Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Rådsmøde i Udviklingsrådet Helle Øst Foto: Claus Jeppesen

8/10-2020 Rådsmøde i Udviklingsrådet Helle Øst

Konstituerende Rådsmøde

Referatet er ikke endeligt godkendt!

Mødet er afholdt i Fåborghus kl. 18.00, torsdag den 8. oktober 2020

Har du forslag, spørgsmål og kommentarer til refeatet er du meget velkommen til at henvende dig til Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

 

Indkaldte mødedeltagere: 
AGERBÆK: Ulla Sundvang, Jonna Buch Andersen
STARUP: Lars Bo, Mikkel Ottosen
ÅRRE: Jørn S. Pedersen, Jonna Kvist
FÅBORG: Jørgen Madsen, Jan Skovbjerg
HJORTKÆR: Ingrid Sand Simonsen
VRENDERUP: Claus Jeppesen

 

Fraværende: 
Ingrid Sand Simonsen, Mikkel Ottosen

 

Referent:
Ulla Sundvang

 

1) Godkendelse af referatet fra:

REFERAT:
Godkendt

 

2) Godkendelse af dagsordenen.

REFERAT: 
Godkendt

 

3) Evaluering af Årsmøde 10/9-2020

Forberedelse til at få næste årsmøde på online
Evt. ved brug af https://www.nemgeneralforsamling.dk/

Til debat: Årsmødet 2020 hvad var skidt og godt? Hvad kan forbedres?

REFERAT:
Rådet udtrykker tilfredshed med årsmødet.
Vi overvejer muligheden for brug af online generalforsamling.

 

4) Underskrive nye vedtægter
Årsmødet vedtog forslaget til vedtægtsændringer, som skal underskrives.

Vedtægter for Udviklingsrådet Helle Øst 10/9-2020

 

Til beslutning: Underskrive nye vedtægter.

REFERAT:
Vedtægter underskrevet.
Mangler underskrift fra Ingrid, der ikke var til stede.

 

5) Konstituering.

5.1) I Vedtægterne står der følgende:
"Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende."
"Rådet konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Disse poster besættes for 1 år ad gangen, og genvalg kan finde sted".

Til beslutning: Fredsvalg eller afstemning om formand, næstformand og kasserer

REFERAT:
Valgt til formand: Claus Jeppesen, Vrenderup
Valgt til næstformand: Lars Bo, Galstho
Valgt til kasserer: Jørgen Madsen, Fåborg

 

5.2) I Vedtægterne står der følgende:
"Rådet er ansvarlig for udarbejdelse af referat fra dets møder."

Til beslutning: Valg af 1. og 2. sekretær

REFERAT:
Valgt til 1. Sekretær og referent: Ingrid Sand Simonsen, Hjortkær
Valgt til 2. Sekretær og referent: Ulla Sundvang, Ålunde

 

5.3) I Vedtægterne står der følgende:
"Rådet vælger desuden blandt sine medlemmer en repræsentant, der indgår i det fælles udviklingsråd i Varde Kommune."

Til beslutning: Fredsvalg eller afstemning om repræsentant til Fælles Udviklingsrådet (FUR)

REFERAT:
Valgt til repræsentant i FUR: Claus Jeppesen, Vrenderup

 

5.4) I Vedtægterne står der følgende:
"Såfremt et område ikke kan mønstre det antal repræsentanter til udviklingsrådet, som området har af pladser i rådet, reduceres rådets antal af pladser tilsvarende. Er der tale om, at én plads ikke kan besættes, betyder det, at rådet er fuldtalligt, når blot 10 medlemmer er til stede. Er der tale om 2 ubesatte pladser, er rådet fuldtalligt, når 9 medlemmer deltager – etc.
Finder et sådant område en repræsentant til den ubesatte plads mellem to årsmøder, optages vedkommende ved førstkommende rådsmøde, og kravet til antal fremmødte for at kunne erklære rådet fuldtalligt øges tilsvarende".

Til beslutning:
Kravet til antal fremmødte for at kunne erklære Udviklingsrådets fuldtalligt pr. dags dato.

REFERAT:
Udviklingsrådet er dags dato fuldtalligt ved 10 medlemmer.

 

5.5) I vedtægterne står følgende:
"Det enkelte geografiske område udpeger eller vælger selv sine repræsentanter og suppleanter".
Det har værdi for arbejdet at Udviklingsrådet er fuldtalligt ved Rådsmøderne. 

Til beslutning: Udviklingsrådets opfordring om at bede områderne at vælge suppleanter?

REFERAT:
Er taget til efterretning.

 

6) Navngivning og revision af Ministerposter
(Uddeling af ansvars- og fokusområder og oprettelse af udvalg)
At kalde vores Udvalg og Udvalgsformænd/Tovholdere for Ministerier og Ministre er opstået som en gimmick i Udviklingsrådet. Det kan dog være svært at forklare denne gimmick til vores samarbejdspartnere. 

Vi reviderer ministerposter og ministeriernes ansvars- og fokusområder. Til hver ministerium kan der oprettes et udvalg. Ministre og Udvalgsmedlemmer kan hentes ind alle steder fra også uden for Udviklingsrådet. Det er dog hensigtsmæssigt at Ministre er medlem af Udviklingsrådet.

Se herunder gældende: "Ministerier og opgavefordeling pr. 2/5-2019":

Ministerier og opgavefordeling pr. 2/5-2019

 

Til beslutning:
A) Navngivning og Revidering af Ministerier/Udvalg
B) Udnævnelse af Ministre/Udvalgsformænd/Tovholdere.

REFERAT:
Vi omdøber ministerier til udvalg
Og omdøber ministerposter til udvalgsposter.
Erhvervsudvalgsformanden bliver også kaldt Erhvervsambassadør

Udvalgsoversigt
Udvalgsoversigt pr. 8. oktober 2020


Erhvervsudvalgsformand: Jørgen Madsen.
Udvalg: Claus

Børn- & Læringsudvalgsformand: Ulla Sundvang
UDVALG: Jonna Kvist

Turistudvalgsformand: Mikkel Ottosen.
UDVALG: Jonna K, Jonna B, Jan

Fødevareudvalgsformand: Jørn S. Pedersen
UDVALG: (Jonna B)

Plan og Teknik udvalgsformand: Jan Skovbjerg.
UDVALG: Lars Bo, Jørn P.

Kirke og Kulturudvalgsformand: Ingrid Sand Simonsen
UDVALG: Lars

Udviklings- og samarbejdsudvalgsformand: Jonna Buch Andersen.
UDVALG: Jan, Claus

Kommunikationsudvalgsformand: Claus Jeppesen.
UDVALG: Lars, Jonna B

Social og Sundhedsminister: VAKANT
UDVALG:

Arbejdsmarked & Integrationsudvalg: VAKANT
UDVALG: Ingen

 

7) Synliggørelse af Udviklingsrådet. Fotografering og gruppebillede af rådsmedlemmer

Der skal gøre noget mere for synliggørelsen af Udviklingsrådet. Hertil er der brug for flere nyhedsartikler om udviklingsrådets virke og billeder af rådsmedlemmer.

Til beslutning: Synliggørelse af UR samt fotografering og gruppebillede af rådsmedlemmer.

REFERAT:
Der blev taget billeder fra vores møde.
Gruppebillede udsættes til rådet er fuldtalligt.

 

8) Udviklingsrådets økonomi og budget
Kassereren fremlægger de seneste nøgletal. Bank Saldo. Større indtægter og udgifter siden sidst.

Til orientering

Budgetopfølgning Udgifter
pr. 8/10
  Budget 2020
Restbudget
Møder 5.371  20.000  14.629 
Kontingenter, kontorhold 3.323  9.000  5.677 
PowerTower 16.668  40.000  23.332 
Gaver 400  2.000  1.600 
Kørsel  0  6.000  6.000 
Marketing (pavillon) 8.000  8.000 
Andet 150  1.000  850 
I ALT 25.912  86.000  60.088 

 

Kassebeholdning Beløb
Kassebeholdning d.d. 111.995 
Årlig tilskud fra Varde Kommune på 61.000 kr. (er tilgået kassebeholdningen for 2020)
-Restbudget -60.088 
Kassebeholdning 31/12-2020 51.907 

  

REFERAT:
Økonomi og budgettet blev vedtaget

 

9) Varde Kommunes budgetvedtagelse 2021
Et samlet Byråd i Varde Kommune har den 12/9-2020 vedtaget budgettet for 2021.

Forslag til budget:

Forslag til budget 2021

 

Se linket til budget: www.vardekommune.dk/budget2021

Hovedoversigt Budget 2021 Varde Kommune

 

Til debat: Hvad betyder budgetvedtagelsen for Helle Øst området

REFERAT:
Gennemgang af oversigt for budget 2021-24.
Vi konstaterer, der fortsat satses på projekter ved
Vestkysten på bekostning af den daglige drift og velfærd.
Budgettet tages fortsat væk fra rute 293.
Det glæder os, der prioriteres på børne og ungeområdet.
Midler til byggemodning, byfornyelse og landsbyfornyelse og cykelsti.
Ældreplejen prioriteres.

 

10) Politisk Netværksgruppe Helle
I 2021 er der påny kommunalbestyrelsesvalg.

Det er vigtigt for vores lokalområde at vi er godt repræsenteret i byrådet. 
Ligeledes at Udviklingsrådet har et godt samarbejde med de lokale politikere. Herunder en fælles forståelse for indsatsområder, der fremmer lokaludviklingen med liv, vækst og bosætning.

Udviklingsrådet vil i den forbindelse afholde møder med vores lokale politikere

Bilag med "Partier og lokalister i Varde kommune 2020" er udsendt til alle Rådsmedlemmer

Til beslutning: Planlægning af møder og samarbejde med Politisk Netværksgruppe Helle

REFERAT:
Partilister blev gennemgået.
Inden vi afholder møder med lokale politikere,
skal vi have vores fælles strategiplan for Helle Øst udviklet.
Vi udsætter derfor møder med politikerne, til vi har hovedlinjerne,
i strategiplanen på plads.
Til den tid overvejer vi, hvordan vi griber det an.

 

11) Forslag til samarbejde om indlandsturisme
Vi har fået en henvendelse fra Skovlund-Ansager Udviklingsråd, der forslår et samarbejde om indlandsturisme.
De stiller forslaget med tanke for, at det kommer med i den nye kommuneplan.
Derfor skal der handles hurtigt.

Samarbejdet foreslås mellem "indlands-udviklingsrådene":

 1. UR Ølgod
 2. UR Helle Øst
 3. UR Helle Vest
 4. UR Hodde – Horne – Sig - Tistrup
 5. UR Skovlund-Ansager

Skovlund-Ansager Udviklingsråd stiller følgende spørgsmål og forslag:

 1. Er det her noget vi kan slå et slag for det?
 2. Er det noget, der er lidt værdi i – et potentiale for udvikling og indtægt?
 3. Kan indlands UR ( Hodde/Horne/ Sig/Tistrup, Ølgod, Helle Øst & Vest, Skovlund / Ansager) lave en fælles indstilling om at udpege vores fælles område, til  et område med en særlig indsats for indlandsturisme ?
 4. Med en fokusperson/ indsats for området, som skal have som opgave at fremme indlandsturisme med alt, hvad det indebærer af at promovere muligheder, seværdigheder, overnatning, bespisning mv.

Til beslutning: UR Helle Øst's deltagelse i et samarbejde om indlandsturisme

REFERAT:
Vi vil gerne være med i de indledende samtaler.
Vi synes, tanken er rigtig.
Vi foreslår, at Mikkel som turistudvalgsformand deltager.
Ligeledes vil Jonna B, Lars og Claus også deltage.

 

12) Snak om planhæfter til Kommuneplan 2021 
Varde Kommune er i gang med revision af kommuneplanen og i den forbindelse pågår arbejdet med at gennemgå de respektive lokalområders planhæfter.

Kommunen har afsat torsdag d. 22. oktober til at mødes med repræsentanter fra lokalområderne (medlemmer af udviklingsråd, sogneforeningsrepræsentanter, borgerforeningsrepræsentanter) omkring sparring til færdiggørelse af planhæfterne

Kommunen forventer at sende planhæfterne ud til gennemgang ca. onsdag d. 30. september.

Varde Kommune derudover vil i perioden 01. oktober til 01. november indkalde idéer og forslag til udarbejdelsen af kommuneplanen. Information om dette vil blive sendt d. 01. oktober 2020.

Se link: https://dokument.plandata.dk/85_10268438_1601554200783.pdf

Hovedstruktur 2017 Planhæfte Agerbæk Planhæfte Fåborg Planhæfte Tofterup Planhæfte Årre

 

Til debat: URs holdning og tiltag i forbindelse med revision af Planhæfter til Kommuneplan 2021

REFERAT:
Vi havde en kort debat.
De lokale borgerforeninger er kontaktet,
og de går videre med det.

 

13) Danskundervisning for udlændinge

 • Vi har besluttet at finde ud af mulighederne for at iværksætte danskundervisning for udlændinge.
 • Vi har besluttet at afdække muligheden for at lave tiltage for integration af udlændinge.
 • Jonna har ved sidste rådsmøde skrevet til Hanne Christensen, Jobcentret i Varde vedr. emnet. Vi afventer svar fra hende.
 • Jonna foreslår, at det bringes op i borgerforeningerne. Udvalgsmedlemmerne tager fat i deres respektive borgerforeninger.
 • Jørn foreslår kontakt til Landboforeningerne
 • Jørgen Madsen vil gerne være med i dette arbejde.
 • Vi søger folk uden for Udviklingsrådet, der kunne tænke sig at være med i arbejdet som mentorer, undervisere og lignende.
 • Udviklingsrådet kan yde økonomisk tilskud til projektet.

Mette Jensen, Arbejdsmarkedsassistent, Kontanthjælp og Integration hos Jobcenter orienterer:
Lovforslag nr. L186 om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., som omhandler afskaffelse af deltagerbetaling og ændring om depositum for danskuddannelse til udenlandske arbejdstager, studerende m.fl., er vedtaget med virkning pr. 01.07.20.

Det betyder bl.a., at depositum hæves fra 1250 kr. til 2000 kr. Til gengæld afskaffes deltagerbetalingen for kursister, der henvises til et nyt modul efter den 01.07.20. 

Det vil gøre det langt nemmere for vores udenlandske arbejdskraft at deltage på de allerede eksisterende tilbud om danskuddannelser.

Ved Årsmødet foreslog Poul Verner at Udviklingsrådet lægger ud for betaling af depositum for kursister.

Jonna Kvist er tovholder

Jonna Kvist
Jonna Kvist

Børn og Lærring
jk@kvist.com
60231664
Medlem af:
Udviklingsrådet Helle Øst

Til beslutning: Planlægning og promovering af kurser

Til beslutning: Udviklingsrådet vil udlægge pengene som kursister skal betale i depositum

REFERAT:
Vi har ikke pt. kræfterne, der kan løfte dette tilbud.
Vi søger frivillige, der har lyst til at hjælpe.
Udviklingsrådet vil bidrage med midler til undervisningen.
Udviklingsrådet har besluttet ikke at ville udlægge penge til
enkeltpersoner, fx kursister, der skal betale depositum.

 

14) Borgerjournalistkurser
Borgerjournalistkurserne er i gang og følgende kurser og datoer er fastsat:

 • Kursus 1 B:  Find jeres gode historier og få dem ud: Den 19. + 20. + 21. oktober fra kl. 18.00-21.00
 • Kursus 2 B: Skriv, så andre får lyst til at læse dine tekster: Den 16. + 24. +25. november fra kl. 18.30-21.30
 • Kursus 3 B: Spil jeres gode historier endnu bedre: Den 28. + 29 november fra kl. 9.00-14.00
 • Kursus 4 C: Det gode pressefoto afholdes: Den 13. + 14. + 15. oktober fra kl. 18.00-21.00
 • Kursus 5 C: Skab flotte fotos med billedbehandling: Den 9. + 10. november fra kl. 18.00-21.00 og 19.00-21.00
 • Kursus 6 B: Billedbehandling for redaktører og webmasters: Den 25. november fra kl. 18.00-21.00
 • Kursus 7 A: Lær at lave flotte videoer: Den 24. + 25. oktober fra kl. 9.00-16.00 og kl. 9.00-17.00
 • Workshop 8A: Skriv jeres gode historie i samarbejde med journalisten: Den 18. + 23. november kl 18.30-21.00

Den fulde kursusplan kan ses her:

Gratis kurser i Borgerjournalistik og Billedebehandling

 

Bilag: Der er rundsendt en deltagerliste for de enkelte kurser. 

Her spørges der fra Ruban og Næsbjerg Borgerforening om Udviklingsrådet Helle Øst vil give andel til forplejningen på ca. 1.000 kr. ved kursus 4C Det gode Pressefoto i Næsbjerghus?

Der vil også være brug for forplejning ved kursus 1B, 2B og 3B, som primært bliver afholdt i Fåborghus. Kursusdeltagerne er overvejende fra Helle Øst. Spørgsmålet er om Udviklingsrådet vil betale noget til forplejning her?

Til beslutning: Økonomisk tilskud til forplejning ved borgerjournalistkurser

REFERAT:
Kurserne går rigtig godt.
Der er god plads på 1-3 B.
Der er plads på Workshops.
Vi har valgt ikke at betale de 1000 kr til mad i Næsbjerghus.
Vi har valgt at afholde kursus i Fåborghus,
hvor kursister selv kan medbringe mad.

 

28) Næste møde for Udviklingsrådet
Gennemgang af alle datoer for rådsmøder og arrangementer der vedrører Helle Øst.

 • AFLYST!!! Tirsdag, d. 27. oktober 2020, kl. 17.00 - 21.00: Efterårsmøde med Byrådet
 • Torsdag, d. 12. november 2020, kl. 18.00 Ordinær Rådsmøde
 • Torsdag, d. 1. december 2020, kl. 17.00: FUR-møde
 • Onsdag, d. 2. december 2020, kl. 18.00 Ordinær Rådsmøde

Der er pt. ikke flere planlagte mødedatoer.

REFERAT:
Mødedatoer blev taget til efterretning

 

29) Eventuelt

REFERAT:
Jørgen Madsen fortalte om iværksætterkurser,
som kan afholdes lokalt såfremt at der kan blive 8 deltagere.
Jørgen opfordre til at formidler buskabet videre til vores bagland.

Mødet stoppede her fordi tiden var gået.

Nedenstående punkter medtages på næste møde
Torsdag, d. 12. november 2020, kl. 18.00 

 

ORIENTERINGSPUNKTER...

 

14) FUR-møde 17/9-2020
Claus havde bedt om 8 punkter på FURs dagsorden. De er blandt flere nævnt herunder:

Referatet fra FUR-mødet er ikke godkendt endnu og derfor ikke medtaget herunder.

1) Godkendelse af dagsorden

2) Godkendelse af referat fra seneste møde den 9.6.2020

3) Opfølgning på punkter fra seneste møde

4) Bordet rundt, herunder evt. nyt fra RUBAN
URHØ foreslår at bordet rundt omdøbes til ”spørgsmåls- og kommentarrunden”. Det er langt mere effektivt og udviklende at bruge mødetiden på at få beretningerne kommenteret og uddybet end at sidde og høre på at de bliver oplæst.”

5a) Opgradering af FURs logo og grafiske linje
"I URHØ forbereder vi at lave ny reklamemateriale for udviklingsrådet. Inden dette sættes i produktion, ønsker URHØ at vide, om der fortsat er tanker for en opgradering og modernisering af FURs logo og grafiske linje?”

5b) Problemer med skolekørsel
"URHØ ønsker at vide, om der er andre byer og områder, der har problemer med skolekørsel. Eller om problemerne i Fåborg er en enlig sag.”

5c) Offentliggørelse af udviklingsrådenes referater
"URHØ stiller spørgsmålet: Skal udviklingsrådene offentliggøre deres mødereferater eller er de ikke forpligtiget til det?”

5d) Opfølgning: Synliggørelse og kommunikation for lokalsamfund, evt. nedsættelse af arbejdsgruppe
”Status på projektet Ved Sidst møde blev følgende konkluderet: Emnet blev foreslået som et af temaerne/potentialerne til drøftelse på efterårsmødet, og Claus Vestland arbejder videre med emnet. Det blev aftalt, at udviklingsrådene kan give input til oplægget, og at disse input sendes direkte Claus Vestland Jeppesen. Siden sidste møde har Varde Kommune opgraderet/opdateret deres hjemmeside på flere punkter. F.eks. kan man nu tilmelde sig nyhedsbreve fra forskellige udvalg. Det er glædeligt. Der er dog fortsat plads til en del forbedringer. Her burde kommunen være mere villig til at samskabe synliggørelse, kommunikation og hjemmesider med os frivillig.”

6) Efterårsmødet, arbejdsgruppen orienterer

9) Udviklingsperspektiv for hele Varde Kommune med SYMBO
”Ved Friedericke Bruhn, Iværksætter og Innovationschef ProVarde og bestyrelsesmedlem i SYMBO.

Fortællingen om det spændende og perspektivrige projekt Future Food Innocenter SYMBO, der omhandler udvikling af fødevarer i vores område i Varde Kommune. Vi vil skabe en fusion af viden og ressourcer fra forskere, fødevarevirksomheder, iværksættere og studerende i højteknologiske rammer, hvor to plus to giver et unikt og innovativt resultat.

Vores langsigtede mål og mission er at skabe et bæredygtigt videncenter, som gennem forskning og produkter kan være med til at udvikle fødevarer, der kreerer fremskridt både lokalt i Varde Kommune og globalt.

Sammen med danske organisationer og virksomheder i hele fødevarebranchen kæmper vi for at få de dygtigste hænder og skarpeste hjerner til at bekæmpe klimaudfordringerne og stadig sikre, at alle får mad på bordet.

Hvilken betydning kan dette få for Varde Kommunes virksomheder, iværksættere og opfindere og hvordan kan vi sammen løfte projektet".

10) Optimering af konkurrencen Årets Landsby
Vi ønsker at konkurrence i fremtiden skal være en stærk motiverende generator til god lokalsamfundsudvikling. En konkurrence hvor dem der har gjort sig mest umage for at tiltrække bosætning vinder titlen Årets Landsby i Danmark. Hvis konkurrence skal have et tema i fremtiden, så skal temaet meldes ud et år i forvejen. Landsbyen skal have mulighed for at arbejde indgående med teamet i en længere periode for at få mest kvalitet i udviklingsarbejdet.

Desværre ser vi, at Landdistrikternes konstruktion af konkurrencen minder mest om et held i lotteriet fremfor en belønning af en målrettet arbejdsindsats. Det skyldes, at konkurrencen er tema baseret og at temaet bliver udmeldt med kort varsel. Her er det et held i lotteriet, hvis en landsby i forvejen har arbejdet med det årets tema og derved står sig godt i konkurrence.

I år var der kun 2 landsbyer i Varde Kommune, der fandt det værd at deltage i konkurrencen. Så må der være noget galt med konkurrencen og ikke med deltagerne og dem som undlod at deltage. Da Claus blev kontaktet af Jyske Vestkysten for en udtalelse, kaldte Claus derfor konkurrencen for en farce.

URHØ foreslår, at FUR finder fællesfodslag med andre kommuner i landet om at få konkurrencen ændret.

11) FUR’s budgetopfølgning på dagsorden ved hvert møde
Vi ønsker, til enhver tid at kende budgettet og hvor mange penge der er i FURs kasse. Det er en nødvendighed for at træffe beslutninger under mødet om aktiviteter, som kræver økonomi.

URHØ foreslår, at det bliver et fast punkt på dagsordenen ved hver FUR-møde. Det skal være en af de første punkter på dagsordenen.

Til orientering: Mødet i FUR

REFERAT:

 

15) Mørke pletter i forhold til mobildækning
Er der i dit område mørke pletter i forhold til mobildækning?

Mørke pletter er steder, hvor ingen af disse udbydere dækker: 3, Telia, Telenor og TDC.
 
Eksempler på mørke pletter:
 • I Varde Kommune har vi et plejecenter, der ikke havde dækning med TDC, men nu har det med Telenor – det er ikke en mørk plet.
 • Derimod ligger Billum i en lavning – og på Billum Kro er der absolut ingen dækning. Det er en mørk plet.
Vi vil gerne have besked om konkrete steder, hvor der absolut ikke er mulighed for mobil dækning, herunder samtale og data.

Til orientering: Mørke pletter i forhold til mobildækning

REFERAT:

 

16) Varde Kommunes udrulning af bosætningsstrategi
Bosætningsstrategien, herunder placebranding.

Hjemmesider for bosætning kommer til at ligger under: 
http://xn--byfortllinger-8fb.dk/  (byfortællinger.dk)
og
http://byfortaellinger.dk/ 

Agerbæk er den første by der får en hjemmeside. Den forventes klar om ca. 1½ måned.

Til orientering: Status på Bosætningsstrategien

REFERAT:

 

17) Møde i Mediegruppen 23. september 2020
Fremtidens synliggørelse og hjemmesider for Helle Øst

Herunder situationen i Ruban.

Til orientering: Udkommet af mødet

REFERAT:

 

 

19) Møde om "Fælles Strategiplan" for Helle Øst 22. oktober 2020
Møde om "Fælles Strategiplan"

Eksempler på emner til strategiplanen:

 • Bosætning: Kommunens nye bosætningsstrategi, Fælles markedsføring, Boliger, Grunde, Velkomst…
 • Integration: Dansk undervisning til østeuropæer, Forhindring/inddragelse af parallelsamfund…
 • Skole og institutioner: Medspiller og inddragelse i lokalsamfundet, betydning for bosætning…
 • Erhvervsfremme: Butikker, Arbejdspladser, PowerTower Helle, Iværksætterhjælp, Netværksgruppe…
 • Idé og Projektstyring: Idéformidling, Know How, Samarbejde, Frivillige Kræfter, Lederskab/Pådriver…
 • Fundraising: Oprettelse af lokal fond, Crowdfunding, Virkemidler ved ansøgning, Hjælp…
 • Synliggørelse og markedsføring: Ruban, Sociale medier, Lokalblade, Aviser, Radio, Podcast, banner…

Til orientering: Planlægning af mødet

REFERAT:

 

20) Valg af repræsentanter for ProVarde til Helle Øst
Der er afholdt valg til nye repræsentanter for ProVarde den 16/9-2020 på Von Lügenhals i Varde
ProVardes repræsentantskab september 2020 ProVardes medlemmer august 2020

 

Til orientering: Valg af repræsentanter til ProVarde

REFERAT:

 

21) PowerTower Helle 
Erhvervsministeren fremlægger sidste nyt om PowerTower Helle:

 • 3 nye deltagere i netværket.
 • Jeg forsøger at samle et hold til afholdelse af iværksætterkursus hos PowerTower Agerbæk - det kræver 8 tilmeldinger. I skrivende stund er der 5, inkl. ministeren, som også ønsker at deltage for at vide, hvad der er blevet formidlet på kurset. Spørgsmålet er, om UR vil betale for ministerens deltagelse - kan det evt. tages fra budgettet for PT, eller skal URHØ spørges - hvad tænker du?
 • jeg arbejder løbende på at netværke med erhvervsfolk i relevante sammenhænge. Har deltaget i et bestyrelsesmøde omkring SYMBO - et særdeles spændende projekt med etablering af et fødevarecenter i Skovlund med bl.a. laboratoriefaciliteter til brug ved produktudvikling, deltagelse af forskere fra Københavns Universitet og en bred palet af støtte til iværksættere. Et flagskib, som kan få betydning for hele kommunen.
 • Desuden deltager jeg i netværksmøderne i PowerTower Varde og har været på sidelinien i et forsøg på udlejning af resten af Årre Erhvervsgård.

Til orientering: Status på PowerTower Helle

REFERAT:

 

22) Trafikgruppen på Tingvejen
Trafikgruppen arbejder for at forbedre de trafikale forhold på Tingvejen, specielt for de bløde trafikanter.
Tovholder og talsmand for trafikgruppen er Jan Skovbjerg:

Jan Skovbjerg
Jan Skovbjerg

Talsmand for trafikgruppen
jas@provelopment.dk
21238933

Til orientering: Status på trafikgruppens arbejde

REFERAT:

 

23) Julemarked i Helle Hallen

Til orientering: Status på Julemarked i Helle Hallen

REFERAT:

 

24) Registrering af kunst/kultur i Helle Øst

Herunder opstart af en kunst og kultur gruppe.
- Hvordan kan vi bruge kunst og kultur til udvikling af liv, vækst og bosætning?
- Hvordan kan vi få mere kunst og kultur til Helle Øst?

Ingrid Sand Simonsen er tovholder for registreringen:

 • Rådsmedlemmerne har opgave at spotte og tage billeder af kunst- og kulturværker i deres lokalområde og sende dem til Ingrid.
 • Ingrid vil få det beskrevet og lavet en samlet oversigt.
 • Claus vil hjælpe med det tekniske.
 • Ingrid vil kontakt Ilse Due, Starup som er repræsentant for Kulturelt Råd samt 
 • Signe Sørensen, som står for Varde Byråds Kunstudvalg.

Ingrid Sand Simonsen
Ingrid Sand Simonsen

Kultur- og Kirkeminister
iss@hjortkaer.dk
75 19 11 09
Medlem af:
Udviklingsrådet Helle Øst

Til orientering: Status på registrering af kunst- og kulturværker i Helle Øst

REFERAT:

 

25) Anskaffelse af telt-pavillon til udstillingsbrug
Udviklingsrådet har besluttet at anskaffe en pavillon- / folde-telt 3 x 3 m til udstillingsbrug ved torvedage og byfester.
Der er givet et budget på 8.000 kr. Grundfarven skal være grå med Udviklingsrådets logo påsat.

Tilbud på pavilion

 

Til orientering: Status på anskaffelse af pavillon og diverse udstillingsmaterialer

REFERAT:
Teltet er endnu ikke bestilt

 

26) Erfaringsudveksling: Bordet rundt og nyt fra byerne

Vrenderup: 
Formand Claus Jeppesen 

REFERAT:

Hjortkær: 
Kirke og Kultur, Ingrid Sand Simonsen

REFERAT:


Fåborg: 
Erhverv, Jørgen Madsen
Tovholder for Trafikgruppen på Tingvejen Jan Skovbjerg

REFERAT:

Starup/Tofterup: 
Lars Bo
Turist og medlem af "Vi I Naturen Rådet" Mikkel Ottosen

REFERAT:

Årre: 
Fødevare, Jørn S. Pedersen 
Børn og Læring, Jonna Kvist

REFERAT:
I Årre har vi indviet det fantastiske Byens Rum - kom og se.

Agerbæk: 
Ulla Sundvang
Udvikling og Samarbejde, Jonna Buch Andersen
VAKANT

REFERAT:
Vi i Agerbæk Udvikling afventer svar fra Varde Kommune omkring Områdeplan for Agerbæk
herunder bebyggelses muligheder omkring jernbanestrækningen i byen og problematikken
omkring viadukten om der er løsning for dette.

Endvidere har vi i Agerbæk fået indviet en padelbane
som nogle unge gutter har taget initiativ til at få etableret.
Padelsporten er meget populært i nogle lande f.eks i spanien og
det er et spil som kan spilles selvom spillerne ikke er lige gode på banen.
Det giver masser af motion og bevægelse og det er lettere at spille og lære end tennis.
Der er bygget 70 baner i Danmark indtil nu – så det er stort at Agerbæk kan have dette tilbud
af sport som med garanti vil tiltrække mange mennesker for at prøve at spille og
forhåbentlig bliver de interesseret i at holde fast i spillet som en sommeraktivitet.
Det er et ketchersport, hvor man skyder mod en mur. I tennis skyder man til hinanden over et net.
I padel sker begge dele. Spillerne skyder til hinanden henover nettet, men rundt om er der glas og
man kan med nogle undtagelser i reglerne spille videre, hvis bolden rammer glasvæggen.
Så I Agerbæk har vi endnu et sportsgren at tilbyde.

Social, Sundhed, Arbejds og Integration, VAKANT

REFERAT:

 

27) Datoer for rådsmøder og andre aktiviteter.

Til beslutning: Valg af datoer for rådsmøder og andre aktiviteter

REFERAT:

  

28) Næste møde for Udviklingsrådet
Gennemgang af alle datoer for rådsmøder og arrangementer der vedrører Helle Øst.

 • AFLYST!!! Tirsdag, d. 27. oktober 2020, kl. 17.00 - 21.00: Efterårsmøde med Byrådet
 • Torsdag, d. 12. november 2020, kl. 18.00 Ordinær Rådsmøde
 • Torsdag, d. 1. december 2020, kl. 17.00: FUR-møde
 • Onsdag, d. 2. december 2020, kl. 18.00 Ordinær Rådsmøde

Der er pt. ikke flere planlagte mødedatoer.

REFERAT:
Mødedatoer blev taget til efterretning

 

29) Eventuelt

REFERAT:
Jørgen Madsen fortalte om iværksætterkurser,
som kan afholdes lokalt såfremt at der kan blive 8 deltagere.
Jørgen opfordre til at formidler buskabet videre til vores bagland.

 

 

fredag 9 okt 2020 - Claus V. Jeppesen
Vist: 2076 gange