Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Foto: Claus Jeppesen

16/9-2019 Rådsmøde i Udviklingsrådet Helle Øst

Ordinær Rådsmøde

BEMÆRK: Referatet er ikke endelig godkendt!

Mødet afholdes i Fåborghus kl. 18.00, mandag den 16. september 2019

Har du forslag, spørgsmål og kommentarer til dagsordenen er du meget velkommen til at henvende dig til Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

 

Indkaldte mødedeltagere: 
AGERBÆK: Ulla Sundvang, Jonna Buch Andersen, Flemming Lysholm
STARUP: Lars Bo, Mikkel Ottosen
ÅRRE: Jørn S. Pedersen, Jonna Kvist
FÅBORG: Jørgen Madsen, Jan Skovbjerg
HJORTKÆR: Ingrid Sand Simonsen
VRENDERUP: Claus Jeppesen

 

Fraværende: 
Flemming Lysholm, Jan Skovbjerg

 

Referent:
Ingrid Sand Simonsen

 

1) Godkendelse af referatet fra:

REFERAT: 
Godkendt

 

2) Godkendelse af dagsordenen.

REFERAT: 
Godkendt

 

3) Udviklingsrådets økonomi og budget
Kassereren fremlægger de seneste nøgletal. Bank Saldo. Større indtægter og udgifter siden sidst.

Til orientering

Budgetopfølgning Udgifter
pr. 16/9
  Budget 2019
Restbudget
Møder 11.578  23.000  11.422 
Kontingenter, kontorhold 10.842  9.000  -1.842 
PowerTower 23.769  40.000  16.231 
Gaver 2.000  2.000 
Kørsel  4.667 5.000  333 
Andet 600  1.200  600 
I ALT 51.455  80.200  28.745 

 

Tekst Beløb
Kassebeholdning d.d. 81.745 
-Restbudget -28.745 
Kassebeholdning 31/12-2019 53.024 

 

REFERAT:
Jørgen redegjorde for de beløb, der er bogført siden sidst.

 

4) Dialog om kunst/kultur i Helle Øst
Vores Kultur- og Kirkeminister Ingrid Sand Simonsen har sammen med Lars Bo været til Kulturmødet på Mors, for at samle inspiration til kultur i Helle Øst.

Vi har fået en henvendelse fra Varde Kommune om registrering af kunstværker i Helle Øst. Man ønsker hermed at kunsten nemmere kan formidles til et bredere publikum.
Ingrid har takket JA til at organisere dette.

Kunstudvalget i Varde Kommune har fået 50.000 kr. fra Statens Kunstfond til at lave 4 dialogmøder rundt i Varde Kommune i 2019, som kan handle om alt fra formidling af skulpturerne til, hvad kunst kan gøre for bosætning.

BILAG: Dialogmøde om kunst/kultur i Varde Kommune

 

Ingrid Sand Simonsen
Ingrid Sand Simonsen

Kultur- og Kirkeminister
iss@hjortkaer.dk
75 19 11 09
Medlem af:
Udviklingsrådet Helle Øst

Til orientering:
- Beretning fra Kulturmødet på Mors
- Status på registrering af kunstværker i Helle Øst
- Status på "Dialogmøde om kunst/kultur i Varde Kommune"

REFERAT:
Kulturelt råd i Varde Kommune havde arrangeret en bustur til Kulturmøde Mors.
Fra UVR Helle øst deltog Lars Bo og Ingrid Sand Simonsen sammen
m. ca. 3o fra den øvrige del af Varde kommune.
Det blev en spændende og oplevelsesrig dag som gav ideer til evt. tiltag i mange forskellige
afskygninger vedr. kunst og kultur i vort område.

Registrering af kunstværker i Helle øst. Vi har modtaget en henvendelse
fra Kultur og Fritid Varde Kommune vedr. dette.
Ingrid har rundsendt et skema, hvori vi hver især kan skrive og fortælle om evt.
kunstværker i vort område. Kunstværker er hvad du synes er kunstværker.
Skulpturer, sten - herunder også mindesten for hvad der tidligere har været i området,
evt. malerier der er specielle, og måske er der noget helt
andet der kan berettes om.

Status på. " Dialogmøde om kunst og kultur i Varde Kommune".,
Lars og Ingrid har været til møde nr. 2 m. Signe Mejstrup Sørensen.
Vi aftalte et evt. møde d. 21. nov. i Helle Hallen. Vi foreslår indbydelse
sendt ud til vore Borgerforeninger, idrætsforeninger, ungdomsorganisationer m.fl.
Emnet forventer vi bliver omkring kunst og kultur i vort område, hvad
er det, og hvordan formidler vi det. Det er jo ikke bare sten eller billeder!!.
Vi afventer svar vedr. dato m.m. Signe Mejstrup Sørensen og hendes
praktikant Sara Møller Witte tager sig af en del af det det praktiske, indbydelser m.m.

Til beslutning: Kompensation for udgifter til turen til Mors

REFERAT: 
Ingen udgifter til bus m.m.
Hvis der ønskes betaling for kørsel til opsamlingsstederne kontakter man selv kassereren.

 

5) Skal vi købe den gamle bogbus -altså kunsten?

Signe Mejstrup Sørensen, Kultur og Fritid, Varde Kommune skriver:
Den gamle bogbus mangler et nyt hjem. Derfor vil Kultur og Fritid høre, om der er et lokalområde, som lige kan se det rigtige sted til den. I kan læse mere om bogbussen og kriterierne i det vedlagte brev.
Vi har også sendt vores forespørgsel ud til skoler og daginstitutioner.
I første omgang vil vi også gerne høre om der er nogen som er interesseret også selvom økonomi til opsætning ikke er på plads.
Senest bud på køb den 26. sep. 
 
 

Til beslutning: Interesse for køb af kunsten fra bogbussen

REFERAT:
Vi er ikke afvisende, men der er mange ubesvarede spørgsmål. Ingrid kontakter Signe.

 

6) Erfaringsudveksling og orientering: Bordet rundt og nyt fra byerne

Maks 2 minutter til hver...

Vrenderup: 
Formand Claus Jeppesen

REFERAT:
Vi har fået en henvendelse fra en borger med et ønske om danskundervisning
for østeuropæer. Tages op på et senere tidspunkt.
Afholdt den årlige høstfest- og børnedag. 37 deltagere.

Hjortkær:
Kirke og Kulturminister Ingrid Sand Simonsen

REFERAT:
Sct. Hansaften m. samvær, sang og bål. 40-45 deltagere - heraf mange af de nye borgere.

Fåborg:
Erhvervsminister Jørgen Madsen
Plan og Teknikminister Jan Skovbjerg

REFERAT:
Grillfest med 115 deltagere - overskud på 7000 kr. Flot resultat.
Udviklingsplanen - det går lidt trægt.

Starup/Tofterup:
Lars Bo
Turistminister og medlem af "Vi I Naturen Rådet" Mikkel Ottosen.

REFERAT:
Der planlægges en vandrefestival.
Der har været afholdt byfest som sædvanlig.
Udviklingsplanen- naturhuset går planmæssigt.

Årre:
Fødevareminister Jørn S. Pedersen 
Børn og Læringsminister Jonna Kvist

REFERAT:
Byens rum er påbegyndt, det bliver godt. 
Udviklingsplanen går planmæssigt.
Der er afholdt byfest.

Agerbæk:
Ulla Sundvang
Udvikling og Samarbejdsminister Jonna Buch Andersen
Flemming Lysholm

REFERAT:
Nyt byfestudvalg har kørt byfesten. Pænt overskud. Godt arrangement.
Fællesspisning fortsætter.
Varde kommune har taget initiativ til møde vedr. udvikling i Agerbæk by.
Godt besøgt. Blev afholdt på Power Tower i Agerbæk.

Social, Sundhed, Arbejds og Integrationsminister Hans Ove Lavridsen

REFERAT:
Var ikke tilstede

 

7) Udviklingsrådet og Helle Øst området i helikopterperspektiv
Debat bordet rundt om "rigets tilstand" og hvilke fokuspunkter, der er vigtigst for rådet at tage fat på for øget bosætning.

BILAG:
- Alle Rådsmedlemmer har på mail fået "noter" med erfaringer og metoder for lokal udvikling.

1. NOTE: Mødenoter om klyngesamarbejde: 2. NOTE: Landdistriktsudvikling der virker i Norge og Sverige 3. Note: Metode for landsbyklynger 4. Note: Statistik over "Bosætningsudvikling i Helle Øst" 5. NOTE: Blomstrende Landsbyers udviklingsprogram

 

- Blåbjerg Strategiplan herunder er til inspiration

EKSEMPEL: Blåbjergs Udviklingsstrategiplan

 

TÆNK STORT! -Alt kan lade sig gøre...

Vi skal tænke i "Fyrtårne":

 • Tirpitz
 • Flygtningemuseum
 • Trætoptårn
 • PowerTower Helle / Helle Erhvervscenter / Erhvervsudviklingstiltag
 • Messe - Udstilling - Arrangement i f.eks. Helle Hallen
 • osv...

-------------------------------------------------

Følgende emner er til inspiration:

 1. Strategiplan (Udviklingsplan) for Landsbyklynge Helle Øst - Turisme
 2. Synliggørelse: Hjemmesider og kommunikation
 3. Netværksmøde med borgerforeninger, embedsfolk og andre interessenter
 4. Politisk Netværksgruppe Helle http://helleoest.dk/id/5790/21-2-18-raadsmode-for-helle-ost-udviklingsraad 
 5. Vores Stemmer afholdes lokalt: Kommune i balance – geografisk, økonomisk og socialt http://helleoest.dk/cid/7165/borgermodet-vores-stemmer-for-lokalt-demokrati 
 6. Foundraising 
 7. Opførelse af luftkabler igennem vores område
 8. Borgerfølgegruppe for Bramming-Grindstedbanen
 9. Andre?

Møde med beslutningstagere, ildsjæle og videnspersoner:

 1. Byrådspolitikere
 2. Kommunale embedsfolk
 3. Udviklingsråd også Lokalråd uden for kommunen
 4. Borgerforeninger (formandsmøde)
 5. Fritidsforeninger, (Helle Idrætssamvirke) Foreningsråd
 6. Erhvervsfolk
 7. Institutioner, skolebestyrelser
 8. Borgere - ildsjæle

-------------------------------------------------

Varde Kommunes / Helle Østs Udviklingsstrategi 2018-21:

På Forårsmødet den 13/5-2019 med byrådet skal vi udpege lokale fyrtårne. Det tager vi forskud på her....

1) Fyrtårne - Workshop del 1
– Ud fra temaet ovenfor arbejdes der på store kort med at udpege lokale fyrtårne og fyrtårne, hvor det giver mening at arbejde på tværs af kommunen. Vi skal finde frem til det, der gør os stolte af os selv, vores by, vores nabolandsby og vores kommune. Tankerne skal bidrage til, hvordan vi kan vise vores omverden, at vi mener, at vores område er et attraktivt sted at bo, arbejde og holde ferie.

2) Samarbejde om fyrtårne - Workshop del 2
– Ud fra fyrtårnene fra workshoppens del 1, skal vi arbejde med at identificere, hvordan vi på tværs af kommunen kan arbejde med at styrke hinanden i flok. Løftet skal diskuteres ud fra tanken om en styrkelse af netværk og samarbejder i kommunen.

3) Fra samarbejde til bosætning - Workshop del 3
– Hvordan løftes den lokale indsats ind i arbejdet med kommunens kommende bosætningsstrategi. I tråd med Udviklingsstrategien lægges fokus på fire punkter i forhold til bosætning.

Fokus på:

 1. Tiltrækning af borgere med rette kvalifikationer til virksomhederne i Varde Kommune.
 2. Synliggørelse af det attraktive boligmuligheder i lokalsamfundene i Varde Kommune.
 3. Alle har glæde af at kende nogen – at støtte borgernes mulighed for at indgå i og få foden indenfor i de lokale netværk.
 4. Unges tilknytning til kommunen – hvad skal der til for, at de unge kommer tilbage eller flytter til.

Til beslutning: Udviklingsrådets fokus, virke, projekter, møde-aktiviteter og målsætninger fremadrettet.

REFERAT:
PUNKTET BLEV UDSAT TIL NÆSTE MØDE

 

8) Synliggørelse af Udviklingsrådet og PowerTower
Forslag om at anskaffe en pavillon- / folde-telt 3 x 3 m til udstillingsbrug ved torvedage og byfester.

Tilbud på pavillion

 

Til beslutning: Anskaffelse af pavillon og diverse udstillingsmaterialer

REFERAT:
Vi besluttede at indkøbe et telt. Budget: 8000,00 kr.
Farve: grå

 

9) Referat for FUR-møde 6. juni 2019
Ved vores rådsmøde den 4/6-2019 gav Udviklingsrådet udtryk for at fortsætte de emner, der var fremme og ikke tage fat på nye emner. 
Opfølgning på klimaturisme.

De vigtigste uddrag fra referatet for FUR den 6/6-2019:

 1. Claus har fremsat forslag om, at FUR fik en formand, der er valgt blandt FURs medlemmer. Formanden skulle sætte dagsordenen og være tovholder for fælles projekter i FUR. Dette har FUR nedstemt. Derfor er det stadig Lokalkonsulenten der sætter dagsordenen ud fra de forslag som fremkommer.
 2. FUR bearbejdede et oplæg til et kodeks og en forretningsorden for rådsarbejdet.
 3. Der skal udarbejdes et budget, så FUR kan se, hvad der er mulighed for indenfor det årlige budget.
 4. Det blev besluttet at booke Jesper Bo Jensen til efterårsmødet for at holde et oplæg om sin viden og indsigter om bosætning. Han har gode pointer og inspiration til, hvad der kan gøres lokalt. 
  - I kan læse om Jesper Bo Jensen her: https://www.fremforsk.dk/profil/ og her: www.strongmind.dk/Jesper-Bo-Jensen
  - Det er vigtigt for FUR og efterårsmødets succes, at deltagerne får noget nyt, inspirerende og konkret med hjem; gerne noget der kan udmøntes i lokale handlinger efterfølgende.
  - Det ønskes, at de enkelte udviklingsråd sidder sammen ved samme bord.
  - Finn Ladegaard og Claus Vestland arbejder sammen med forvaltningen om planlægningen af efterårsmødet.

Dagsordenspunkter til næste FUR-møde den 4/9-2019:

 1. Oplæg ved erhvervs-ph-d studerende Bo Willumsen om ”Frivillige foreninger som turismeaktører”
 2. Møde med arbejdsgruppen ”Tænketank for oplandsbyer”, som blev etableret i forbindelse med projektet VoresStemmer i Varde Kommune
 3. Efterårsmøde – status på planlægning af mødet den 23. oktober 2019
 4. Mælkefestival bliver til julemarked – ønsker FUR at deltage med en stand?

Til orientering: Dagsorden for FUR-møde

REFERAT:
Claus orienterede om og uddybede ovenstående.

 

10) PowerTower Helle 
Erhvervsministeren fremlægger sidste nyt om PowerTower Helle

Kunne ikke finde: [PERSON=helleoest:joergen-madsen]

Til orientering: Status på PowerTower Helle

REFERAT:
PUNKTET BLEV UDSAT TIL NÆSTE MØDE

 

11) Julemessen i Helle Hallen
Der har været møde om den nye Julemesse i Helle Hallen den 16. november 2019

Se artikel: Stort og hyggeligt julemarked kommer til Helle Hallen i november

Til orientering: De deltagende fortæller om mødet.

REFERAT:
Der er møde igen tirsdag d. 17. sept.

 

12) Fremtidig procedure for møder mellem P&T udvalg, forvaltning og udviklingsråd
De nye møder skal mere have karakter af at være strategiske møder end besigtigelsesmøder. Større projekter og tidsplaner skal bringes i spil, mens driftsproblematikker skal meldes ind på ”giv et praj”.

Lisbeth Linding finder ud af, hvor møderne skal holdes og laver en møderække, som de enkelte udviklingsråd kan booke sig ind på.

Til orientering: Procedure for møder mellem P&T udvalg, forvaltning og udviklingsråd.

REFERAT:
PUNKTET BLEV UDSAT TIL NÆSTE MØDE

 

13) Udviklingsplaner der skaber retning og ejerskab
Pga. Helle Østs indsigelse omkring udformningen og vedtagelsen af Udviklingsrådsmodellen 2.0, så har arbejdsgruppen været samlet og revideret den påny.

Denne revidering har været har været på Udvalget for Økonomi og Erhvervs dagsorden til godkendelse. Se Bilag.

BILAG:

Udviklingsrådenes fremtidige virke Resumé af indkomne bemærkninger inkl. arbejdsgruppen

 

Til orientering: Status på budgetseminar om Udviklingsplaner.

REFERAT:
PUNKTET BLEV UDSAT TIL NÆSTE MØDE

 

14) Hjælp til synliggørelse af lokalsamfund fra Ruban
Baggrundshistorie:
Ruban har fået tilsagn om 100.000 kr. fra LAG og sammen med modtaget 120.000 kr. fra Varde Kommune, til projektansættelse af en journalist / webredaktør. Denne person skal komme ud og synliggøre vores lokalsamfund, foreninger og råd. Tilbuddet gælder for dem som er medlem af Ruban og det er alle lokalsamfund i Helle Øst.

Det er dog uvist om Rubans nye bestyrelse vil iværksætte projektet, da det er forbundet med administrationsarbejde for Rubans bestyrelse. Projektet skal være afviklet inden 1. juni 2020 ellers falder tilsagnet væk fra LAG og pengene går tabt.

Lars Bo har pva. Udviklingsrådet bedt om en orientering om, hvordan det går med ansættelse af en journalist.
Samtidig er der bedt om et referat fra den ekstraordinære generalforsamling.

Til orientering: Status på Rubans gennemførelse af projektet med journalisten og fremsendelse af referat

REFERAT:
Vi har stadigvæk ikke modtaget det ønskede referat, og tillader os at rykke for det endnu en gang.
Lars skriver.

 

15) Datoer for rådsmøder og andre aktiviteter.

Til beslutning: Valg af datoer for rådsmøder og andre aktiviteter

REFERAT:
Intet at bemærke

  

16) Næste møde for Udviklingsrådet
Gennemgang af alle datoer for rådsmøder og arrangementer der vedrører Helle Øst.

 • Torsdag, d. 10. oktober 2019, kl. 18.00 - 21.00: Rådsmøde Fåborghus
 • Onsdag, d. 23 oktober 2019, kl. 17.00 - 21.00: Efterårsmøde med Byrådet
 • Torsdag d. 14. november 2019, kl. 18.00 - 21.00: Rådsmøde Fåborghus
 • Tirsdag, d. 3. december 2019, kl. 17.00: FUR-møde 
BEMÆRK: Efterårsmødet med byrådet er flyttet til den 23/10 (var før den 28/10)

Der er pt. ikke flere planlagte mødedatoer.

REFERAT:
Ingen ændringer.

 

17) Eventuelt

REFERAT:
Intet

 

 

mandag 9 sep 2019 - Claus V. Jeppesen
Vist: 2077 gange