Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreKnow HowKnow How LanddistriktsudviklingIdébankProjekterFondsmidlerLandsbyklyngerÅrets LandsbyPowerTowerOm PowerTower HelleFordeleServiceydelserMentor og KurserLokalerKontorplads til digBliv StøttemedlemOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægterNyhedsbrevFacebook
Helle Øst
mar
5
tir
Foto:

5/3-2019 Rådsmøde i Udviklingsrådet Helle Øst

Ordinær Rådsmøde

BEMÆRK: Dagsorden er under udarbejdelse

 

Mødet afholdes i Fåborghus kl. 18.00 - 21.00, tirsdag den 5. marts 2019

Har du spørgsmål og kommentarer til dagsorden er du meget velkommen til at henvende dig til Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

 

Indkaldte mødedeltagere: 
AGERBÆK: Ulla Sundvang, Jonna Buch Andersen, Flemming Lysholm
STARUP: Lars Bo, Mikkel Ottosen
ÅRRE: Jørn S. Pedersen, Jonna Kvist
FÅBORG: Jørgen Madsen, Jan Skovbjerg
HJORTKÆR: Ingrid Sand Simonsen
VRENDERUP: Claus Jeppesen

 

Fraværende: 

 

Referent:
Ingrid Sand Simonsen

 

 

1) Godkendelse af referatet fra:

5/2-2018 Rådsmøde i Udviklingsrådet Helle Øst
http://helleoest.dk/cid/7900/5-2-2019-raadsmode-i-udviklingsraadet-helle-ost 

REFERAT:

 

2) Godkendelse af dagsordenen.

REFERAT:

 

Efterretninger

Sager og emner til orientering og afslutning

 

x) HØRINGSSVAR: Forslag til fremtidig model for udviklingsrådene i Varde Kommune
Den er sendt i høring frem til den 8. januar 2019, hvor vi som Udviklingsråd kan indgive et høringssvar.

Udviklingsrådet Helle Øst har den 5. januar 2018 indsendt følgende høringssvar til Varde Kommune Plan og Teknik:

Høringssvar Forslag til fremtidig model for udviklingsrådene

 

30. januar 2019: Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

 • at ”Udviklingsrådene i Varde Kommune, version 2.0” godkendes med de anførte præciseringer,
 • at modellens ikrafttrædelsestidspunkt er 1. januar 2020,
 • at der udvikles en pixiudgave af publikationen ”Udviklingsrådene i Varde Kommune, version 2.0”,
 • at udgifter til udviklingsrådene medtages i den kommende budgetlægning for 2020 og frem,
 • at der udarbejdes nye standardvedtægter for udviklingsrådene, og
 • at der fastlægges en evaluering af den nye model for udviklingsrådene 2 år efter ikrafttrædelse.  

Byrådet holder møde den 5. februar, hvor anbefalingen forventes vedtaget.

Forvaltningens godkendelse til Byrådet

Indkomne høringssvar

Resumé af indkomne bemærkninger

 

Til orientering: Indsendelse af høringssvar og forvaltningens godkendelse.

REFERAT:

 

x) Omdannelseslandsbyer til Kommuneplan 2021
Sagsfremstilling 
Omdannelseslandsbyer er landsbyer, hvor kommunen har mulighed for at anlægge en lempeligere praksis for landzonetilladelser, herunder i forhold til bebyggelsens placering, med henblik på at skabe attraktive bosætningsmuligheder og etableringen af småerhverv. Afgrænsningen af omdannelseslandsbyer samt retningslinjer herfor skal fremgå af kommuneplanen. Der kan i hver planperiode udpeges to omdannelseslandsbyer.

En mere udførlig beskrivelse og analyse kan ses i bilag.

BILAG: OMDANNELSESBYER

 

FUR har udvalgt hvilke byer som kan bliver Omdannelsesbyer i første omgang:

 • Stausø
 • Lydum
 • Horne

Ved Rådsmødet den 5/2-2019 besluttede Udviklingsrådet følgende: "Vi foreslår at enten Stausø eller Lydum vælges fra, da de begge er i Blåbjerg Udviklingsråd".

Udvalget for Plan og Teknik udvælger på et udvalgsmøde i foråret 2019, hvilke 2 byer der udpeges som omdannelseslandbyer.

Til orientering: Valg af Omdannelsesbyer

REFERAT:

 

x) Anbefaling til regler ved etablering af vindmøller på land
Udvalget for Plan og Teknik i Varde Kommune har den 8. juni besluttet at arbejde videre med 2 vindmølleprojekter i Nybro og Nebel Mærsk. Det betyder, at de 2 ansøgte projekter i Kvong og Vrenderup Mose ikke er blevet godkendt til videre behandling. Se information om projektet her

Ud fra de erfaringer, der er gjort med berøring af projekter med vindmøller på land, så har udviklingsrådet lavet nedenstående skrivelse "Holdning til etablering af vindmøller på land" til Varde byråd.
 
Sagen er på dagsorden 6/2-201 blevet vendt i FUR, som har taget stilling til om den kan indsendes som en samlet holdning fra FUR til Byrådet.

I FURs referat fra mødet står følgende:
"Claus Vestland Jeppesen har på baggrund af vindmølleproblematikken i Helle Øst rundsendt et notat om vindmøller og ”Varde-modellen”. Han synes, at fordelingsnøglen i ”Varde Modellen” er forkert, og at det burde have alles interesse, hvorfor han efterspurgte en fælles udtalelse fra FUR.
Det afstedkom en drøftelse af FUR’s rolle i forhold til lokale sager, fx biogasanlæg, vindmøller og ”Varde-modellen”.
Det blev fremført, at FUR skal være påpasselig med at kommentere i lokale sager, og at FUR ikke er et ”minibyråd” eller høringspart i lokale sager. Sådanne sager skal ud i de enkelte udviklingsråd til høring og kommentering lokalt.
Det blev besluttet, at Claus Vestland kan sende notatet til de enkelte udviklingsråd, som kan vælge at bakke op om det skrevne."
 
 
 
Til orientering: Den videre behandling af "Holdning til etablering vindmøller på land".
REFERAT:

 

x) Referat af FUR-møde den 6/2-19

Bemanding af FUR-stand ved Boligmesse i Varde den 9. og  10. marts 2019

 

Til orientering: Claus fortæller om mødet

REFERAT:


 

Aktuelle punkter

Økonomi

 

x) Regnskab og budget
Kassereren fremlægger de seneste nøgletal. Bank Saldo. Større indtægter og udgifter siden sidst.

Til orientering

REFERAT:
Kassebeholdning: kr.
Afsat til budget: kr.
Tekst Udgifter
pr. 5/3-19
  Siden  
sidst
Udgifter
til dato
Møder div.      
Gaver      
Kontingenter      
Kørsel      
Andet      
       
I ALT      

 

x) Præcisering af politik for kontorholdsudgifter
Ved Rådsmødet den 5/2-2019 blev det besluttet, at formanden skulle have 3.000 kr. pr. år. til kompensation for kontorholdsudgifter Det er udgifter til printerblæk, papir m.m. som formanden har i forbindelse med udvalgets arbejde.
Ud fra dette foreslås følgende præcisering politik for kompensation for kontorholdsudgifter:

"Til dækning af kontorholdsudgifter får Formanden et fast vederlag på kr. 3.000,00 pr. år. Udbetalingen foregår hvert år umiddelbart efter at konstitutionen er foregået efter Årsmødet. Betalingen dækker fra dagen efter Årsmødet til og med næste Årsmøde."

Til beslutning: Politik for kontorholdsudgifter

REFERAT:

 

x) Præcisering af politik for kørselsgodtgørelse
Udviklingsrådet har den 5/2-2019 vedtaget følgende politik for kørselsgodtgørelse http://helleoest.dk/menu/om:
"Rådsmedlemmer kan få kørselsgodtgørelse for kørsel til møder og arrangementer, som har direkte med Udviklingsrådets arbejde at gøre. Dog kan Rådsmedlemmer ikke få kørselsgodtgørelse for kørsel i Helle Øst området til ordinære Rådsmøder, Årsmøde og fælles møder, som Udviklingsrådet har indkaldt til ved opslag eller bred invitation af en gruppe personer og/eller foreninger og råd.
Køreseddel skal udfyldes.
Ved tvivlsspørgsmål skal udviklingsrådet spørges.
Kilometertakst: Statens høje takst anvendes."


Det foreslås at det ændres og præciseres til:
"Rådsmedlemmer kan få kørselsgodtgørelse for kørsel til møder og arrangementer, som har direkte med Udviklingsrådets arbejde at gøre. Dog kan Rådsmedlemmer ikke få kørselsgodtgørelse for kørsel i Helle Øst området til ordinære Rådsmøder, Årsmøde og fælles møder, som Udviklingsrådet har indkaldt til ved opslag eller bred invitation af en gruppe personer og/eller foreninger og råd. Opstår der tvivl om en kørsel er berettiget til godtgørelse, skal Udviklingsrådet spørges og give sin godkendelse inden godtgørelsen kan udbetales. Ved afregning anvendes statens høje kilometertakst. Køreseddel skal udfyldes."

Til beslutning: Ændring af politik for kørselsgodtgørelse

REFERAT:

 

x) Bankskifte
Udviklingsrådets bankforbindelse Andelskassen har meddelt, at de indfører et gebyr på 100 kr. pr. måned for at have en foreningskonto hos dem. Det stiller spørgsmål til om Udviklingsrådet skal finde en anden og billigere bankforbindelse.

Til beslutning: Valg af fremtidig bankforbindelse

REFERAT:

 

Aktuelle punkter

 

x) Trafikken på Tingvejen

Vejdirektoratet ønsker at hæve hastighedsgrænsen til 90 km på udvalgte strækninger på Tingvejen. 
I den anledning har Udviklingsrådet afholdt et møde med indbudte interessenter fra Helle Øst samt Preben Friss Hauge formand for Udvalget for Plan og Teknik i Varde Kommune. Læs mere om mødet her.

Der er nedsat en Trafikgruppe, der har planlagt et lukket møde med Vejdirektoratet for indbudte gæster den 20. februar på Årre Kro. Her vil foregå en åben debat om forholdene ved trafikken på Tingvejen. Der er planlagt en bustur for at besigtige de aktuelle forhold.

Jan Skovbjerg er koordinator og talsmand pva. Udviklingsrådet for Trafik på Tingvejen.

Til orientering: Jan orienterer om status i sagen

REFERAT:

 

x) Samarbejdsaftale med udlejer af den gamle Andelskasse i Agerbæk

BILAG udsendes sammen med indkaldelsen til Rådsmødet:
- Idé og debat til erhvervsfremme i Helle (Øst) og PowerTower Helle.
- Samarbejdsaftale med udlejer af den gamle Andelskassen i Agerbæk

Ved rådsmødet den 5/2-2019 blev arbejdspapiret "Idé og debat til erhvervsfremme i Helle (Øst) og PowerTower Helle" taget til efterretning og Udviklingsrådet arbejder videre ud fra den.

Jørgen og Claus har arbejdet videre på at få en samarbejdsaftale med udlejeren af den gamle Andelskasse i Agerbæk. (Se bilag)
Kan Udviklingsrådet tilslutte sig aftalen og forpligte sig til at indgå i den?

Til beslutning: Udviklingsrådets underskrivelse af "Samarbejdsaftale"

REFERAT:

 

x) Udviklingsrådet Helle Øst i helikopterperspektiv
Debat bordet rundt om "rigets tilstand" og hvilke fokuspunkter, der er vigtigst for rådet at tage fat på for øget bosætning.

Følgende emner er til inspiration:

 1. Erhvervsudviklingstiltag og PowerTower Helle
 2. Strategiplan (Udviklingsplan) for Landsbyklynge Helle Øst - Turisme
 3. Synliggørelse: Hjemmesider og kommunikation
 4. Netværksmøde med borgerforeninger, embedsfolk og andre interessenter
 5. Politisk Netværksgruppe Helle http://helleoest.dk/id/5790/21-2-18-raadsmode-for-helle-ost-udviklingsraad 
 6. Kommune i balance – geografisk, økonomisk og socialt (Vores Stemmer) http://helleoest.dk/cid/7165/borgermodet-vores-stemmer-for-lokalt-demokrati 
 7. Foundraising 
 8. Mælkefestivalen og andre offentlige arrangementer
 9. Opførelse af luftkabler igennem vores område
 10. Borgerfølgegruppe for Bramming-Grindstedbanen
 11. Andre?

Til beslutning: Udviklingsrådets aktiviteter og fokuspunkter i resten af 2019.

REFERAT:

 

x) Planlægning af Årsmødet 11. april 2019
Forslag til:

 1. Indhold og form evt. oplægsholder.
 2. Forplejning
 3. Sted
 4. Tid
 5. Valg af dirigent og referent
 6. Aflæggelse af beretning om rådets virke i det forløbne år.
 7. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 8. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Annoncering (der kan annonceres gratis på kommunens side i Ugeavisen)

Til beslutning: Ovennævnte forslag

REFERAT:
1) Indhold og form:
2) Forplejning:
3) Sted:
4) Tid:
5) Valg af dirigent:
Valg af referent:
6) Beretning:
7) Regnskabsfremlæggelse:
8) Budget godkendelse:
9) Valg af revisor:
Valg af revisorsuppleant:
10)Annoncering:

Udsættes til næste møde

 

x) Budgetanvendelse
Udviklingsrådet har pligt til at indsende Regnskab 2018 + budget for 2019 til Varde Kommune. Deadline for indsendelse af disse informationer er 18. februar. Indsendelsen af disse informationer er en forudsætning for at få udbetalt det årlige vederlag. 

Udviklingsrådet har med virkning fra og med 2019 fået tilført 25.000 kr. mere i budget. Udviklingsrådet har således et samlet årlig budget på 36.000 kr. + 25.000 kr. =61.000 kr. 

Jørgen Madsen fik ved Rådsmødet den 5/2-2019 til opgave at udarbejde et budget for 2019, der skulle rundsendes til godkendelse.

Til orientering: Jørgen Madsen orienterer om budgettet.

REFERAT:

 

x) Brug af suppleanter
Det overvejes at indsætte suppleanter i tilfælde af, at et Rådsmedlem får forfald. Rådet bør overveje, hvem der kan indsættes og hvilke beføjelser en suppleant kan tildeles.

Til beslutning: Indsættelse af og beføjelser for suppleanter

REFERAT:

 

x) Åbne Rådsmøder for tilhører
Det overvejes at alle ordinære Rådsmøder er åbne for tilhører. Rådet bør overveje, hvilken udstrækning at tilhører kan komme til orde, hvordan åbne møder for tilhører annonceres.

Til beslutning: Tilhørers mulighed for deltagelse i Rådsmøder og annoncering heraf.

REFERAT:

 

x) Valg af Repræsentant og Suppleant til RubanFORUMs Repræsentantskab
Der er generalforsamling i RubanFORUM den 21. marts kl. 19.00 på Hotel Hjedding. Inden generalforsamlingen skal Udviklingsrådet Helle Øst vælge sin Repræsentant og Suppleant til RubanFORUMs Repræsentantskab. Claus modtager genvalg som repræsentant. Der er ikke valgt nogen suppleant. 

Claus er på valg i RubanFORUM og RubanINFOs bestyrelse i år. Der er i Ruban lagt op til vedtægtsændringer, hvor der er brug for Udviklingsrådets stemmer. Udviklingsrådet kan stille med 5 mandater på RubanFORUMs generalforsamling, der har stemmeret.

Til beslutning: Valg af Repræsentant og Suppleant til RubanFORUMs repræsentantskab.

REFERAT:

 

 

Verserende sager og emner

 

x) Evaluering Udviklingrådenes stand og deltagelse på Mælkefestivalen

Ved messestanden kunne borgerne komme med forslag til udviklingstiltag. For Helle Øst-området modtog vi følgende forslag:

Borgerforslag til Helle Øst-området

 

I FURs referat står der følgende:
Det gav pote, at standen appellerede til børnene, hvilket gav mulighed for at tale med forældre og bedsteforældre. Bordet var i børnehøjde, og især LEGO klodserne var attraktive.

Rollups fik ros og kan bruges lokalt efterfølgende.

Udviklingsrådene kan låne kommunekortet, hvis de vil bruge det til arrangementer. Kortet består af 2 stk. 3 mm sandwich plade i str. 87 x 216 cm. Ved lån gælder selvafhentning og tilbagelevering og bestilling via Lisbeth Højvang Linding på lisl@varde.dk

 

Til debat: Værdien af deltagelsen på messen for Udviklingsrådet

REFERAT:

 

x) Evaluering af Mælkefestival

BILAG udsendt til alle Rådsmedlemmer i Helle Øst den XX/XX-2019:
XX Referat fra evalueringsmøde omkring Mælkefestivalen.

Man er gået i tænkeboks for evt. at udtænke noget nyt.
Der skal bl.a. findes penge til at betale foreninger for frivillig arbejdskraft.

Næste møde er den 25. marts 2019 i Helle Hallen, hvor nye idéer og formen for den næste messe bliver debateret.

Til debat: Idéer og mulighederne for messer i Helle Hallen i fremtiden.

REFERAT:

 

x) Elmaster
I forbindelse med Energinets planer om at bygge en 400 Kv-luftledning igennem vores område har Udviklingsrådet medvirket i en række møder og afgivet et høringssvar:

HØRINGSSVAR TIL MILJØSTYRELSEN

 

Endvidere har Udviklingrådet besluttet at støtte op omkring dem, der arbejder for at få ledningen jordlagt. 
Vi vil også støtte op omkring tiltag, møder m.m. også økonomisk. Budget: 5.000,00 kr. som endnu ikke er brugt.

Til Debat: Udviklingsrådets overvejelse af yderlige tiltag. 

REFERAT:

 

x) Erfaringsudveksling: Bordet rundt og nyt fra byerne

Vrenderup, Claus Jeppesen

REFERAT:

Hjortkær, Ingrid Sand Simonsen

REFERAT:

Fåborg, Jørgen Madsen og Jan Skovbjerg

REFERAT:
Udsættes til næste møde

Starup/Tofterup, Lars Bo og Mikkel Ottosen

REFERAT:

Årre, Jørn S. Pedersen og Jonna Kvist

REFERAT:

Agerbæk, Ulla Sundvang, Jonna Buch Andersen og Flemming Lysholm

REFERAT:

 

x) Fundraising
Udviklingsrådet har tidligere modtaget et ønske om hjælp til fundraising. Ved tidligere møder er muligheden for at understøtte initiativer og projekter med know how til fundraising blevet debatteret. Jonna Buch har indvilget i at undersøge muligheder lidt, bl.a. mulighederne for hjælp ved Varde Kommune.

Til orientering: Mulighederne for hjælp til fundraising

REFERAT:

 

x) Næste møde for Udviklingsrådet
Gennemgang af alle datoer for rådsmøder og arrangementer der vedrører Helle Øst.

 • Tirsdag, d. 5. marts 2019, kl. 18.00: Ordinær Rådsmøde
 • Torsdag, d. 11. april 2019, kl. 18.00: ÅRSMØDE
 • Mandag, d. 13 maj 2019, kl. 17.00 - 21.00: Forårsmøde med Byrådet
 • Torsdag, 6. juni 2019, kl. 17.00: FUR-møde
 • Onsdag, d. 4. september 2019, kl. 17.00: FUR-møde
 • Mandag, d. 28 oktober 2019, kl. 17.00 - 21.00: Efterårsmøde med Byrådet
 • Tirsdag, d. 3. december 2019, kl. 17.00: FUR-møde 

Der er pt. ikke flere planlagte mødedatoer.

REFERAT:

 

x) Eventuelt

REFERAT:

 

 

 

tirsdag 26 feb 2019 - Claus V. Jeppesen