Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Dagsorden i Udviklingsrådet Helle Øst Foto: Claus V. Jeppesen

1/4-2020 Rådsmøde i Udviklingsrådet Helle Øst

Ordinær Rådsmøde

 

Dagsordenen er endelig. 

Mødet afholdes Online via Zoom kl. 18.00, Onsdag den 1. april

Har du forslag, spørgsmål og kommentarer til dagsordenen er du meget velkommen til at henvende dig til Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

 

INDKALDTE MØDEDELTAGERE: 
AGERBÆK: Ulla Sundvang, Jonna Buch Andersen, Hans Ove Lavridsen
STARUP: Lars Bo, Mikkel Ottosen
ÅRRE: Jørn S. Pedersen, Jonna Kvist
FÅBORG: Jørgen Madsen, Jan Skovbjerg
HJORTKÆR: Ingrid Sand Simonsen
VRENDERUP: Claus Jeppesen

 

FRAVÆRENDE:
(Hans Ove Lavridsen)

 

REFERAT:
Ingrid Sand Simonsen

 

1) Tjek ind på Zoom onlinemøde
Udviklingsrådet Helle Øst's første ordinære rådsmøde afholdt på online videomøde!

Login kode er sendt til alle rådsmedlemmer på mail og SMS.

Vi siger hej til hinanden, får teknikken på plads og sætter mødet i gang...

Til debat: Hvordan er det at tjekke ind på Zoom?

REFERAT: 
Alle kom med.
Alle kunne se, høre og deltage i mødet.

 

2) Godkendelse af referatet fra:

REFERAT: 
Rådsmøde d. 16/12 er godkendt
Bosætningsmøde d. 27/1 er godkendt

 

3) Godkendelse af dagsordenen.

REFERAT: 
Godkendt

 

4) Udviklingsrådets økonomi og budget
Kassereren fremlægger de seneste nøgletal. Bank Saldo. Større indtægter og udgifter siden sidst.

Til orientering

Alle tal er rundet op til nærmeste hundrede:

Budgetopfølgning Udgifter
pr. 31/12
  Budget 2019
Restbudget
Møder 15.000  23.000  8.000 
Kontingenter, kontorhold 11.300  9.000  -2.300 
PowerTower 24.000  40.000  16.000 
Gaver 100  2.000  1.900 
Kørsel  5.200  5.000  -200 
Marketing (pavillon) 8.000  8.000 
Andet 700  1.200  500 
I ALT 54.543  88.200  33.657 

 

Tekst Beløb
Kassebeholdning d.d. 76.900 
Tilskud 2020 fra Varde Kommune 61.000 
-Restbudget -24.000 
Kassebeholdning 31/12-2019 73.700 

  

REFERAT: 
Ingen ændringer siden sidste møde.

 

5) Årsregnskabet 2019 og Budget 2020

Kassereren fremlægger årsregnskabet 2019 og forslag til budget 2020

Årsregnskab 2019 og forslag til Budget 2020

 

Til beslutning: Udviklingsrådets godkendelse af årsregnskabet 2019 inden revision og budget 2020

REFERAT: 
Jørgen gennemgik årsregnskabet 2019 og budget 2020.
Godkendt.

  

6) Evaluering af bosætningsmødet 27/1-2020 med borgerforeninger m.f.

 

Følgende emner blev debatteret på bosætningsmødet:

 • Bosætning: Kommunens nye bosætningsstrategi, Fælles markedsføring, Boliger, Grunde, Velkomst…
 • Integration: Dansk undervisning til østeuropæer, Forhindring/inddragelse af parallelsamfund…
 • Skole og institutioner: Medspiller og inddragelse i lokalsamfundet, betydning for bosætning…
 • Erhvervsfremme: Butikker, Arbejdspladser, PowerTower Helle, Iværksætterhjælp, Netværksgruppe…
 • Idé og Projektstyring: Idéformidling, Know How, Samarbejde, Frivillige Kræfter, Lederskab/Pådriver…
 • Fundraising: Oprettelse af lokal fond, Crowdfunding, Virkemidler ved ansøgning, Hjælp…
 • Synliggørelse og markedsføring: Ruban, Sociale medier, Lokalblade, Aviser, Radio, Podcast, banner…
 
Mødets konklusion:
Efter en god drøftelse af emnet, blev man enige om at arbejde videre med ideen med at løfte i flok og at få skrevet en ”Fælles Strategiplan”. Borgerforeningerne går hjem og fortæller deres bestyrelser om strategiplanen for at få opbakning hertil. Borgerforeningerne finder ud af, hvilke emner der skal tages fat på og meddeler det til Udviklingsrådet. Udviklingsrådet vil herefter gå videre med at få lavet et udkast til Strategiplanen og indkalde til nødvendige møder herom.
 
Holger: Evt. få fat i bosætningskonsulenten og foreslå fælles branding af byerne i Helle øst og ikke kun i de af kommunen foreslåede byer.
 
Vedr. kommunikationen / Ruban vil Claus gerne have mandat til at forhøre om mulighederne for at danne en lokal kommunikationsgruppe, der kommer med forslag til fremtidens synliggørelse og markedsføring af vores byer og attraktiviteter.

Til beslutning: Handlingsplan for udarbejdelse af en "Fælles Strategiplan" for Helle Øst

REFERAT: 
Claus har ikke hørt fra borgerforeningerne.
Der var kommentarer fra de forskellige deltagere.
Bosætningskonsulenten er fratrådt. Ingen ny i stedet !!
Wolff og Nielbæk kører "showet"

Strategigruppen:
Claus kontakter de enkelte byer. Fåborg, Årre, Agerbæk, Starup/Tofterup.

Kommunikationsgruppen:
Møde er afholdt mellem Claus og Jesper Christiansen, Agerbæk.
De vil arbejde videre med opgaven og samle en kommunikationsgruppe for Helle Øst.

 

7) PowerTower Helle 
Erhvervsministeren fremlægger sidste nyt om PowerTower Helle

Alle facadeskilte og streamers er nu leveret og monteret:

Facadeskilte PowerTower Helle

 

Jørgen Madsen
JØRGEN MADSEN

Erhvervsminister og -ambassadør
jorgen-madsen@live.dk
40 45 77 58 / 75 19 53 04

 

Til orientering: Status på PowerTower Helle

REFERAT: 
Claus orienterede om, at alle skilte/ facadeskilte er monteret.
Viste de forskellige Årre Erhvervsgård, Helle Hallen, Agerbæk PowerTower Helle.

Flotte skilte. Godt arbejde.
Agerbæk: Agerbæk massage og kropsterapi v. Anja Østergaard Ibsen er flyttet ind.

Sammenfatning af støttemuligheder til virksomhed.
Jørgen har gennemgået mulighederne og lavet oversigt.
Det bliver annonceres ud snarest.

Flot arbejde!!!

 

8) Hjælp til synliggørelse af lokalsamfund fra Ruban
Baggrundshistorie:
Ruban har fået tilsagn om 100.000 kr. fra LAG og sammen med modtaget 120.000 kr. fra Varde Kommune, til projektansættelse af en journalist / webredaktør. Denne person skal komme ud og synliggøre vores lokalsamfund, foreninger og råd. Tilbuddet gælder for dem som er medlem af Ruban og det er alle lokalsamfund i Helle Øst.

Det er dog uvist om Rubans nye bestyrelse vil iværksætte projektet, da det er forbundet med administrationsarbejde for Rubans bestyrelse. Projektet skal være afviklet inden 1. juni 2020 ellers falder tilsagnet væk fra LAG og pengene går tabt.

Lars Bo har 2 gange pva. Udviklingsrådet bedt om en orientering om, hvordan det går med ansættelse af en journalist. 
Samtidig er der bedt om et referat fra den ekstraordinære generalforsamling.
Dette var ikke sket ved sidste UR-møde.

Til orientering: Status på Rubans gennemførelse af projektet med journalisten og fremsendelse af referat

REFERAT: 
Ruban har fået pengene, som må bruges til en freelance person.
Har fået udsættelse til 1.dec. pga. coronasituationen.

Vi har stadigvæk ikke fået referatet fra sidste generalforsamling!!

Kursus-tilbud, de er udsendt. Ser ud til at være spændende tilbud.

 

9) Valg af Repræsentant og Suppleant til RubanFORUMs Repræsentantskab
Der er generalforsamling i RubanFORUM den 21. marts kl. 19.00 på Hotel Hjedding. Inden generalforsamlingen skal Udviklingsrådet Helle Øst vælge sin Repræsentant og Suppleant til RubanFORUMs Repræsentantskab. Claus modtager genvalg som repræsentant. Der er ikke valgt nogen suppleant. 

Claus er på valg i RubanFORUM og RubanINFOs bestyrelse i år. Der er i Ruban lagt op til vedtægtsændringer, hvor der er brug for Udviklingsrådets stemmer. Udviklingsrådet kan stille med 5 mandater på RubanFORUMs generalforsamling, der har stemmeret.

Til beslutning: Valg af Repræsentant og Suppleant til RubanFORUMs repræsentantskab.

REFERAT:
Repræsentant: Claus
Suppleant: Jørn Pedersen

 

10) Planlægning af Årsmødet 30. april 2020
Forslag til:

 1. Indhold og form evt. oplægsholder.
 2. Forplejning
 3. Sted 
 4. Tid
 5. Valg af dirigent og referent
 6. Aflæggelse af beretning om rådets virke i det forløbne år.
 7. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 8. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Annoncering (der kan annonceres gratis på kommunens side i Ugeavisen)

Til beslutning: Ovennævnte forslag

REFERAT:
Der annonceres om generalforsamlingens afholdelse d. 30. april,
men med forbehold for at den evt. bliver aflyst.
Evt. afholdes d. 10.september 2020.

1) Indhold og form: Efter vedtægterne. Ved udsættelse kan indhold ændres.
Forslag til evt. oplægsholder - der tænkes videre.
2) Forplejning: Stjerneskud
3) Sted: Helle hallen
4) Tid: 18.30
5) Valg af dirigent: Agerbæk (Ulla og Jonna B.) kommer med et forslag.
Valg af referent: Ingrid er foreslået.
6) Beretning: Claus udsender i god tid forslag til rådets godkendelse.
7) Regnskabsfremlæggelse: Jørgen
8) Budget godkendelse:
9) Valg af revisor: Henning Jørgensen
Valg af revisorsupleant: Keld Jacobsen
10)Annoncering: På kommunens rubrik i Ugeavisen, Facebook, RUBAN,
borgerforeningernes hjemmesider.

 

11) Fremtiden for Tunnelen i Agerbæk

Jonna Buch har ønsket dette punkt på dagsordenen

Til debat: Jonna laver oplæg til dette punkt 

REFERAT: Jonna:
Berører hele øst-området, bl. a. fordi tung trafik er tvunget igennem andre Helle Øst byer.
Derfor synes Jonna, at det også kan drøftes i UR Helle Øst.
Der er lavet en rapport om emnet, det skal ud i høring.
Forslag vedr. Tunnelen er taget med.
I Agerbæk er der ikke enighed om tunnelens "fremtid".
Jonna redegjorde for oplæggets indhold.

Udvalgets kommentar: Man må blive enige i Agerbæk om, hvad det er, man ønsker.

 

12) Anskaffelse af telt-pavillon til udstillingsbrug
Udviklingsrådet har besluttet at anskaffe en pavillon- / folde-telt 3 x 3 m til udstillingsbrug ved torvedage og byfester.
Der er givet et budget på 8.000 kr. Grundfarven skal være grå med Udviklingsrådets logo påsat.

TILBUD PÅ PAVILLION

 

Til orientering: Status på anskaffelse af pavillon og diverse udstillingsmaterialer

REFERAT:
Intet nyt.

 

13) FUR-møde

Forårsmødet 23. april 2020
Forårsmødet er 23. april 2020 er aflyst pga. Covid19! Temaet skulle have været ”FN’s verdensmål”. Lisbeth Linding orienterede om, at temaet ”FN’s verdensmål” er overordnet tema for efterårsmødet. Der skulle have været arbejdet med at verdensmålene bringes ind i en lokal sammenhæng og bliver til ”Vardemål”. 

Fællesmøde 16. marts 2020
Fællesmøde den 16. marts 2020 med FUR blev aflyst pga. Covid19! I marts skal der ifølge den nye udviklingsrådsmodel afholdes et fællesmøde mellem FUR og 3 repræsentanter fra hvert udviklingsråd for at styrke relationerne på tværs af udviklingsrådene.

FUR-møde 3. december 2019
FURs Økonomi: Der afsat ca. 130.000 kr. årligt til driften af lokalsamfundsarbejdet. I 2020 er det eksakte tal 133.424 kr. Regnskabet for 2019 vil foreligge i starten af 2020. Se bilag med regnskab for 2017 og 2018:

FUR-REGNSKAB 2017FUR-REGNSKAB 2018

 

FUR-møde 18. februar 2020
1. Borgerinddragelse i den økonomiske proces: 
Varde Byråd ønsker at få udarbejdet et potentialekatalog på 60. mio., hvor borgerne og medarbejderne bliver involveret i at finde ud af, hvordan opgaver kan blive løst på en ny måde til færre penge for 10 mio. Det er forventningen, at der herved kommer en anden type forslag end det, forvaltningen selv kan bidrage med. Udviklingsrådene ønskes inddraget i denne proces. Der afholdes 2 workshops, hhv. tirsdag den 21. april i Ølgod og lørdag den 25. april i Varde, hvor der på hvert møde vil være forskellige temaer til drøftelse.

Invitation: Kommunens økonomiske proces

 

2. Bordet rundt: UR Helle Vest: Til orientering: Der arbejdes med et projekt om Karlsgårde Sø og den gamle kanal. Der er nedsat en arbejdsgruppe for hele området, inkl. politikere, med formålet at få fortalt historien og den positive fortælling om området.

3. Bordet rundt: UR Blåvandshuk: Til orientering: Er startet op med de nye vedtægter og er et ganske nyt udviklingsråd med 11 nye medlemmer og bare 2 gengangere. Der er konstituerende møde den 25. marts.

4. Bordet rundt: Horne: Idé: Har afholdt ”Velkommen til Horne”, hvor der var 199 tilmeldte, og hvor foreninger og institutioner fremviste deres ting. Har afholdt workshop om kommunikation for at få byen mere i medierne, og afholdt kreativ festival i hallen. Der planlægges en MGP-fest og en baby brunch.

5. Synliggørelse og kommunikation for lokalsamfund, herunder nye film til udviklingsrådene. Punktet blev udskudt

6. Plan for online værktøjskasse og uddannelse. Punktet blev udskudt.

7. Forslag til ny kommuneplan forventes færdig i december 2020 med henblik på endelig vedtagelse og offentliggørelse i anden halvdel af 2021. I løbet af foråret (og for nogle få byers vedkommende efter sommerferien) afholder forvaltningen workshops med kommunens større byer (med fokus på kommuneplan og bosætning) og med de mindre byer i fælles arrangementer.
Efter disse workshops udarbejdes udkast til planhæfter, som forventes at blive sendt til gennemlæsning i byerne umiddelbart efter sommerferien 2020.

8. Idé: Alslev fremviste til inspiration en ”Alslevplakat”, som Alslev Borgerforening har udviklet og sælger. Prisen er 250 kr. pr. plakat, og det har indtil videre indbragt borgerforeningen ca. 16.000 kr. Interesserede kan henvende sig til Hans Julius Jakobsen, Alslev for yderligere information.

Alslev byplakat

 

9. Tema til Efterårsmøde skal vælges på næste FUR-møde den 9. juni 2020.

 

Til orientering: Referat af FUR-møde

REFERAT:
Claus gennemgik kort referaterne fra diverse møder siden sidst.

 

14) Erfaringsudveksling og orientering: Bordet rundt og nyt fra byerne

Vrenderup: 
Formand (Statsminister) og formand for RubanINFO Claus Jeppesen

REFERAT:
Intet nyt

Hjortkær: 
Kirke og Kulturminister Ingrid Sand Simonsen

REFERAT:
Intet nyt fra Hjortkær

Vedr. kunsten og vores anmeldelse af evt. kunstværker i vort område,
kan man stadig skrive i arket og sende det til Ingrid.

Fåborg: 
Erhvervsminister Jørgen Madsen
Plan og Teknikminister Jan Skovbjerg

REFERAT:
I ugen efter påske bestemmes, om der skal afholdes byfest i maj?
Vedr. cykelstien er det rykket til færdiggørelse til jul,
men det kan nemt blive rykket igen.

Starup/Tofterup: 
Lars Bo
Turistminister og medlem af "Vi I Naturen Rådet" Mikkel Ottosen

REFERAT:
Der bygges 2 nye huse nu. Og 1 tredje er på vej.
Familie er flyttet hertil fra Århus!
Projektet: Naturhuset, gl. brugs + legeplads arbejdes der på.
Samt Natur-legeplads.
Pga. byens skønne beliggenhed i naturen, så bruges navnet "Natur"
gennemgående som profil for byens projekter. F.eks. Natur-universitetet!
Det går rigtig godt med dette projekt og i byen generelt.

Årre: 
Fødevareminister Jørn S. Pedersen 
Børn og Læringsminister Jonna Kvist

REFERAT:
Godt i gang med projektet: "Byens rum".
Der søges midler til det gl. rådhus ved Underværker.dk.
Der opfordres til at gå ind på underværker.dk og give projektet et "Like".

Agerbæk: 
Ulla Sundvang
Udvikling og Samarbejdsminister Jonna Buch Andersen
Flemming Lysholm

REFERAT:
Byfest - bliver det til noget? Nye tovholdere.
Agerbæk har forskellige ting i støbeskeen bl.a. shelter, stier m.m.

Social, Sundhed, Arbejds og Integrationsminister Hans Ove Lavridsen

REFERAT:
Intet nyt.

 

15) Næste møde for Udviklingsrådet

Gennemgang af alle datoer for rådsmøder og arrangementer der vedrører Helle Øst.

 • Tirsdag d. 21. april, kl. 16:45 - 20:00: Kommunens økonomiske proces AFLYST!
 • Torsdag den 23. april kl. 18.00 : Ordinær rådsmøde
 • Torsdag d. 23. april 2020, kl. 17.00 – 21.00: Forårsmøde AFLYST!
 • Lørdag d. 25. april, kl. 10:00 - 13:15: Kommunens økonomiske proces AFLYST!
 • Torsdag den 30. april kl. 18.00: Årsmøde
  (afholdes såfremt at Corona-udfordringen er overstået)
 • Onsdag den 27. maj kl. 18.00: Konstituerende rådsmøde. 
  (eller årsmøde såfremt det ikke er afholdt)
 • Tirsdag d. 9. juni 2020, kl. 17.00 - 21.00: FUR møde
 • Torsdag d. 27. august 2020, kl. 17.00 - 21.00: FUR møde
 • Tirsdag d. 27. oktober 2020, kl. 17.00 – 21.00: Efterårsmøde
 • Tirsdag d. 1. december 2020, kl. 17.00 - 21.00: FUR mød

Der er pt. ikke flere planlagte mødedatoer.

Til beslutning: Planlægning af nye møder og arrangementer

REFERAT:
Claus gennemgik planen.
Vi har møde d. 23. april, er der intet nyt, afholdes mødet ikke.

 

16) Eventuelt

REFERAT:
Claus: Fåborg ansøger om penge til at få indfaldsportalerne i orden.
Vi støtter op om dette forslag.

Mikkel: problemer med i Starup at lægge op på hjemmesiden.
Har andre også de problemer? Det synes ikke at være tilfældet. 

Jonna Kvist vil slutte med arbejdet i UV, men bliver indtll der findes en anden.

 

 

 

onsdag 1 apr 2020 - Claus V. Jeppesen
Vist: 2060 gange