Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Dagsorden for Udviklingsrådet Helle Øst Foto: Claus Jeppesen

8/4-2021 Rådsmøde i Udviklingsrådet Helle Øst

Ordinær Rådsmøde

Referatet er endelig

Mødet er afholdt online kl. 19.00, torsdag den 8. april 2021

Har du forslag, spørgsmål og kommentarer til referatet er du meget velkommen til at henvende dig til Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

 

Indkaldte mødedeltagere: 
AGERBÆK: Ulla Sundvang, Jonna Buch Andersen
STARUP: Lars Bo, Mikkel Ottosen
ÅRRE: Jørn S. Pedersen, Jonna Kvist
FÅBORG: Jørgen Madsen, Jan Skovbjerg
HJORTKÆR: Ingrid Sand Simonsen
VRENDERUP: Claus Jeppesen

 

Fraværende: 
Ingrid Sand Simonsen
Jørn S. Pedersen
Jonna B. Andersen

 

Referent:
Ulla Sundvang

 

1) Godkendelse af referatet fra:

REFERAT:
Godkendt

 

2) Godkendelse af dagsordenen.

REFERAT:
Godkendt

 

3) Udviklingsrådets budgetopfølgning
Kassereren fremlægger de seneste nøgletal. Bank Saldo. Større indtægter og udgifter siden sidst.

Til orientering

Budgetopfølgning Udgifter
pr. 19/3-2021
  Budget 2020
Restbudget
Møder 20.000  20.000 
Kontingenter, kontorhold 1.750  9.000  7.250 
PowerTower 25.000  25.000 
Gaver 2.000  2.000 
Kørsel  0  6.000  6.000 
Marketing (pavillon) 8.000  8.000 
Gebyr og andet 1.000  1.000 
I ALT 1.750  71.000  69.250 

 

Kassebeholdning Beløb
Kassebeholdning d.d. 102.813 
Årlig tilskud fra Varde Kommune på 61.000 kr. (er IKKE tilgået kassebeholdningen for 2021) 61.000 
-Restbudget -69.250 
Kassebeholdning 31/12-2021 94.563 

  

REFERAT:
Budget godkendt

 

4) Status på og rekruttering af frivillige i Helle Øst
Aktiv udvikling
af vores lokalsamfund er fuldstændig afhængig af de frivilliges engagement.
Ved aktiv udvikling er de frivillige med, at styre dagsordenen for den fremtidige udvikling.

Hvis de frivillige ikke tager egne initiativer, så er lokaludviklingen overladt til passiv udvikling.
Her er udviklingen "styret" af tidens tilfældigheder. 
Det kan være en heldig udvikling, men det kan betyde at udviklingen går forbi vores lokalområde. I værste tilfælde kan det betyde afvikling.

Uden frivillige ville der ikke være nogen udviklingsråd, samt fritids- og borgerforeninger. 
Derfor er de frivillige en uundværlig ressource, der skal passes, plejes og motiveres, hvis der skal være en aktiv udvikling lokalt.

Vi har haft lang tids nedlukning af landet pga. covid19. Ligeledes har vi holdt 4 måneders mødepause i UR Helle Øst. 
Derfor tager vi en status på de frivillige kræfter og deres engagement.

Til debat: Hvordan vi passer, plejer, motiverer, genstarter og rekruttere vi de frivillige i Helle Øst.

REFERAT:
Efter en god debat er udviklingsrådets medlemmer enige om,
at vi skruer ned for aktiviteterne i coronatiden.
Vi vender tilbage til emnet, når landet genåbner.
Vi står til rådighed for initiativer.

 

5) Planlægning af Årsmødet 28. april 2021
Forslag til:

Tekst i parentes blev brugt ved sidste Årsmøde.

 1. Indhold og form på Årsmødet. Eventuelt med oplægsholder (Efter vedtægterne. Se vedtægter her)
 2. Forplejning (Stjerneskud)
 3. Sted (Helle Hallen)
 4. Tid (18.30)
 5. Valg af dirigent (Agerbæk fik opgaven med at finde en dirigent. Poul Rosendahl blev valgt)
 6. Referent (Ingrid S. Simonsen)
 7. Aflæggelse af beretning om rådets virke i det forløbne år (Claus udsender i god tid forslag til rådets godkendelse)
 8. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (Jørgen)
 9. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år (Jørgen)
 10. Valg af revisor (Henning Jørgensen)
 11. Valg af revisorsuppleant (Keld Jacobsen)
 12. Annoncering (Der kan annonceres gratis på kommunens side i Ugeavisen. Hertil Facebook, Ruban og borgerforeningernes hjemmesider)
 13. Erkendtligheder

Til beslutning: Ovennævnte forslag

REFERAT:
Vi har besluttet at udsætte årsmødet til det kan afholdes fysisk indendørs

1) Indhold og form:
Eventuel forslag til evt. oplægsholder:
2) Forplejning:
3) Sted:
4) Tid:
5) Valg af dirigent:
6) Valg af referent:
7) Beretning:
8) Regnskabsfremlæggelse:
9) Budget godkendelse:
10) Valg af revisor:
11) Valg af revisorsupleant:
10) Annoncering:
11) Erkendtligheder:

 

6) Fælles Strategiplan for Helle Øst, - status og det videre forløb
Ved sidste møde blev der i referatet skrevet bl.a.:
Vi blev enige om, at de enkelte tovholdere til næste møde udvælger 3 opgaver (ting) + måske overblik over mulige ressourcer, der er til rådighed.

Claus skriver et notat, hvori der er lagt forskellige noter vedr. de forskellige emner.
Dette notat bl.a. til brug for de forskellige tovholdere m. fl.

Vi magter ikke det hele. Vi tager et skridt ad gangen.

Tidsplan:
Vi ønsker, at planen skal være færdig til fremlæggelse på årsmødet i april 2021.

Tovholdere:
1. Jonna Buch Andersen
2. Claus Jeppesen
3. Jørgen Madsen
4. Jan Skovbjerg
5. Ingrid Sand Simonsen

Prioritering af forslag til indsatsområder:

 1. a) BOSÆTNING: Kommunens nye bosætningsstrategi, fælles markedsføring, boliger, grunde, velkomstambassadører....
  b) SKOLE OG INSTITUTIONER: Medspiller og inddragelse i lokalsamfundet, betydning for bosætning....
  c) INTERGRATION: Danskundervisning til østeuropæer, forhindring / inddragelse af parallelsamfund....
 2.     SYNLIGGØRELSE OG MARKEDSFØRING: RUBAN, sociale medier, lokalblade, aviser, radio, podcast....
 3.     ERHVERVSFREMME: Butikker , arbejdspladser, PowerTover Helle, iværksætterhjælp, kurser, netværksgrupper....
 4.     FREMKOMMELIGHED OG INFRASTRUKTUR: Tingvejen, cykelstier, offentlig trafik, Go More (fælles biler)....
 5. a) FORENINGS-, IDRÆTS- OG FRITIDSLIV:...
  b) KUNST OG KULTUR: Samarbejde om kunst og kultur og diverse udstillinger vedr. kunst og kultur....

Arbejdsmetoder m.m.: 
UR Helle Øst's opgave er at være tovholder på projektet som helhed og finde tovholder og drivere til de enkelte indsatsområder og udvalg.
Borgerforeningerne og Agerbæk udvikling har til opgave, at finde deltagere som kan indgå i de forskellige indsatsområder og udvalg.

Vedhæftet bilag:

 

FORSLAG: Procesforløb Fælles Strategiplan 3. Note: Metode for landsbyklynger 2. Note: Landsbyudvikling der virker Blomstrende Landsbyer Program Sammenskrevet Baggrundsviden til Fælles Strategiplan Strategiplan Blåbjerg Fuld version

 

Udvalgsoversigt pr. 8. oktober 2020

 

Til beslutning: Det videre forløb for Fælles Strategiplan

REFERAT:
Vi har besluttet at udsætte arbejdet til
forsamlingsforbuddet er ophævet.
Hvis nogle ønsker at arbejde med det, står vi til rådighed.

7) Høringssvar til Vardes Kunststrategi
Varde Kommune er ved at lave en ny Kunststrategi.
Varde Kommune har lavet et tidligt udkast, som er sendt til alle UR-medlemmer.
Udkastet til Kunststrategien er på så tidligt et stadige, at den ikke må offentliggøres endnu og må ikke vises her.
Den er bl.a. sendt til alle kommunens udviklingsråd. De er inviteret til at komme med input til den Kunststrategi, inden den sendes i høring.
I den forbindelse har Ilse Due, Galstho taget initiativ til et møde herom.
Ingrid, Jonna B., Mikkel, Lars og Claus har været inviteret og deltaget i mødet med undtagelse af Ingrid, der var forhindret.
Her blev kunststrategien debatteret set fra et Helle Øst synspunkt.
Det blev debatteret, hvilke muligheder vi ser for et samarbejde for at få mere kunst i vores område og hvilken form for kunst vi ønsker.
Det mundede ud et forslag til et høringssvar udformet af Lars, som UR skal tage stilling til som vores officielle svar.

BILAG: 

Kunststrategi for Varde Kommune (Sendt til alle UR-medlemmer)

Forslag til Høringssvar fra UR Helle Øst

 

Til beslutning: Indsendelse af URHØs officielle høringssvar til Vardes Kunststrategi

REFERAT:
Vi tilslutter os ad hoc gruppens høringssvar.

 

 

 

ORIENTERINGSPUNKTER...

8) Samarbejde om indlandsturisme
Tovholder: Mikkel

 • URHØ har besluttet vi at bakke op omkring et samarbejde om indlandsturisme.
 • Vi støtter op om en fælles identitet og at få nedsat et fælles indlandsturistråd.
 • Vi bør ikke indgå i samarbejde inden, vi har en afklaret aftale omkring fælles indlandsturistråd m.m.
 • "Indlandsturistgruppen" har siden sendt et forslag til Varde Kommune om, at indlandsturisme bliver indskrevet i Kommuneplanen 2021 som et fokuspunkt.
 • Det er nu en ny Strategi for Turisme til behandling i forbindelse med ny kommuneplan.
 • Et kommunalt tiltag vil sandsynligvis tidligst være på plads i 2022.
 • Der er afholdt møde med Peter Nielsen, Oksbøl om et samarbejde med hans virksomhed www.outdoor360.dk. Et samarbejd kan måske føre til en hurtigere igangsættelse af guidede ture i indlandet for turister. 

Initiativtager er Kristian Støjberg fra Skovlund-Ansager Udviklingsråd.
Samarbejdet er mellem "indlands-udviklingsrådene":

 1. UR Ølgod
 2. UR Helle Øst
 3. UR Helle Vest
 4. UR Hodde – Horne – Sig - Tistrup
 5. UR Skovlund-Ansager
20/1-2021 Inspirationsmøde om lokalturisme med outdoor360.dk
Fra Helle Øst deltog:
 • Heidi Jørgensen -formand Starup Borgerforening
 • Jesper Christiansen - Agerbæk Udvikling
 • Mikkel Ottosen - UR Helle Øst
 • Jonna Buch Andersen - UR Helle Øst
 • Claus Jeppesen - UR Helle Øst
Kristian Støjberg UR Skovlund/Ansager skriver:
Opsamling fra virtuelt møde med Peter Nielsen – Outdoor 360
Peter redegjorde for du muligheder der er ved at koble arrangementer op på  en platform som Outdoor 360 eller en anden måske landsdækkende platform.  PN omtalte også nogle af de samarbejdspartnere som han havde – feriehusbureauer m.fl. langs Vestkysten.
PN s platform kan være en nem mulighed for at komme ud med et budskab til en målgruppe som vi gerne vil i kontakt med.  Men skal ikke udelukke andre muligheder.
Aktiviteterne og koblingen af de værdikæder som gerne skal give omsætning og skabe interesse for området – de skal skabes lokalt!
 
Der er nu flere opgaver...
DE involverede UR skal nikke til at arbejdet forsætter (send dette skriv rundt i UR)
Den første ”Arb. Gruppe skal samles og bl.a. tage stilling til:
 • Det fremtidige arbejde og arbejdsform.
 • Kontakt til Varde kommune som har stillet en medarbejder fri (få timer) til at lave de første spæde spadestik til fælles samling og indsats fra de 5 UR (Elise K har kontakt).
 • Synliggør tiltaget så vi kan få nogle aktører gjort interesserede – hvordan / hvornår ”kommer vi i luften” med projektet. Men bearbejd gerne allerede nu evt. aktører. (de allervigtigste)
 • Hvordan skal projektet kørers det første stykke tid.
 • Skabelse af en form for fælles identitet som vi måske skal markeds fører aktiviteter under.
 • ER der allerede nu tiltag i gang – så vent endelig ikke med at arbejde videre.
Håber denne korte opsamling kan  bidrage til at forsætte arbejdet.
 
7/4-2021 kl. 17-19. Workshop (online) om ny strategi for bæredygtig turismeudvikling
Der er godt 50 tilmeldte med borgmesteren som deltager.
Claus Jeppesen og Jesper Christiansen deltager fra Helle Øst.
Varde Kommune har igangsat arbejdet med en ny turismestrategi,
hvor arbejdstitlen er Strategi for bæredygtig udvikling af kvalitetsturisme.
For at få input og idéer til arbejdet inviterer kommunen interessenter og
aktører med interesse i turismeudviklingen til workshop.
PROGRAM:
• Velkomst v. Borgmester Erik Buhl
• Introduktion til arbejdet
• 2 x workshop
• Opsamling
• Afrunding og den videre proces
 
Arbejdet i de 2 x workshop har fokus på følgende seks temaer:
1. Bæredygtig turismeudvikling – Klima, miljø og natur
2. Balanceret og hensynsfuld turismeudvikling
3. Indlandsturisme, gæstedeling og -spredning
4. Autentiske, stedbundne oplevelser der tiltrækker og begejstrer
5. Kvalitetsturisme – tilfredse gæster og lokal stolthed
6. Åbent tema – mulighed for input og idéer, der ikke passer under de øvrige kategorier

 

Til orientering: Status på Indlandsturisme

REFERAT:
Vi glæder os over udviklingen inden for indlandsturisme og
glæder os over kommunens initiativer vedrørende den nye strategiplan.

 

9) Anskaffelse af telt-pavillon til udstillingsbrug
Tovholder: Claus
Udviklingsrådet har besluttet at anskaffe en pavillon- / folde-telt 3 x 3 m til udstillingsbrug ved torvedage og byfester.
Der er givet et budget på 8.000 kr. Grundfarven skal være grå med Udviklingsrådets logo påsat.

Tilbud på pavilion

 

Teltet bliver bestilt når forsamlingsforbuddet bliver ophævet.

Til orientering: Status på anskaffelse af pavillon og diverse udstillingsmaterialer

REFERAT:
Teltet er ikke bestilt
Det bliver taget op, når vi igen kan holde messer.

 

10) Orientering fra: Repræsentationer og Udviklingsrådets egne Udvalg

a) Formand: Claus Jeppesen:

Kontur 2021
Der er udkommet en ny analyse af vores lokalsamfund og Varde kommune.
Her står bl.a.:
Der bor ca. 50.000 mennesker Varde Kommune, og vi er en kommune af pendlere, for 29 % af alle kommunens arbejdspladser passes af en der ikke bor i Varde Kommune. Hele 39 % af alle beskæftigede, som bor i Varde Kommune, pendler ud til en af vores nabokommuner eller længere væk. 
Både ind- og udpendlingen er steget med næsten 15 % siden 2014. Det er mellem Esbjerg og Varde at langt den største ind- og udpendling sker.
Men vi må trives med det, for middellevetiden er den næsthøjeste i hele Region Syddanmark med 81,5 år.
Og så er vi arbejdsomme. Ledigheden var i august 2020 den laveste i regionen med 3,4 %, og hele 81,2 % af alle i alderen 25 til 64 år er i arbejde. Kun overgået af Vejen i hele regionen.
 
Kommuneplan 2021
Den "store" revidering af Kommuneplanen er i gang.
Den skal vedtages efteråret 2021
Den har været til behandling i Varde Kommunes fagudvalg
Direktion den 27/1 2021
PT og AL den 4/2 2021
KF den 8/2 2021
SS og BL den 9/2 2021
UØE den 24/2 2021
BY den 2/3 2021
Du kan følge arbejdet i Varde Kommunes fagudvalg her: https://dagsordener.vardekommune.dk/ 
- eller
Spørgsmål vedr. kommuneplanen kan rettes til:
Henrik Rasmussen, Projektmedarbejder, Plan og Vækst
Direkte   79 94 65 57
Mail        herg@varde.dk
REFERAT:
Kontur 2021:
Ingrid kommenterer, at det burde være vist, hvor mange over 65 år,
der arbejder, da de også bidrager til samfundsøkonomien.

Kommuneplanen 2021:
Arbejdet med kommuneplanen er taget til efterretning.

 

b) FUR (Fælles Udviklingsrådet): Medlem Claus Jeppesen

17/3-2021 FUR møde: Workshop “Genstart af det frivillige arbejde”
Claus har deltaget.
Der blev arbejdet med værktøjer fra CitizenLab her: https://dk.citizenlab.co/
CitizenLab er en online værktøjskasse til borgerinddragelse for frivillige og kommuner.
Her fremkom der forskellige idéer til at genstarte det frivillige arbejde.
Der fremkom dog ikke nye revolutionerende idéer frem.
 
19/3-2021 Næste FUR-møde
Foreløbig dagsorden, i ikke-prioriteret rækkefølge:
 • Godkendelse af dagsorden
 • Godkendelse af referat fra seneste møde
 • Drøftelse af Bordet rundt. Husk at indsende skriftligt materiale til punktet til lisl@varde.dk senest fredag den 9. april, så det kan blive udsendt sammen med dagsordenen
 • Nyt fra RUBAN
 • Årets landsby
 • Turismestrategi – som aftalt på mødet den 1.12.2020
 • Større møder i 2021 (forårsmøde, dialogmøde m.m.)
 • Evt.
 • Næste møde
Input til dagsordenen senest fredag den 9. april. 
Referater fra tidligere møder på FUR’s hjemmeside: https://fur.udviklingsraad.dk/menu/moeder 
REFERAT:
Claus deltager i mødet.

 

c) Kultur- og Kirkeudvalg: Tovholder Ingrid Sand Simonsen

Se punkt på dagsordenen: Høringssvar til Vardes Kunststrategi

Oversigt over Kunst og kultur i Helle Øst
Ilse Due har fået et eksemplar af "Oversigt over Kunst og Kultur i Helle Øst". Det vil hun gerne bruge til inspiration og videre formidling. En skoleelev har i den forbindelse fået glæde af materialet som skal bruges til en skoleprojektopgave på Agerbæk Skole. Vi får muligvis et eksemplar af den færdig projektopgave.
REFERAT:
Ingrid ønsker at gøre arbejdet færdig med at skrive tekster til billederne,
som vi har i Oversigt over Kunst og Kultur i Helle Øst.

 

d) Erhvervsudvalg: Erhvervsambassadør Jørgen Madsen
PowerTower Helle - Erhvervsambassadøren fremlægger sidste nyt om PowerTower Helle

Powerboer: Den ene af vores 2 lejere (Anja, Agerbæk Massage og Kropsterapi) har desværre sagt op, så nu har vi kun 1 lejer bortset fra, at JM Handel selv har fundet en lejer med 3 ansatte, som bor i det gamle direktørkontor + 2 nye, som er lavet i afdelingen ud mod torvet.
Firmaet arbejder med opkøb af jord til udstykning, vistnok primært til sommerhuse.

Netværk og iværksætterkursus er Corona-ramt...

Facadeskilte til Powerboer
Følgende er ved at få produceret facadeskilte:

 • Klinik Luna
 • Lindbjerg Ejendomshandel
 • PowerTower Starup
 • Der laves muligvis også et skilt til det nye firma i Agerbæk
REFERAT:
Jørgen Madsen er inviteret med i en gruppe fra PRO Varde
i forbindelse med fremtidig iværksætteri
Det handler om små virksomheder med vækstpotentiale, så de kan blive store.
Det skal være med til, at der skabes flere fremtidige job.

 

e) Kommunikationsudvalg: Tovholder Claus Jeppesen

Agerbæk og Årre har fået nye hjemmesider!
Det er et Århus-baseret firma, der laver byportaler og laver nyheder om vores lokalsamfund både via "lette journalistiske" artikler og via indhold som de suger via Api fra offentligt tilgængelige databaser.
Du kan læse mere om dem her: https://heymate.dk/  
 
Mediestrategiplan
Der er ikke blevet arbejdet videre med mediestrategiplanen siden efteråret 2021. Arbejdet forventes genoptaget, når forsamlingsforbuddet tillader at vi kan mødes.
 
Ny redaktør på Lokal Nyt
Lars Jacobsen, Fåborg har valgt at stoppe som redaktør på Lokal Nyt. Ny redaktør er Bo Becker fra Fåborg. 
 
Brug af professionel journalist
UR Helle Øst har sat budget af til artikler, som kan synliggøre aktiviteter i Helle Øst. Der er modtaget tilbud fra en professionel journalist. Der er ikke bestilt nogle artikler endnu. Det vil først ske i forbindelse med at mediestrategiplanen bliver udviklet.
 
Borgerjournalister og fotografer søges
I efteråret 2020 afholdt Ruban en række kurser i borgerjournalistik, fotografering, billedbehandling og video. Her meldte 3 personer sig henholdsvis som fotograf, borgerjournalist og videofotograf for vores lokalsamfund. Vi har haft glæde af fotografen. Borgerjournalisten og videofotografen har desværre valgt at stoppe. 
 
Kursus i hjemmesider fra Ruban
Claus vil afholde kursus i at bruge vores hjemmesidesystem fra Ruban når forsamlingsforbuddet tillader at vi kan mødes.
Der kan også arrangeres kursus i borgerjournalistik.
 
Lån af foto- og videoudstyr
Alle medlemmer i Ruban kan stadig låne semiprofessionel foto- og videoudstyr (værdi ca. 30.000). Kontakt Ruban.
REFERAT:
Det er taget til efterretning.

 

f) Ruban: Bestyrelsesmedlem Jørn S. Pedersen

REFERAT:
Da Jørn ikke var tilstede, udskydes punktet til næste fysiske møde.

 

g) Plan- og Teknikudvalg: Tovholder Jan Skovbjerg

Trafikgruppen arbejder for at forbedre de trafikale forhold på Tingvejen, specielt for de bløde trafikanter.
Tovholder og talsmand for trafikgruppen er Jan Skovbjerg:

Jan Skovbjerg
Jan Skovbjerg

Talsmand for trafikgruppen
jas@provelopment.dk
21238933

REFERAT:
Vi opfordrer Varde kommune til at søge de penge,
staten har sat af til cykelstier langs Tingvejen.

 

h) Turistudvalg: Tovholder Mikkel Ottosen

Se punktet på dagsorden: "Samarbejde om indlandsturisme"

REFERAT:
Er gennemgået. 

 

i) Vi I Naturen Rådet: Medlem Mikkel Ottosen

4/3-2021 Møde om den rekreative del af Holme Å genopretning
I 2021 tager Varde Kommune og interessenter for alvor hul på et stort og imødeset naturprojekt: Genopretningen af Holme Å. Genopretningen vil få en positiv effekt på dyre- og plantelivet, og vi kan se frem til at få Danmarks måske bedste fiskevand på en 40 km lang strækning. 
REFERAT:
Møder i rådet er aflyst. Udsat til efteråret.

Holme Å genopretning:
Nået at grave ⅓ af Holme å.
Der er oprettet en hjemmeside med en idébase,
hvor borgerne kan komme med gode råd og idéer til projektet.

 

j) Fødevareudvalg: Tovholder Jørn S. Pedersen

REFERAT:
Intet nyt

 

k) Børn- og Læringsudvalg: Tovholder SØGES! (midlertidig tovholder Jonna Kvist):

REFERAT:
Jonna rykker kommunen.

 

l) Udviklings- og Samarbejdsudvalg: Tovholder Jonna Buch Andersen:

REFERAT:
Intet nyt

 

m) Social-, Sundheds-, Arbejds- og Integrationsudvalg: Tovholder SØGES!

REFERAT:
Intet nyt

 

 

11) Erfaringsudveksling: Bordet rundt og nyt fra byerne

Vrenderup:
Claus Jeppesen 

I Vrenderup har vi fået 2 nye specielle "indbyggere" med gevir i panden!
Næste gang du køre forbi, så kan du måske få øje på dem i Vrenderup Bypark.

Parcelhuset på Hellevej 44 er blevet solgt.

Parcelhuset på Hellevej 42 er blevet lejet ud.

Der er således ingen tomme huse eller gårde i Vrenderup.

REFERAT:
Ok

Hjortkær:
Ingrid Sand Simonsen

Ingen nyheder siden sidste referat

REFERAT:
Ok

Fåborg:
Jørgen Madsen
Jan Skovbjerg

Der er stille i Fåborg - som så mange andre steder...
- vi afholdt i december virtuelt bankospil med stor succes
- byfesten i maj aflyses - måske laves der i mindre omfang en grad af "byfest hver for sig"
- arbejdet med cykelsti til Tingvejen er lige gået i gang

REFERAT:
Ok

Starup/Tofterup: 
Lars Bo
Mikkel Ottosen

Op til kirkedøren har vi fået en ny trappe, der er en domkirke værdig.
Ud over at være stor og flot løser den problemet vedr. adgang for kørestolsbrugere med en lang, god rampe i granit.

REFERAT:
Ok

Årre: 
Jørn S. Pedersen
Jonna Kvist

I Årre har man brugt den sidste stykke tid på at fremstille div. ting til byens skov- og lege- områder samt plante og
beskærer træer og buske.
Vi har om formiddagen d. 7/4-2021 været til et lille møde om arbejdet i Oasen og Byens Rum mfl.
Her er det rigtig flot med 30-35 frivillige til at varetage forskellige opgaver.

REFERAT:
Ok

Agerbæk: 
Ulla Sundvang
Jonna Buch Andersen
Ubesat rådspost

Vores byfest bliver ikke som tidligere, men planen lige nu er, at den skal foregå fra fredag den 11. juni til lørdag den 12. juni.

Vi har fået opsagt vores lokaler hos Bent Thykjær, da de skal rives ned, og der skal bygges 7 boliger.
Vi skal derfor finde et nyt sted at leje fra den 31/7.

Vi har gør Agerbæk ren den 14. april kl. 18.30.

Vi skal i Agerbæk Udvikling se på hvor vi skal have vores 2 shelters placeret i aften.
Vi har søgt støtte og fået lovning på adskillige tusinde kroner til shelters.

Det er en glædelig nyhed at Varde Kommune har godkendt byggemodning af 10-12 byggegrunde. Vi forventer at det er ved Debelvej skråt over for skolen.

REFERAT:
Der er fundet et nyt lokale på møbelfabrikken
i stedet for de opsagte lokaler hos Bent Thykjær.

 

12) Næste møde for Udviklingsrådet
Gennemgang af alle datoer for rådsmøder og arrangementer der vedrører Helle Øst.

 • Onsdag, d. 28. april 2021, kl. xx.xx: Årsmøde
 • Onsdag, d. 2 juni 2021, kl. 17.00: FUR-møde
 • Torsdag, d. 26. august 2021, kl. 17.00: FUR-møde
 • Mandag, d. 29. november 2021, kl. 17.00: FUR-møde 
 • Torsdag, d. 19. august 2021, kl. 17.00 - 21.00: Forårsmøde med Byrådet

Der er pt. ikke flere planlagte mødedatoer.

Til beslutning: Valg af datoer for rådsmøder og andre aktiviteter

REFERAT:
Den 19. april er der FUR-møde
Vi bruger ikke den 28. april til noget
Claus sender en ny Doodle ud med dato i maj til ordinær rådsmøde

 

13) Eventuelt

REFERAT:
Intet

 

 

fredag 19 mar 2021 - Claus V. Jeppesen
Vist: 1540 gange