Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Foto: Claus Jeppesen

5/2-2019 Rådsmøde i Udviklingsrådet Helle Øst

Ordinær Rådsmøde

 Referatet er godkendt

 

Mødet afholdes i Fåborghus kl. 18.00 - 21.00, tirsdag den 5. februar 2019

Har du spørgsmål og kommentarer til dagsorden er du meget velkommen til at henvende dig til Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

 

Indkaldte mødedeltagere: 
AGERBÆK: Ulla Sundvang, Jonna Buch Andersen, Flemming Lysholm
STARUP: Lars Bo, Mikkel Ottosen
ÅRRE: Jørn S. Pedersen, Jonna Kvist
FÅBORG: Jørgen Madsen, Jan Skovbjerg
HJORTKÆR: Ingrid Sand Simonsen
VRENDERUP: Claus Jeppesen

 

Fraværende: 
Jonna Kvist
Jonna Buch Andersen
Lars Bo

 

Referent:
Ingrid Sand Simonsen

 

 

1) Godkendelse af referatet fra:

18/12-2018 Rådsmøde i Udviklingsrådet Helle Øst
http://helleoest.udviklingsraad.dk/cid/7725/18-12-2018-raadsmode-i-udviklingsraadet-helle-ost

REFERAT:
Referatet godkendt

8/1-2019 Rådsmøde i Udviklingsrådet Helle Øst
http://helleoest.dk/id/7896/8-1-2019-raadsmode-i-udviklingsraadet-helle-ost 

REFERAT:
Mødet aflyst - ingen referat.

 

2) Godkendelse af dagsordenen.

REFERAT:
Godkendt

 

Efterretninger

Sager og emner til orientering og afslutning

 

3) HØRINGSSVAR: Forslag til fremtidig model for udviklingsrådene i Varde Kommune
Den er sendt i høring frem til den 8. januar 2019, hvor vi som Udviklingsråd kan indgive et høringssvar.

Udviklingsrådet Helle Øst har den 5. januar 2018 indsendt følgende høringssvar til Varde Kommune Plan og Teknik:

Høringssvar Forslag til fremtidig model for udviklingsrådene

 

30. januar 2019: Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

 • at ”Udviklingsrådene i Varde Kommune, version 2.0” godkendes med de anførte præciseringer,
 • at modellens ikrafttrædelsestidspunkt er 1. januar 2020,
 • at der udvikles en pixiudgave af publikationen ”Udviklingsrådene i Varde Kommune, version 2.0”,
 • at udgifter til udviklingsrådene medtages i den kommende budgetlægning for 2020 og frem,
 • at der udarbejdes nye standardvedtægter for udviklingsrådene, og
 • at der fastlægges en evaluering af den nye model for udviklingsrådene 2 år efter ikrafttrædelse.  

Byrådet holder møde den 5. februar, hvor anbefalingen forventes vedtaget.

Forvaltningens godkendelse til Byrådet Indkomne høringssvar Resumé af indkomne bemærkninger

 

Til orientering: Indsendelse af høringssvar og forvaltningens godkendelse.

REFERAT:
Høringssvaret fra Helle øst som vi tidligere har vedtaget er indsendt.
Forvaltningens godkendelse tager vi til indtægt indtil videre.

Vi sætter spørgsmålstegn ved konsulentydelsens værdi.

 

4) Omdannelseslandsbyer til Kommuneplan 2021
Sagsfremstilling 
Omdannelseslandsbyer er landsbyer, hvor kommunen har mulighed for at anlægge en lempeligere praksis for landzonetilladelser, herunder i forhold til bebyggelsens placering, med henblik på at skabe attraktive bosætningsmuligheder og etableringen af småerhverv. Afgrænsningen af omdannelseslandsbyer samt retningslinjer herfor skal fremgå af kommuneplanen. Der kan i hver planperiode udpeges to omdannelseslandsbyer.

En mere udførlig beskrivelse og analyse kan ses i bilag.

BILAG: OMDANNELSESBYER

 

FUR har udvalgt hvilke byer som kan bliver Omdannelsesbyer i første omgang:

 • Stausø
 • Lydum
 • Horne

Udvalget for Plan og Teknik udvælger på et udvalgsmøde i foråret 2019, hvilke 2 byer der udpeges som omdannelseslandbyer.

Til orientering: Valg af Omdannelsesbyer

REFERAT:
Vi foreslår at enten Stausø eller Lydum vælges fra, da de begge er i Blåbjerg udviklingsråd.

 

5) Anbefaling til regler ved etablering af vindmøller på land
Udvalget for Plan og Teknik i Varde Kommune har den 8. juni besluttet at arbejde videre med 2 vindmølleprojekter i Nybro og Nebel Mærsk. Det betyder, at de 2 ansøgte projekter i Kvong og Vrenderup Mose ikke er blevet godkendt til videre behandling. Se information om projektet her

Ud fra de erfaringer, der er gjort med berøring af projekter med vindmøller på land, så har udviklingsrådet lavet nedenstående skrivelse "Holdning til etablering af vindmøller på land" til Varde byråd.
 
Sagen er på dagsorden 15/11-2018 blevet vendt i FUR, som har taget stilling til om den kan indsendes som en samlet holdning fra FUR til Byrådet.

I FURs referat fra mødet står følgende:
"Claus Vestland Jeppesen har på baggrund af vindmølleproblematikken i Helle Øst rundsendt et notat om vindmøller og ”Varde-modellen”. Han synes, at fordelingsnøglen i ”Varde Modellen” er forkert, og at det burde have alles interesse, hvorfor han efterspurgte en fælles udtalelse fra FUR.
Det afstedkom en drøftelse af FUR’s rolle i forhold til lokale sager, fx biogasanlæg, vindmøller og ”Varde-modellen”.
Det blev fremført, at FUR skal være påpasselig med at kommentere i lokale sager, og at FUR ikke er et ”minibyråd” eller høringspart i lokale sager. Sådanne sager skal ud i de enkelte udviklingsråd til høring og kommentering lokalt.
Det blev besluttet, at Claus Vestland kan sende notatet til de enkelte udviklingsråd, som kan vælge at bakke op om det skrevne."
 
 
 
Til orientering: Den videre behandling af "Holdning til etablering vindmøller på land".
REFERAT:
Sagen tages med på FUR mødet d. 6. februar 2019.

 

6) Møde Borgerfølgegruppe for Bramming-Grindstedbanen for Varde Kommune
Der har været møde i borgerfølgegruppen. Der kan læses mere om mødet her.

Kontakt hos Varde Konmmune:
Henrik Abildgaard Nonnegård, Landskabsarkitekt, MDL, Teknik og Miljø, Varde Kommune - Bytoften 2 - 6800 Varde, heab@varde.dk www.vardekommune.dkDir. tlf.: 79 94 74 27, Mobil: 30 53 66 10

Til orientering: Det videre forløb i Borgerfølgegruppe for Bramming-Grindstedbanen

REFERAT:
Vi har fået en orientering, hvor man læse videre ( linket).
Varde kommune arbejder videre med sagen.
Vi støtter op om, at "banen" bliver ændret / brugt til et fornuftigt formål.
Evt. mødeaktivitet kan udviklingsrådet støtte op om økonomisk.


7) Skoledistriktsgrænser

Skoledistriktsgrænserne for Hostrup og Vrenderup er nu endelig vedtaget af Varde Kommune. Begge steder er grænserne blevet som de berørte borgere har ønsket sig.

KORT 1: NYE SKOLEDISTRIKTSGRÆNSER I VRENDERUP

KORT 2: NYE SKOLEDISTRIKTSGRÆNSER I VRENDERUP

 

 

Til orientering: De nye skoledistriktsgrænser

REFERAT:
Taget til efterretning og sagen er afsluttet.

 

8) Efterskolen: "Alle kan noget"

Til orientering: Status på efterskolens etablering og valg af lokalitet.

Efterskolen, der nu hedder "Kvie Sø Efterskole", har valgt at slå sig ned i bygningerne, hvor "Tippen" havde til huse i nærheden af Ansager. Se mere her: https://www.kviesoefterskole.dk/ 

REFERAT:
Taget til efterretning og sagen er afsluttet.
Ros til initiativgruppen for det store arbejde der indtil nu er udført.

 
9) Ansøgning om deltagelse i projekt og kursusforløb om erhvervsudvikling

Jørgen Madsen og Claus Jeppesen har i fællesskab udformet en ansøgning om deltagelse i projekt og kursusforløb om erhvervsudvikling til Hanne Tanvig fra Københavns Universitet.

Desværre har vi i august modtaget et afslag på vores ansøgning. Det blev bl. a. Vorbasse som komme med i projektet.

KURSUSANSØGNING ERHVERVSUDVIKLING

 

Til orientering: Resultatet af ansøgningen

REFERAT:
Taget til efterretning og afsluttet.
Erhvervsministeriet følger dog fortsat sagen med interesse.

 

10) Referat af FUR-møde den 15/11-18

Referat FUR møde den 15/11-2018 på Varde Garten

 

Til orientering: Claus fortæller om mødet

REFERAT:
Mødested: Varde Garten
1) BORDET RUNDT:
- UR Blåbjerg har sagt nej tak til et tilbud fra Ugebrevet Mandag Morgen om
at afholde et møde a la Vores Stemmer arrangementet
- Helle Vest og Sig (HHST) arbejder på fremtiden for Karlsgårde.
- Flere byer arbejder på at være demens venlig bl.a. Ølgod og Ansager.
- Blåvandshuk Udviklingsråd kører et sundhedsprojekt, hvor seniorer
har kunnet træne gratis med personlig træner.

5) Direkte kommunikation: Ønsket om at Varde Kommune sender nyhedsmails ud
6) Præcisering af regler for: Kåring af årets landsby.
Anton Nielsen, HHST og Lisbeth Linding udarbejder et notat.
8) Flextaxi: Trænger ordningen for Flextaxi til en revidering?
9) Udviklingsplaner: Reviderede udviklingsplaner skal være nemmere og hurtigere at få godkendt

Taget til efterretning og afsluttet.

 

Aktuelle punkter

Økonomi

 

11) Regnskab og budget
Kassereren fremlægger de seneste nøgletal. Bank Saldo. Større indtægter og udgifter siden sidst.

- Udbetaling af tilskud til Innovationsuddannelsen.

"På Rådsmødet den 9/11-2017 punkt 7 besluttede vi følgende": 
http://helleoest.dk/id/5047/9-11-17-raadsmode-i-udviklingsraadet-helle-ost
"Vi besluttede at bevilge 30,000 kr. til solo - og små virksomheder,
der ønsker at deltage i innovationsuddannelsen under PowerTower Helle.

Vi besluttede at give 50% til ansøgere. Modtagere af materialet kan ansøge.
Ansøgere skal have adresse i Helle øst.

- Udvalget for Økonomi og Erhverv har den 31.10.2018 besluttet, at der fra 2019 tilføres 25.000 kr. pr. udviklingsråd. Det vil sige, at hvert udviklingsråd får tilført 36.000 kr. + 25.000 kr. =61.000 kr.

- Budgetoverblik

Til orientering

REFERAT:
Kassebeholdning: kr. ca. 61000,00
Afsat til budget: kr. Der udregnes nyt budget.
Det foreliggende regnskab som er gennemgået lægges ind i referatet.
Det er ikke revideret endnu.
Tekst Udgifter
pr. 25/6-18
  Siden  
sidst
Udgifter
til dato
Møder div. 6.800    
Gaver 837    
Kontingenter 1.250    
Kørsel 1.827    
Andet      
       
I ALT 10.714    

 

12) Kontorholdsudgifter
Vedhæftet: Bilag for kontorudgifter.
Kasserer foreslår, at formanden kompenseres med et fast beløb for kontorudgifter m.v.

MOGENS DAARBAK 1 MOGENS DAARBAK 2 IBOB.DK PRINTERBLÆK

 

Til beslutning: Kompensation for kontorholdsudgifter

REFERAT:
Der er en del udgifter, printerblæk, papir m.m. som formanden har i forbindelse med udvalgets arbejde.
Formanden får dækket sine omkostninger i 2018 i henhold til vedlagte bilag.
Der er herefter bevilget kr. 3.000,00 pr. år som vederlag til formanden fra og med 2019.

 

13) Politik for kørselsgodtgørelse
Udviklingrådet har vedtaget følgende politik for kørselsgodtgørelse http://helleoest.dk/menu/om
"Rådsmedlemmer kan få kørselsgodtgørelse for kørsel til møder og arrangementer uden for Helle Øst området, som Udviklingsrådet har inviteret til. Køreseddel skal udfyldes."
Se køreseddel her.

Det foreslås at det ændres til:
"Rådsmedlemmer kan få kørselsgodtgørelse for kørsel til møder og arrangementer, som har direkte med Udviklingsrådets arbejde at gøre. Dog kan Rådsmedlemmer ikke få kørselsgodtgørelse for kørsel i Helle Øst området til ordinære Rådsmøder, Årsmøde og fælles møder, som Udviklingsrådet har indkaldt til ved opslag eller bred invitation af en gruppe personer og/eller foreninger og råd. Køreseddel skal udfyldes."

Til beslutning: Ændring af politik for kørselsgodtgørelse

REFERAT:
Ændringsteksten vedtages.
Ved tvivlsspørgsmål skal udviklingsrådet spørges.

Kilometertakst: Statens høje takst anvendes.

 

14) Bankskifte
Udviklingsrådets bankforbindelse Andelskassen har meddelt, at de indfører et gebyr på 100 kr. pr. måned for at have en foreningskonto hos dem. Det stiller spørgsmål til om Udviklingsrådet skal finde en anden og billigere bankforbindelse.

Til beslutning: Valg af fremtidig bankforbindelse

REFERAT:
Der tages nye forslag ind og de behandles på næste møde.

 

Aktuelle punkter

 

15) Trafikken på Tingvejen

Vejdirektoratet ønsker at hæve hastighedsgrænsen til 90 km på udvalgte strækninger på Tingvejen. 
I den anledning har Udviklingsrådet afholdt et møde med indbudte interessenter fra Helle Øst samt Preben Friss Hauge formand for Udvalget for Plan og Teknik i Varde Kommune. Læs mere om mødet her.

Der er nedsat en Trafikgruppe, der har planlagt et lukket møde med Vejdirektoratet for indbudte gæster den 20. februar på Årre Kro. Her vil foregå en åben debat om forholdene ved trafikken på Tingvejen. Der er planlagt en bustur for at besigtige de aktuelle forhold.

Jan Skovbjerg er koordinator og talsmand pva. Udviklingsrådet for Trafik på Tingvejen.

Til orientering: Jan orienterer om status i sagen

REFERAT:
Der er nedsat en arbejdsgruppe, der planlægger det ovenfor nævnte møde.
Jan redegjorde for forløbet.

 

16) Evaluering af erhvervsudviklingstiltag, PowerTower Helle

BILAG udsendes sammen med indkaldelsen til Rådsmødet:
- Idé og debat til erhvervsfremme i Helle (Øst) og PowerTower Helle.
- Samarbejdsaftale med udlejer af den gamle Andelskassen i Agerbæk

Ved rådsmødet den 18/12-2018 blev arbejdspapiret "Idé og debat til erhvervsfremme i Helle (Øst) og PowerTower Helle" gennemgået og tilrettet.
Ud fra det arbejdes der videre med arbejdspapiret.
Speciel debatteres en kommende placering af lokaler for PowerTower Helle. 

Til debat og beslutning: Udviklingsrådets syn på og forslag til erhvervsudviklingstiltag og PowerTower Helle.

REFERAT:
Jørgen gav os en orientering om, hvor langt man er i bl.a. forhandlingen med Jens Ole Mathiesen.
Vi har taget "Ide og debat til erhvervsfremme i Helle Øst og PowerTower Helle" til
efterretning og arbejder videre ud fra den.

Jørgen og Claus har arbejdet videre på at få en samarbejdsaftale med udlejeren af den gamle Andelskasse i Agerbæk. (Se bilag)
Kan Udviklingsrådet tilslutte sig aftalen og forpligte sig til at indgå i den?

Til beslutning: Udviklingsrådets underskrivelse af "Samarbejdsaftale"

REFERAT:
Punktet udsat og tages med på næste møde.

 

17) Udviklingsrådet Helle Øst i helikopterperspektiv
Debat bordet rundt om "rigets tilstand" og hvilke fokuspunkter, der er vigtigst for rådet at tage fat på for øget bosætning.

Følgende emner er til inspiration:

 1. Erhvervsudviklingstiltag og PowerTower Helle
 2. Strategiplan (Udviklingsplan) for Landsbyklynge Helle Øst - Turisme
 3. Synliggørelse: Hjemmesider og kommunikation
 4. Netværksmøde med borgerforeninger, embedsfolk og andre interessenter
 5. Politisk Netværksgruppe Helle http://helleoest.dk/id/5790/21-2-18-raadsmode-for-helle-ost-udviklingsraad 
 6. Kommune i balance – geografisk, økonomisk og socialt (Vores Stemmer) http://helleoest.dk/cid/7165/borgermodet-vores-stemmer-for-lokalt-demokrati 
 7. Foundraising 
 8. Mælkefestivalen og andre offentlige arrangementer
 9. Opførelse af luftkabler igennem vores område
 10. Borgerfølgegruppe for Bramming-Grindstedbanen
 11. Andre?

Til beslutning: Udviklingsrådets aktiviteter og fokuspunkter frem til Årsmødet i april 2019.

REFERAT:
Udsættes til næste møde.

 

18) Planlægning af Årsmødet 11. april 2019
Forslag til:

 1. Indhold og form evt. oplægsholder.
 2. Forplejning
 3. Sted
 4. Tid
 5. Valg af dirigent og referent
 6. Aflæggelse af beretning om rådets virke i det forløbne år.
 7. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 8. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Annoncering (der kan annonceres gratis på kommunens side i Ugeavisen)

Til beslutning: Ovennævnte forslag

REFERAT:
1) Indhold og form:
2) Forplejning:
3) Sted:
4) Tid:
5) Valg af dirigent:
Valg af referent:
6) Beretning:
7) Regnskabsfremlæggelse:
8) Budget godkendelse:
9) Valg af revisor:
Valg af revisorsuppleant:
10)Annoncering:

Udsættes til næste møde

 

19) Budgetanvendelse
Udviklingsrådet har pligt til at indsende Regnskab 2018 + budget for 2019 til Varde Kommune. Deadline for indsendelse af disse informationer er 18. februar. Indsendelsen af disse informationer er en forudsætning for at få udbetalt det årlige vederlag. 

Udviklingsrådet har med virkning fra og med 2019 fået tilført 25.000 kr. mere i budget. Udviklingsrådet har således et samlet årlig budget på 36.000 kr. + 25.000 kr. =61.000 kr.
Udviklingrådet skal tage stilling til, hvordan budgettet skal anvendes.

Til beslutning: Anvendelse af budget

REFERAT:
Jørgen Madsen udarbejder budget for 2019 og rundsender til godkendelse.

 

20) Brug af suppleanter
Det overvejes at indsættes suppleanter i tilfælde af, at et Rådsmedlem får forfald. Rådet bør overveje, hvem der kan indsættes og hvilke beføjelser en suppleant kan tildeles.

Til beslutning: Indsættelse af og beføjelser for suppleanter

REFERAT:
Udsættes til næste møde

 

21) Åbne Rådsmøder for tilhører
Det overvejes at alle ordinære Rådsmøder er åbne for tilhører. Rådet bør overveje, hvilken udstrækning at tilhører kan komme til orde, hvordan åbne møder for tilhører annonceres.

Til beslutning: Tilhørers mulighed for deltagelse i Rådsmøder og annoncering heraf.

REFERAT:
Udsættes til næste møde

 

22) Valg af Repræsentant og Suppleant til RubanFORUMs Repræsentantskab
Der er generalforsamling i RubanFORUM den 21. marts kl. 19.00 på Hotel Hjedding. Inden generalforsamlingen skal Udviklingsrådet Helle Øst vælge sin Repræsentant og Suppleant til RubanFORUMs Repræsentantskab. Claus modtager genvalg som repræsentant. Der er ikke valgt nogen suppleant. 

Claus er på valg i RubanFORUM og RubanINFOs bestyrelse i år. Der er i Ruban lagt op til vedtægtsændringer, hvor der er brug for Udviklingsrådets stemmer. Udviklingsrådet kan stille med 5 mandater på RubanFORUMs generalforsamling, der har stemmeret.

Til beslutning: Valg af Repræsentant og Suppleant til RubanFORUMs repræsentantskab.

REFERAT:
Udsættes til næste møde

 

 

Verserende sager og emner

 

23) Evaluering Udviklingrådenes stand og deltagelse på Mælkefestivalen

Ved messestanden kunne borgerne komme med forslag til udviklingstiltag. For Helle Øst-området modtog vi følgende forslag:

Borgerforslag til Helle Øst-området

 

I FURs referat står der følgende:
Det gav pote, at standen appellerede til børnene, hvilket gav mulighed for at tale med forældre og bedsteforældre. Bordet var i børnehøjde, og især LEGO klodserne var attraktive.

Rollups fik ros og kan bruges lokalt efterfølgende.

Udviklingsrådene kan låne kommunekortet, hvis de vil bruge det til arrangementer. Kortet består af 2 stk. 3 mm sandwich plade i str. 87 x 216 cm. Ved lån gælder selvafhentning og tilbagelevering og bestilling via Lisbeth Højvang Linding på lisl@varde.dk

 

Til debat: Værdien af deltagelsen på messen for Udviklingsrådet

REFERAT:
Udsættes til næste møde

 

24) Evaluering af Mælkefestival

BILAG udsendt til alle Rådsmedlemmer i Helle Øst den 5/1-2019:
Referat fra evalueringsmøde omkring Mælkefestivalen

Næste møde er mandag den 4. februar 2019 kl. 17.30 i Helle Hallen, hvor formen for den næste messe bliver afgjort.

Til debat: Idéer og mulighederne for messer i Helle Hallen i fremtiden.

REFERAT:
Jørgen Madsen redegjorde for det afholdte møde.
Konklusionen blev at man er gået i tænkeboks for evt. at udtænke noget nyt.
Der er ikke penge til at betale foreninger for frivillig arbejdskraft.

 

25) Elmaster
I forbindelse med Energinets planer om at bygge en 400 Kv-luftledning igennem vores område har Udviklingsrådet medvirket i en række møder og afgivet et høringssvar:

HØRINGSSVAR TIL MILJØSTYRELSEN

 

Endvidere har Udviklingrådet besluttet at støtte op omkring dem, der arbejder for at få ledningen jordlagt. 
Vi vil også støtte op omkring tiltag, møder m.m. også økonomisk. Budget: 5.000,00 kr. som endnu ikke er brugt.

Til Debat: Udviklingsrådets overvejelse af yderlige tiltag. 

REFERAT:
Udsættes til næste møde

 

26) Erfaringsudveksling: Bordet rundt og nyt fra byerne

Vrenderup, Claus Jeppesen

REFERAT:
Udsættes til næste møde

Hjortkær, Ingrid Sand Simonsen

REFERAT:
Udsættes til næste møde

Fåborg, Jørgen Madsen og Jan Skovbjerg

REFERAT:
Udsættes til næste møde

Starup/Tofterup, Lars Bo og Mikkel Ottosen

REFERAT:
Udsættes til næste møde

Årre, Jørn S. Pedersen og Jonna Kvist

REFERAT:
Udsættes til næste møde

Agerbæk, Ulla Sundvang, Jonna Buch Andersen og Flemming Lysholm

REFERAT:
Udsættes til næste møde

 

27) Fundraising
Udviklingsrådet har tidligere modtaget et ønske om hjælp til fundraising. Ved tidligere møder er muligheden for at understøtte initiativer og projekter med know how til fundraising blevet debatteret. Jonna Buch har indvilget i at undersøge muligheder lidt, bl.a. mulighederne for hjælp ved Varde Kommune.

Til orientering: Mulighederne for hjælp til fundraising

REFERAT:
Udsættes til næste møde

 

28) Næste møde for Udviklingsrådet
Gennemgang af alle datoer for rådsmøder og arrangementer der vedrører Helle Øst.

 • Onsdag, d. 6. februar 2019 kl. 17.00: FUR-møde
 • Tirsdag, d. 5. marts 2019, kl. 18.00: Ordinær Rådsmøde
 • Torsdag, d. 11. april 2019, kl. 18.00: ÅRSMØDE
 • Mandag, d. 13 maj 2019, kl. 17.00 - 21.00: Forårsmøde med Byrådet
 • Torsdag, 6. juni 2019, kl. 17.00: FUR-møde
 • Onsdag, d. 4. september 2019, kl. 17.00: FUR-møde
 • Mandag, d. 28 oktober 2019, kl. 17.00 - 21.00: Efterårsmøde med Byrådet
 • Tirsdag, d. 3. december 2019, kl. 17.00: FUR-møde 

Der er pt. ikke flere planlagte mødedatoer.

REFERAT:
Claus sender ud vedr. et ekstra møde afholdt i uge 8.

 

29) Eventuelt

REFERAT:
Udsættes til næste møde

 

 

 

tirsdag 29 jan 2019 - Claus V. Jeppesen
Vist: 2873 gange