Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Ordinært rådsmøde i Udviklingsrådet Helle Øst Foto: PR

19/8-2019 Rådsmøde i Udviklingsrådet Helle Øst

Ordinær Rådsmøde

Referatet venter på godkendelse

Mødet er afholdt i Fåborghus kl. 18.00, mandag den 19. august 2019

Har du forslag, spørgsmål og kommentarer til dagsordenen er du meget velkommen til at henvende dig til Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

 

Indkaldte mødedeltagere: 
AGERBÆK: Ulla Sundvang, Jonna Buch Andersen, Flemming Lysholm
STARUP: Lars Bo, Mikkel Ottosen
ÅRRE: Jørn S. Pedersen, Jonna Kvist
FÅBORG: Jørgen Madsen, Jan Skovbjerg
HJORTKÆR: Ingrid Sand Simonsen
VRENDERUP: Claus Jeppesen 
Fraværende: 
Flemming Lysholm 
Referent:
Ingrid Sand Simonsen

 

1) Godkendelse af referatet fra:

REFERAT: 
Godkendt

 

2) Godkendelse af dagsordenen.

REFERAT: 
Godkendt

 

3) Bankskifte
Udviklingsrådets har besluttet at skifte bankforbindelse fra Andelskassen til den Danske Bank pga. lavere omkostninger.

Til orientering: Status på bankskifte.

REFERAT:
Bankskifte er foretaget pr. 1. juli 2019

 

4) Udviklingsrådets økonomi og budget
Kassereren fremlægger de seneste nøgletal. Bank Saldo. Større indtægter og udgifter siden sidst.

Til orientering

Budgetopfølgning Udgifter
pr. 2. maj
  Budget 2019
Restbeløb
Møder 8.582  23.000  14.418 
Kontingenter 7.842  9.000  1.158 
PowerTower 18.468  40,000  16.532 
Gaver 2.000  2.000 
Kørsel  2.612  5.000  2.388 
Andet 600  1.200  600 
I ALT 38.103  80.200  37.097 
Kassen 31/12-19   58.024   
Kassen dd. 95.121     

 

REFERAT: 
Budget godkendt.
Der er bevilget 5ooo kr. ekstra til Power Tower, så deres budget er på 40,000 kr.

 

5) Hjælp til synliggørelse af lokalsamfund fra Ruban
Ruban har fået tilsagn om 100.000 kr. fra LAG og sammen med modtaget 120.000 kr. fra Varde Kommune, til projektansættelse af en journalist / webredaktør. Denne person skal komme ud og synliggøre vores lokalsamfund, foreninger og råd. Tilbuddet gælder for dem som er medlem af Ruban og det er alle lokalsamfund i Helle Øst.

Det er dog uvist om Rubans nye bestyrelse vil iværksætte projektet, da det er forbundet med administrationsarbejde for Rubans bestyrelse. Projektet skal være afviklet inden 1. juni 2020 ellers falder tilsagnet væk fra LAG og pengene går tabt.

Til beslutning: Udviklingsrådets krav over for Ruban om gennemførelse af projektet med journalisten.

REFERAT:
Efter en god drøftelse besluttede vi, at bede Lars Bo forfatte en skrivelse til bestyrelsen
for at få en orientering om hvordan det går med ansættelse af en journalist.
Vi vil også bede om et referat fra den ekstraordinære generalforsamling.

 

6) PowerTower Helle 
Erhvervsministeren fremlægger sidste nyt om PowerTower Helle

Kunne ikke finde: [PERSON=helleoest:joergen-madsen]

Til orientering: Status på PowerTower Helle

REFERAT:
Der pågår en markedsføringskampagne for at få beboer til vores lokaler i PowerTower Helle.
Vi har godt samarbejde med folkene bag Naturhuset i Starup, Årre Rådhus og Helle Hallen.
De bliver nu alle tilbudt facadeskilte med PowerTower Helle.
Der var i forbindelse med "show and Shopping" i Agerbæk åbent hus i PowerTower.
Her var der god interesse og ca. 60 personer så lokalerne.
Der var et par interesserede folk i at leje et kontor.
Der er god opbakning til vores erhvervsnetværk for iværksættere også kaldet PowerNetværk Helle.
Næste møde i PowerNetværk Helle er allerede i morgen tirsdag den 20/8-2019.

 

7) Trafikgruppen på Tingvejen
Trafikgruppen arbejder for at forbedre de trafikale forhold på Tingvejen, specielt for de bløde trafikanter.
Tovholder og talsmand for trafikgruppen er Jan Skovbjerg:

Jan Skovbjerg
Jan Skovbjerg

Plan- og Teknikminister
jas@provelopment.dk
21238933

Til orientering: Status på trafikgruppens arbejde

REFERAT:
Jan orienterede om at man venter på at kommunen sender vore ønsker videre til Vejdirektoratet.

 

8) Julemessen i Helle Hallen
Der har været møde om den nye Julemesse i Helle Hallen den 16. november 2019

Se artikel: Stort og hyggeligt julemarked kommer til Helle Hallen i november

Til orientering: De deltagende fortæller om mødet.

REFERAT:
Der var ikke nogen fra UVR der deltog i mødet.
Der foreligger et referat fra mødet. Næste møde er torsdag d. 22. aug. 2019.

 

9) Dialogmøde om kunst/kultur i Varde Kommune
Kunstudvalget i Varde Kommune har fået 50.000 kr. fra Statens Kunstfond til at lave 4 dialogmøder rundt i Varde Kommune i 2019, som kan handle om alt fra formidling af skulpturerne til, hvad kunst kan gøre for bosætning.

BILAG: Dialogmøde om kunst/kultur i Varde Kommune

 

Vores Kultur- og Kirkeminister Ingrid Sand Simonsen har takket JA til at varetage tilbuddet og evt. forestå arrangementer.
Jonna Buch har lovet at assisterer.

Ingrid Sand Simonsen
Ingrid Sand Simonsen

Kultur- og Kirkeminister
iss@hjortkaer.dk
75 19 11 09
Medlem af:
Udviklingsrådet Helle Øst

Til orientering: Det videre forløb for "Dialogmøde om kunst/kultur i Varde Kommune"

REFERAT:
Der er opbakning til ideen.
Der tages kontakt til Signe Mejstrup Sørensen vedr. dialogaftenen.

 

Punkt 10 udgik pga. tidsmangel og optages ved til næste rådsmøde

10) Udviklingsplaner der skaber retning og ejerskab
Pga. Helle Østs indsigelse omkring udformningen og vedtagelsen af Udviklingsrådsmodellen 2.0, så har arbejdsgruppen været samlet og revideret den påny.

Denne revidering har været har været på Udvalget for Økonomi og Erhvervs dagsorden til godkendelse. Se Bilag.

BILAG:

Udviklingsrådenes fremtidige virke Resumé af indkomne bemærkninger inkl. arbejdsgruppen

 

Til orientering: Status på budgetseminar om Udviklingsplaner.

REFERAT:
DETTE PUNKT BLEV UDSAT TIL NÆSTE MØDE

 

Punkt 11 udgik pga. tidsmangel og optages ved til næste rådsmøde

11) Referat for FUR-møde 6. juni 2019
Ved vores rådsmøde den 4/6-2019 gav Udviklingsrådet udtryk for at fortsætte de emner, der var fremme og ikke tage fat på nye emner.
Opfølgning på klimaturisme.

De vigtigste uddrag fra referatet for FUR den 6/6-2019:

 1. Claus har fremsat forslag om, at FUR fik en formand, der er valgt blandt FURs medlemmer. Formanden skulle sætte dagsordenen og være tovholder for fælles projekter i FUR. Dette har FUR nedstemt. Derfor er det stadig Lokalkonsulenten der sætter dagsordenen ud fra de forslag som fremkommer.
 2. FUR bearbejdede et oplæg til et kodeks og en forretningsorden for rådsarbejdet.
 3. Der skal udarbejdes et budget, så FUR kan se, hvad der er mulighed for indenfor det årlige budget.
 4. Det blev besluttet at booke Jesper Bo Jensen til efterårsmødet for at holde et oplæg om sin viden og indsigter om bosætning. Han har gode pointer og inspiration til, hvad der kan gøres lokalt. 
  - I kan læse om Jesper Bo Jensen her: https://www.fremforsk.dk/profil/ og her: www.strongmind.dk/Jesper-Bo-Jensen
  - Det er vigtigt for FUR og efterårsmødets succes, at deltagerne får noget nyt, inspirerende og konkret med hjem; gerne noget der kan udmøntes i lokale handlinger efterfølgende.
  - Det ønskes, at de enkelte udviklingsråd sidder sammen ved samme bord.
  - Finn Ladegaard og Claus Vestland arbejder sammen med forvaltningen om planlægningen af efterårsmødet.

Dagsordenspunkter til næste FUR-møde den 4/9-2019:

 1. Oplæg ved erhvervs-ph-d studerende Bo Willumsen om ”Frivillige foreninger som turismeaktører”
 2. Møde med arbejdsgruppen ”Tænketank for oplandsbyer”, som blev etableret i forbindelse med projektet VoresStemmer i Varde Kommune
 3. Efterårsmøde – status på planlægning af mødet den 23. oktober 2019
 4. Mælkefestival bliver til julemarked – ønsker FUR at deltage med en stand?

Til orientering: Dagsorden for FUR-møde

REFERAT:
DETTE PUNKT BLEV UDSAT TIL NÆSTE MØDE

 

Punkt 12 udgik pga. tidsmangel og optages ved til næste rådsmøde

12) Fremtidig procedure for møder mellem P&T udvalg, forvaltning og udviklingsråd
De nye møder skal mere have karakter af at være strategiske møder end besigtigelsesmøder. Større projekter og tidsplaner skal bringes i spil, mens driftsproblematikker skal meldes ind på ”giv et praj”.

Lisbeth Linding finder ud af, hvor møderne skal holdes og laver en møderække, som de enkelte udviklingsråd kan booke sig ind på.

Til orientering: Procedure for møder mellem P&T udvalg, forvaltning og udviklingsråd.

REFERAT:
DETTE PUNKT BLEV UDSAT TIL NÆSTE MØDE

 

13) Forsikringsdækning af frivillige
Forsikringsdækningen for frivillige er godkendt af direktionen og trådte i kraft
Folder vedr. forsikring af de frivillige blev udleveret. Ligeledes henvises der til kommunens hjemmeside: http://www.vardekommune.dk/forsikring-af-frivillige 
Ved tvivlsspørgsmål kan der rettes henvendelse til Varde Kommunes forsikringskontor til Kirsten Jørgensen, tlf. 79 94 72 76 eller Anja Nyvang tlf. 79 94 68 29.

Til orientering: Forsikringsdækning af frivillige.

REFERAT:
Der er oprettet en forsikring / der henvises til kommunens hjemmeside.

 

14) Opfordring om byggemodning af nye grunde i Agerbæk
Udviklingsrådet har indsendt en opfordring til Varde Kommune om at få byggemodnet nye grunde i Agerbæk (se bilag)

Agerbæk mangler parcelhus- og villagrunde

 

Tovholder og talsperson for byggemodning i Agerbæk er Jonna Buch Andersen: 

Jonna Buch Andersen
Jonna Buch Andersen

Rådsmedlem & Udviklings- og Samarbejdsminister
enggaarden.andersen@bbsyd.dk
42 23 79 43
Medlem af:
Agerbæk Udvikling

Til orientering: Status på byggemodning af grunde i Agerbæk

REFERAT: 
Anmodningen er sendt ind til kommunen.
Møde er afholdt mellem Agerbæk borgerforening, Agerbæk udvikling, borgmesteren og Thomas Japp.
Meddelelsen er, at man ikke har økonomi til at klare det nu, men opfordrer til privat investering.

UVR konkluderer, at det er vigtigt for områderne,
at der er grunde til de forskellige byggeformer. Det giver mulighed for bosætning.

 

Resten af dagsordenen udgik pga. tidsmangel og optages ved til næste rådsmøde 

15) Erfaringsudveksling og orientering: Bordet rundt og nyt fra byerne

TEMA: Hvordan går lokalsamfundsudvikling, bosætning og udviklingsplaner i vores byer og Helle Øst

Vrenderup: 
Formand og Kommunikationsminister Claus Jeppesen

REFERAT:
Vi har fået en henvendelse fra en borger med et ønske om danskundervisning
for østeuropæer

Hjortkær: 
Kirke og Kulturminister Ingrid Sand Simonsen

REFERAT:

Fåborg: 
Erhvervsminister Jørgen Madsen
Plan og Teknikminister Jan Skovbjerg

REFERAT:

Starup/Tofterup: 
Lars Bo
Turistminister og medlem af "Vi I Naturen Rådet" Mikkel Ottosen

REFERAT:
Der planlægges en vandrefestival

Årre: 
Fødevareminister Jørn S. Pedersen 
Børn og Læringsminister Jonna Kvist

REFERAT:

Agerbæk: 
Ulla Sundvang
Udvikling og Samarbejdsminister Jonna Buch Andersen
Flemming Lysholm

REFERAT:

Social, Sundhed, Arbejds og Integrationsminister Hans Ove Lavridsen

REFERAT:

 

16) Lokalsamfundsudvikling og bosætning
Hvordan går lokalsamfundsudvikling og bosætning i vores byer og Helle Øst?
og
Hvad er ønskerne for fremtidens udvikling?

Helle Øst området og Udviklingsrådet i helikopterperspektiv
Debat bordet rundt om "rigets tilstand" og hvilke fokuspunkter, der er vigtigst for rådet at tage fat på for øget bosætning.

BILAG:
- Alle Rådsmedlemmer har på mail fået "noter" med erfaringer og metoder for lokal udvikling.

1. NOTE: Mødenoter om klyngesamarbejde: 2. NOTE: Landdistriktsudvikling der virker i Norge og Sverige 3. Note: Metode for landsbyklynger 4. Note: Statistik over "Bosætningsudvikling i Helle Øst" 5. NOTE: Blomstrende Landsbyers udviklingsprogram

 

- Blåbjerg Strategiplan herunder er til inspiration

EKSEMPEL: Blåbjergs Udviklingsstrategiplan

 

TÆNK STORT! -Alt kan lade sig gøre...

Vi skal tænke i "Fyrtårne":

 • Tirpitz
 • Flygtningemuseum
 • Trætoptårn
 • PowerTower Helle / Helle Erhvervscenter / Erhvervsudviklingstiltag
 • Messe - Udstilling - Arrangement i f.eks. Helle Hallen
 • osv...

-------------------------------------------------

Følgende emner er til inspiration:

 1. Strategiplan (Udviklingsplan) for Landsbyklynge Helle Øst - Turisme
 2. Synliggørelse: Hjemmesider og kommunikation
 3. Netværksmøde med borgerforeninger, embedsfolk og andre interessenter
 4. Politisk Netværksgruppe Helle http://helleoest.dk/id/5790/21-2-18-raadsmode-for-helle-ost-udviklingsraad 
 5. Vores Stemmer afholdes lokalt: Kommune i balance – geografisk, økonomisk og socialt http://helleoest.dk/cid/7165/borgermodet-vores-stemmer-for-lokalt-demokrati 
 6. Foundraising 
 7. Opførelse af luftkabler igennem vores område
 8. Borgerfølgegruppe for Bramming-Grindstedbanen
 9. Andre?

Møde med beslutningstagere, ildsjæle og videnspersoner:

 1. Byrådspolitikere
 2. Kommunale embedsfolk
 3. Udviklingsråd også Lokalråd uden for kommunen
 4. Borgerforeninger (formandsmøde)
 5. Fritidsforeninger, (Helle Idrætssamvirke) Foreningsråd
 6. Erhvervsfolk
 7. Institutioner, skolebestyrelser
 8. Borgere - ildsjæle

-------------------------------------------------

Varde Kommunes / Helle Østs Udviklingsstrategi 2018-21:

På Forårsmødet den 13/5-2019 med byrådet skal vi udpege lokale fyrtårne. Det tager vi forskud på her....

1) Fyrtårne - Workshop del 1
– Ud fra temaet ovenfor arbejdes der på store kort med at udpege lokale fyrtårne og fyrtårne, hvor det giver mening at arbejde på tværs af kommunen. Vi skal finde frem til det, der gør os stolte af os selv, vores by, vores nabolandsby og vores kommune. Tankerne skal bidrage til, hvordan vi kan vise vores omverden, at vi mener, at vores område er et attraktivt sted at bo, arbejde og holde ferie.

2) Samarbejde om fyrtårne - Workshop del 2
– Ud fra fyrtårnene fra workshoppens del 1, skal vi arbejde med at identificere, hvordan vi på tværs af kommunen kan arbejde med at styrke hinanden i flok. Løftet skal diskuteres ud fra tanken om en styrkelse af netværk og samarbejder i kommunen.

3) Fra samarbejde til bosætning - Workshop del 3
– Hvordan løftes den lokale indsats ind i arbejdet med kommunens kommende bosætningsstrategi. I tråd med Udviklingsstrategien lægges fokus på fire punkter i forhold til bosætning.

Fokus på:

 1. Tiltrækning af borgere med rette kvalifikationer til virksomhederne i Varde Kommune.
 2. Synliggørelse af det attraktive boligmuligheder i lokalsamfundene i Varde Kommune.
 3. Alle har glæde af at kende nogen – at støtte borgernes mulighed for at indgå i og få foden indenfor i de lokale netværk.
 4. Unges tilknytning til kommunen – hvad skal der til for, at de unge kommer tilbage eller flytter til.

Til beslutning: Udviklingsrådets fokus, virke, projekter, møde-aktiviteter og målsætninger fremadrettet.

REFERAT:

 

17) Datoer for rådsmøder og andre aktiviteter.

Til beslutning: Valg af datoer for rådsmøder og andre aktiviteter

REFERAT:
Næste møde er d. 16. september kl. 18,00.

  

18) Næste møde for Udviklingsrådet
Gennemgang af alle datoer for rådsmøder og arrangementer der vedrører Helle Øst.

 • Onsdag, d. 4. september 2019, kl. 17.00: FUR-møde
 • Mandag, d. 16. september 2019, kl. 18.00 - 21.00: Rådsmøde Fåborghus
 • Torsdag, d. 10. oktober 2019, kl. 18.00 - 21.00: Rådsmøde Fåborghus
 • Onsdag, d. 23 oktober 2019, kl. 17.00 - 21.00: Efterårsmøde med Byrådet
 • Torsdag d. 14. november 2019, kl. 18.00 - 21.00: Rådsmøde Fåborghus
 • Tirsdag, d. 3. december 2019, kl. 17.00: FUR-møde 
BEMÆRK: Efterårsmødet med byrådet er flyttet til den 23/10 (var før den 28/10)

Der er pt. ikke flere planlagte mødedatoer.

REFERAT:

 

19) Eventuelt

REFERAT:

 

 

mandag 12 aug 2019 - Claus V. Jeppesen
Vist: 2031 gange