Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Foto: Claus Jeppesen

23/4-2020 Rådsmøde i Udviklingsrådet Helle Øst

Ordinær Rådsmøde

Dagsorden er endelig!

Mødet afholdes som videomøde kl. 18.30, torsdag den 23. april

Har du forslag, spørgsmål og kommentarer til dagsordenen er du meget velkommen til at henvende dig til Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

 

INDKALDTE MØDEDELTAGERE: 
AGERBÆK: Ulla Sundvang, Jonna Buch Andersen, Hans Ove Lavridsen
STARUP: Lars Bo, Mikkel Ottosen
ÅRRE: Jørn S. Pedersen, Jonna Kvist
FÅBORG: Jørgen Madsen, Jan Skovbjerg
HJORTKÆR: Ingrid Sand Simonsen
VRENDERUP: Claus Jeppesen

 

FRAVÆRENDE:
Jonna Buch Andersen
Jan Skovbjerg

 

REFERAT:
Ingrid Sand Simonsen

 

1) Tjek ind på online videomøde
Udviklingsrådet Helle Øst's 2. ordinære rådsmøde afholdt på videomøde!

Login kode er sendt til alle rådsmedlemmer på mail og SMS.

Vi siger hej til hinanden, får teknikken på plads og sætter mødet igang

Til debat: Hvordan er det at tjekke ind på videomøde?

REFERAT: 
Lidt problematisk at komme ind på Teams
Derfor gik vi over på Zoom, der virkede fint

 

2) Godkendelse af referatet fra:

REFERAT: 
Godkendt

 

3) Godkendelse af dagsordenen.

REFERAT: 
Dagsorden godkendt

 

4) Valg af online videomødesystem og evt. betaling.

Med gratis versionen af Zoom bliver mødet automatisk lukket efter 40 minutter.
Hvis vi skal have ubegrænset mødetid, så skal vi enten betale for Zoom eller bruge et andet system.

Zoom ubegrænset tidsforbrug og "pro-funktioner" koster pr. år:
Normal...: 180 $ / ca. 1240 kr.
Tilbud....: 150 $ / ca. 1.030 kr.

Til beslutning: Valg af mødesystem og betaling.

REFERAT: 
Team får en chance, vi prøver en gang mere.
Efter en debat vedr. denne mødeform, blev vi enige om, at evt. maj møde bliver under denne form.

 

5) Udviklingsrådets økonomi og budget
Kassereren fremlægger de seneste nøgletal. Bank Saldo. Større indtægter og udgifter siden sidst.

Til orientering

Budgetopfølgning Udgifter
pr. 31/12
  Budget 2020
Restbudget
Møder 15.000  23.000  8.000 
Kontingenter, kontorhold 11.300  9.000  -2.300 
PowerTower 24.000  40.000  16.000 
Gaver 100  2.000  1.900 
Kørsel  5.200  5.000  -200 
Marketing (pavillon) 8.000  8.000 
Andet 700  1.200  500 
I ALT 54.543  88.200  33.657 

 

Tekst Beløb
Kassebeholdning d.d. 76.900 
Tilskud 2020 fra Varde Kommune 61.000 
-Restbudget -24.000 
Kassebeholdning 31/12-2019 73.700 

  

REFERAT: 
Der er intet sket siden sidste møde.

 

6) Udsættelse af Årsmødet 30. april 2020
Følgende blev besluttet på sidste rådsmøde:
Der annonceres om generalforsamlingens afholdelse d. 30. april, men med forbehold for at den evt. bliver aflyst.
Evt. afholdes d. 10. september 2020.
  1. Indhold og form: Efter vedtægterne. Ved udsættelse kan indhold ændres. Forslag til evt. oplægsholder - der tænkes videre.
  2. Forplejning: Stjerneskud
  3. Sted: Helle hallen
  4. Tid: 18.30
  5. Valg af dirigent: Agerbæk (Ulla og Jonna B.) kommer med et forslag.
  6. Valg af referent: Ingrid er foreslået.
  7. Beretning: Claus udsender i god tid forslag til rådets godkendelse.
  8. Regnskabsfremlæggelse: Jørgen
  9. Budget godkendelse:
  10. Valg af revisor: Henning Jørgensen
  11. Valg af revisorsupleant: Keld Jacobsen
  12. Annoncering: På kommunens rubrik i Ugeavisen, Facebook, RUBAN, borgerforeningernes hjemmesider.

Til beslutning: Udsættelse af Årsmøde til den 10. september 

REFERAT: 
Udsættelse af årsmødet til d. 10. september 2020

 

7) Vedtægtsændring om brug af online videomøde til evt. Årsmøde
Den aktuelle pandemi har lært os, at det kan være nødvendigt at erstatte fysiske møder med online videomøder.

Møder kan også være en kombination af fysiks møde og videomøde. Her kan en del af mødedeltagere være samlet fysisk og en anden del deltager online.

Det kan også blot være streaming af møder, hvor online deltagere kun har mulighed for at se med og evt. chatte med beskeder og spørgsmål.

Link til vedtægter

Se Erhvervstyrelsens vejledning om generalforsamlinger afholdt på videomøde:
Vejledning om generalforsamlinger som videomøde

 
Til beslutning:
Ændring af vedtægter til, at Årsmødet og andre møder kan foregå via online videomøde  

REFERAT: 
Evt. ændring skal ske på årsmødet.
Lars vil komme med et forslag til tekst.


 

8) Vedtægtsændring af "Tildeling af kandidater"
I Vedtægterne står der følgende:
"Såfremt de enkelte områder ikke kan opnå valg af tilstrækkelige kandidater, tilfalder pladsen i rådet et af de øvrige områder efter afstemning i rådet. Hvis området efter årsmødet, men inden konstitueringen finder en kandidat, tilfalder pladsen dog det pågældende område"

Ved det konstituerende møde i 2019 gav rådets medlemmer udtryk for et ønske om en vedtægtsændring, så man ikke kan overtage et andet områdes poster. 

Til beslutning: Ændring af vedtægter så andre områder ikke kan overtage et andet områdes poster

REFERAT: 
Vi ønsker ændringen. Lars kommer med forslag til tekst.

 

9) Vedtægtsændring af "Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år"
I UR Helle Øst's vedtægterne § 4 Årsmødet punkt 4 står der: 

"Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år"

UR Helle Øst's Årsmøde ligger lidt hen på året i april. 
Når der tales om det kommende år i vedtægter betyder det så:

Indeværende år hvor årsmødet bliver afholdt?
ELLER
Året som kommer 8 måneder efter at mødet er afholdt?

Det kunne være, at vi skulle flytte regnskabsstatus til slutningen af februar?

Til beslutning: 
Ændring af vedtægter med præcisering af, hvilket år der er tale om i forhold til godkendelse af budget.

REFERAT: 
Jørgen Madsens kommentar: fremlæggelse af budget for indeværende år.
Det blev vedtaget.

 

10) Udviklingsrådets Årsberetning 2019 og frem til dato
Formanden har skrevet et forslag til årsberetningen 2019.
Den er blevet fremsendt til gennemlæsning hos Rådsmedlemmerne, der har haft mulighed for at kommenterer.

Til beslutning: Rådsmedlemmernes godkendelse af Årsberetningen

REFERAT: 
Årsberetningen skrives af formanden på et senere tidspunkt

 

11) Køb af E-bogen: Facilitering af onlinemøder

E-bogen indeholder:
107 sider med viden og konkrete værktøjer, som du umiddelbart kan tage i brug til onlinemøder.

Kapitel 1: Det tomme rum – Sådan får du tilstrækkelig feedback fra deltagerne.

Kapitel 2: Vi mangler online kage – Sådan skaber og vedligeholder du relationer på virtuelle møder.

Kapitel 3: Kaos! Sådan styrer du deltagerne sikkert gennem mødet.

Kapitel 4: Undgå Onslow-effekten – Sådan fremstår du professionel, også når du sidder derhjemme.

Kapitel 5: Stram op! Sådan skaber du mødedisciplin og god mødekultur.

Kapitel 6: Gør det visuelt – Sådan gør du dine online møder mere grafiske og involverende.

Kapitel 7: Den virtuelle Toolbox: 26 værktøjer til online møder og-processer

Prisen er: 475,00

Vær opmærksom på at e-bogen er et personligt køb og må ikke deles med f.eks. kollegaer.

Til beslutning: Udviklingsrådets køb af E-bogen til formanden: Facilitering af onlinemøder

REFERAT: 
Formanden indkøber bogen.


12) Samarbejdet med Varde kommune og FUR

Det er UR Helle Øst's (URHØ) formand, der har den primære kontakt til embedsfolk og FUR inden for området med lokalsamfundsudvikling.

Her er der udfordringer med samarbejdet mellem nogle embedsfolk i Varde kommune og dele af FUR og URHØ's formand.

Til debat:
Hvordan løses udfordringerne i
samarbejdet med kommunens embedsfolk og dele af FUR

REFERAT: 
Punktet gemmes til et tidspunkt, hvor vi kan afholde fysisk møde.

 

13) Beslutningers gyldighed og det enkelte rådsmedlems mandat
I forhold til at rådet får større økonomi, flere projekter og mere ansvar, så er det mere og mere vigtigt at vide, hvornår Udviklingsrådet og det enkelte Rådsmedlem er beslutningsdygtig?

Der kan være situationer, hvor der er brug for, at en beslutning skal træffes hurtigt.

 1. Hvor mange Rådsmedlemmer skal have deltaget i en afstemning for, at en beslutning er gyldig for Udviklingsrådet?
 2. Hvilken varsling og indkaldelse skal Rådmedlemmerne have for, at en gyldig beslutning kan træffes pva. Udviklingsrådet?
  1. Er 1 times varsling nok?
  2. Er 1 mail, 1 SMS, 1 Messenger besked, 1 Snap eller en meddelelse på andet medie nok?
 3. Hvilke afstemningsmetoder kan anvendes?
  1. Afstemning ved online møde?
  2. Afstemning online via APP eller hjemmeside?
 4. Hvilken mandat har det enkelte Rådsmedlem til at udtale sig på Udviklingsrådets vegne og træffe selvstændige beslutninger?
 5. Skal en beslutning på Udviklingsrådets dagsorden og nedskrives i et godkendt referat før, at den er gyldig og kan effektueres?

I vedtægterne står der følgende i §3:
- Udviklingsrådet tegnes af det samlede råd eller af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem fra et andet geografisk område end formanden. I formandens fravær af næstformanden sammen med et bestyrelsesmedlem fra et andet geografisk område end næstformanden.

- Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Måske beslutningsdygtigheden kræver en ny præcisering i vedtægterne?
Link til vedtægter

Til debat:
Hvornår er en beslutning gyldig og har udviklingsrådets opbakning?

Hvornår har det enkelte rådsmedlem mandat til at handle og udtale sig pva. Udviklingsrådet?

REFERAT: 
Efter en debat forberedes en tekst der beskriver emnet. Claus kommer med et forslag.

 

14) Prioritering af dagsorden (Produktive og effektive rådsmøder)
"Vi skal ikke bruge unødig mødetid på punkter, der kan klares på anden vis...
-eller skal vi?"

 • Tid er en væsentlig faktor for at lokalsamfundsudvikling lykkes.
 • Der skal handles med rettidig omhu for at lykkes.
 • Tid er den vigtigste ressource vi mennesker har.
 • Derfor skal mødetiden i Udviklingsrådet bruges produktivt og effektivt.

"Vi skal arbejde på, at vores møder bidrager til mest mulig udvikling af vores lokalsamfund".

 

Emner på Udviklingsrådets møder kan groft deles op i 2 kategorier:
1) Sager
Der kan nævnes: El-master, Vindmøller, Skoledistriktsgrænser, Grundvandsplan, osv.

 1. Sager opstår ofte pludselig som en udefrakommende trussel mod det bestående
 2. Sagers opståen er ofte ikke noget udviklingsrådet, selv er herre over.
 3. Der skal reageres inden, det er forsent
 4. Sager tager tid og energi at behandle, undersøge og afklare
 5. Sager kommer ofte i vejen for tid til projekthåndtering og hindring udvikling

2) Projekter
Der kan nævnes: PowerTower Helle, Ruban, Mælkefestivalen, Fælles Udviklingsstrategi, osv.

 1. Projekter er Udviklingsrådet selv herre over at iværksætte
 2. Projekter skal gennemføres imens de er aktuelle
 3. Et projekt tager tid og energi at iværksætte, styre og drive
 4. I projekter ligger fremtiden og nye muligheder for bosætning, liv og vækst
 5. Projekter skaber derfor udvikling

Spørgsmålet er...
Hvordan sager og projekter skal prioriteres på Udviklingsrådets dagsorden for at skabe mest bosætning, liv og vækst i Helle Øst? 

 

På Udviklingsrådets dagsorden har vi sager og projekter, som enten er:
1) Til Beslutning:
Se ovenstående punkt om: "Beslutningers gyldighed og det enkelte rådsmedlems mandat"

Spørgsmålet er...
Kan "beslutningstagning" effektiviseres ved at bruge forskellige online afstemninger og spare tid på møder i Udviklingsrådet? 

Se referatet ---

2) Til Debat:

 1. For at en debat kan foregå, kræver det et forum.
 2. Forum kan være et fysisk møde.
 3. Forum kan også være et online møde, chat-forum, e-mail, Facebook, Messenger og andre medier.

Spørgsmålet er...
Kan "debat" i et chat-forum eller andre medier effektiviserer debatter og spare tid på møder i Udviklingsrådet?

3) Til Orientering:

 1. Orientering handler om, at alle er informeret om, hvad der foregår og opnår en fælles forståelse.
 2. På møder har vi normalt orientering om: URs Økonomi, PowerTower, FUR, Bordet rundt med flere...
 3. Orientering kan gives via et utal af medier.

Hvorfor bruge tid på orientering på møder?

Kan orientering laves om til "Spørgetid": Kommentarer og spørgsmål til de enkelte orienteringspunkter?

Spørgsmålet er...
Kan "orientering" i de fleste tilfælde afskaffes på møder for at spare tid på møder i Udviklingsrådet?

 

Dagsordens udformning og indhold:

 1. De dagsordener vi har er alle online på hjemmesiden
 2. Dagsordens indhold er uddybet og derfor fylder flere sider
 3. Dagsorden har ofte mange punkter, som vi ikke altid når at få behandlet

Spørgsmålet er... 
Er der forslag til at "dagsorden" bliver anderledes mht. udformning og indhold?

Til debat:
Hvilke emner og informationer finder Rådsmedlemmerne nødvendigt at behandle på et rådsmøde?

Hvordan bliver Udviklingsrådets møde-, beslutnings-, debat- og orienterings-form mere produktiv og effektiv til at skabe bosætning og udvikling af liv og vækst i Helle Øst?

REFERAT:
Orienteringspunkter evt. skrives og udsendes før mødet.
Er der evt. kommentarer, kan det tages op på mødet.

Sager der kommer fra kommunen kan evt. behandles af det ministerium, det hører under.
Ministeren giver orientering om evt. svar ved det kommende møde.

Kommentarer til dagsordenen vedr. dens længde (teksten).
Alle er enige om, det er godt med en god orientering inden mødet.


 

MØDET SLUTTEDE HER FORDI TIDEN LØB UD

Nedenstående dagsordenspunkter overgår til næste Rådsmøde
____________________________________________________________________

 

 

15) Kommunikation mellem parter og borger i Varde Kommune

Varde Kommunes kommunikations håndtering
Når Varde kommune vil informerer vores foreninger og lokalsamfund om forskellige emner (f.eks. muligheder for at søge midler), så foregår det sådan her:

 1. En Embedsmand i forvaltningen vurderer om information om en sag skal sendes ud til borgerne eller arkiveres? Embedsmanden beslutter måske at sende informationen til:
 2. Lokalkonsulenten, der vurderer om informationen skal videresendes eller arkiveres? Lokalkonsulenten beslutter måske at videresende informationen til:
 3. De enkelte FUR-medlemmer, der vurderer om informationen skal videresendes eller arkiveres? Nogle FUR-medlemmer beslutter at arkiverer informationen og andre videresender den måske til:
 4. De enkelte Udviklingsrådsmedlemmer, der vurderer om informationen skal videresendes eller arkiveres? Nogle Udviklingsrådsmedlemmer beslutter at arkiverer informationen og andre videresender den måske til:
 5. Borgerforeningsformanden, der vurderer om informationen skal videresendes eller arkiveres? Nogle Borgerforeningsformænd beslutter at arkiverer informationen og andre videresender den måske til:
 6. Borgerforeningens bestyrelse samt byens Lokalråd og Fritidsforeninger, der vurderer om informationen skal videresendes eller arkiveres? Nogle beslutter at arkiverer informationen og andre videresender den måske til:
 7. Foreningens Medlemmer og byens Borger, der vurderer om den skal videresendes eller arkiveres? Nogle beslutter at arkiverer informationen og andre videresender den måske til:
 8. Naboen der kontakter Forvaltningen for at høre, hvorfor han har fået information ad omveje og hvorfor den først kommer nu ca. 3 uger efter?!?
 9. Osv…

Problemet er, at hvis blot et led i kommunikationskæden svigter, så når budskabet ikke ud til den endelige slut modtager.
Det er desværre sket, at Udviklingsrådets formand har overset mails eller fået dem udsendt meget sent.

 

15 A) Nyhedsbrev fra Varde kommune og Ruban
Varde kommune bør i samarbejde med Ruban give borgerne mulighed for at tilmelde sig nyhedsbreve efter interesse.

Varde Kommune kunne udsende et ugentligt nyhedsbrev med et overblik over aktuelle nyheder, sager, høringer, arrangementer, møder osv.
Alle sager er emneinddelt efter plan/teknik, kultur/fritid, børn/læring osv. og geografisk inddelt efter udviklingsrådsområder.  
Den enkelte Borger, udviklingsråd og forening kan ved en selvbetjeningsløsning selv til- og fravælge nyheder efter interesse.

Se Silkeborg kommune som eksempel: https://silkeborg.dk/Special/Tilmeld-nyhedsbrev 

Til beslutning:
Opfordring til Varde kommune om forbedring af kommunikation mellem alle parter.

Foreslå Varde Kommune i samarbejde med Ruban at udsende et nyhedsbrev med fast interval.

REFERAT: 

 

15 B) Online Kalender fra Varde kommune og Ruban
Varde Kommune opretter i samarbejde med Ruban en offentlig online kalender, som alle borger samt udviklingsråd og foreninger kan abonnere på.
- Den indeholder kommunens forskellige årshjul for respektive områder herunder Udviklingsrådsmodellen, byrådsmøder og udvalg osv.
- Den opdateres løbende med de arrangementer og møder som kommunen og lokalsamfund afholder.
- Det fremgår i søge- og filterfunktionen, hvem de enkelte arrangementer og møder henvender sig til og om det er offentlige eller lukkede møder m.m.
- Den enkelte borger, udviklingsråd og forening kan på kommunens hjemmeside abonnerer på arrangement- og mødeemner efter interesse. Herefter vil de automatisk indgå i den enkelte borgeres private kalender og i kalenderne på Udviklingsrådenes og foreningernes hjemmesider. Det giver up to date overblik og effektiv mødeplanlægning for alle borgere, foreninger og udviklingsråd.
Kommunen, foreninger og lokalsamfund vil opnå langt større automatisk eksponering af deres arrangementer og nå ud til flere borgere, der vil få direkte og omgående besked.

Online booking og tilmelding til møder er selvfølgelig en del af kalenderens funktioner.

Til beslutning:
Foreslå Varde Kommune i samarbejde med Ruban at oprette en online kalender

REFERAT: 

 

15 C) Agendaliste fra Varde kommune og Ruban
Kommunens og Rubans kalender og nyhedsbrev kommer tilsammen til at udgøre en agendaliste. Med let adgang fra forsiden på kommunens og Rubans hjemmesider kan alle borgere få et hurtigt overblik over alt, hvad der er aktuelt i kommunen, foreninger og lokalsamfund. På listen kan man filtrere og søge på en lang række ting. F.eks. høringer, dagsordener/referater, udvalgsområder, arrangementer og nyheder osv.

Til beslutning:
Foreslå Varde Kommune i samarbejde med Ruban at oprette en online agendaliste

REFERAT: 

 

15 D) Pressen og Sociale medier får et feed fra Varde Kommune og Ruban
Kalender, Nyhedsbrev og Agendaliste integreres med relevante nyheds- og sociale medier via automatisk feed.

Se eksempel på feed fra Facebook på UR Helle Øst hjemmeside i højre kolonne: https://helleoest.dk/menu/facebook

Til beslutning:
Foreslå Varde Kommune i samarbejde med Ruban at oprette et feed til pressen og sociale medier

REFERAT: 

 

15 E) Platform til videomøder fra Varde Kommune og Ruban
Covid-19 pandemien har lært os, at det kan være nødvendigt at erstatte fysiske møder med online videomøder.
Møder kan også være en kombination af fysiks møde og videomøde. Her kan en del af mødedeltagere være samlet fysik og en anden del deltager online.
Det kan også blot være streaming af møder, hvor online deltagere kun har mulighed for at se med.

Til beslutning:
Foreslå Varde Kommune i samarbejde med Ruban at tilbyde lokalsamfund en platform til online videomøder

REFERAT: 

 

15 F) Debatforum fra Varde Kommune og Ruban
Nogle debatter egner sig ikke til e-mail, Facebook, Messenger og lignende medier.
Her vil et online chatforum for embedsfolk, politikere, udviklingsråd, foreninger osv. være en mere effektiv kommunikationsform.
Derfor forslår vi, at Varde Kommune og Ruban stiller chatforum/intranet til rådighed.

Til beslutning: Foreslå Varde Kommune i samarbejde med Ruban at oprette et debatforum

REFERAT: 

 
Kommunikation mellem parter og borger i Varde Kommune

SLUT
____________________________________________________________________

 

 

 

16 Viden og information om Udviklingsråd og bestyrelsesarbejdet

16 A) Viden og uddannelse til frivillige bestyrelser og råd på www.fur.udviklingsraad.dk
Når du er aktiv frivillig i lokalsamfundet har du brug for relevant information og viden om de forhold, der gør sig gældende. Der kommer hele tiden ny viden og nye muligheder og metoder, som alle har brug for at blive opdateret på.
Alt dette kan samles på en online vidensbank på www.fur.udviklingsraad.dk
Formidlingen kan være introkurser på video med forklaring om forretningsgange og processer om forening- og lokalsamfundsudvikling.
Der kan være lister over videns personer og facilitering.
Tilbud om kurser i innovation, samskabelse, projektledelse og facilitering osv. Viden om fundraising og link til fonde, puljer og finansiering herunder crowdfunding.

Bl.a. Landdistrikternes Fællesråd og Liv og Land har oprettet vidensbanker som FUR kan henvise til. Men der er mange lokale forhold i Varde Kommune, som ikke fremgår overskueligt på et sted.

Til beslutning:
Foreslå Varde Kommune i samarbejde med FUR at oprette en online vidensbank og uddannelse til frivillige bestyrelser og råd på www.fur.udviklingsraad.dk.

REFERAT: 

 

16 B) Oplysning om Udviklingsrådsmodellen 2.0
Publikationen ”Udviklingsrådene i Varde Kommune, Version 2” er lang og tung læsning – det ville vinde ved at blive redigeret drastisk ned. Den nedredigerede version kan publiceres online som en letlæst PDF-fil og evt. tryksag, der udsendes til alle interessenter i Varde Kommune via mail og evt. post.

XXXXXXXXXXXX Indsæt Udviklingsrådsmodellen

Til beslutning:
Foreslå Varde Kommune i samarbejde med FUR at publicerer en letlæst og flot tryksag om Udviklingsrådsmodellen 2.0

REFERAT: 

 

Viden og information om Udviklingsråd og bestyrelsesarbejde

SLUT
____________________________________________________________________

 

 

17) Varde Kommunes bosætningsstrategi
Varde byråds vedtagelse af bosætningsstrategien 4/2-2020 punkt 536 :
https://dagsordener.vardekommune.dk/vis/#3c82b2c7-d51b-4bbb-a36f-063ac4051d51&fritekst=byr%C3%A5d


Varde kommune er begyndt at rulle deres bosætningsstrategi ud i praksis pr. 1. januar 2020.
Der er afsat 1,8. mio over 2 år til udfolde strategien.

Der skal ansættes i midlertidig stilling en bosætningskonsulent på fuld tid til 1,1 mio. (Byrådets pulje) 
Der er nu opstået tvivl om, der bliver ansat en bosætningskonsulent?

10 byer vil få tilbudt hjælp til udvikling, branding og profilering fra Varde Kommune.
Der stilles spørgsmål ved hvorfor ikke alle byer tages med i brandingen og profileringen?

Agerbæk får, så snart Covid 19 er overstået, tilbudt møde/kursus med kommunens embedsfolk om iværksættelse af bosætningsstrategien.
Se invitation til bosætningsmøde i Agerbæk:
Invitation Bosætningsmøde i AgerbækSpørgsmålet er om vores andre byer må deltage i dette møde / kursus og lære, hvordan bosætningsstrategien implementeres?

Øvrige udgifter 250.000 kr. (Plan og Vækst, eksisterende budget)

Der er budgetteret 450.000 kr. til branding profilering og velkomstmapper til 10 byer i Varde kommune. (Kommunikationsafdeling, eksisterende budget).
Kommunen har planlagt at få en hjemmesideløsning ved "Design Fordi"
Hvorfor samarbejder kommunen ikke med Ruban og de eksisterende hjemmesider om en samlet synliggørelse og udnytter synagieffekten?

Til sammenligning har Ruban fået 500.000 kr.
Det har kostet ca. 100.000 at udvikle Ruban systemet
+ ca. 60-80.000 kr. at opsætte hjemmesiderne til godt 20 byer og foreninger.
Byerne og foreningerne har hertil lagt en egenbetaling på 7.200 inkl. 1 års abonnement.
Der er formentlig ca. 300.000 kr. tilbage i kassen hos Ruban?

Til beslutning: Udviklingsrådets holdning til Varde kommunes håndtering af bosætningsstrategien.

REFERAT: 

 

18) Budget 2021 for Varde Kommune
I budgetproceduren til budget 2021 er der lagt op til, at udviklingsrådene kan indsende budgetønsker/bemærkninger med frist den 24. april 2020.
De indkomne ønsker vil derefter blive behandlet i udvalgene i maj og juni måned.
I bedes således indsende budgetønsker til Lisbeth Linding senest fredag den 24. april, og jeg viderebringer dem til vores økonomiafdeling for evt. videre bearbejdning og distribution til de forskellige udvalg.

Til beslutning: Indsendelse af budgetønsker

REFERAT: 

 

 

 

 Orienteringspunkter

 

19) Kommunikationsgruppen og borgerjournalistik kurser

Kommunikationsgruppen:
Claus og Jesper Christiansen fra Agerbæk Udvikling er i gang med at oprette en kommunikationsgruppe for Helle Øst.
Plan er at skabe et samarbejde mellem webmastere, skribenter, fotografer mf. for lokale hjemmesider og lokalblade.
Målet er, at vi ved et samarbejde kan opnå størrer synliggørelse af aktiviteterne i foreningerne og lokalsamfundene i Helle Øst.

Borgerjournalistik kurser med Ruban:
Ruban har fået tilsagn om 100.000 kr. fra LAG og sammen med modtaget 120.000 kr. fra Varde Kommune, til freelanceansættelse af en journalist / webredaktør. Ruban har i februar måned lavet aftale med en journalist og en fotograf som skal komme ud og synliggøre vores lokalsamfund, foreninger og råd.
Tilbuddet gælder for alle som har lyst og interesse i at skabe indhold til vores foreninger og lokalsamfunds hjemmesider og lokalblade i Varde kommune.

Projektet er blevet forlænget pga. Covid-19 situationen og skal være afviklet inden 1. december 2020.

Til orientering: Status på Rubans gennemførelse af projektet med journalisten

REFERAT: 

 

20) Referat fra Rubans ekstraordinære generalforsamling d. 13/6-2019
Lars Bo har 2 gange pva. Udviklingsrådet bedt om en orientering om, hvordan det går med ansættelse af en journalist. 
Samtidig er der bedt om et referat fra den ekstraordinære generalforsamling.
Dette var ikke sket ved sidste UR-møde.

Til orientering: Status på Rubans fremsendelse af referat

REFERAT: 

 

21) Money money money, -hvor mange vil du have?
60 millioner:
www.nordeafonden.dk/herborviSå kan I nu søge fra 100.000 kr. op til 1 mio. kr. i støtte fra Nordea-fondens Her bor vi-pulje.Nordea-fonden uddeler i år 60 mio. kr. til projekter, som skaber aktivitet og styrker fællesskabet i mindre bysamfund over hele landet med 200 – 5.000 indbyggere.

15 millioner:
Udlodningsmidler til FriluftslivDu kan nu søge om tilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv til projekter, der skaber bedre adgang til naturen. Der uddeles i alt 15 millioner kroner, og der eransøgningsfrist 15. maj 2020. 

10 millioner:
Landdistriktspuljen10 millioner kroner til grøn omstilling og bæredygtig udvikling i landdistrikterne. De kommer fra Landdistriktspuljen, hvor pengene går til grønne projekter.Frist for indsendelse af ansøgninger til Landdistriktspuljen er den 3. april kl. 12.00. 

6,4 millioner:
Nordea-fonden, 15. Juni Fonden og AAGE V. JENSENS NATURFOND
I 2020 kommer naturglæden til at blomstre i hele landet. 127 projekter har fået i alt 6,4 millioner kroner i støtte fra Udlodningsmidler til Friluftsliv, Nordea-fonden, 15. Juni Fonden og AAGE V. JENSENS NATURFOND i forbindelse med partnerskabet Vores Natur.

1,1 million:
LAG Fanø-Varde har også fået ekstra midler til uddeling, 1,1 mio. kr. til projekter, som fremmer bæredygtig udvikling og grøn omstilling. Til disse midler er der frist for indsendelse af ansøgning den 14. maj.Se mere på www.lag-fanoe-varde.dk  

50.000 kroner:
Friluftsrådets medlemsorganisationer
Det er nu muligt for lokale foreninger under Friluftsrådets medlemsorganisationer at søge om støtte til at styrke foreningens arbejde med friluftsliv. Foreninger kan søge op til 50.000 kroner. Der er ansøgningsfrist 1. maj 2020. 

40.000 kr:
Landsbyforskønnelse - ny rundeI december indhentede vi ansøgninger til Landsbyforskønnelsespuljen 2020. Vi fik 5 ansøgninger, hvoraf kun 2 af de 5 ansøgninger opfyldte udvælgelseskriterierne. De to valgte projekter havde en værdi af 40.000 kr. Plan- og Teknikudvalget besluttede, at der skulle iværksættes en ny ansøgningsrunde til nye ansøgninger til Landsbyforskønnelsespuljen i 2020.Sidste ansøgningsfrist er onsdag den 31. marts 2020.Ansøgningerne sendes til Vej og Park på e-mail vejogpark@varde.dk, Ellen Margrethe Hansen, tlf. 24 60 14 50, mail: elmh@varde.dk 

34.000 kroner:
Venskaber på tværs af kulturerOplevelser i naturen skal styrke syriske børns forhold til den danske natur og skabe fællesskaber på tværs af kulturer i anledning af Vores Natur. De tre fonde bag Vores Natur og Udlodningsmidler til Friluftsliv har bevilliget 34.000 kroner til Dansk-Syrisk Kulturforening

Til orientering: Muligheder for at søge fonde og midler.

REFERAT: 

 

22) "Fælles Strategiplan" for Helle Øst

Strategigruppen:
På sidste møde blev det besluttet at oprette en "Strategigruppe" med det formål at udarbejde en fælles strategiplan for Helle Øst området.
Claus fik til opgave at samle gruppen på 5 personer.
Claus kontakter de enkelte byer: Fåborg, Årre, Agerbæk, Starup/Tofterup, der hver må stille med 1 person til gruppen.
 
Link til mødet om strategiplanen med borgerforeningerne den 27/1-2020

Eksempler på emner til strategiplanen:

 • Bosætning: Kommunens nye bosætningsstrategi, Fælles markedsføring, Boliger, Grunde, Velkomst…
 • Integration: Dansk undervisning til østeuropæer, Forhindring/inddragelse af parallelsamfund…
 • Skole og institutioner: Medspiller og inddragelse i lokalsamfundet, betydning for bosætning…
 • Erhvervsfremme: Butikker, Arbejdspladser, PowerTower Helle, Iværksætterhjælp, Netværksgruppe…
 • Idé og Projektstyring: Idéformidling, Know How, Samarbejde, Frivillige Kræfter, Lederskab/Pådriver…
 • Fundraising: Oprettelse af lokal fond, Crowdfunding, Virkemidler ved ansøgning, Hjælp…
 • Synliggørelse og markedsføring: Ruban, Sociale medier, Lokalblade, Aviser, Radio, Podcast, banner…

Til orientering: Status på "Fælles Strategiplan" for Helle Øst

REFERAT: 

 

23) PowerTower Helle 
Erhvervsministeren fremlægger sidste nyt om PowerTower Helle 

Kunne ikke finde: [PERSON=helleoest:joergen-madsen]

Til orientering: Status på PowerTower Helle

REFERAT: 

 

24) Anskaffelse af telt-pavillon til udstillingsbrug
Udviklingsrådet har besluttet at anskaffe en pavillon- / folde-telt 3 x 3 m til udstillingsbrug ved torvedage og byfester.
Der er givet et budget på 8.000 kr. Grundfarven skal være grå med Udviklingsrådets logo påsat.

Tilbud på pavillion

 

Til orientering: Status på anskaffelse af pavillon og diverse udstillingsmaterialer

REFERAT:

 

25) Trafikgruppen på Tingvejen
Trafikgruppen arbejder for at forbedre de trafikale forhold på Tingvejen, specielt for de bløde trafikanter.
Tovholder og talsmand for trafikgruppen er Jan Skovbjerg:

Jan Skovbjerg
Jan Skovbjerg

Plan- og Teknikminister
jas@provelopment.dk
21238933

Til orientering: Status på trafikgruppens arbejde

REFERAT: 

 

26) Vandrefestival
ProVarde har planer for at arrangerer en Vandrefestival 4. - 6. oktober.

Mikkel har d. 7 maj 2019 skrevet følgende mail til ProVarde: 
"Vi har med stor interesse læst Pro-Vardes nyhedsbrev og set at i har en vandrefestival i støbeskeen den 4.-6. oktober i år.
Her vil vi gøre jer opmærksom på Varde Øst´s område som en oplagt mulighed for at være en del af jeres festival.
I er velkommen til at kontakte Holger Grumme Nielsen for at høre mere om Holme å - Kyst til Kyst stien - Københavner plantagerne i Baldersbæk - Baldersbæk slot....osv
Holger arrangerer mange inspirerene guidede ture i dette område.

Vi håber på at der er plads til Varde Øst i jeres festival,og ser frem til at se den endelige program".

Til orientering: Vandrefestivalen

REFERAT: 

 

 

28) Erfaringsudveksling og orientering: Bordet rundt og nyt fra byerne

Vrenderup: 
Formand (Statsminister) og formand for RubanINFO Claus Jeppesen

REFERAT:

Hjortkær: 
Kirke og Kulturminister Ingrid Sand Simonsen

REFERAT:

Fåborg: 
Erhvervsminister Jørgen Madsen
Plan og Teknikminister Jan Skovbjerg

REFERAT:

Starup/Tofterup: 
Lars Bo
Turistminister og medlem af "Vi I Naturen Rådet" Mikkel Ottosen

REFERAT:

Årre: 
Fødevareminister Jørn S. Pedersen 
Børn og Læringsminister Jonna Kvist

REFERAT:

Agerbæk: 
Ulla Sundvang
Udvikling og Samarbejdsminister Jonna Buch Andersen
Flemming Lysholm

REFERAT:

Social, Sundhed, Arbejds og Integrationsminister Hans Ove Lavridsen

REFERAT:

 

29) Næste møde for Udviklingsrådet

Gennemgang af alle datoer for rådsmøder og arrangementer der vedrører Helle Øst.

   • Lørdag d. 25. april, kl. 10:00 - 13:15: Kommunens økonomiske proces AFLYST!
   • Torsdag den 30. april kl. 18.00: Årsmøde
    (afholdes såfremt at Corona-udfordringen er overstået)
   • Onsdag den 27. maj kl. 18.00: Konstituerende rådsmøde. 
    (eller årsmøde såfremt det ikke er afholdt)
   • Tirsdag d. 9. juni 2020, kl. 17.00 - 21.00: FUR møde
   • Torsdag d. 27. august 2020, kl. 17.00 - 21.00: FUR møde
   • Torsdag d. 10. september 2020, kl. 18.30 - 21.00: Reserveret til evt. Årsmøde
   • Tirsdag d. 27. oktober 2020, kl. 17.00 – 21.00: Efterårsmøde
   • Tirsdag d. 1. december 2020, kl. 17.00 - 21.00: FUR mød

Der er pt. ikke flere planlagte mødedatoer.

Til beslutning: Planlægning af nye møder og arrangementer

REFERAT:

 

30) Eventuelt

REFERAT:

 

31) Tjek ud af online videomøde
Det er godt at vide, hvordan mødedeltagerne har oplevet kvaliteten af videomødet. Specielt nu hvor det er en ny mødeform for Udviklingsrådet.

Til orientering: Mødedeltagernes opleves af videomødet

REFERAT:

 

 

 

 

 

torsdag 16 apr 2020 - Claus V. Jeppesen
Vist: 2284 gange