Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Foto: Claus Jeppesen

14/11-2019 Rådsmøde i Udviklingsrådet Helle Øst

Ordinær Rådsmøde

Dagsordenen er endelig

Mødet afholdes i Fåborghus kl. 18.00, torsdag den 14. november 2019

Har du forslag, spørgsmål og kommentarer til dagsordenen er du meget velkommen til at henvende dig til Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

 

INDKALDTE MØDEDELTAGERE: 
AGERBÆK: Ulla Sundvang, Jonna Buch Andersen, Flemming Lysholm
STARUP: Lars Bo, Mikkel Ottosen
ÅRRE: Jørn S. Pedersen, Jonna Kvist
FÅBORG: Jørgen Madsen, Jan Skovbjerg
HJORTKÆR: Ingrid Sand Simonsen
VRENDERUP: Claus Jeppesen

 

FRAVÆRENDE:
Lars Bo, Flemming Lysholm

 

REFERENT:
Ingrid Sand Simonsen

 

1) Godkendelse af referatet fra:

REFERAT: 
Godkendt

 

2) Godkendelse af dagsordenen.

REFERAT: 
Godkendt

 

3) Udviklingsrådets økonomi og budget
Kassereren fremlægger de seneste nøgletal. Bank Saldo. Større indtægter og udgifter siden sidst.

Til orientering

Budgetopfølgning Udgifter
pr. 14/11
  Budget 2019
Restbudget
Møder 12.846  23.000  10.154 
Kontingenter, kontorhold 11.272  9.000  -2.272 
PowerTower 24.044  40.000  15.957 
Gaver 2.000  2.000 
Kørsel  4.667 5.000  333 
Marketing (pavillon) 0 8.000 8.000
Andet 655  1.200  545 
I ALT 53.483  88.200  34.717 

 

Tekst Beløb
Kassebeholdning d.d. 79.741 
-Restbudget -34.717 
Kassebeholdning 31/12-2019 45.024 

  

REFERAT:
Ikke meget forbrug siden sidste møde.

 

4) Evaluering af "Efterårsmøde med byrådet".
På efterårsmødet har vi på en Workshop arbejdet med bosætning for en udvalgt by inden for:
- Placebranding 
- Målgrupper/åbninger 
- Boligområder og boligtyper

23/10-2019 Dagsorden Møde med Byråd Præsentation af mødet Oplæg Bosætningsstrategi Målgrupper Faktaark for byer Agerbæk Workshop Årre Workshop

 

Til debat: Udkommet af Efterårsmødet

REFERAT:
Godt foredrag fra Jesper Bo Jensen. Hverdagene betyder meget for den almindelige borger.
Workshop var uden værdi.
Kommunen skal være en servicekommune.
Vi forventer, at kommunens medarbejdere er godt forberedte i forbindelse med deres indlæg.
Måske skal man kun have et fællesmøde om året med en god opfølgning af det aktuelle emne/opgave.
Et møde med lokale politikere, evt. også udvalgsmedlemmer.

Resultatet af vor debat blev, at vi indkalder til et møde m. personer fra borgerforeningerne,
Agerbæk udvikling og lokale politikere.

Mødet afholdes sidst i januar mdr.

 

5) Udviklingsrådet og Helle Øst området i helikopterperspektiv

  • Debat bordet rundt om "rigets tilstand"

  • Hvilke tiltag giver den bedste lokalsamfundsudvikling

  • Hvordan øger vi bosætning

BILAG:
- Alle Rådsmedlemmer har på mail fået "noter" med erfaringer og metoder for lokal udvikling.

1. NOTE: Mødenoter om klyngesamarbejde: 2. NOTE: Landdistriktsudvikling der virker i Norge og Sverige 3. Note: Metode for landsbyklynger 4. Note: Statistik over "Bosætningsudvikling i Helle Øst" 5. NOTE: Blomstrende Landsbyers udviklingsprogram

 

- Blåbjerg Strategiplan herunder er til inspiration

EKSEMPEL: Blåbjergs Udviklingsstrategiplan

 

TÆNK STORT! -Alt kan lade sig gøre...

Vi skal tænke i "Fyrtårne":

1. Tirpitz
2. Flygtningemuseum
3. Trætoptårn
4. PowerTower Helle / Helle Erhvervscenter / Erhvervsudviklingstiltag
5. Messe - Udstilling - Arrangement i f.eks. Helle Hallen
6. Osv...

Følgende emner er til inspiration:

1. Strategiplan (Udviklingsplan) for Landsbyklynge Helle Øst - Turisme
2. Synliggørelse: Hjemmesider og kommunikation
3. Netværksmøde med borgerforeninger, embedsfolk og andre interessenter
4. Politisk Netværksgruppe Helle http://helleoest.dk/id/5790/21-2-18-raadsmode-for-helle-ost-udviklingsraad 
5. Vores Stemmer afholdes lokalt: Kommune i balance – geografisk, økonomisk og socialt 
    http://helleoest.dk/cid/7165/borgermodet-vores-stemmer-for-lokalt-demokrati 
6. Foundraising 
7. Opførelse af luftkabler igennem vores område
8. Borgerfølgegruppe for Bramming-Grindstedbanen
9. Andre?

Møde med beslutningstagere, ildsjæle og videnspersoner:

1. Byrådspolitikere
2. Kommunale embedsfolk
3. Udviklingsråd også Lokalråd uden for kommunen
4. Borgerforeninger (formandsmøde)
5.Fritidsforeninger, (Helle Idrætssamvirke) Foreningsråd
6.Erhvervsfolk
7. Institutioner, skolebestyrelser
8. Borgere - ildsjæle

Varde Kommunes / Helle Østs Udviklingsstrategi 2018-21:

På Forårsmødet den 13/5-2019 med byrådet skulle vi udpege lokale fyrtårne. Har vi sådan nogle...?

1. Fyrtårne - Workshop del 1: Ud fra temaet ovenfor arbejdes der på store kort med at udpege lokale fyrtårne og fyrtårne, hvor det giver mening at arbejde på tværs af kommunen. Vi skal finde frem til det, der gør os stolte af os selv, vores by, vores nabolandsby og vores kommune. Tankerne skal bidrage til, hvordan vi kan vise vores omverden, at vi mener, at vores område er et attraktivt sted at bo, arbejde og holde ferie.

2. Samarbejde om fyrtårne - Workshop del 2: Ud fra fyrtårnene fra workshoppens del 1, skal vi arbejde med at identificere, hvordan vi på tværs af kommunen kan arbejde med at styrke hinanden i flok. Løftet skal diskuteres ud fra tanken om en styrkelse af netværk og samarbejder i kommunen.

3. Fra samarbejde til bosætning - Workshop del 3: Hvordan løftes den lokale indsats ind i arbejdet med kommunens kommende bosætningsstrategi. I tråd med Udviklingsstrategien lægges fokus på fire punkter i forhold til bosætning.
Fokus på:
a. Tiltrækning af borgere med rette kvalifikationer til virksomhederne i Varde Kommune.
b. Synliggørelse af det attraktive boligmuligheder i lokalsamfundene i Varde Kommune.
c. Alle har glæde af at kende nogen – at støtte borgernes mulighed for at indgå i og få foden indenfor i de lokale netværk.
d. Unges tilknytning til kommunen – hvad skal der til for, at de unge kommer tilbage eller flytter til.

Til beslutning: Udviklingsrådets fokus, virke, projekter, møde-aktiviteter og målsætninger fremadrettet.

REFERAT:
Punktet udgik til næste møde

 

6) Udviklingsplaner der skaber retning og ejerskab

Pga. Helle Østs indsigelse omkring udformningen og vedtagelsen af Udviklingsrådsmodellen 2.0, så har arbejdsgruppen været samlet og revideret den påny.

Denne revidering har været har været på Udvalget for Økonomi og Erhvervs dagsorden til godkendelse. Se Bilag.

BILAG:

Udviklingsrådenes fremtidige virke Resumé af indkomne bemærkninger inkl. arbejdsgruppen

 

Til orientering: Status på budgetseminar om Udviklingsplaner.

REFERAT: 
Kommunen har vedtaget at alle byer med indbyggertal 200-1000 kan få udviklingsplan
under visse forudsætninger.
Vi gennemgik ovenstående bilag.
Udviklingsrådene får ekstra 25.000,00 kr. ekstra om året i forhold til 2018.
Fremover 61.000,00 kr. pr. år.

 

7) Danskundervisning for udlændinge
Der bor og arbejder en del udlændinge i vores område. Specielt østeuropæer.
Vi er blevet spurgt om:

- Kan UR iværksætte danskundervisning for disse udlændinge?

- Kan vi lave tiltage for integration for dem?

Til beslutning: Iværksættelse af danskundervisning for og integration af udlændinge.

REFERAT:
Jonna Kvist tager kontakt til Varde kommune for at høre, hvad de har af tilbud.

 

8) Julemessen i Helle Hallen
Julemessen afholdes i Helle Hallen den 16. og 17. november 2019
Se artikel: Stort og hyggeligt julemarked kommer til Helle Hallen i november

Til orientering: Status på julemessen.

REFERAT:
Julemessen afholdes kun lørdag d. 16. nov.

 

9) Dialog om kunst/kultur i Helle Øst
UR har sammen med kommunen og Kulturelt Råd arrangeret et dialogmøde om kunst / kultur d. 21. nov. i Helle Hallen. 
Her har UR inviteret alle borgerforeninger og Agerbæk Udvikling til dialog om, hvad kunst og kultur betyder i vores område. Og hvad vi/skal kan gøre herfor.

Kunstudvalget i Varde Kommune har fået 50.000 kr. fra Statens Kunstfond til at lave 4 dialogmøder rundt i Varde Kommune i 2019, som kan handle om alt fra formidling af skulpturerne til, hvad kunst kan gøre for bosætning.

Ingrid og Lars Bo har som optakt hertil været til "Kulturmødet" på Mors.
Ligeledes har de fået et godt samarbejde og netværk med Kulturelt Råd og Kultur og Fritid i Varde Kommune v/ Signe Mejstrup Sørensen.

BILAG: Dialogmøde om kunst/kultur i Varde Kommune

 

Ingrid Sand Simonsen
Ingrid Sand Simonsen

Kultur- og Kirkeminister
iss@hjortkaer.dk
75 19 11 09
Medlem af:
Udviklingsrådet Helle Øst

Til orientering: Status på "Dialogmøde om kunst/kultur i Varde Kommune"

REFERAT: 
Der er pt. 12 tilmeldte.

 

10) Registrering af kunst/kultur i Helle Øst
Vi har fået en henvendelse fra Varde Kommune om registrering af kunstværker i Helle Øst. Man ønsker hermed at kunsten nemmere kan formidles til et bredere publikum. 

Ingrid har lavet et skema, som kan bruges til at registrer kunstværker i vores område.
Registreringen må meget gerne ske sammen med et billede af kunstværket.

Skema til registrering af kunstværker

Ingrid Sand Simonsen
Ingrid Sand Simonsen

Kultur- og Kirkeminister
iss@hjortkaer.dk
75 19 11 09
Medlem af:
Udviklingsrådet Helle Øst

Til orientering: Status på registrering af kunstværker i Helle Øst

REFERAT:
Vi er i gang med det.

 

11) PowerTower Helle 
Erhvervsministeren fremlægger sidste nyt om PowerTower Helle

Kunne ikke finde: [PERSON=helleoest:joergen-madsen]

Til orientering: Status på PowerTower Helle

REFERAT:
Der arbejdes intenst på at få fat i " emner" der kan være interesseret.
Der forsøges at få afholde et møde med emnet: Salg/markedsføring/service.
Netværket køres stadigvæk, men der må gerne være flere deltagere.
Projekt " Personlig udvikling" forsøges at få op at stå, har søgt midler til det,
bl.a. sammen med Ringkøbing/ Skjern kommune.

 

12) Trafikgruppen på Tingvejen
Trafikgruppen arbejder for at forbedre de trafikale forhold på Tingvejen, specielt for de bløde trafikanter.
Tovholder og talsmand for trafikgruppen er Jan Skovbjerg:

Jan Skovbjerg
Jan Skovbjerg

Plan- og Teknikminister
jas@provelopment.dk
21238933

Til orientering: Status på trafikgruppens arbejde

REFERAT:
Ekspropriation af jord til cykelstien Fåborg/Tingvejen på begyndes

 

13) Hjælp til synliggørelse af lokalsamfund fra Ruban
Baggrundshistorie:
Ruban har fået tilsagn om 100.000 kr. fra LAG og sammen med modtaget 120.000 kr. fra Varde Kommune, til projektansættelse af en journalist / webredaktør. Denne person skal komme ud og synliggøre vores lokalsamfund, foreninger og råd. Tilbuddet gælder for dem som er medlem af Ruban og det er alle lokalsamfund i Helle Øst.

Det er dog uvist om Rubans nye bestyrelse vil iværksætte projektet, da det er forbundet med administrationsarbejde for Rubans bestyrelse. Projektet skal være afviklet inden 1. juni 2020 ellers falder tilsagnet væk fra LAG og pengene går tabt.

Lars Bo har 2 gange pva. Udviklingsrådet bedt om en orientering om, hvordan det går med ansættelse af en journalist. 
Samtidig er der bedt om et referat fra den ekstraordinære generalforsamling.
Dette var ikke sket ved sidste UR-møde.

Til orientering: Status på Rubans gennemførelse af projektet med journalisten og fremsendelse af referat

REFERAT:
Vi har endnu ikke hørt hvornår projektet sættes igang.

 

14) Anskaffelse af telt-pavillon til udstillingsbrug
Udviklingsrådet har besluttet at anskaffe en pavillon- / folde-telt 3 x 3 m til udstillingsbrug ved torvedage og byfester.
Der er givet et budget på 8.000 kr. Grundfarven skal være grå med Udviklingsrådets logo påsat.

Tilbud på pavillion

 

Til orientering: Status på anskaffelse af pavillon og diverse udstillingsmaterialer

REFERAT:
Telte er ikke bestilt endnu

 

15) Erfaringsudveksling og orientering: Bordet rundt og nyt fra byerne

Punktet udgik til næste møde

Vrenderup: 
Formand (Statsminister) og formand for RubanINFO Claus Jeppesen

REFERAT:

Hjortkær: 
Kirke og Kulturminister Ingrid Sand Simonsen

REFERAT:

Fåborg: 
Erhvervsminister Jørgen Madsen
Plan og Teknikminister Jan Skovbjerg

REFERAT:

Starup/Tofterup: 
Lars Bo
Turistminister og medlem af "Vi I Naturen Rådet" Mikkel Ottosen

REFERAT:

Årre: 
Fødevareminister Jørn S. Pedersen 
Børn og Læringsminister Jonna Kvist

REFERAT:

Agerbæk: 
Ulla Sundvang
Udvikling og Samarbejdsminister Jonna Buch Andersen
Flemming Lysholm

REFERAT:

Social, Sundhed, Arbejds og Integrationsminister Hans Ove Lavridsen

REFERAT:

  

16) Næste møde for Udviklingsrådet
Gennemgang af alle datoer for rådsmøder og arrangementer der vedrører Helle Øst.

  • Tirsdag, d. 3. december 2019, kl. 17.00: FUR-møde 
 

Der er pt. ikke flere planlagte mødedatoer.

Til beslutning: Planlægning af nye møder og arrangementer

REFERAT:
Afholde et møde i december. Claus sender doodle ud,
Mødet bruges bl,a, til planlægning af mødet i januar m. politikere og borgerforeninger.

 

17) Eventuelt

REFERAT:
Intet

 

 

torsdag 7 nov 2019 - Claus V. Jeppesen
Vist: 2729 gange