens anvisning. Såfremt at Udviklingsrådet bruger eksterne samarbejdspartnere, der behandler Udviklingsrådets persondata, så skal Udviklingsrådet sørge for at få en at have en Databehandleraftale med den pågældende samarbejdspartner.

Udviklingsrådet skal vælge en Dataansvarlig, der til enhver tid har ansvaret for at formalia er i orden og opdateret.

Persondatapolitik Fortegnelsespligten

 

Til beslutning: Hvordan Udviklingsrådet håndtere Persondataforordningen
Til beslutning: Godkendelse af Persondatapolitik og Dokumentation for Fortegnelsespligten
Til beslutning: Valg af Dataansvarlig

REFERAT:

 

24) Valg af ny Fællesbestyrelse for Starup - Agerbæk Skole

PUNKTET UDGIK TIL NÆSTE RÅDSMØDE

Siden Starup Skole og Starup Børnehave er blevet en børneby med fælles ledelse har Skolebestyrelsen ændret navn til Fællesbestyrelsen.
Der har været valg af forældrerepræsentanter til den nye Fællesbestyrelse. På glædelig vis var der flere kandidater end de 6 poster, der er tilrådighed. Derfor blev valget afgjort ved elektronisk afstemning via skoleintra. 101 forældre deltog i afstemningen med en stemmedeltagelse på ca. 22%.

De nyvalgte til Fællesbestyrelsen er:
Vibeke Kortegaard, Starup, 58 stemmer
Mette Ibsen, Starup, 57 stemmer
Johnny Pedersen, Agerbæk, 36 stemmer
Susanne Kiholm Brorsen, Starup, 35 stemmer
Lykke Rosengreen Andersen, Starup, 33 stemmer
Carsten Drangsfeldt  Jensen, Agerbæk, 27 stemmer

Suppleanter:
Nicki Skovgård Schousbpr, Agerbæk, 26 stemmer (1. suppleant)
Edith Nielsen, Agerbæk, 20 stemmer (2. suppleant)
Claus Jeppesen, Vrederup, 11 stemmer (3. suppleant)

Til orientering: 

REFERAT:

 

25) Underskrivelse af nye vedtægter.

PUNKTET UDGIK TIL NÆSTE RÅDSMØDE

Til godkendelse, vedtagelse og underskrivelse

Udviklingsrådet vedtog ny vedtægter under Årsmødet 2017. Vedtægterne blev underskrevet af den daværende bestyrelse. Desværre er original-dokumentet med vedtægterne bortkommet hos formanden. Derfor er der fremstillet en ny kopi som skal underskrives. 

Til beslutning: Udviklingsrådet skal godkende og vedtage om den nye kopi med vedtægterne er korrekte og betragtes som den nye original. Den ny orginal skal indsendes til Lokalkonsulenten ved Varde Kommune.

REFERAT:

 

26) Næste møde for Udviklingsrådet

PUNKTET UDGIK TIL NÆSTE RÅDSMØDE

Gennemgang af alle datoer for rådsmøder og arrangementer der vedrører Helle Øst.

- 14. juni 2018 kl. AFTEN: Kursus for Bestyrelsesmedlemmer 

- 19. juni 2018 kl. 19.00: Ordinær rådsmøde Udviklingsrådet Helle Øst

- 14. august 2018 kl. 17.00: FUR-møde

- 1. november 2018 kl. 17.00: Efterårsmøde med byråd. Alle Udviklingsrådets medlemmer bliver inviteret. Præsentationsmøde for den nye samarbejdsform for Udviklingsrådene.

- 15. november 2018 kl. 17.00: FUR-møde

Til orientering

REFERAT:

 

27) Eventuelt

PUNKTET UDGIK TIL NÆSTE RÅDSMØDE

REFERAT:

 

28) Billeder af de nye rådsmedlemmer 

PUNKTET UDGIK TIL NÆSTE RÅDSMØDE

REFERAT:

 

 

 

tirsdag 15 maj 2018 - Claus V. Jeppesen
Vist: 2838 gange