Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Rådsmøde i Udviklingsrådet Helle Øst Foto: Claus Jeppesen

11/8-2020 Rådsmøde i Udviklingsrådet Helle Øst

Ordinær Rådsmøde

Referat er godkendt!

Mødet afholdes i Fåborghus kl. 18.00, tirsdag den 11. august 2020

Har du forslag, spørgsmål og kommentarer til dagsordenen er du meget velkommen til at henvende dig til Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

 

Indkaldte mødedeltagere: 
AGERBÆK: Ulla Sundvang, Jonna Buch Andersen
STARUP: Lars Bo, Mikkel Ottosen
ÅRRE: Jørn S. Pedersen, Jonna Kvist
FÅBORG: Jørgen Madsen, Jan Skovbjerg
HJORTKÆR: Ingrid Sand Simonsen
VRENDERUP: Claus Jeppesen

 

Fraværende: 
Ingen

 

Referent:
Ingrid Sand Simonsen

 

 

1) Godkendelse af referatet fra:

REFERAT: 
Referat godkendt.

 

2) Godkendelse af dagsordenen.

REFERAT: 
Godkendt

 

3) Udviklingsrådets økonomi og budget
Kassereren fremlægger de seneste nøgletal. Bank Saldo. Større indtægter og udgifter siden sidst.

Til orientering

Budgetopfølgning Udgifter
pr. 4/8
  Budget 2020
Restbudget
Møder 2.320  20.000  17.680 
Kontingenter, kontorhold 2.500  9.000  6.500 
PowerTower 16.668  40.000  23.332 
Gaver 2.000  2.000 
Kørsel  0  6.000  6.000 
Marketing (pavillon) 8.000  8.000 
Andet 150  1.000  850 
I ALT 21.638  86.000  64.362 

 

Kassebeholdning Beløb
Kassebeholdning d.d. 116.269 
Årlig tilskud fra Varde Kommune på 61.000 kr. (er tilgået kassebeholdningen for 2020)
-Restbudget -64.362 
Kassebeholdning 31/12-2020 51.907 

  

REFERAT: 
Jørgen redegjorde for de få beløb, der er betalt siden sidst.

  

4) Udviklingsrådets Årsberetning 2019 og frem til dato
Formanden har skrevet et forslag til årsberetningen 2019. 
Den er blevet fremsendt til gennemlæsning hos Rådsmedlemmerne, der har haft mulighed for at kommenterer.

FORSLAG A: Beretning for URHØ 2019

 

Til beslutning: Rådsmedlemmernes godkendelse af Årsberetningen

REFERAT: 
Claus gennemgik de enkelte punkter.
Claus vil tilføje et par afsnit om trafikgruppen
og danskundervisning for udlændinge
Alle medlemmer godkendte årsberetningen
og takkede Claus for hans store arbejde med at få det hele nedfældet.

 

5) Forslag til vedtægtsændring 
På foregående rådsmøder er vedtægtsændringer blevet debatteret.

På den baggrund er der blevet udarbejdet et forslag til vedtægtsændringer.

FORSLAG til Vedtægtsændring 10/9-2020 A

 

Fra Varde Kommune er der i 2019 udarbejdet et nyt forslag til vedtægter for Udviklingsråd, som kan bruges som inspiration.

SE PAPIR BILAG

Til beslutning: 
Godkendelse af forslag til æ
ndring af vedtægter på Årsmødet.

REFERAT: 
Forslaget blev gennemgået og vedtaget med enkelte rettelser og tilføjelser.
Se bilag af d. 10. sept. 2020.

  

6) Planlægning af Årsmødet 10. september 2020
Forslag til:

 1. Indhold og form evt. oplægsholder.
 2. Forplejning
 3. Sted 
 4. Tid
 5. Valg af dirigent og referent
 6. Aflæggelse af beretning om rådets virke i det forløbne år.
 7. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 8. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Annoncering (der kan annonceres gratis på kommunens side i Ugeavisen)

Til beslutning: Ovennævnte forslag

REFERAT:
Der annonceres om generalforsamlingens afholdelse d.10. september 2020,
men med forbehold for at den evt. bliver aflyst p.g.a. covid - 19.

1) Indhold og form: Efter vedtægterne.
2) Forplejning: Stjerneskud
3) Sted: Helle hallen
4) Tid: 18.30
5) Valg af dirigent: Agerbæk (Ulla og Jonna B.) kommer med et forslag.
Valg af referent: Ingrid er foreslået.
6) Beretning: Claus udsender i god tid forslag til rådets godkendelse.
7) Regnskabsfremlæggelse: Jørgen
8) Budget godkendelse:
9) Valg af revisor: Henning Jørgensen (har takket ja til genvalg)
Valg af revisorsupleant: Keld Jacobsen (har takket ja til genvalg)
10)Annoncering: På kommunens rubrik i Ugeavisen, Facebook, RUBAN,
borgerforeningernes hjemmesider.
Jørgen finder ud af en hilsen til ordstyreren.

 

7) Udviklingsrådets gavepolitik

Udviklingsrådet nuværende gavepolitik:
Udviklingsrådet kan beslutte at give en gave til folk, der gør en stor indsats for rådet.

Den almindelige gavepolitik er:
Til afgående Rådsmedlemmer, der har siddet i Udviklingsrådet mindst et år: F.eks. 1 kurv - pris 300 kr.
Til Rådsmedlemmer ved længerevarende sygdom: F.eks. 1 buket.

Til beslutning: Udviklingsrådets gavepolitik

REFERAT:
Supplering af tekst for gavepolitik:
"Rådsmedlemmers personlige mærkedage markeres ikke".

 

8) Samarbejdet med Varde kommune og FUR
Det er UR Helle Øst's (URHØ) formand, der har den primære kontakt til embedsfolk og FUR inden for området med lokalsamfundsudvikling.

Her er der udfordringer med samarbejdet mellem nogle embedsfolk i Varde kommune og dele af FUR og URHØ's formand.

Til debat: 
Hvordan løses udfordringerne i samarbejdet med kommunens embedsfolk og dele af FUR

REFERAT: 
Udvalget giver sin fulde tillid til formanden og beder ham fortsætte i FUR.

 

9) Årets Landsby
Vi har fået kåret årets landsby i Varde Kommune

Til debat: Værdien og vilkårene for at deltage i årets landsby

REFERAT: 
Vi opfordrer Claus til at kontakte Varde kommune om problematikken
vedr. udmelding af konditionerne/tema for at kunne blive valgt.
De bliver udsendt med for kort varsel. Udmeldes gerne komme et år før.
Sloganet: Liv og vækst kan være det, der skal være indholdet.

 

10) Valg af repræsentanter for ProVarde til Helle Øst
Der skal vælges nye repræsentanter til ProVarde

ProVardes Repræsentantskab

 

Til beslutning: Udviklingsrådets rolle i repræsentantskabet

REFERAT: 
Vi fik en god debat om emnet.
Udvalget slutter op om de nuværende, men overvejer at stille personforslag senere.

 

Orienteringspunkter


11) Møde om bosætning i Agerbæk

Invitation til bosætningsmøde

 

Til orientering: Invitation til mødet

REFERAT:
Vi har fået invitationen,
man kan deltage og kan videresende invitationen til andre i borgerforeningerne.

 

12) Registrering af kunst/kultur i Helle Øst

Til orientering: Status på registrering af kunst- og kulturværker i Helle Øst

REFERAT:
Registreringen er påbegyndt.

 

13) Danskundervisning for udlændinge

Til orientering: Status på danskundervisning og integration for udlændinge

REFERAT: 
Jonna Kvist: Har været i kontakt med:
Mette Jensen, Arbejdsmarkedsassistent, Kontanthjælp og Integration hos Jobcenter.
Hun skriver:
Der er sket positivt nyt for de udenlandske arbejdstagere.
Lovforslag nr. L186 om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.,
som omhandler afskaffelse af deltagerbetaling og ændring om depositum for
danskuddannelse til udenlandske arbejdstager, studerende m.fl.,
er vedtaget med virkning pr. 01.07.20.

Det betyder bl.a., at depositum hæves fra 1250 kr. til 2000 kr.
Til gengæld afskaffes deltagerbetalingen for kursister,
der henvises til et nyt modul efter den 01.07.20.

Vi forventer, det vil gøre det langt nemmere for vores udenlandske arbejdskraft
at deltage på de allerede eksisterende tilbud om danskuddannelser.

Jørgen Madsen: Det skal vi have fortalt ud til vore udenlandske beboere.

 

14) Køb af E-bogen: Facilitering af onlinemøder

Til orientering: Udviklingsrådets køb af E-bogen til formanden: Facilitering af onlinemøder

REFERAT: 
Formanden har læst bogen, den er god.

 

15) Vandrefestival

Til orientering: Vandrefestivalen

REFERAT:
Arrangementet er aflyst. Afholdes evt. næste år.

 

16) Kommunikationsgruppen og borgerjournalistik kurser

Kursusbeskrivelse

 

Kursusbeskrivelse Tid og sted

 

 

Til orientering: Status på Rubans gennemførelse af projektet med journalisten

REFERAT: 
Kurserne afholdes. Alle kan deltage.
Se oversigten over emner, kursusbeskrivelse og tidspunkter.

 

17) Rubans generalforsamling

Til orientering: Status på Rubans generalforsamling

REFERAT: 
Claus redegjorde for den.

 

18) "Fælles Strategiplan" for Helle Øst
Strategigruppen:
På det fællesrådsmøde med borgerforeningerne mf. den 27/1-2020 blev det besluttet at oprette en "Strategigruppe" med det formål at udarbejde en fælles strategiplan for Helle Øst området.
Claus fik til opgave at samle gruppen på 5 personer.
Claus kontakter de enkelte byer: Fåborg, Årre, Agerbæk, Starup/Tofterup, der hver må stille med 1 person til gruppen.

 
Link til mødet om strategiplanen med borgerforeningerne den 27/1-2020

Eksempler på emner til strategiplanen:

 • Bosætning: Kommunens nye bosætningsstrategi, Fælles markedsføring, Boliger, Grunde, Velkomst…
 • Integration: Dansk undervisning til østeuropæer, Forhindring/inddragelse af parallelsamfund…
 • Skole og institutioner: Medspiller og inddragelse i lokalsamfundet, betydning for bosætning…
 • Erhvervsfremme: Butikker, Arbejdspladser, PowerTower Helle, Iværksætterhjælp, Netværksgruppe…
 • Idé og Projektstyring: Idéformidling, Know How, Samarbejde, Frivillige Kræfter, Lederskab/Pådriver…
 • Fundraising: Oprettelse af lokal fond, Crowdfunding, Virkemidler ved ansøgning, Hjælp…
 • Synliggørelse og markedsføring: Ruban, Sociale medier, Lokalblade, Aviser, Radio, Podcast, banner…

Til orientering: Status på "Fælles Strategiplan" for Helle Øst

REFERAT: 
Claus har endnu ikke samlet gruppen på 5 personer

 

19) PowerTower Helle 
Erhvervsministeren fremlægger sidste nyt om PowerTower Helle 

Kunne ikke finde: [PERSON=helleoest:joergen-madsen]

Til orientering: Status på PowerTower Helle

REFERAT:
1 netværksmøde efter corvid-19 afholdes på torsdag d. 13. aug. 2020

 

20) Anskaffelse af telt-pavillon til udstillingsbrug
Udviklingsrådet har besluttet at anskaffe en pavillon- / folde-telt 3 x 3 m til udstillingsbrug ved torvedage og byfester.
Der er givet et budget på 8.000 kr. Grundfarven skal være grå med Udviklingsrådets logo påsat.

Tilbud på pavilion

 

Til orientering: Status på anskaffelse af pavillon og diverse udstillingsmaterialer

REFERAT:
Teltet er endnu ikke bestilt

 

21) Trafikgruppen på Tingvejen og cykelsti ved Fåborg
Trafikgruppen arbejder for at forbedre de trafikale forhold på Tingvejen, specielt for de bløde trafikanter.
Tovholder og talsmand for trafikgruppen er Jan Skovbjerg:

Jan Skovbjerg
Jan Skovbjerg

Plan- og Teknikminister
jas@provelopment.dk
21238933

Til orientering: Status på trafikgruppens arbejde

REFERAT: 
Jan orienterede om sagen. Kommunen arbejder videre med den.

 

22) Erfaringsudveksling og orientering: Bordet rundt og nyt fra byerne

PUNKTET UDGIK!

Vrenderup:
Formand Claus Jeppesen

REFERAT:

Hjortkær:
Kirke og Kulturminister Ingrid Sand Simonsen

REFERAT:

Fåborg:
Erhvervsminister Jørgen Madsen
Plan og Teknikminister Jan Skovbjerg

REFERAT:

Starup/Tofterup:
Lars Bo
Turistminister og medlem af "Vi I Naturen Rådet" Mikkel Ottosen

REFERAT:

Årre: 
Fødevareminister Jørn S. Pedersen 
Børn og Læringsminister Jonna Kvist

REFERAT:

Agerbæk:
Ulla Sundvang
Udvikling og Samarbejdsminister Jonna Buch Andersen
Vakant

REFERAT:

Social, Sundhed, Arbejds og Integrationsminister VAKANT

REFERAT:
PUNKTET UDGIK!

 

23) Næste møde for Udviklingsrådet
Gennemgang af alle datoer for rådsmøder og arrangementer der vedrører Helle Øst.

 • Torsdag d. 27. august 2020, kl. 17.00 - 21.00: FUR møde
 • Torsdag d. 10. september 2020, kl. 18.30 - 21.00: Reserveret til evt. Årsmøde
 • Tirsdag d. 27. oktober 2020, kl. 17.00 – 21.00: Efterårsmøde
 • Tirsdag d. 1. december 2020, kl. 17.00 - 21.00: FUR møde

Der pt. ikke flere planlagte mødedatoer.

Til beslutning: Planlægning af nye møder og arrangementer

REFERAT:
Claus udsender en doodle med et par datoer.

 

24) Eventuelt

REFERAT:
Intet.

 

 

lørdag 8 aug 2020 - Claus V. Jeppesen
Vist: 1823 gange