Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Rådsmøde i Udviklingsrådet Helle Øst Foto: Claus Jeppesen

25/5-2021 Rådsmøde i Udviklingsrådet Helle Øst

Ordinær Rådsmøde

Referatet er godkendt

Mødet blev afholdt i Fåborghus kl. 18.00, tirsdag den 25. maj 2021

Har du forslag, spørgsmål og kommentarer til referatet er du meget velkommen til at henvende dig til Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

 

Indkaldte mødedeltagere: 
AGERBÆK: Ulla Sundvang, Jonna Buch Andersen
STARUP: Lars Bo, Mikkel Ottosen
ÅRRE: Jørn S. Pedersen, Jonna Kvist
FÅBORG: Jørgen Madsen, Jan Skovbjerg
HJORTKÆR: Ingrid Sand Simonsen
VRENDERUP: Claus Jeppesen

 

Fraværende: 
Ingrid Sand Simonsen
Jonna Kvist

 

Referent:
Ulla Sundvang

 

1) Godkendelse af referatet fra:

REFERAT:
Godkendt

 

2) Godkendelse af dagsordenen.

REFERAT:
Godkendt

 

3) Udviklingsrådets budgetopfølgning
Kassereren fremlægger de seneste nøgletal. Bank Saldo. Større indtægter og udgifter siden sidst.

Til orientering

Budgetopfølgning Udgifter
pr. 19/3-2021
  Budget 2020
Restbudget
Møder 20.000  20.000 
Kontingenter, kontorhold 1.750  9.000  7.250 
PowerTower 25.000  25.000 
Gaver 2.000  2.000 
Kørsel  0  6.000  6.000 
Marketing (pavillon) 8.000  8.000 
Gebyr og andet 1.000  1.000 
I ALT 1.750  71.000  69.250 

 

Kassebeholdning Beløb
Kassebeholdning d.d. 102.813 
Årlig tilskud fra Varde Kommune på 61.000 kr. (er IKKE tilgået kassebeholdningen for 2021) 61.000 
-Restbudget -69.250 
Kassebeholdning 31/12-2021 94.563 

  

REFERAT:
Budgettet godkendt.

 

4) Synliggørelse af vores byer og foreninger
Synliggørelse, branding, profilering, markedsføring (kært barn har mange navne) af vores byer og foreninger er vigtigt for at tiltrække flere beboer og foreningsmedlemmer. 
Hvis ikke folk kender vores aktiviteter og attraktiviteter, så har folk ingen incitament til at deltage aktivt i foreninger eller flytte hertil.

For at synliggøre vores gode historier bedst muligt, så skal de produceres - altså skrives, filmes og fotograferes...
- dernæst skal de publiceres på alle relevante trykte og online medier.
Samlet set er det et komplekst område. Professionelt indbefatter det flere brancher med mange fagområder og fagudtryk.

Det kræver folk, som vil påtage sig denne opgave. Opgaven kræver en del tid og forskellige faglige kompetencer. Det har desværre vist sig at være vanskeligt, at finde folk som brænder for at producerer historier og publicere dem for os. Vi er glad ved dem vi har, men vi kunne absolut godt bruge flere.

Det kræver også onlinesystemer og hjemmesider, der er brugervenlige og fremtidssikre.
Her bruger Udviklingsrådet og vores 4 byer Ruban-systemet.
I forbindelse med Varde kommunes bosætningsstrategi, så har kommunen begyndt udviklingen, af deres egen hjemmesidesystem. Et system som umiddelbart ikke arbejder sammen med Ruban-systemet. Det gælder hverken teknisk eller arbejdsmæssigt.

Disse udfordringer har motiveret til at opstarte en lokal mediegruppe for Helle Øst, som skal arbejde for at løse problemstillingerne. Mediegruppen har til dato kun haft et indledende møde den 13/9-2020 (referat og præsentation er sendt til rådsmedlemmer). Her blev det bl.a. debatteret, hvilke onlinesystemer og hjemmesider, der bedst kan løse opgaven med synliggørelsen af vores lokalsamfund i fremtiden.
Mediegruppen består af lokale webmastere, skribenter og redaktører. Mediegruppen arbejder som en gruppe under Udviklingsrådets Kommunikationsudvalg.

Internt i udviklingsrådet har vores hjemmesider og bagvedliggende onlinesystemer i Ruban været til debat (intern korrespondance er udsendt til rådsmedlemmerne).

Ruban hjemmesider / Antal artikler pr. år /  Sociale medier  / vores-mediehus.dk -i Helle Øst

By - Forening Ruban hjemmeside

Artikler
pr. år

Facebook Antal
Med-lemmer
Lokal News
localnews.dk 
Årre aarre-by.dk 5 Årre Den Blomstrende Landsby  938 -
Fåborg faaborgby.dk 14 Fåborg - Smørhullet i midten!  770 -
Agerbæk agerbæk.dk 36 Agerbaeksiden 1200 Agerbæk - Info til og fra (726)
Starup - Tofterup starup-tofterup.dk 13 Starup - Tofterup mulighedernes by  1400 -
Vrenderup - - Vrenderup  116 -
Hjortkær - - - - -
           
UR Helle Øst helleoest.dk  27 Udviklingsrådet Helle Øst ? -
PowerTower powertower.dk 1 PowerTower 24 -
Team Helle Håndbold teamhellehaandbold.dk 3 Team Helle Håndbold 254 -
Kokrammeri kokrammeri.dk 3 ? - -
Gamle Helle Kommune - - -   Nyheder, info til og fra Gl. Helle (738)
Ruban ruban.dk ? -   -

Agerbæk Podcast: https://xn--agerbk-tua.dk/tag/agerbaek-podcast

Infoskærme:

 • Infoskærm Årre
 • Infoskærm Starup-Tofterup
 • Infoskærm Helle Hallen

Vores-mediehus:

Trykte lokalblade:

 • LokalNyt: Lokalblad for Årre, Fåborg, Hjortkær og Vrenderup.
 • Agerbækken: Lokalblad for Agerbæk og omegn
 • Borgerbladet: Lokalblad for Starup/Tofterup og omegn

 Bilag: Diverse bilag er sendt til rådsmedlemmerne

 

Til debat: Hvordan arbejder vi videre med at få den bedste synliggørelse af vores byer og foreninger

REFERAT:
Et flertal i Helle Østs bestyrelse har ikke tillid til,
at det nuværende hjemmesideprojekt holder i længden.
Vi opfordrer Rubans bestyrelse til,
vi ikke er bundet op på en enkelt person.
Vi foreslår, at der bruges et standardsystem udviklet
af professionelt anerkendt IT virksomhed.
Mediegruppen opfordres til at komme med et oplæg.
Vi tager ikke Ruban op som fast punkt på vores rådsmøder fremover.

 

5) Kommunalvalg 2021 og politiske møder
Vi nærmer os kommunalvalget til november.
Det er vigtigt at vi får valgt nogle lokale politikere, der kan repræsenterer vores område i Varde Byråd.
Og det er yderst vigtigt, at vi som udviklingsråd får et godt og forstående samarbejde med de valgte politikere. At vi sammen kan trække lokalsamfundsudviklingen i den samme retning som vores foreninger og råd ønsker.
Det kræver kendskab til hinanden, kommunikation, debat. 

Til beslutning: Møder og offentlige politiske debatter med alle opstillede kandidater til kommunalvalget 2021

REFERAT:
De lokale kandidater inviteres til internt møde med udviklingsrådet Helle Øst.
En måned før valget inviteres til møde i Helle hallen.
Det afholdes som et offentligt arrangement i starten af efteråret,
hvor en person fra hvert parti deltager i panelet.
Lars vil finde ud af,
hvem der er kandidater i de forskellige partier inden august.

 

6) Kommuneplan for solceller
Der er afholdt et møde mellem de 5 udviklingsråd Ølgod, HHST, Skovlund-Ansager, Helle Vest og Helle Øst.
Her fremkom følgende:

Varde Kommune over de næste 29 år skal opfylde nationale klimamål.
Det kan gøre med lige dele energi fra vind, sol og biogas.
For Varde kommunes side skal der over de næste 29 år bruges 240 ha. jord til solceller.

I den forbindelse har Varde Kommune lavet en plan for, hvor i kommunen der kan opstilles solceller. Det har resulteret i en plan, der anviser 7377 ha i kommunen som ”Forslag til positivområde for solceller parker”. Til sammenligning er der kun afsat 1000 ha i Ringkøbing-Skjern kommune.

Solcelleparker til Hovedstrukturen i Kommuneplanen 2021
Se evt. den uddybende tekst (om solcelleparker) til Hovedstrukturen i Kommuneplanen 2021. Det er side 66 og 67
https://www.vardekommune.dk/sites/default/files/kommunen/om_kommunen/hoeringer_og_afgoerelser/plan_og_byudvikling/2._hovedstruktur_-_05.05.2021.pdf

Solcellekortet
Detaljeret kort findes på linket her. Vælg: Kommuneplan 2021, Tema 14 og solceller. Så kan i zoome ind og ud. 

Det nævnes at opsætning af solceller i fremtiden bliver en stor forretning for både entreprenører, der vil opsætte solceller og landmænd, der vil sælge eller leje deres jord ud til formålet.

Det betyder at borgere i en stor del af kommunen, skal leve med uvisheden om de får en solcelle park som nabo. Den ene dag kan man have udsigt til en landbrugsmark. Den næste dag har man udsigt til en industriel solceller park.

Mødedeltagerne finder denne situation uholdbart. Specielt i en kommune som har sloganet ”Vi I Naturen”.

Det bemærkes, at mange af positivområderne ligger for tæt på fredede arealer!

Mødedeltagerne forslår, at det undersøges om der kan findes 240 ha tage på erhvervsejendomme, som kan bruges til solceller. Således, at der ikke skal bruges naturområder til formålet.

Det besluttes…
at Kitty spørger forvaltningen om hvordan der kan planlægges solceller tæt på fredede arealer og skove.
at Kitty laver et fælles høringssvar. Kommentarer hertil skal være Kitty i henne inden 23. maj.
at Carl tager emnet med på FUR-møde.

 

 

Til beslutning: Udviklingsrådets reaktion på planerne for solceller

REFERAT:
Vi går ind for, at kommunen skærer arealet ned til 1000 ha.
Der er udvalgt for mange og for store områder i forhold til
at opfylde de nationale klimamål.
Det vil være med til at påvirke bosætningen i Varde kommune.

 

6) Fælles Strategiplan for Helle Øst, - status og det videre forløb
Ved sidste møde blev der i referatet skrevet bl.a.:
Vi blev enige om, at de enkelte tovholdere til næste møde udvælger 3 opgaver (ting) + måske overblik over mulige ressourcer, der er til rådighed.

Claus skriver et notat, hvori der er lagt forskellige noter vedr. de forskellige emner.
Dette notat bl.a. til brug for de forskellige tovholdere m. fl.

Vi magter ikke det hele. Vi tager et skridt ad gangen.

Tidsplan:
Vi ønsker, at planen skal være færdig til fremlæggelse på årsmødet i april 2021.

Tovholdere:
1. Jonna Buch Andersen
2. Claus Jeppesen
3. Jørgen Madsen
4. Jan Skovbjerg
5. Ingrid Sand Simonsen

Prioritering af forslag til indsatsområder:

 1. a) BOSÆTNING: Kommunens nye bosætningsstrategi, fælles markedsføring, boliger, grunde, velkomstambassadører....
  b) SKOLE OG INSTITUTIONER: Medspiller og inddragelse i lokalsamfundet, betydning for bosætning....
  c) INTERGRATION: Danskundervisning til østeuropæer, forhindring / inddragelse af parallelsamfund....
 2.     SYNLIGGØRELSE OG MARKEDSFØRING: RUBAN, sociale medier, lokalblade, aviser, radio, podcast....
 3.     ERHVERVSFREMME: Butikker , arbejdspladser, PowerTover Helle, iværksætterhjælp, kurser, netværksgrupper....
 4.     FREMKOMMELIGHED OG INFRASTRUKTUR: Tingvejen, cykelstier, offentlig trafik, Go More (fælles biler)....
 5. a) FORENINGS-, IDRÆTS- OG FRITIDSLIV:...
  b) KUNST OG KULTUR: Samarbejde om kunst og kultur og diverse udstillinger vedr. kunst og kultur....

Arbejdsmetoder m.m.: 
UR Helle Øst's opgave er at være tovholder på projektet som helhed og finde tovholder og drivere til de enkelte indsatsområder og udvalg.
Borgerforeningerne og Agerbæk udvikling har til opgave, at finde deltagere som kan indgå i de forskellige indsatsområder og udvalg.

Vedhæftet bilag:

 

FORSLAG: Procesforløb Fælles Strategiplan 3. Note: Metode for landsbyklynger 2. Note: Landsbyudvikling der virker Blomstrende Landsbyer Program Sammenskrevet Baggrundsviden til Fælles Strategiplan Strategiplan Blåbjerg Fuld version

 

Udvalgsoversigt pr. 8. oktober 2020

 

Til beslutning: Det videre forløb for Fælles Strategiplan

REFERAT:
Udsættes til næste møde.

 

 

ORIENTERINGSPUNKTER...

7) Orientering fra: Repræsentationer og Udviklingsrådets egne Udvalg

a) Formand: Claus Jeppesen:

Kommuneplan 2021
Den "store" revidering af Kommuneplanen er i gang.
Den skal vedtages efteråret 2021
Den har været til behandling i Varde Kommunes fagudvalg
Direktion den 27/1 2021
PT og AL den 4/2 2021
KF den 8/2 2021
SS og BL den 9/2 2021
UØE den 24/2 2021
BY den 2/3 2021
Du kan følge arbejdet i Varde Kommunes fagudvalg her: https://dagsordener.vardekommune.dk/ 
- eller
Spørgsmål vedr. kommuneplanen kan rettes til:
Henrik Rasmussen, Projektmedarbejder, Plan og Vækst
Direkte   79 94 65 57
Mail        herg@varde.dk
REFERAT:
Vi bør være opmærksomme på kommuneplan 20/21

 

b) FUR (Fælles Udviklingsrådet): Medlem Claus Jeppesen

2/6-2021 Næste FUR-møde
 
Input til dagsordenen senest torsdag den 27. maj. 
Referater fra tidligere møder på FUR’s hjemmeside: https://fur.udviklingsraad.dk/menu/moeder 

Foreløbig dagsorden, i ikke-prioriteret rækkefølge:

 • Godkendelse af dagsorden
 • Godkendelse af referat fra seneste møde
 • Drøftelse af Bordet rundt. Husk at indsende skriftligt materiale til punktet til lisl@varde.dk senest torsdag den 27. maj
 • RUBAN
 • Sensommermøde (forårsmøde) – arbejdsgruppen mødes den 19. maj
 • Årets landsby
 • Større møder i 2021 (dialogmøde m.m.)
 • Evt.
 • Næste møde
REFERAT:
Der kan meldes punkter ind til FUR mødet.

 

c) Kultur- og Kirkeudvalg: Tovholder Ingrid Sand Simonsen

Oversigt over Kunst og kultur i Helle Øst
Ingrid vil gerne skrive tekster til billederne og gøre arbejdet færdigt med "Oversigt over Kunst og Kultur i Helle Øst"
Ingrid skriver:
Jeg arbejder videre med færdiggørelse af oversigten over kunst og kultur.
Kontakt til de forskellige borgerforeninger m.fl. vedr. interesse for at oprette en fælles arbejdsgruppe vedr. emnet.

Ingrid spørger:
Er det nu? Under hele corona-nedlukningen har det ligesom ikke været relevant.
REFERAT:
Ingrid kan starte med at kontakte borgerforeninger og spørge,
om de er interesseret i at arbejde videre i en fælles arbejdsgruppe
til udvikling af kunst og kultur.

 

d) Erhvervsudvalg: Erhvervsambassadør Jørgen Madsen
PowerTower Helle - Erhvervsambassadøren fremlægger sidste nyt om PowerTower Helle

Powerboer: 


Netværk og iværksætterkursus 

Facadeskilte til Powerboer
Følgende er ved at få produceret facadeskilte:

 • Klinik Luna har fået leveret og monteret et facadeskilt
 • Lindbjerg Ejendomshandel manger levering og montering af facadeskilt. Har udover selv købt et facadeskilt til montering på kontoret ud mod Hellevej
 • PowerTower Starup, mangler afklaring af design og antal skilte
 • Der laves muligvis også et skilt til det nye firma i Agerbæk

Gruppe for vækstpotentiale:
Jørgen Madsen er inviteret med i en gruppe fra PRO Varde i forbindelse med fremtidig iværksætteri
Det handler om små virksomheder med vækstpotentiale, så de kan blive store.
Det skal være med til, at der skabes flere fremtidige job.

REFERAT:
Erhvervsnetværket går i gang igen. Iværksætterkurset går i gang til september.

 

e) Kommunikationsudvalg: Tovholder Claus Jeppesen 

Mediestrategiplan
Der er ikke blevet arbejdet videre med mediestrategiplanen siden efteråret 2021. Arbejdet forventes genoptaget, når forsamlingsforbuddet tillader at vi kan mødes.
  
Brug af professionel journalist
UR Helle Øst har sat budget af til artikler, som kan synliggøre aktiviteter i Helle Øst. Der er modtaget tilbud fra en professionel journalist. Der er ikke bestilt nogle artikler endnu. Det vil først ske i forbindelse med at mediestrategiplanen bliver udviklet.
 
Borgerjournalister og fotografer søges
I efteråret 2020 afholdt Ruban en række kurser i borgerjournalistik, fotografering, billedbehandling og video. Her meldte 3 personer sig henholdsvis som fotograf, borgerjournalist og videofotograf for vores lokalsamfund. Vi har haft glæde af fotografen. Borgerjournalisten og videofotografen har desværre valgt at stoppe. 
 
Kursus i hjemmesider fra Ruban
Claus vil afholde kursus i at bruge vores hjemmesidesystem fra Ruban når forsamlingsforbuddet tillader at vi kan mødes.
Der kan også arrangeres kursus i borgerjournalistik.
 
Lån af foto- og videoudstyr
Alle medlemmer i Ruban kan stadig låne semiprofessionel foto- og videoudstyr (værdi ca. 30.000). Kontakt Ruban.
REFERAT:
Taget til efterretning.

 

f) Ruban: Bestyrelsesmedlem Jørn S. Pedersen

REFERAT:
Punktet udgår nu og bliver ikke optaget fremover.

 

g) Plan- og Teknikudvalg: Tovholder Jan Skovbjerg

Trafikgruppen arbejder for at forbedre de trafikale forhold på Tingvejen, specielt for de bløde trafikanter.
Tovholder og talsmand for trafikgruppen er Jan Skovbjerg:

REFERAT:
Der er gang i opførelsen af cykelstien mellem Fåborg og
Tingvejen på Fåborgvej.

 

h) Turistudvalg: Tovholder Mikkel Ottosen

10/5-2021 Møde i indlandsturistgruppen
Der har igen været møde i indlandsturistgruppen om det videre forløb
Der blev opfordret til at hver udviklingsråd laver en liste med de 3 vigtigste seværdigheder/aktiviteter, som området kan tilbyde.
REFERAT:
Vi ønsker indlandsturistgruppen arbejder videre med emnet.

 

i) Vi I Naturen Rådet: Medlem Mikkel Ottosen

Alle møder er aflyst og udsat til efteråret pga. Covid-19.
REFERAT:
Intet nyt.

 

j) Fødevareudvalg: Tovholder Jørn S. Pedersen

REFERAT:
Fødevareudvalgets fremtid overvejes.

 

k) Børn- og Læringsudvalg: Tovholder SØGES! (midlertidig tovholder Jonna Kvist):

REFERAT:
Intet nyt.

 

l) Udviklings- og Samarbejdsudvalg: Tovholder Jonna Buch Andersen:

REFERAT:
Intet nyt.

 

m) Social-, Sundheds-, Arbejds- og Integrationsudvalg: Tovholder SØGES!

REFERAT:
Intet nyt.

 

 

8) Erfaringsudveksling: Bordet rundt og nyt fra byerne

Vrenderup:
Claus Jeppesen 

Ingen nyheder siden sidste referat

REFERAT:
Taget til efterretning.

Hjortkær:
Ingrid Sand Simonsen

REFERAT:
Ingen nyheder siden sidste referat.

Fåborg:
Jørgen Madsen
Jan Skovbjerg

-

REFERAT:
Ingen nyheder siden sidste referat.

Starup/Tofterup: 
Lars Bo
Mikkel Ottosen

-

REFERAT:
Ingen nyheder siden sidste referat.

Årre: 
Jørn S. Pedersen
Jonna Kvist

-

REFERAT:
Årre har fået en ny frugtplantage bag ved Kvist industries.

Agerbæk: 
Ulla Sundvang
Jonna Buch Andersen
Ubesat rådspost

Agerbæk Udvikling:

Der skal opstilles 2 shelters i Agerbæk Skov og det er så vidt, at en medarbejder fra kommunen kommer på torsdag d. 27. maj 2021 og ser på placering, hvilke træer der skal fældes og adgangsforhold.

REFERAT:
Vi glæder os over shelter og paddelbane nr. 2 i Agerbæk.

 

9) Næste møde for Udviklingsrådet
Gennemgang af alle datoer for rådsmøder og arrangementer der vedrører Helle Øst.

 • Onsdag, d. 2 juni 2021, kl. 17.00: FUR-møde
 • Torsdag, d. 26. august 2021, kl. 17.00: FUR-møde
 • Mandag, d. 29. november 2021, kl. 17.00: FUR-møde 
 • Torsdag, d. 19. august 2021, kl. 17.00 - 21.00: Forårsmøde med Byrådet

Der er pt. ikke flere planlagte mødedatoer.

Til beslutning: Valg af datoer for rådsmøder og andre aktiviteter

REFERAT:
Formanden tager stilling til næste møde efter behov.
Ellers bliver næste møde i august.

 

10) Eventuelt

REFERAT:


 

 

tirsdag 18 maj 2021 - Claus V. Jeppesen
Vist: 2071 gange