Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Foto: Claus Jeppesen

8/1-2019 Rådsmøde i Udviklingsrådet Helle Øst

Ordinær Rådsmøde

Mødet er aflyst pga. mange afbud fra Rådsmedlemmerne!

Dagsorden flyttes til tirsdag den 5. februar 2019 kl. 18.00

Mødet afholdes i Fåborghus kl. 18.00 - 21.00, tirsdag den 8. januar 2019

Har du spørgsmål og kommentarer til dagsorden er du meget velkommen til at henvende dig til Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

 

Indkaldte mødedeltagere: 
AGERBÆK: Ulla Sundvang, Jonna Buch Andersen, Flemming Lysholm
STARUP: Lars Bo, Mikkel Ottosen
ÅRRE: Jørn S. Pedersen, Jonna Kvist
FÅBORG: Jørgen Madsen, Jan Skovbjerg
HJORTKÆR: Ingrid Sand Simonsen
VRENDERUP: Claus Jeppesen

 

Fraværende: 

 

Referent:
Ingrid Sand Simonsen

 

 

1) Godkendelse af referatet fra:

18/12-2018 Rådsmøde i Udviklingsrådet Helle Øst
http://helleoest.udviklingsraad.dk/cid/7725/18-12-2018-raadsmode-i-udviklingsraadet-helle-ost 

REFERAT:

 

2) Godkendelse af dagsordenen.

REFERAT:

 

Sager og emner til orientering og afslutning

 

3) HØRINGSSVAR: Forslag til fremtidig model for udviklingsrådene i Varde Kommune
Den er sendt i høring frem til den 8. januar 2019, hvor vi som Udviklingsråd kan indgive et høringssvar.

Udviklingsrådet Helle Øst har den 5. januar 2018 indsendt følgende høringssvar til Varde Kommune Plan og Teknik:

Høringssvar Forslag til fremtidig model for udviklingsrådene

 

Til orientering: Indsendelse af høringssvar.

REFERAT:

 

4) Omdannelseslandsbyer til Kommuneplan 2021
Sagsfremstilling 
Omdannelseslandsbyer er landsbyer, hvor kommunen har mulighed for at anlægge en lempeligere praksis for landzonetilladelser, herunder i forhold til bebyggelsens placering, med henblik på at skabe attraktive bosætningsmuligheder og etableringen af småerhverv. Afgrænsningen af omdannelseslandsbyer samt retningslinjer herfor skal fremgå af kommuneplanen. Der kan i hver planperiode udpeges to omdannelseslandsbyer.

En mere udførlig beskrivelse og analyse kan ses i bilag.

BILAG: OMDANNELSESBYER

 

FUR har udvalgt hvilke byer som kan bliver Omdannelsesbyer i første omgang:

 • Stausø
 • Lydum
 • Horne

Udvalget for Plan og Teknik udvælger på et udvalgsmøde i foråret 2019, hvilke 2 byer der udpeges som omdannelseslandbyer.

Til orientering: Valg af Omdannelsesbyer

REFERAT:

 

5) Holdning til etablering vindmøller på land (Vindmøller i Vrenderup Mose)
Udvalget for Plan og Teknik i Varde Kommune har den 8. juni besluttet at arbejde videre med 2 vindmølleprojekter i Nybro og Nebel Mærsk. Det betyder, at de 2 ansøgte projekter i Kvong og Vrenderup Mose ikke er blevet godkendt til videre behandling. Se information om projektet her

Ud fra de erfaringer, der er gjort med berøring af projekter med vindmøller på land, så har udviklingsrådet lavet nedenstående skrivelse "Holdning til etablering af vindmøller på land" til Varde byråd.
 
Sagen er på dagsorden 15/11-2018 blevet vendt i FUR, som har taget stilling til om den kan indsendes som en samlet holdning fra FUR til Byrådet.

I FURs referat fra mødet står følgende:
"Claus Vestland Jeppesen har på baggrund af vindmølleproblematikken i Helle Øst rundsendt et notat om vindmøller og ”Varde-modellen”. Han synes, at fordelingsnøglen i ”Varde Modellen” er forkert, og at det burde have alles interesse, hvorfor han efterspurgte en fælles udtalelse fra FUR.
Det afstedkom en drøftelse af FUR’s rolle i forhold til lokale sager, fx biogasanlæg, vindmøller og ”Varde-modellen”.
Det blev fremført, at FUR skal være påpasselig med at kommentere i lokale sager, og at FUR ikke er et ”minibyråd” eller høringspart i lokale sager. Sådanne sager skal ud i de enkelte udviklingsråd til høring og kommentering lokalt.
Det blev besluttet, at Claus Vestland kan sende notatet til de enkelte udviklingsråd, som kan vælge at bakke op om det skrevne."
 
 
 
Til orientering: Den videre behandling af "Holdning til etablering vindmøller på land".
REFERAT:

 

6) Møde Borgerfølgegruppe for Bramming-Grindstedbanen for Varde Kommune
Der har været møde i borgerfølgegruppen. Der kan læses mere om mødet her.

Kontakt hos Varde Konmmune:
Henrik Abildgaard Nonnegård, Landskabsarkitekt, MDL, Teknik og Miljø, Varde Kommune - Bytoften 2 - 6800 Varde, heab@varde.dk www.vardekommune.dkDir. tlf.: 79 94 74 27, Mobil: 30 53 66 10

Til orientering: Det videre forløb i Borgerfølgegruppe for Bramming-Grindstedbanen

REFERAT:


7) Skoledistriktsgrænser

Skoledistriktsgrænserne for Hostrup og Vrenderup er nu endelig vedtaget af Varde Kommune. Begge steder er grænserne blevet som de berørte borgere har ønsket sig.

KORT 1: NYE SKOLEDISTRIKTSGRÆNSER I VRENDERUP

KORT 2: NYE SKOLEDISTRIKTSGRÆNSER I VRENDERUP

 

 

Til orientering: De nye skoledistriktsgrænser

REFERAT:

 

8) Efterskolen: "Alle kan noget"

Til orientering: Status på efterskolens etablering og valg af lokalitet.

Efterskolen, der nu hedder "Kvie Sø Efterskole", har valgt at slå sig ned i bygningerne, hvor "Tippen" havde til huse i nærheden af Ansager. Se mere her: https://www.kviesoefterskole.dk/ 

REFERAT:

 
9) Ansøgning om deltagelse i projekt og kursusforløb om erhvervsudvikling

Jørgen Madsen og Claus Jeppesen har i fællesskab udformet en ansøgning om deltagelse i projekt og kursusforløb om erhvervsudvikling til Hanne Tanvig fra Københavns Universitet.

Desværre har vi i august modtaget et afslag på vores ansøgning. Det blev bl. a. Vorbasse som komme med i projektet.

KURSUSANSØGNING ERHVERVSUDVIKLING

 

Til orientering: Resultatet af ansøgningen

REFERAT:

 

10) Referat af FUR-møde den 15/11-18

Referat FUR møde den 15/11-2018 på Varde Garten

 

Til orientering: Claus fortæller om mødet

REFERAT:
Mødested: Varde Garten
1) BORDET RUNDT:
- UR Blåbjerg har sagt nej tak til et tilbud fra Ugebrevet Mandag Morgen om
at afholde et møde a la Vores Stemmer arrangementet
- Helle Vest og Sig (HHST) arbejder på fremtiden for Karlsgårde.
- Flere byer arbejder på at være demens venlig bl.a. Ølgod og Ansager.
- Blåvandshuk Udviklingsråd kører et sundhedsprojekt, hvor seniorer
har kunnet træne gratis med personlig træner.

5) Direkte kommunikation: Ønsket om at Varde Kommune sender nyhedsmails ud
6) Præcisering af regler for: Kåring af årets landsby.
Anton Nielsen, HHST og Lisbeth Linding udarbejder et notat.
8) Flextaxi: Trænger ordningen for Flextaxi til en revidering?
9) Udviklingsplaner: Reviderede udviklingsplaner skal være nemmere og hurtigere at få godkendt

 

Aktuelle punkter

 

11) Regnskab og budget
Kassereren fremlægger de seneste nøgletal. Bank Saldo. Større indtægter og udgifter siden sidst. Budgetoverblik

Til orientering

REFERAT:
Kassebeholdning: kr.
Afsat til budget: kr.
Tekst Udgifter
pr. 25/6-18
  Siden  
sidst
Udgifter
til dato
Møder div. 6.800    
Gaver 837    
Kontingenter 1.250    
Kørsel 1.827    
Andet      
       
I ALT 10.714    12) Bankskifte
Udviklingsrådets bankforbindelse Andelskassen har meddelt, at de indfører et gebyr på 100 kr. pr. måned for at have en foreningskonto hos dem. Det stiller spørgsmål til om Udviklingrådet skal findes en anden og billigere bankforbindelse.

Til beslutning: Valg af fremtidig bankforbindelse

REFERAT:

 

13) Evaluering af erhvervsudviklingstiltag, PowerTower Helle

BILAG udsendt til alle Rådsmedlemmer i Helle Øst den 5/1-2019:
Idé og debat til erhvervsfremme i Helle (Øst) og PowerTower Helle.

Ved rådsmødet den 18/12-2018 blev arbejdspapiret "Idé og debat til erhvervsfremme i Helle (Øst) og PowerTower Helle" gennemgået og tilrettet.
Ud fra det arbejdes der videre med arbejdspapiret.
Speciel debatteres en kommende placering af lokaler for PowerTower Helle. 

Til debat og beslutning: Udviklingsrådets syn på og forslag til erhvervsudviklingstiltag og PowerTower Helle.

REFERAT:

 

14) Udviklingsrådet Helle Øst i helikopterperspektiv
Det er et stykke tid siden Udviklingsrådet sidst har været samlet, som var den 25/6-2018. Derfor tager vi en debat bordet rundt om "rigets tilstand" og hvilke fokuspunkter, der er vigtigst for rådet at tage fat på for øget bosætning.

Følgende emner er til inspiration:

 1. Erhvervsudviklingstiltag og PowerTower Helle
 2. Strategiplan (Udviklingsplan) for Landsbyklynge Helle Øst - Turisme
 3. Synliggørelse: Hjemmesider og kommunikation
 4. Netværksmøde med borgerforeninger, embedsfolk og andre interessenter
 5. Politisk Netværksgruppe Helle http://helleoest.dk/id/5790/21-2-18-raadsmode-for-helle-ost-udviklingsraad 
 6. Kommune i balance – geografisk, økonomisk og socialt (Vores Stemmer) http://helleoest.dk/cid/7165/borgermodet-vores-stemmer-for-lokalt-demokrati 
 7. Foundraising 
 8. Mælkefestivalen og andre offentlige arrangementer
 9. Opførelse af luftkabler igennem vores område
 10. Borgerfølgegruppe for Bramming-Grindstedbanen
 11. Andre?

Til beslutning: Udviklingsrådets aktiviteter og fokuspunkter frem til Årsmødet i april 2019.

REFERAT:

 

15) Brug af suppleanter
Det overvejes at indsættes suppleanter i tilfælde af, at et Rådsmedlem får forfald. Rådet bør overveje, hvem der kan indsættes og hvilke beføjelser en suppleant kan tildeles.

Til beslutning: Indsættelse af og beføjelser for suppleanter

REFERAT:

 

16) Åbne Rådsmøder for tilhører
Det overvejes at alle ordinære Rådsmøder er åbne for tilhører. Rådet bør overveje, hvilken udstrækning at tilhører kan komme til orde, hvordan åbne møder for tilhører annonceres.

Til beslutning: Tilhørers mulighed for deltagelse i Rådsmøder og annoncering heraf.

REFERAT:

 

 

Verserende sager og emner

 

17) Evaluering Udviklingrådenes stand og deltagelse på Mælkefestivalen

Ved messestanden kunne borgerne komme med forslag til udviklingstiltag. For Helle Øst-området modtog vi følgende forslag:

Borgerforslag til Helle Øst-området

 

I FURs referat står der følgende:
Det gav pote, at standen appellerede til børnene, hvilket gav mulighed for at tale med forældre og bedsteforældre. Bordet var i børnehøjde, og især LEGO klodserne var attraktive.

Rollups fik ros og kan bruges lokalt efterfølgende.

Udviklingsrådene kan låne kommunekortet, hvis de vil bruge det til arrangementer. Kortet består af 2 stk. 3 mm sandwich plade i str. 87 x 216 cm. Ved lån gælder selvafhentning og tilbagelevering og bestilling via Lisbeth Højvang Linding på lisl@varde.dk

 

Til debat: Værdien af deltagelsen på messen for Udviklingsrådet

REFERAT:

 

18) Evaluering af Mælkefestival

BILAG udsendt til alle Rådsmedlemmer i Helle Øst den 5/1-2019:
Referat fra evalueringsmøde omkring Mælkefestivalen

Næste møde er mandag den 4. februar 2019 kl. 17.30 i Helle Hallen, hvor formen for den næste messe bliver afgjort.

Til debat: Idéer og mulighederne for messer i Helle Hallen i fremtiden.

REFERAT:

 

19) Trafikken på Tingvejen

Vejdirektoratet ønsker at hæve hastighedsgrænsen til 90 km på udvalgte strækninger på Tingvejen. 
I den anledning har Udviklingsrådet afholdt et møde med indbudte interessenter fra Helle Øst samt Preben Friss Hauge formand for Udvalget for Plan og Teknik i Varde Kommune. Læs mere om mødet her.

Jan Skovbjerg er koordinator og talsmand pva. Udviklingsrådet for Trafik på Tingvejen

Til orientering: Jan orienterer om status i sagen

REFERAT:

 

20) Elmaster
I forbindelse med Energinets planer om at bygge en 400 Kv-luftledning igennem vores område har Udviklingsrådet medvirket i en række møder og afgivet et høringssvar:

HØRINGSSVAR TIL MILJØSTYRELSEN

 

Endvidere har Udviklingrådet besluttet at støtte op omkring dem, der arbejder for at få ledningen jordlagt. 
Vi vil også støtte op omkring tiltag, møder m.m. også økonomisk. Budget: 5.000,00 kr. som endnu ikke er brugt.

Til Debat: Udviklingsrådets overvejelse af yderlige tiltag. 

REFERAT:

 

21) Erfaringsudveksling: Bordet rundt og nyt fra byerne

Vrenderup, Claus Jeppesen

REFERAT:

Hjortkær, Ingrid Sand Simonsen

REFERAT:

Fåborg, Jørgen Madsen og Jan Skovbjerg

REFERAT:

Starup/Tofterup, Lars Bo og Mikkel Ottosen

REFERAT:

Årre, Jørn S. Pedersen og Jonna Kvist

REFERAT:

Agerbæk, Ulla Sundvang, Jonna Buch Andersen og Flemming Lysholm

REFERAT:

 

22) Fundraising
Udviklingsrådet har tidligere modtaget et ønske om hjælp til fundraising. Ved tidligere møder er muligheden for at understøtte initiativer og projekter med know how til fundraising blevet debatteret. Jonna Buch har indvilget i at undersøge muligheder lidt, bl.a. mulighederne for hjælp ved Varde Kommune.

Til orientering: Mulighederne for hjælp til fundraising

REFERAT:

 

23) Næste møde for Udviklingsrådet
Gennemgang af alle datoer for rådsmøder og arrangementer der vedrører Helle Øst.

 • Onsdag, d. 9. januar 2019 kl. 18.00 - 20.00: ProVardes Nytårskur 2019
 • Mandag, d. 4. februar 2019 kl. 17.30: Møde om Mælkefestival, Helle Hallen
 • Tirsdag, d. 5. februar 2019, kl. 18.00: Ordinær Rådsmøde
 • Onsdag, d. 6. februar 2019 kl. 17.00: FUR-møde
 • Tirsdag, d. 5. marts 2019, kl. 18.00: Ordinær Rådsmøde
 • Torsdag, d. 11. april 2019, kl. 18.00: ÅRSMØDE
 • Torsdag, 6. juni 2019, kl. 17.00: FUR-møde
 • Onsdag, d. 4. september 2019, kl. 17.00: FUR-møde
 • Tirsdag, d. 3. december 2019, kl. 17.00: FUR-møde 

Der er pt. ikke flere planlagte mødedatoer.

REFERAT:

 

24) Eventuelt

REFERAT:

 

 

 

onsdag 2 jan 2019 - Claus V. Jeppesen
Vist: 2791 gange