Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Foto: Claus Jeppesen

10/10-2019 Rådsmøde i Udviklingsrådet Helle Øst

Ordinær Rådsmøde

Dagsordenen er endelig

Mødet afholdes i Fåborghus kl. 18.00, torsdag den 10. oktober 2019

Har du forslag, spørgsmål og kommentarer til dagsordenen er du meget velkommen til at henvende dig til Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

 

Indkaldte mødedeltagere: 
AGERBÆK: Ulla Sundvang, Jonna Buch Andersen, Flemming Lysholm
STARUP: Lars Bo, Mikkel Ottosen
ÅRRE: Jørn S. Pedersen, Jonna Kvist
FÅBORG: Jørgen Madsen, Jan Skovbjerg
HJORTKÆR: Ingrid Sand Simonsen
VRENDERUP: Claus Jeppesen
Hans Ove Lauridsen, Agerbæk

 

Fraværende: 
Ulla Sundvang, Flemming Lysholm, Jørn S. Pedersen, Jonna Kvist

 

Referent:
Ingrid Sand Simonsen

 

1) Godkendelse af referatet fra:

REFERAT: 
Godkendt

 

2) Godkendelse af dagsordenen.

REFERAT: 
Godkendt

 

3) Udviklingsrådets økonomi og budget
Kassereren fremlægger de seneste nøgletal. Bank Saldo. Større indtægter og udgifter siden sidst.

Til orientering

Budgetopfølgning Udgifter
pr. 10/10
  Budget 2019
Restbudget
Møder 11.578  23.000  11.422 
Kontingenter, kontorhold 11.272  9.000  -2.272 
PowerTower 24.044  40.000  15.957 
Gaver 2.000  2.000 
Kørsel  4.667 5.000  333 
Marketing (pavillon) 0 8.000 8.000
Andet 655  1.200  545 
I ALT 52.215  88.200  35.985 

 

Tekst Beløb
Kassebeholdning d.d. 81.009 
-Restbudget -35.985 
Kassebeholdning 31/12-2019 45.024 

 

REFERAT: 
Kasserer Jørgen Madsen gennemgik kontoen, kun få posteringer siden sidst.

 

 

4) Udviklingsrådet og Helle Øst området i helikopterperspektiv

 • Debat bordet rundt om "rigets tilstand"

 • Hvilke tiltag giver den bedste lokalsamfundsudvikling

 • Hvordan øger vi bosætning

BILAG:
- Alle Rådsmedlemmer har på mail fået "noter" med erfaringer og metoder for lokal udvikling.

1. NOTE: Mødenoter om klyngesamarbejde: 2. NOTE: Landdistriktsudvikling der virker i Norge og Sverige 3. Note: Metode for landsbyklynger 4. Note: Statistik over "Bosætningsudvikling i Helle Øst" 5. NOTE: Blomstrende Landsbyers udviklingsprogram

 

- Blåbjerg Strategiplan herunder er til inspiration

EKSEMPEL: Blåbjergs Udviklingsstrategiplan

 

TÆNK STORT! -Alt kan lade sig gøre...

Vi skal tænke i "Fyrtårne":

 • Tirpitz
 • Flygtningemuseum
 • Trætoptårn
 • PowerTower Helle / Helle Erhvervscenter / Erhvervsudviklingstiltag
 • Messe - Udstilling - Arrangement i f.eks. Helle Hallen
 • osv...

Følgende emner er til inspiration:

 1. Strategiplan (Udviklingsplan) for Landsbyklynge Helle Øst - Turisme
 2. Synliggørelse: Hjemmesider og kommunikation
 3. Netværksmøde med borgerforeninger, embedsfolk og andre interessenter
 4. Politisk Netværksgruppe Helle http://helleoest.dk/id/5790/21-2-18-raadsmode-for-helle-ost-udviklingsraad 
 5. Vores Stemmer afholdes lokalt: Kommune i balance – geografisk, økonomisk og socialt http://helleoest.dk/cid/7165/borgermodet-vores-stemmer-for-lokalt-demokrati 
 6. Foundraising 
 7. Opførelse af luftkabler igennem vores område
 8. Borgerfølgegruppe for Bramming-Grindstedbanen
 9. Andre?

Møde med beslutningstagere, ildsjæle og videnspersoner:

 1. Byrådspolitikere
 2. Kommunale embedsfolk
 3. Udviklingsråd også Lokalråd uden for kommunen
 4. Borgerforeninger (formandsmøde)
 5. Fritidsforeninger, (Helle Idrætssamvirke) Foreningsråd
 6. Erhvervsfolk
 7. Institutioner, skolebestyrelser
 8. Borgere - ildsjæle

Varde Kommunes / Helle Østs Udviklingsstrategi 2018-21:

På Forårsmødet den 13/5-2019 med byrådet skulle vi udpege lokale fyrtårne. Har vi sådan nogle...?

 1. Fyrtårne - Workshop del 1: Ud fra temaet ovenfor arbejdes der på store kort med at udpege lokale fyrtårne og fyrtårne, hvor det giver mening at arbejde på tværs af kommunen. Vi skal finde frem til det, der gør os stolte af os selv, vores by, vores nabolandsby og vores kommune. Tankerne skal bidrage til, hvordan vi kan vise vores omverden, at vi mener, at vores område er et attraktivt sted at bo, arbejde og holde ferie.
 2. Samarbejde om fyrtårne - Workshop del 2: Ud fra fyrtårnene fra workshoppens del 1, skal vi arbejde med at identificere, hvordan vi på tværs af kommunen kan arbejde med at styrke hinanden i flok. Løftet skal diskuteres ud fra tanken om en styrkelse af netværk og samarbejder i kommunen.
 3. Fra samarbejde til bosætning - Workshop del 3: Hvordan løftes den lokale indsats ind i arbejdet med kommunens kommende bosætningsstrategi. I tråd med Udviklingsstrategien lægges fokus på fire punkter i forhold til bosætning.
  Fokus på:
 1. Tiltrækning af borgere med rette kvalifikationer til virksomhederne i Varde Kommune.
 2. Synliggørelse af det attraktive boligmuligheder i lokalsamfundene i Varde Kommune.
 3. Alle har glæde af at kende nogen – at støtte borgernes mulighed for at indgå i og få foden indenfor i de lokale netværk.
 4. Unges tilknytning til kommunen – hvad skal der til for, at de unge kommer tilbage eller flytter til.

Til beslutning: Udviklingsrådets fokus, virke, projekter, møde-aktiviteter og målsætninger fremadrettet.

REFERAT: 
Vi havde en god diskussion om tingene, men besluttede ikke noget.

 

5) Skal vi inviterer borgerforeninger med til Efterårsmøde med Byråd?
Temaet for Efterårsmødet med Byrådet er Bosætning. (Se invitation)

Der kommer en spændende oplægsholder (Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen) og fortæller om effektiv strategi for bosætning lokalt: "Fremtidens bosætning, boligformer og målgrupper - og tilflytning til Varde Kommune".

Planchef Tove Wolff fortæller om Varde Kommunes arbejde med bosætning de kommende år.

Workshop – arbejde med bosætning for en udvalgt by i hvert udviklingsråd ved Tove Wolff
- Placebranding
- Målgrupper/åbninger
- Boligområder og boligtyper

Invitation: Efterårsmøde med Byråd 2019

 

Til beslutning: Invitation af borgerforeninger

REFERAT: 
Vi besluttede ikke at invitere denne gang, men med tanke om evt. at afholde
et møde med borgerforeningerne på et senere tidspunkt om evt. samme emne.

 

6) Valg af by til workshop på efterårsmøde
På efterårsmødet skal vi på en Workshop arbejde med bosætning for en udvalgt by inden for:
- Placebranding 
- Målgrupper/åbninger 
- Boligområder og boligtyper

Udviklingsrådet Helle Øst skal vælge den by vi ønsker, at arbejde med under workshoppen ved Tove Wolf

Til beslutning: Valg af by til workshop

REFERAT: 
Vi valgte Agerbæk.

 

7) Skal vi købe den gamle bogbus -altså kunsten?

Signe Mejstrup Sørensen, Kultur og Fritid, Varde Kommune skriver:
Den gamle bogbus mangler et nyt hjem. Derfor vil Kultur og Fritid høre, om der er et lokalområde, som lige kan se det rigtige sted til den. 
 
Udviklingsrådet har besluttet ikke at være afvisende. Ingrid har derfor opgaven at kontakte Kultur og Fritid for at få afklaret ubesvarede spørgsmål. -Senest bud på køb den 26. sep. 
 
 

Til orientering: Status på køb af kunsten fra bogbussen

REFERAT: 
Ingrid har forhørt sig vedr. bussen m.m. Vi takker nej,
der er for mange ubekendte bl.a. økonomi, sikkerhed m.m.

 

8) Dialog om kunst/kultur i Helle Øst
Kunstudvalget i Varde Kommune har fået 50.000 kr. fra Statens Kunstfond til at lave 4 dialogmøder rundt i Varde Kommune i 2019, som kan handle om alt fra formidling af skulpturerne til, hvad kunst kan gøre for bosætning. Ingrid og Lars Bo har været til flere møder med Signe Mejstrup Sørensen, Kultur og Fritid om et dialog møde. Der er foreløbig aftalt et evt. møde d. 21. nov. i Helle Hallen.

Vi har fået en henvendelse fra Varde Kommune om registrering af kunstværker i Helle Øst. Man ønsker hermed at kunsten nemmere kan formidles til et bredere publikum. 

BILAG: Dialogmøde om kunst/kultur i Varde Kommune

 

Ingrid Sand Simonsen
Ingrid Sand Simonsen

Kultur- og Kirkeminister
iss@hjortkaer.dk
75 19 11 09
Medlem af:
Udviklingsrådet Helle Øst

Til orientering: Status på "Dialogmøde om kunst/kultur i Varde Kommune"

REFERAT: 
Ingrid udsender invitationen til borgerforeningerne + Agerbæk Udvikling


Til orientering: Status på registrering af kunstværker i Helle Øst

REFERAT: 
Ingrid efterlyser billeder til udsmykning ved dialogmødet d. 21/11-2019. Alle må gerne fotografere specielle steder, kunstværker m.m. send dem til Ingrid
Registrering af kunstværker m.m. se vedheftede skabelon.
Skema til registrering af kunstværker

 

9) Fremtidig procedure for møder mellem P&T udvalg, forvaltning og udviklingsråd
De nye møder skal mere have karakter af at være strategiske møder end besigtigelsesmøder. Større projekter og tidsplaner skal bringes i spil, mens driftsproblematikker skal meldes ind på ”giv et praj”.

Lisbeth Linding finder ud af, hvor møderne skal holdes og laver en møderække, som de enkelte udviklingsråd kan booke sig ind på.

Til orientering: Procedure for møder mellem P&T udvalg, forvaltning og udviklingsråd.

REFERAT: 
Vi siger ok til planen og vil finde emner, når datoen er på plads.

 

10) PowerTower Helle 
Erhvervsministeren fremlægger sidste nyt om PowerTower Helle

Kunne ikke finde: [PERSON=helleoest:joergen-madsen]

Til orientering: Status på PowerTower Helle

REFERAT: 
Jørgen fortalte om et projekt/ Danmarks bedste mentor.
Ansøgt om at være med i projektet, evt. afgørelse en gang i november.

Friedericke, -tænker der skal laves nogle faciliteter,
så man kunne sidde i et fælles forum og tage en uddannelse / forskellige uddannelser.
Dette sammen med Ringkøbing/ Skjern kommune.

Gruppen Power-netværk på 9 deltagere har 3. møde med besøg hos en smed i Agerbæk i nær fremtid.

 

11) Julemessen i Helle Hallen
Der har været møde om den nye Julemesse i Helle Hallen den 16. november 2019

Se artikel: Stort og hyggeligt julemarked kommer til Helle Hallen i november

Til orientering: De deltagende fortæller om mødet.

REFERAT: 
Helle Hallen og netværksgruppen arbejder videre med 2 dage med julemesse i Helle Hallen.

 

12) Udviklingsplaner der skaber retning og ejerskab
Pga. Helle Østs indsigelse omkring udformningen og vedtagelsen af Udviklingsrådsmodellen 2.0, så har arbejdsgruppen været samlet og revideret den påny.

Denne revidering har været har været på Udvalget for Økonomi og Erhvervs dagsorden til godkendelse. Se Bilag.

BILAG:

Udviklingsrådenes fremtidige virke Resumé af indkomne bemærkninger inkl. arbejdsgruppen

 

Til orientering: Status på budgetseminar om Udviklingsplaner.

REFERAT: 
PUNKTET UDGIK TIL NÆSTE MØDE

 

13) Hjælp til synliggørelse af lokalsamfund fra Ruban
Baggrundshistorie:
Ruban har fået tilsagn om 100.000 kr. fra LAG og sammen med modtaget 120.000 kr. fra Varde Kommune, til projektansættelse af en journalist / webredaktør. Denne person skal komme ud og synliggøre vores lokalsamfund, foreninger og råd. Tilbuddet gælder for dem som er medlem af Ruban og det er alle lokalsamfund i Helle Øst.

Det er dog uvist om Rubans nye bestyrelse vil iværksætte projektet, da det er forbundet med administrationsarbejde for Rubans bestyrelse. Projektet skal være afviklet inden 1. juni 2020 ellers falder tilsagnet væk fra LAG og pengene går tabt.

Lars Bo har pva. Udviklingsrådet bedt om en orientering om, hvordan det går med ansættelse af en journalist.
Samtidig er der bedt om et referat fra den ekstraordinære generalforsamling.
Dette var ikke sket ved sidste UR-møde og Lars blev bedt om at rykke for det.

Til orientering: Status på Rubans gennemførelse af projektet med journalisten og fremsendelse af referat

REFERAT: 
Lars har igen rykket for svar.

 

14) Synliggørelse af Udviklingsrådet og PowerTower
Udviklingsrådet har besluttet at anskaffe en pavillon- / folde-telt 3 x 3 m til udstillingsbrug ved torvedage og byfester.
Der er givet et budget på 8.000 kr. Grundfarven skal være grå med Udviklingsrådets logo påsat.

Tilbud på pavillion

 

Til orientering: Status på anskaffelse af pavillon og diverse udstillingsmaterialer

REFERAT: 
Vedr. anskaffe pavilion sker det senere.

 

15) Erfaringsudveksling og orientering: Bordet rundt og nyt fra byerne

Maks 2 minutter til hver...

Vrenderup: 
Formand Claus Jeppesen

REFERAT:
Gemmes til næste gang


Hjortkær:
Kirke og Kulturminister Ingrid Sand Simonsen

REFERAT:
Gemmes til næste gang


Fåborg:
Erhvervsminister Jørgen Madsen
Plan og Teknikminister Jan Skovbjerg

REFERAT:
Gemmes til næste gang

Starup/Tofterup:
Lars Bo
Turistminister og medlem af "Vi I Naturen Rådet" Mikkel Ottosen.

REFERAT:
Gemmes til næste gang

Årre:
Fødevareminister Jørn S. Pedersen 
Børn og Læringsminister Jonna Kvist

REFERAT:
Gemmes til næste gang

Agerbæk:
Ulla Sundvang
Udvikling og Samarbejdsminister Jonna Buch Andersen
Flemming Lysholm

REFERAT:
Gemmes til næste gang

Social, Sundhed, Arbejds og Integrationsminister Hans Ove Lavridsen

REFERAT:
Gemmes til næste gang

 

16) Datoer for rådsmøder og andre aktiviteter.

Til beslutning: Valg af datoer for rådsmøder og andre aktiviteter

REFERAT: 
PUNKTET UDGIK TIL NÆSTE MØDE

 

17) Næste møde for Udviklingsrådet
Gennemgang af alle datoer for rådsmøder og arrangementer der vedrører Helle Øst.

 • Onsdag, d. 23 oktober 2019, kl. 17.00 - 21.00: Efterårsmøde med Byrådet
 • Torsdag d. 14. november 2019, kl. 18.00 - 21.00: Rådsmøde Fåborghus
 • Tirsdag, d. 3. december 2019, kl. 17.00: FUR-møde 
BEMÆRK: Efterårsmødet med byrådet er flyttet til den 23/10 (var før den 28/10)

Der er pt. ikke flere planlagte mødedatoer.

REFERAT: 
Husk tilmelding til mødet d. 23. oktober med Byrådet. ( tilmelding til Claus)

 

18) Eventuelt

REFERAT: 
Intet at bemærke.

 

 

torsdag 3 okt 2019 - Claus V. Jeppesen
Vist: 2983 gange